V E U 11N E. V A A MEUBELEN, BEBICHT. WOONHUIZEN AAN HET BEKENDMAKINGEN. I BEJBELSIÏ, ItZIUSIS-SOEDERSll cn andere roerende voorwerpen, TE BliLSGAMP-DOBPPLAATS. WOENSDAG 10 FEBRUARI 1869. o Verkooping Samyn, i giftige 1 KOOPDAG 5^ niet goed gevolg in Indie wordt aangewend, maar niet uitwendig en wel inwendig; de werking is sneller, en men heeft geenen heelmeester noodig om de aderen te ope nen. Gemeente Adinkerke. De kerkbaljuw had geen vertrouwen in deze geschiedenis, en door de klokluiders geholpen, begon hij den Duitschman te betasten. Men vond op hem eene in de kerk gestolen beurs. Hij kon niet meer loochenen en vroeg om in 't bijzonder aan den kerkbaljuw te mogen spreken, ’t Was van geld te bekomen, maar hij was mis. Men zond den -1 1 .1’1 K O O ri) A G HUISRAAD en HERBERGGERIEF TE ALVERIHQHEW-DORP. ori- om zijne loslating ten prijze „If, pastor halen die de policie deed ontbieden, lofi Men bond hem en daarna zette men onzen ay1’1 Duitschman achter de grendels. Wij moc- 1 I ten hier nog bijvoegen dal, voor de aan- p komst der policie, de dief zijne papieren .1 in stukjes had gescheurd, welke zorgvul- ii'i' diglijk zijn opgeraapt geworden, en mis- "'i schien de policie in hare opzoekingen zul- 5 len helpen. ld' Generaal Renard, minister van oorlog, verkeert in eenen onrustbarenden toestand; ElL' de beer Verheyen, bestuurder der open- bare veiligheid, is ook ernstig ziek. i< Waarom is het oude pasgeld in Frank- 8*-^' rijk tot hei einde van februari gangbaar, Jfp terwijl in ons land geene verlengcnis voor u i' de uitwisseling der ontmuntte stukken ge- geven werd? Óp den builen inzonderheid zijn nog talrijke ontmuntte stukken in om- ;tii' loop. Betrekkelijk het genezen van giftige ,u 1 slangenbeten door verdunden amoniaegeest jd wordt door eenen correspondent aan den Tunes van Londen gezegd dat het middel OPENBARE VERKOOPING MET ERVEN, Stallingen, bouwgrond en Hovenierhof, te Adinkerke. te Alveringhem. Instellen: Staat maar op 700 fr. Staal maar op 900 id. Staat maar op f 400 id. Veurne, IO Februari, Dezer dagen is te Ruisselede eene cenwelinge overleden, Joanna Silversmid p genaamd. Hel verleden jaar had die vrouw haren hondersten verjaardag gevierd en j i was het ter dier gelegenheid groot feest in in; gemeld dorp. Een stoute dief, van duitschen oor- sprong, heeft zich zondag in S.‘ Pialuskerk, te Doornijk, laten sluiten, na de vespers, maar hij had zonder 'l luiden gerekend van zes uur, dat den lijkdienst aankondigde van ’s antlerendags, tol lavenis der ziel vau den kroonprins. Toen de klokluiders in de kerk traden, vermeende de zoon van den 1 tweeden kerkbaljuw een man te bemerken, die in ’tdiepsle der kerk willende vluchten; tegen de stoelen liep. Hij gaf hier zijnen vader kennis van; men zocht den kerel op 'n en welhaast werd hij gevonden. Men vraag de hem wat hij aldaar verrichte. Hij ant- woordde gerustelijk dat hij gedurende de vespers was ingesluimerd, dal hij hij zijn ontwaken vhtchteloos naar de klokstringen }1<n had gezocht om hulp te roepen, en dal hij pid» vervolgens naar de opening der kerk had i*-" t gewacht. -i SUPPLEMENT Door sterfgeval. 1 van Op Woensdag 17 Februari 1869, om 2 uren precies namiddag, te Adinkerke, Ier herberg den Spagnaart, bewoond door sieur Tyrou, Zal M.‘" HOLLY, Notaris te Wulveringhetn resi- deererde, openbaar verkoopen de volgende onroe rende goederen. 1 Koop.De zuidwesterstc woonste van een twee- woonslig Huis, gestaan en gelegen te Adinkerke, langs do Burgwegstraat en legen den keiweg van Veurne naar de fransche greinen; gebouwd in steen en gedekt met pannen; beslaande uit woonplaats, kelder niet onderlat, zolder en verdere af bangelijk heden, met de medegaande erf en hof ter zuidzijde; bekend bij kadaster, sectie D, nommer 218 en deel van nommer 217. x Gebruikt door Pieter Vandenberghe, met regt van pacht tol eersten mei 1889. 2 Koop. De zuidoostersto woonste van een twee- woonstig Huis gestaan cn gelegen als voren, gebouwp in steen en gedekt met pannen, bestaande uit woon plaats, onderlat, keuken, kelder en zolder met be bouwden grond en hovenierhoveken ter zuidzijde. Bekend bij kadaster sectie D, deel van nummers 219 en 217. Gebruikt door sieur Pieter Gooien, met pacht tot 1 mei 1869. 3 Koop. Twee aan een palendo Stallingen met Erf en llovenierland, golegen als voren, bekend bij kadaster sectie D, deel van n.r‘ 219 cn 217. Thans ongebruikt om door den kooper onmidde- lijk in gebruik te treden. 4 en lesten Koop. Een perceel Bouwgrond cn een Hovenierhof. gelegen als voren; bekend bij kadaster sectie 1), n.’220 en deel van n.' 219. Thans ongebruikt, om door den kooper met den dag der geldlelling in gebruik te komen. Du titels van eigendom en veitingsvoorwaarden berusten l’elks inzage ten kantore van den Notaris HOLLY. van Op Maandag 22,l,° Februari 1889, ten 9 ure ’snior- gens, ten huize en herberg van Arnandus Cotdenicr, ten dorpe van Alveringhem, Zal M.’ BEERNNERT, Notaris te Alveringhem, open baar verkoopen: Koperen marmieten, koperen kandelaars, 2 sulfer- buss.n, vuurpotten, koperen koflijkannen, tinnen stoop, 2 liters, een halve liter, en kleiner maten. 4 karaffen, 8 pintedcksels, 45 pinteglazen, 20 kapper- glazen, toog en spoelbak, horlogie, stoof met toebe hoorten, ijzeren potten en pannen, ijzeren moor, hangelhaak, 6 gebloemde tcllooren, 12 witte idem, postuurken, 2 waschstanden, quinquet, schuiftafel en toebehoorten, 4 herbergtafels, 24 stoelen, 2 spie gels, kleerkas, komode, bedbak, ijdele flesschen, deel droog gezaagd appelaren hout, 4 abeelen boomdullcn, brandhout, 2 seulcn, en meer andere voorwerpen. .te arrl-' id d'. he«! k,' le«f del nd! fl«" klif tge» oi>‘ :l k L4IIVERTHTIE-1 n t< ",Ud eerlj ieii pü» ara een1! •l H <M lltll' kl" •re k n b’ •ti?' ■zit'i' Op Dinsdag 16 Februari 1809, om 2 uren juist na middag, ter dorpplaats van Butscamp, ten sterfhuize van vrouw T hécia-Jacoba H'andclaere, weduwe van sieur Bertinus-Jacobu» Jlattaeil, Zal M.“' HOLLï, notaris te Wulveringhem residee- rende, houden koopdag van de volgende roerende goederen, bestaande namentlijk in; 2 beddebakken, stoof met toebehoorten, 2 kleer- kassen, 2 tafels, 12 stoelen, 2 slaghorlogien, baro- mètre, spiegels, kaders, 2 koper marmijten, idem kandelaars, koper moor, idem fruitpan, schoppen, tangen, roosters, blaasbalg, zaag, ijler moor, 4 idem pots, quinquels, deel lepels, fourchellen en messen, 2 kleerkoffers, k leer koorde, standen en seulen, zeefde, groote hoeveelheid bard olmen fasseel en houlbon- dels, al hel hovenierallaam, deel steenel) bolerpollen, bierkannen, glazen, kabarets, deel porcelijuen vaten, 50 groote en kleine tellooren, deel tassen, voorts nog: een wollen matras, pluimen hoofdeinde, 3 spaanschc sargien, katoenen idem, deel lakens, bed en venstergordijnen, en menigvuldige andere voor werpen die ter veiling zullen aangeboden wezen. Alles met gereed geld. lifl»1 it ic»l i |ki 1-- van De Notaris BEERNAERT, maakt bekend dat den OVERSLAG zal plaats hebben op Dingsdag 16 Febru ari, 1869, juist ten 3 nrc namiddag, ter herberg van Fr.’ Bullhé-Coruelis, ten dorpe van Alveringhem. Koop Ia. Huis cn Erf van Louis Cornells, to Steenkerke, Koop li. Huis op cijns in de Putstraat. Koop 2. Hofstedeken bewoond door Jan Luyssen, Staat maar op 8000 id. Koopft. Tweewoonsten Boomgaard te Vinchem, an ii ’t Zwart p ert, ik t i-- »cr‘ «r

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1