J 1 r VAX VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. DE KAMER. IJZERENWEG VAN LICHTERVELDE OP VEURNE. IIZERENWEG VAN oixMÜDE OP NIEUPORT. 45.' ZATERDAG 20 FEBRUARI 4869. 2255. Af keurig zijn, dat de heer de Laguéronnière naar Parijs is ontboden geworden. Gevol genlijk zouden al de daar over in de dag bladen afgekondigde geruchten valschzijn. beid, dro« o i 00 34 67 00 00 de maag en loon. tilis, Hoesten- Veurne, 20 Februari. In hare zitting van zaterdag lest, heeft de Kamer, met G1 stehnncn tegen 46 en twee onthoudingen, een wetsontwerp aangeno men, strekkendd óm dc ijzerenweg-maat- schappijen ïe beletten de linien, waarvan zij de cónóes.kie hebben, overtelaten aan andere maatschappijen, zonder de mach tiging van hel gouvernement. Dijnsdag lest, is men voortgegaan met de beraadslaging! nopens het budjet van binnenlandsche zaken. Minister Pirmez ontwikkelt breedvoerig het stelsel van middelbaar onderwijs, dat hij zóu willen invoeren in plaats van het tegenwoordige. /Dit stelsel bestaal hierin hel griekscli moot verdwijnen voor het lalijn, waarvan het onderwijs zou gewij- j zigl worden, aangezien de tegenwoordige i leerwijze slecht is, en het zou versterkt worden, derwijze om wezenlijke uitslagen op te leveren. Dé héér De llaerne spreekt ten voor dooie van hot grieksch en lalijn, waarvan woordigers verbreken zal. Eene dcpeche i icn dagleekend van woensdag, meldt dal bel onnauwkeurig is, dat baron Beyens, de gc- zpnt van Belgie,eenige medédèeling aan het fransch gouvernement gedaan hëc(t, rakende den afstand van den luxemburgnt -.„yw/,«jyv a’"~* schen spoorweg; hel zou insgelijks onnauw- woordiger is te kort gebleven. i worden. M/ de volksvertegenwoordiger Bieswal is hel voorwerp, in den Kaatsten nummer van de Veurnaar, van eenige hevige uit vallen, ter gelegenheid der benoeming tot de plaats van grellier bij het vredegerecht i vpu pus kanton. Voor hel oogenblik zullen wij ons ont houden van alle bemerkingen. Later, wan neer de 'mïshoegde correspondent alle de bitterheid zijner galzal hebben uitgespuwd, zullen wij doen uitschijnen hoe ongegrond en önrédelijk zijne verwijtselen zijn, en bewijzen dal, M.' Bieswal in hoegenaamd niets aan z.ijijc plicht als volksvcrtegen- Politiek Oveiixiciit. De conferencie moest woensdag in het ministerie van builenlandsche zaken van Parijs eene verecniging houden, om medc- deeling te ontvangen van hel antwoord van hel grieksch gouvernement en zijne prolocolen te sluiten. De heer Walewski dinsdag avond te Parijs aangekomen is. Een decreet van den keizer der Eran- schen gelast den minister van oorlog, maarschalk Niel, om hel woord voor hel góuvt moment te voeren, in de beraadsla ging van hel wetsontwerp, betrekkelijk de inroeping van honderd duizend mannen voor de aanwerving van 1869. Men weet dat de linkerzijde een amendement heeft nedergelegd, strekkende om dit cijfer lol op tachtigduizend mannen leverminderen. Hel fransch gouvernement, ofschoon op alle toonen uitroepende dat zijne vurigste wenseben voor hel behoud van den vrede zijn, wil echter van niel de minste ver mindering van zijn ontzaglijk leger hooren. Dinsdag had de wezenlijke opening plaats, der eerste sessie van het nieuw engelsch parlement. De troont ede, werd gelezen in naamder koningin, en niet door deze in persoon, zooals men verhoopt had. Dit stuk is niet zoozeer afgeleekend als men hel kon verwachten van den heer Gladstone, die aan hel hoofd van het be wind geroepen is door de meest liberale, de meest omwenlelcnde gezindheid, die men in Engeland heeft waargenomen sedert de groote hervorming van 1852. Alge- meene denkbeelden zijn er niet in uitge drukt, en de brandende kwestie van Ier land wordier maar oppervlakkig in aan geraakt. Er worden verscheidene maatre gelen ten voordecle van Ierland beloofd, vele woorden van toegenegenheid voor dit gedeelte der engelsche natie uilgedrukl, maar duidelijk wotdl niets bepaald. Slechts over de opschorsing van hel habeas corpus spreekt dé troonrede op eene uitdrukke lijke wijze. ‘Het gouvernement meent dat hel niel meer nöödig is tot dien uitersten maatregel toevlucht le nemen. Men moet den heer Gladstone aan ’l werk zien, in dé uitvoering van dc door Ijem beloofde maatregelen, om te zien of hij de zaken j beter dan zijnen voorganger Disraeli zal begrijpen. Het pruisisch Staatsblad heeft de twee wellen uitgevaardigd over hel aanslaan der goederen van koning Joris van Hanover en nen van heden zijn die prinsen, krachtens gemelde wetten, I beschikking ontnomen van die hunner goederen, welke zich in handen van het lyf. \or hel hostel ij I; pruisisch gouvernement bevinden, cn zul len dit maar terug bekomen, wanneer zij hun ongelijk bekennen, wat het verleden aangaat, en ecu onderpand geven voor hun gedrag in de toekomst. Het is echter te voorzien dat die onttroonde vorsten zich nooit aan zulke vernederende voorwaarden zullen willen ondeéwerpeb. De bondsraad van Köord-Duitschland heeft zijne werkzaamheden aangevaugen, onder voorzitterschap van den bonds kanselier. Men weet dal die raad voor zen ding heeft de wetsontwerpen voor te be reiden, die aan het bondsparlément in dc aanslaande sessie zullen onderworpen worden. Eene dcpeche uil Madrid meldt, dat de Cortes dinsdag hel nazicht der volmachten heeft voorgezet en die werkzaamheid waar schijnlijk nog twee zittingen innemen zou. De bepaalde aanslélling der Cortes zou vrijdag plaats grijpen. Woensdag avond moesten er leden van de meerderheid der Cortes eene vergadering houden, waarin men zou beraadslagen over de herkiezing van hel ministerie en de uitroeping van den vorst, van zoodra de Cortes zou aan gesteld zijn. Vervolgens z.ou men de natie bij middel eener volksstemming raadple gen. Hel gerucht loopt, dat don Fernando een bezoek is gaan afleggen bij den hertog van Monlpensier en hem verklaard heeft, dat hij den troon van Spanje niet aanvaar den wilde. De hertog van Monlpensier zon dus wel eindelijk de eenigsle ernstige kan didaat voor getnelden troon zijn. Zonder linge keer der zaken! Hij die door konin gin Isabella verbannen werd, zou hare opvolger zij die op hare beurt den weg der ballingschap is mouten inslagen. Bakende de zaak van deu luxembem- burgschen spoorweg, die thans zoo zeer de openbare denkwijze bekommert, zegt le Public van Parijs, dat de onrustbarende g...-- VIH.I- dreven zijn. Dit blad meldt dat het bel- j gisch kabinet maandag eene verklarende nota heeft öpgesteld, cn die nota van aard is om Frankrijk te bevredigen en de licht geraaktheid der openbare denkwijze’le be daren. De frpnsche góuvernemcnleclé dag- bladcn verhopen,dat de belgische senaat de stemming van de kamer der vertegen woordigers verbreken zal. Eene dc uil Parijs^ van die zaak sprekende, cn gó den keurvorst Willem van Hessen. To reke- het beheer en de vrije handen van het hij de studie beschouwt als eene verstande lijke gijmnastiek. In de zitting van woensdag heeft de heer De Ilaenc zijne redevoering voortgezet, en getracht het sijsteem van den heer Pirmez tÓ niet doen. Na den heer l)e Haerne heeft de heer Schollaerl het woord geno men en ingelijks hel onderwijs van het grieksch verdedigd, alhoewel bekennende dat er wijzigingen in hel sijsteem van mjddenbaar onderwijs moeten gebracht geruchten over de gevolgen dier zaak over- A’.r JAAR. 1 liet |V. P. Ryekeboer. r- I I 1 I liet Blad verschijnt allen Zaterdag; Supplcmèrit. e kin >yp theker en allen Woensdag in te f rui tin. l'oor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. I oor gan»ch lielgie: 0 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00 oor Ei auklijkfr. 6-5Ü ’sjaars. Een afzonderlijk nummer 10 c.’ Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel Men schrijft in hij P.Rïckebuek, Ooststr.ial 6, te Vcurne, cn al dé poslkanlooren van hel Rijk. Brieven en geld vrachtvrij. si.«at gevallen mouie- hel gewoon leven, Irdeu. Verschi'idc I eproeven. Sedert tn nu kan ik my rtog van Pluskow, 1 in de maeg, maeg. t-gpyiirn, nachle- mynh. de aerls- oktor Martin, van pmp en hard riek- ,e. j 53,860, n»ej. Gal- r leven gaf. Heden lozen: 1/4 2 fr. 25 rdiyven leid ingewanden door or overspanning, re oorzaken aetl- itige uitwerkende en spoc- aen hel gc- jcv igheid tgtigheid. cc onregelmatige le by de meesten •ischeu in een re- t -teneinde de ge- Helve verdryven, moedeloosheid en end gebruik dezer l nooit na de oor- jen le verdryven I bloot te stellen'.. UHERTEVH Ie de Pillen q Inlyk van hel 0 KI 10 lees middel in dc palen .Gevallen van dc I iweeilc ftraed. iTic-Doulourcux iGexwclIcn I Verzweringen Venerische ncn- tlocningen Wurmen van alle soorten l ZwaMc van wel ken aert! ook 5 en pol gehecht. 3 Ir. en 6 Ir. de doos ii by den eigcn&er pro- in'.}. u.TT* 11 (ibii IV».-- - - TABLETTEN. Hoekt liet v leeseli. ii aen de kinderen iliocolucl niet ver- |pcloosheid,*it teer Icnta chocolaten te •den ovj:r de Revn- dal Rivalen la ■weldig jeuksel dal I april 1868, myiie ontsteking. Zy be- oedigheid en vaste l fr.; de 576 lassen, leinige incnschen OQ fluenta ditilliéria is dele beroemde I de venekering -1- rer- Irden om de borst ngt door dc Huid, teld ten Incisie de Hjlj—i—*1 t ir ~~~i de slechte spys- lusl na het eten irii rug, alle on- Itcid, loospy pont- ;i.'i i-d, rhlllii.itisiniis, ()5 uateriucht, v« r- |.i jsmiddel voor do ,;3 il hy, zich van al 41 I. kan niet genoeg 47 nzette du midi. •13 R u slaat gevallen l)!i :l lichaam, nmuic- 45 I 56 02 08 ly iïen i 16 ju en de 26 35 i. -’.5 53 Van Veurne iiaar Lichtcrvelde 7-25 12-00 5 55. l.ichtervelde naar Vcurne 9-15 1-55 7-50 Van N’ieuporl naar Dixmnde 7-20 11-55 5-50. Oixmude naar N'ivuport 10-00 2-40 8-45- •e bestanddeel en Isehatbaer innekt !rr’lgen. Vcrsloppin- |ge meisjes welke lering n uler n Iccl en al verbe- )0 J0 >0 <5 50 >5 )0 uiv iiuimvi j

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1