V A N V E U il N E. c Bericht aan hel Publiek. BOONEN STAANDE OP LETSELE EN ISENBERGHE. I. HET AAN BEKENDMAKINGEN. TE KOOPEN OF TE PACHTEN.' F Merkweerdige Koopdag BIJ DEN UITGEVER DEZER: WOENSDAG 5 MAART i860. L n r Lichtervclde nu d*, Of- k- EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL: maoïiDisssioi ADimnsmii? DE FURNES, Brugge, is zater- 61 zware koopen aangezelid was door gemejden sloomer ter hoogte van Duinkerke. De Belgische matrozen waren op ’t oogenbiik der bot sing, op den engelschen sloomer overge sprongen. Volgens hier loegekomen be richten is hel aangezeilde schip de Perle, uit Oostende naar Dover vertrokken in den avond van 24. Het is naar Oostende wedergekeerd met erge schade. De Mitchell's maritime Register, Lon- densch weekblad, bevat eene lange lijst van schipbreuken, dezer dagen voorgevallen aan de kusten van Engeland. Die lijst is bedroevend. Eene enkele dier rampen, in de omstreken van Ramsgate, luidt aldus: De masten van drie schepen, die ge zonken zijn tijdens het schrikkelijke tem peest van 12 dezer, steken boven water, tusschen het vasteland en de boei van den Elbow; een vierde schip, dat kleiner is, is gezonken op de bank van Quern, bij de boei; ook is een vaartuig gezonken aan dezen kant der bank van South Brake; nog een ander ten Zuiden derzelfde boei; twee anderen, eindelijk, zijn in den Gulf Stream te gronde gegaan. Men heeft geene tijdin gen van de ekwipagien. Het is te begrijpen dat de schipbreuken, tijdens de stormen van 12 en 15 waarin honderden personen zijn omgekomen, rijk aan hartverscheurende tooneelen waren. Ziehier een, overgenoipen uit een blad: Twee mannen, vastgeklampt aan een stuk vlottend hout, voorkomende van een ver ongelukt schip, zijn in den nacht van 12 februari in de haven van Yarmouth gezien geweest. Hel schip, welk deze rampzaligen bemerkte, dreef voort op zijne ankers, en verkeerde zelf in gevaar van met zijne ekwipagie om te komen. Echter poogde hel de schipbreukelingen te helpen, door eene ronde red boei toe te werpen; maar het was vruchteloos. Het was onmogelijk hun hulp te brengen, en de arme zeelui, medegesleept door eene schrikkelijke zee, verdwenen, terwijl zij de lucht door hunne kreten deden wèergalmen. Sterfgeval. De heer Valckenaere-Thomas, oud lid van de kamer der volksvertegenwoordigers en gemeenle-raadslid van I' dag morgend in die stad, na eene lang durige ziekte overleden. Veurne, 3 Maart. 0HDERR1CHTINGSB0ND. Zondag aanstaande, 7 maart, conferentie in Veurnesch vlaamsch, door doctor We- tnaere, over: de omdeeling der warmte door alle de deden des aardebols. Sedert 1 maart zijn er twee konvooien meer ingcricht op de linie van 1- op Veurne en de vcrlrek-uren zijn er bepaald als volgt.’ Zoo dal met hel konvooi dal hier uil de statie om 4-50 ’s avonds vertrekt men om 5-55 te Lichtervclde aankomt; uil Lichler- velde vei ltekt men om 6-05 ure om ten 6 ure 50 te Kortrijk aantekomen; uil Kort rijk vertrekt men ten 7-02 ure en langs Andenarde en Denderleeuw komt men ten 9-15 te Brussel aan. De vier beschuldigden in de zaak der brandstichtingen van S.‘ Denijs, zijn woens dag van hel gevang van Kortrijk naar dat van Brugge ovcrgebrachl, voor de aan slaande assisen. Zij zijn in onze stad door vier verschillige treinen aangevoerd een des morgends, een des middags, een des namiddags en een met den laatstcn trein van ’s avonds. Men zegt dat het dossier der zaak buitengewoon zwaar is. Dinsdag morgend zijn te Antwerpen proeven genomen met den sloomer Leopold I, bestemd voor de postlijn tusschen Oos tende en Dover. Die sloomer van zelfde grootte en kracht als de Louise Marie, komt van de werven der maatschappij Cockerill. De proeven hebben den besten uitslag op geleverd. In 17 minuten legde de boot tegen stroom den afstand af, van aan de dokken tol aan het fort S.‘ Maria, en met den stroom in 12 minuten, wat eene vlug heid van 17 knoopen uitmaakte. Het ware te wenschen dal de dienst der posten tus schen Oostende en Dover gestadig ge beurde door schepen als de Louise Marie en den Leopold I. Men heeft waargenomen dat dezen winter, niettegenstaande al bet slecht weder, de depechcn regelmatig door eerstgemelden sloomer zijn aangebrachl. Een correspondent uit Yarmouth schrijft aan een blad dezer stad dat in den morgend, van 25 februari, de sloomer Zebra van Duinkerke naar Huil, leLowestoff den tweeden ollicier, den timmerman, den kok en twee matrozen heeft geland, van den Belgischen poslstoomer tusschen Oos tende en Dover, die in den vorigen nacht a - SUPPLEMENT ADVERTENTIE-BLA I 4 5 A el ii ii nW 'inh tn< »ll is- ten 1 iiu<| 8'- >ul1 7-58 12-03 8 35 12-40 ÉTUDIÉ AU POINT DE VUE DE L'HYGIÈME, EN 1867 PAR LE D.’ WEMAERE. UN VOLUME IN 8." AVER CARTE PRIX 2 FR. 50. en en Cl/ •ef aj' ic* en o- ■s« ii- •l TE LEYSELE (GEHUCHT DEN ABEELE), van Mtjaudag .3 Maart 1869, 2 uren namiddag, to Leyselc-abeele, te/- herberg yan sieur Amelootf zal Een HERBERG op anders grand groot ontrent 22 aren, in Adinket ke (Veldbewoond door Franciscut Coulier. Ingenottr.eding met eersten Mei 1869. Zich te xervoegen by den heer TERLINCK, brouwer te Huujh* in, of by M1" DE CAE, Notaris to Veurne. Agendas, Calendriers, Almanakken enz. voor 1869. 7-25 11-80 ’sav. 4-50 6 05 5 19 6-45 5 53 7-40 de notaris ROLLY, te Wulveringhein, openbaar ver knopen de naverineldc schoone hoornen de welke de liefhebbers aantocht vijn voorafgaandelijk ter plaats te gaan beziejitigep, to wefen A. Op de hofstedelanden van sieur Detiré Vanden- bergh» te LeyseJe. 4 koopen olmen en hollanders. H. Op de hofvjodelanden gebruikt door sicur Pieter Borreye aldaar, 28 koopen olmen, hollan ders, wilgen en een notebootn. Ter hofstede van ,-imand Baen te Isenberghe, 17 koopen olmen, klemmcrs, hollanders en wilgen. D. Op bolland van flernard Feut Je Leysele-dorp- plaats. 1 abeel, dik 3 ra. 25 c., on 1 olm, dik 2 m. E. Op de hofstede van Angelut Coulier te Leysele. Kavel 1, 1 olnt.dik 2 pi. 15 c. 2, 1 olm, dik 2 in. 3, 1 kleinmer, dik 1 m. 90 c. 4, 1 olm, dik 2 ra. 40 c. 5, I olm, dik 1 ra. 65 c. En F. op zaailand gebruikt door de wed.' Warlop te Leysele, bij de Clachóire: Kavel 1, 1 olm. 2, 2 idem. 3, l idem. 4, 1 idem en 5, 1 idem; allen van 2 meiers om trek dienende voor molenpistels. Op tijd van betaling. RECHTBANK VAN ENKEL POLICIE TE VEURNE. ZITTING VAN 1 MAABT 1869. Pieter Beyen en Louise Cuyeele, beide dienstboden te MÓere, elk 1 frank boete of 1 dag Be'ang, voor verboden doorgang over de landen van juiv. Cuvclier. Charles Jlaes, metser te Veurpc, 1 fr. boete of 1 dag gevang, voor ligle geweldadighuden iegens de echlgenooten Edmond VVydoot. Veurne vert, ’s m. Dixiuiule l.ichlerxelde «ank, Lichtervclde verl. 's ra. 9-15 ’sav. 1-50 2-30 8-05 9-56 10-25 De Biervoerders dezer stad maken bekend dat zij zich, onder hunne eigene verantwoordelijkheid, zul len gelasten de koopwaren die met den IJzerenweg alhier aankomen, ter bestemming ten huize te 'Qereu, aan de prijzen vastgesleld bij het tarief door het Gein^eu.le-bgstu.ur goedgekeurd. Dixmude 9-56 2 28 3-45 8-46 Veurne, annk. 10-25 2-53 4-15 9-lb

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 1