V A A V E U IIN E. i Bakkerij, en Winkel VETERAS EN ZAAILAND, AAN HET TE KOOPEN OF TE PACHTEN: ■BEKENDMAKINGEN. BOOM VEND I TIE BIJ DB HUID IS KOOPS» ALLERGERIEFLUKST WOONHUIS, geteekend n.’ 6a, met 15 aren 90 centiaren Erf grond, staande te Wulveringheiu, west aan het kerkhof. Seffens aanslag. Desluiten en Benoemingen. Bij koninklijk besluit van 12 dezer, wordt r ;cv leW U inge nol» Feu1 of" te i;ird ef'! e of >‘:lc OVER TE NEMEN de heer J. Cools, eerste kommies bij bet bureel der bijpollieken, en vertegenwoor diger van den agent der schatkist te Veurne, benoemd lot greffier van bet vredegerecht van dit kanton, in plaats van wijlen den heer Dubreucq. Veurne, 1^' Februari. Wij lezen in den Monileur: Onlangs is gemeld dal gevallen van veepest waarge nomen waren in twee provinciën van Nederland. Daar die tijding van aard is om onrust in ons land te verwekken, mee nen wij te moeten bekend maken dal uit inlichtingen geput aan ollicieele bronnen, blijkt dal zij gansch onwaar is, en dal de veepest in Holland niet weder is versche nen. Volgens hel oordeel der bevoegde personen is de lijplins te Brussel zeer ver- verminderd. De nieuwe gevallen zijn zeer zeldzaam. Zelfs wordt beweerd dal er zich geene meer voordoen. Eindelijk, de hoold- stad mag zich als bevrijd beschouven van de plaag die haar sedert zes weken teistert. Te Haaltert is dinsdag lest, rond 6 uur, de bliksem op den toren der kerk ge vallen, en heeft gansch het gebouw, met drie groote klokken en de kostelijke schil derijen vernield. De schade word1 bere kend op 150,000 fr. De kerk was maar voor 50,000 verzekerd. Langs alle kanten komen er berichten toe van schade, door het onweder van vrijdag avond veroorzaakt. Te Namen is een kind door den val ccner schouw ge dood; te Luik zijn bijna al de kerktorens sterk beschadigd; te Namen is geheel de torennaald met een deel van het dak der Saint-Louis kerk afgewaaid; te Oostende hebben de dijken zwaar geleden en is groote schade aan de koffiehuizen bij het strand aangericht; te Peruwelz is de groote hangar der statie ingestort en een brand, erin ontslaan, heeft dan nog de helft van het ingestuikte in asch gelegd. Dinsdag laatst is in de statie van Nantes een werkman, met name Blais, aan eene zekere dood ontsnap, dank aan eene wonderlijke geestestegenwoordigheid. Hij bevond zich op de baan, op het oogenblik dat een locomotief in de statie reed, eenen trein achterwaarts stekende. Blais had ze niet zien afkomen en werd door den tam pon van den achtersten wagen bereikt. De ongelukkige werkman gevoelde dal hij ver loren was. Hij legt zich plat op den buik, maar begrijpt dat hij zal bereikt worden door den aschbak der locomotief. Dan grijpt hij het binnenste der riggels met de handen vast, bukt hel hoofd zoo goed hij kan. De trein rijdt voorbij. De aschbak heeft een gedeelte zijne kleederen afge rukt, maar de man heeft geene wonden bekomen. SCHOONE TE VmCHEM. TE ALVERINGHEUl-DORP. SUPPLEMENT ADVERTENTIE-BLA osl( caxso inS’ .'II g' el fi< 1 LICIT/ITIE-VERKOOPIXG van IN I10LT11EM EN VEURNE-BEWESTERPOORT. r ttb stel Ik' wti'1 K'-l II d -■ VAN VETTEWARIE EN ELLEGOEDEREN, alsook Huis te pachten, TE STEENKERKE. 7.ich te bevragen bij den drukker dezer of bij den eigenaar Chariks VANDEWAETER, te Steenkerke. EB 1 '5’d nfd •wO; Jud Je ei'ri tf»‘ or l’ji ei' 1 lie, •eii-l ri) ad •I «d i i? avd yk" ISf,° I.ieii "It I ii'f. tiio reb IC I’ e eb ,ro‘ el Cf de» fd. re I" en. i;i:> ;em Al :ii>r ,.r." éT nel do». I" rid. vll 't'ii. rs"’ er»1 sell hl"’ i.n' i ui 1’/' ud1 i»li| en :il" Jr4 de' yii» ..ld* aei* lei" Een HERBERG op anders grutd groot ontrent 22 aren, in Adinkerke(Veld bewoond door Franciscus Coulicr. Ingenottreding met eersten Mei 1809. Zich ie vervoegen by den heer TERLINCK, brouwer te lluutherti) of by M“' DE CAE, Notaris te Veurne. Maandag I Maart 1889, om 2 uren namiddag te Vinchem, ter hofstede sieur Charles Delurck, en op eene partij zaailand gebruikt door sieur Charles Symoens, bij liet gehuchle het Gouden Hoofd, Zal M.*” R0LLY, notaris te Wulveringhem, houden vendilie van 70 zware koopen olmen, hollanders, eiken, klemmers, abeelen, populieren en erabel hoornen, dienstig voor alle werken. Op lijd van betaling ter studie van M.*" ROLLY, voornoemd. Dit huis schikt voor het drijven wat handel hetzij. Voor de konditien, zich te begeven bij de Nota rissen ANDENBERGHE, te Rousbrugge-llaringhe en Gy verinchove. Zeg het voort. Op Donderdag 25 Februari 1869, ten 3 ure namid dag, ter llerberg-Gemeeiilehuis van Houthein, be woond door Hemt Lammens, ter dorpplaats aldaar, Zal M.' BEERNAERT, notaris ter residentie van Alve- ringhcin, daartoe aangesteld bij vonnis der rechtbank van eersten aanleg to Veurne, ten overslaan van den bevoegden lieere vrederechter, openbaar en aan de meestbiedenden verknopen,de volgende goederen GEMEENTE HOUTHEM. Koop 1. Binnen de gemeente Houthein, nabij het gehuchle de drie Koningen, achter de hofstede van Albert Schacht, eene Vetweide, groot 68 aren 90 cent.", bekend bij kadaster sectie A, n.’ 24. Koop 2. Ten noordwesthoeke der voorgaande partij, eene lange partij Vetweide, groot 2 hektaren 35 aren 10 cent.”, bekend bij kadaster s. A, n.” 16 en 17. Koop 3. Eenigzins noord-oost van leslvoorgaan- den koop, slechts de weide van Guilleman daar tus- schen, een langwerpig perceel Gras, groot 35 aren 3C cent.’, bekend bij kadaster s. A, n.’ 30. De koopen 1,2 en 3, zijn gebruikt door de ver- koopers, de weduwe en kinderen Leonard Rathé, te Adinkerke. Aanslag met de geldtelling. GEMEENTE VEURNE-BEWESTERPOORT. Koop. 4. Binnen de gemeente Veurne-Bewester- poorl, langs het ringslot der Moëres, de hoeveelheid van 7 aren 40 cetili.” Zaailand, bekend bij kadaster s. B n.° 1107. Koop 5 en laatste. Binnen de gemeente Veurne- Bewesterpoort, ook langs het Ringslot, de hoeveel heid van 93 aren 10 centiaren Zaailand, bekend bij kadaster s. B n.” 1236 en 1238, waarvan n.' 1238 een lang smal perceel is, aan elkander. De eene^elft onder koopen 4 cn 5, behoort aan de verkoopers, de wed. en kinderen Rathé, te Adin kerke, en is zonder pacht; dus, voor dezen helft is er aanslag met de geldtelling. En de wederhelft dezer koopen 4 en 5, behoort aan jufvrouw Clemence Cuvelier, eigenaarster te Veurne; en haren helft is gebruikt door Joanna Vileyn wed. van Francis Vanderghote, tot 1 oktober 1869, aan 40 franks per 43 aren 77 cent.; dus, voor dezen wederhelft is er aanslag met 1 oktober 1869 De konditien, het vonnis en de titels, berusten ten inzage van elkeen, ten kantore van genoemden notaris. WOENSDAG 17 FEBRUARI 1800. KOOPDAG van MEUBELEN, HÜISRAAD en HERBERGGERIEF Op Maandag 22“" Februari 1869, ten 9 ure ’s mor gens, ten huize en herberg van Amandus Cordenier, ten dorpe’van Alveriiigheiri, Zal M.' BEERNNERT, Notaris te Alveringhem, open baar verknopen Koperen marmieten, koperen kandelaars, 2 sulfer- bussen, vuurpotten, koperen koflijkannen, tinnen stoop, 2 liters, een halve liter, en kleiner malen, 4 karaffen, 8 pintcdeksels, 45 pinteglazen, 20 kapper- glazen, toog en spoelbak, borlogie, stoof met toebe- hoorten, ijzeren potten en pannen, ijzeren moor, hangelhaak, 6 gebloemde tcllooren, 12 witte idem, postuurken, 2 waschstanden, quinquet, schuiftafel cn toebehoorten, 4 herbergtafels, 24 stoelen, 2 spie gels, kleerkas, komode, bedbak, ijdele flessclten, deel droog gezaagd appelaren hout, 4 abeelen boomdullen, brandhout, 2 seuich, en meer andere voorwerpen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1