J i s* A' SI I I 1 ■■■■■■I I IIZEJEN-Jce vu;i E13UDÏ OP NIEUPORT. VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEÜRKE EN HET ARRONDISSEMENT. IJZERENWEG VAN LICHTERVELDE OP VEURNE. oo I het be- evenredigheid verdeeld als bij de kiezing voor het voorloopig bureel, liet zijn nu die bureelleden, tot de progressistschc r o o o o o D "■I J IJ men bekwamen in plaats van die, bchoo- rende tol de liberale vereeniging. De Cortes, nu bepaald aangesteld zijnde, hebben zich reeds van maandag met den gang hunner werkzaamheden onledig ge houden. Zij hebben voorloopig hel regle ment der Cortes van 1854 aangenomen. De leden van het voorloopig gouverne ment, of om beter te zeggen, zijn drie voornaamste leden, de maarschalken Ser rano en Prim en de schout-bij-nacht To pete hebben hel woord genomen om hun gedrag uil te leggen in de gebeurtenissen der maand september en sinds dit tijdstip. Maarschalk Prim heeft zich krachtdadig verzet tegen alle gedachte van hoogmoed, en vooral legen liet voornemen, dal men hem toeschrijft, om eene herstelling op den troon te begunstigen onder den naam van den prins der Aslurien, in de hoop bel oppergezag in hoedanigheid van regent te kunnen uitoefenen. Hij heelt de vergade ring aangemaand om krachtdadig op den weg der omwenteling voort te stappen. Be- dankingen zijn aan hel voorloopig gouver nement gestemd geworden, en men heeft maarschalk Serrano met de vorming van een ministerie gelast. Die beslissing werd echter niet zonder oppositie genomen. Eene minderheid van 37 stemmen weiger de zich bij aan te sluiten. AI de geruchten, die in den laalslen lijd geloopen hebben, als zou deoud-koning van Porlugaal zich hebben laten overhalen om de kandidatuur voor den spaanschen troon te aanvaarden, zijn weder op nieuw tot zwijgen gebracht. Die prins heeft thans op de stelligste wijze verklaard, dal hij zijn kalm, rustig en gelukkig leven tegen de be kommernissen van eenen troon niet ver ruilen wil. lijkheid van stemmen verworpen geworden. Vijftig senateurs waren tegenwoordig. De oppositie had zich geleld, cn zich in genoegzaam getal ziende, heeft de afwe zigheid van acht liberale senateurs waar genomen om die port te spelen. Die stemming is, onder hel grondwet telijk punt belreurenswaardig; onder het politiek opzicht zal zij, hopen wij, goed doen. Zij zal voor uitwerksel hebben de rangen der liberalen nauwer te sluiten; zij zal hun nil hunne gevoelloosheid doen op slaan, cn bun doen begrijpen dal, mei mannen dicaltijd bereid zijn oméénclrouw- loozc vijandigheid te looncn en hel land in verlegenheid le brengen, er ook niet dient met veel omzichtigheid le werk ge gaan l6 zijn. Veurne, Februari. Een gewichtig feit, dat sedert hel jaar 1850 zich niet voorgedaan had, beeft woeus- dag in hel senaat plaats gehad. Hel budjet van justitie zonder stof loleenigc woorden wisseling te hebben gegeven, na dal ieder artikel van hetzelve een voor een zonder j acblbaarste en bekwaamste ministers opmerkingen was aangenomen, is met ge- Politiek Overzicht. De kiezingen die dit jaar in Frankrijk moeten plaatsgrijpen voorde vernieuwing van het wetgevend korps, zouden eenen zeer grooten invloed kunnen uitoefenen op hel behoud van den vrede, indien de kiezers zich besluitvol tegenover de kandi daten wilden stellen, die hunne stom ko men afvragen, en enkel maar die wilden J volgens hem, de werken van Parijs hebben I verschaft aan de bevolking, aan de bijzon- l dere fortuin en aan den staat. In de zitting van woensdag moestdeberaadslagingvoorl- gezel worden. 1 Hoe goed gezind hel cngclsch ministerie zich ook toonl voor de rechten van Ier land, zijne welwillendheid en zijn geest van billijkheid blijven toch binnen zekere perken bepaald. Zoo gelooft hel dat de feniansebe samenzweerders geene waar borg genoeg aanbieden om hen niet meer te vreezen ie hebben, en de heer Fortes cue, secretaris van Ierland, is eergisteren in het Lagerhuis komen verklaren, dal het gouvernement, in het belang van het be houd der openbare rust, niet voornemens was de leden dier geheime maatschappij, welke in de gevangenissen zitten, vrij te stellen. Een depeche uit Madrid meldde, dat de ^grondwelmakende Cortes al de leden van ZATERDAG 27 FEBRUARI I860. en de verbintenis zouden aangaan om zich to verzeilen legen alle oorlogzuchtige stre vingen van het napoleontisch gouverne ment. Dit ware hel zekerste m ddel om te doen begrijpen, dal de fransche natie niets vuriger verlangt, dan in rust te leven ne vens rustige naburen cn om de dagbladen hel zwijgen op le leggen, die steeds van veroveringen en inpalmingen droomen, cn mt ecus Pruisen en dan eens België cn Holland bedreigen. Wij durven echter niet verhopen, dal de kiezers zich zoo verlicht zullen looncn, om op zulk eene door slaande wijze te werk le gaan. Le beraadslaging der leening van de stad Parijs is dijnsdag in hel wetgevend korps van Frankrijk aangevangen. Men verwachtte er zich aan dal de eerste spre ker de heer Thiers zou geweest zijn, doch die vermaarde staatsman heeft maar in eene volgende zitting hei woord gevoerd. Het is de heer Garnier-Pagès, die het debat geopend heeft. De heer Picard is hem op gevolgd, en is tegen hel stolsel van het bestuur van Parijs als overtuigde beschul diger opgelreden. De heer Genleur, staats raad, heeft den heer Picard geantwoord, en al de voordoden doen uilschijnen die, iê.' JAAR. DE KAMER. De woordenwisseling nopens griékscli en Latijn is geëindigd in de kamer, en de vergadeling gaal voort melde beraadslaging over hel budget van binnenlandsche zaken. De toelage voor hel lager onderwijs is ver meerderd met eene som van 400,000 fr. Men was juist aan het beraadslagen over hel subsidie verleend aan de Bollandisten voor de uitgave der Acta sanctorum, wan neer in de kamer het nieuws toekwam dat het senaat hel budjet van justitie verwor pen had door gelijkheid van stemmen. De ontroering door dit nieuws le weeg gebracht, was groot, en verscheide leden der linkerzijde wilden onmiddelijk de toe lage aan de Bollandisten afschaffen. Minister Pirmez stelde voorde stemming hiernopens alsook het voorzeilen der be raadslaging tot s anderdaags te verschui ven. Na eene hevige woordenwisseling werd dil voorstel in stemmen gelegd en aangenomen met 56 stommen tegen 56. De zitting van donderdag is tamelijk woelig geweest. Bijna alle de volksverte genwoordigers waren op hunnen post. Mi nister Frère kwam, uit naam des Konings, op nieuw het budjet van justicie aan de kamer aanbieden. Op voorstel van M. Orls werd hetzelve onmiddelijk naar eene kom missie verzonden die er verslag over maakte, en in de zelfde zitting werd het budjet beraadslaagd en aangenomen met 62 stemmen tegen 42. Dil budjet zal dan op nieuw tol den Senaat gezonden worden i cn ditmaal zullen de liberale senatoms al- i len op hunnen post zijn om hetzelve te stemmen. Zoo is de streek die de klerikalen uitge vonden hadden om, dachten zij, een onzer kant te helpen, verijdeld, en de klerikalen A.' 2254. Inschrijving betualbaar voorop: foor Stad: 0 maanden, Ir. 3-25 Een jaar, G-00 fr. ..‘i liet voorloopig gouvernement aan hel vast bureel behouden hadden. Hel feit is waar en het is wel de heer Rivero die voorzitter der vergadering blijft, even als de heeren de la Vega Armigo, Martos, Gantero en Valera ondervoorzitters blijven. Enkel hebben de stemmen zich niet met gelijke 1! I .1 ,1 .1 nlo Kii /l/i l-in/inn hel voorloopig bureel. Hel zijn k 10 o 10 5 o o o 5 5 !J J I 7 5 5 en alien Woensd 'g in Van Veurne naar l.ichlervelde 7-25 12 00 5 55. Liclilvrvelde naar Vcurue 0-15 1-55 7-50 Van Nieuport naar Dixmude 7-20 11-55 5-50. Dixmude naar Diieuport 10 (10 2-40 8-45’ 1 ITFJTIE Hei Blad vcischijul allen Zaterdag Supplement. t oor gantch Velgie: 6 maanden, fr. 3-75. E i> jaar Ir. 7-00 I oor Franklijkfr. 10-50 'sjaars. Een afzonderlijk nummer 10 c.' Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel Hun schrijft in bij P.IItckeboei, üostslraal 6, te Veurne, nop al <lc poslkantooren van het Kijk. Brieven en geld vrachtvrij.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1