VEURNE. V A N B E K IC M T. 400,000 OUDE BRIJKEiV verdeeld in koopen en liggende bij <le statie tan tien ijzerenweg TE NI EUPORT, Op Vrijdag 26 Februari 1869, om 10 ure voor middag. Door hel ambt van den Notaris Aimé DE BRAUWËRE te Pervyse. VETGRAS EN ZAAILAND, IN UOUTHEM EN VEl'RNE-BEWESTERPOORT. H E I AAN BE KEN DM A KIND I N I UESBELSH EU KEUASIE-SOSDEREB Te Leysele. BOOM l i:.M)l TIE TEVINCHEM. i '1 Maandag 1 Maart 1869, te Vinchem, bij het gehugte het Gooden Hoofd, on- Te koopen of* in paclit over te nemen, I»rj| gebruik van uarvu nju ....n diefte, niet door onwederlegbare bewijzen rj* hi‘ te» va® SCHOONE KOOPDAG ■4 •g' ;id< kol •rh<’ dien concessie verleend voor oenen spoorweg van Oudenaarde naar de nederlaodschc grens, in de richting van Watervliet, lo.o- pende door Deinze, Nevele, Zomergeni en Eecloo. Bij koninklijk besluit van 17 dezer, is de heer A. Dierycks, kandidaat-nolaris en bijgevoegd rechter bij het vredegerecht van het kanton Thourout, benoemd lot notaris aldaar, in plaats van zijnen vader, ontslaggever. Besluiten en Benoemingen. Bij koninklijk besluit van 12 februari, wordt aan de naainlooze maatschappij voor hel aanleggen van buurtwegen in Belgie, Veurne, 54-4 Februari. Op den wog van IJperen naar Boesinge, telt men 150 hoornen omgeworpen; op van IJperen naar Poelkapelle 75. enf Men werkt met veel spoed aan den 1 "jj, spoorweg van Kortrijk naar llonse. Sedert 1 februari is men des nachts zoowel aan l werk als bij dage. de T:; v~" 1 Dl' vollen goedkeurde. Ter beurs van Brussel verzekerde men dezer dagen, dal de engelscbe houders der obligation van den Luxemburgschen ijzeren weg en deze zijn voor drie kwart in engelscbe handen dal dit houders zich lol hun gouvernement zouden gewend heb- ben, orn door dezes tusschenkomsl van Belgie de terugtrekking van hel wetsont werp Ie verkrijgen; doch lord Clarendon zou geantwoord hebben, dal zulks onmo- f gelijk was, daar hij dit wetsontwerp ten „'L.. goedkeurde. Ter beurs van Brussel wordt ons verze kert, dat men zich ernstig onledig houdt met de liquidatie der vier maatschappijen, door den heer Langrand geslicht, namelijk: Openbare Verknoping van Gemeente houthem. SCI1OOAE WOENSDAG 24 FEBRUARI IS69- ch km het Nijverheids grondkrëdiel, het Interna tionaal krediet, de Lamlbouwbank en de algeineene maatschappij van grondkredict. Be heer Langrand heeft den spoorweg van Kaschau naar Odcrhergaan eeneengelsche- oostenrijksche Bank verkocht. In de Chronifiue van Brussel lezen wij hel volgende feil, dat veel stof lol naden ken oplevert, over de mogelijkheid van onplichtigen te vcroordrelen Een persoon had zich beklaagd door een meisje bestolen te zijn geweest. Op het door hem aangeduide signalement, doet de politic eene aanhouding, en in hel aan gehoudene vrouwspersoon verklaart de klachldoener, alsook een getuige, de dief egge te erkennen. Indien dit meisje het gebruik van haren lijd op den dag der --- L alsook door de verklaring van drie of vier getuigen, had kunnen uitleggen, onvermij delijk ware zij veroordeeld geweest. ]n tegenwoordigheid echter der omstandig heden, liet de onderzoeksrechter haar vrij. Zonderlinge zaak, hel is hel ten onrechte beschuldigde meisje zelve, dat later de op- f rechte diefegge heeft doen aanhouden, zonder andere opzoekings-middels dan de ’•j gelijkenis die zij met haar had, gelijkenis idie den aanklager en den getuige had doen ;,7l dwalen. hei' u*‘ SUPPLEMENT 1.4! Hl Door verandering van woonst. ROl.LY, cii(* ns. |>0< ■r0 ei’ i) I ,,<k h’. |J h-"i i, ste Ecu goede houten OLIEH'IA'DMOLEIV niet alle zijne loebehoorlenslaande le Dixinnde, nnbii de j Hoogebrug, tussehen de vervoegeng van de Kruis vaart met den Uiervaafl. Alsook een zware EIK, dienstig voor molen- Zich te bevragen bij den drukker dezer. jor> uil d.l'1 ci’i.t do<’ r idsl II y i I» tl I i" ,iiF ■rkK heil <1 1* n M i.rk k ild nel* ni"i Ik* h«* ADVERTEITIE-BLAD v a il Vrijdag 20 Februari 1869, om een ure namiddag, te Leysele, bij het gehucht de Slcrre, ten huize van den heer Beaucoui l, rijksonlvahger, Zal M.‘" ROLLï, notaris te Wulveringhem residee- rende, houden koopdag van schoune meubelen en menagio-goederen, bestaande in: 1 chiffonière, 4 tafels, 12 stoelen, 2 zetels, 2 bedde- bikken, mbnagère en eene stove met töebchoorten, 7 kaders, onze lieve vrouwe beeld met bloemvazen, hangende horlogie met wekker, twee wasehstanden in eiken hout, 2 emers, trog met toebehoorten, kof- fijmolen, olietonneken met ijlere banden, kasken met tweb deuren en een schof, 1 loileite-spiegel, 2 andere spiegels, twee bezilverde kandelaars, drij ijzeren kommen, deel kóper-, tin-, ijzer-, gleis- en aardewerk, gardc-vent, deel ijdele flessehen, boon- persen, brandhout en andere Voorwerpen te lang om Xe melden. Óp tijd van betaling voor de koopen van 15 franks en daar boven. WJ’ rise on-1 rrf nis* i>. b’ n<k (•II f pril iCl't iiir*. ebd eiu» loop II ?ldb* riet* n n I. >1 on i. ieit’ root* «ir»1 J Deze verknoping geschied met gereed geld en verhoog van 10 "j, voor kosten. LICIT A.TIE-VE1H<OOI*11VG vAn Op Donderdag 25 Februari 1869, len 3 ure nainid- dag, ter llerberg-Gemeenlehuis van Houlhem, be woond door Henri Lammens, ter dorpplaats aldaar, Zal M.' BEERNAERT, notaris ter residentie van Alve- ringhem, daartoe aangesteld bij vonnis der rechtbank van eersten aanleg to Veurne, ten overslaan van den bevoegden heere vrederecliter, openbaar en aan de meestbiedenden verknopen, de volgende goederen: Koop 1. Binnen de gemeente Hotilhém, nabij het gehur.lile do drie Koningen, achter de hofstede van Albert Schaeiil, eene Velweide, groot 68 aren 90 cent.*, bekend bij kadaster sectie A, n.‘ 24. Koop 2. Ten noordwesthoeke der voorgaande partij, eene lange partij Velweide, gumt 2 Inklaren 35 aren 10 cent.*, bekend bij kadaster s A, n." 16 en 17. Koop 3. Eónigzins noord-oosl van lestvoorgaan- den koop, slechts de weide van Guillehtan daar tus sehen, een langwerpig perceel Gras, grool 85 aren 30 cent.’, bekend bij kadaster s. A, n." 30. De koopen 1, 2 en 3, zijn gebruikt door de ver- koopers, de weduwe en kinderen Leonard Ra thé, lo Adinkerkc. Aanslag mei de geldtelling. GEMEENTE VEL'RNE-BEWESTEKPOORT. Koop. 4. Binnen de gemeente Veurne-liewesler- poorl, langs hel ringslot der Muëres, tic hoeveelheid van 7 aren 4Ó ceuli." Zaailand, bi.'kviid bij kadaster s. B n.“ 1107. Koop 5 en laatste Binnen de gemeente Veurtic- Beweslerpoort, ook langs hel Ringslot, de hoeveel heid van 93 ar n 10 centiaren Zaailand, bekend bij kadaster s. B n.” 1236 en 1238, waarvan n.' 1238 een lang smal perceel is, aan elkander. De eene helft onder koopen 4 on 5, behoort aan de verkoopers, de wed. en kinderen Kathé, te Adin- kerke, en is zonder pacht; dus, voor dezen helft is er aanslag met de geldtelling. En de wederhelft dezer koopen 4 en 5, behoort aan jufvrouw Clemcnce Guvelicr, eigenaarster te Veurne; en haren helft is gebruikt, door Joanna Vileyn wed. van Francis Vanderghote, tot I oktober 1869, aan 40 franks per 43 aren 77 cent.; dus, voor dezen wederhelft is er aanslag met 1 oktober 1869. De konditien, het vonnis en de titels, berusten ten inzage van elkeen,ten kautorV Van gènuehidën notaris. Maandag 1 Maart 1869, om 2 uren namiddag te Vinchem, ter hofstede sieur Charles Delurc.k, en op èene partij zaailand gebruikt door sieur Charles Symoens, bij het geliuchte.het Gouden Hoofd, Zal M.'"' R0LLY, notaris te Wulveringhem, houden venditie van 70 zware koopen olmen, hollanders, eiken, kleiumers, abeelen, populieren on erabel bootuen, dienstig voor alle wi'rkèii. Op tijd vim betaling ter studie van M. vooriioeind. 2|}

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1