VAN V E U R N E. I WOONHUIS, ten <!ienste van Timmerman en VVinkel, te Leysele, alsmede M EU B E EEN, MEUBELEN, MENAGIE-GOEDEREN EN HERBERGGETLTG, Te Houthein. AAN H E T BEKENDMAKINGEN. BOOMEX OP STAM POPULIEREN EN ESSCHEN BOOMEN, TE AD1NKERKE. 0PZ1TBARZ TSH2COOPI1TG- BIJ LICITATIE, vaii ecu i i Shaerbeeck, manche tegenwoordigers-kamer i - r VEILING TE POLLINCHOVE. KOOPDAG E E NI E It WEIDE, TE BEVEREN. j I- 33 koopen Esschen en Populieren Boomen. SCHOONEN KOOPDAG Menagic-Goede) en, Timmermans-allaam, Te Eeysele. 45 KOOPEN Gemeente Leysele, gekuchte de Elassche. Gemeente Beveren, kanton Rousbruggc- Uaringhe. K O O I» A. G WOENSDAG 10 MAART I8(i9. Veurne, 1O Maart. Zaterdag middag heeft te Brugge in bet I gouvernement-holel de openbareaanbestc- I ding plaats gehad der werken voor het maken van een staketsel ten westen der haven van Nieuport, met musoir, en lang hoofd. Hel begrootingsbeslek beloopt tot fr. 557,000. De borgstelling is vastgesteld op fr. 26,000. Hebben aangeboden: MM. E. Blanche- manche, aannemer te Shaerbeeck, bij Brussel, fr. 514,000; Decloedt, id. teCool- kerke, fr. 526,259; l>. Vandycke, id. te Oostende; 571,800. Wij vernemen dat er in de volksver- tegen woord igers-kamer eene koncessie vraag komt neergelegd te worden ter be- koming van oenen ijzeren weg uit Oos tende naar Nicuport, en de linie van deze laatste stad naar Veurne voortzetiendc. Men schrijft uit Oostende, 4 maart: Het afbreken der versterkingen aan den kant der zee, gaal spoedig voort. Sedert twee maanden worden 400 mannen en een groot getal poerden aan dit werk gebezigd. Voor hel begin van hel saizoen, zullen de versterkingen op geheel de lengte van den zeedijk plat liggen. De aanneming beloopt tot 140,000 fr. en men mag schallen, dal reeds een derde van hel werk afgedaan is. Men schrijft uit Hasselt, 2 maart: Verleden zondag ’s morgends is er een hevige brand tiilgeborslen in het pacht hof, genaamd Spikkelpade, gelegen lus- schen Counsel en llechtel, toebehoorende aan den heer Delexhy, lid der kamer van volksvertegenwoordigers. De brand die tot ongeveer 1 uur namiddag duurde, heeft het pachthof gansch in assche gelegd met de meubelen en ander gerief;ook eene som van 4000 fr. in zilveren 400 vaten tarwe, enz. zijn door de vlammen vernield; 78 schaapenzijn in de vlaammen omgekomen. Dank aan dekloekmoedigheid vandedochter des pachters, heeft men de andere hoorn beesten en de paarden kunnen redden. Die dochter wilde het bindzel van eenen os losmaken; ongelukkelijk heeft zij zich den vinger afgesneden. Een grooter ongeluk is nog te betreuren: de zoon van den pachter heeft in dien brand zware wonden beko men; zondags ’s avonds heeft hij de laatste Uil. Sacramenten ontvangen; men heeft weinig hoop hem te redden. De meubelen alleen van het pachthof waren voor 10,000 fr. tegen brand verzekerd, de gebouwen waren niet verzekerd. Het gerucht loopt dat de oorzaak van den brand aan kwaad willigheid moet loegesebreven worden. SUPPLEMENT 1 l! AlUERTEWIE-BL I Door i Door sterfgeval. Door sterfgeval. V.'. 3 I i r van van d tl* e verandering van woonst. Donderdag 11 Maart 1869, om twee uren namid dag, Ie Adinkerke, ter hofstede gebruikt door sieur Louis Franchois, ten vertOeke van den heer graaf du Maisxikl, Zal M.,u' ROLLY, notaris ter residentie van Wulve- ringhem, houd n venditie van circa Op tijd van betaling. van VEEL GEZAAGD EN ONGEZAAGD HOLT, WINKSLGOEDEREN, BEESTIALEN EN ANDERE VOORWERPEN j i f—-» Op Donderdag 0 April 1809, om 2 uren precies namiddag, te Leysele, gehuchle de Groote-flassche, ten huize alwaar sieur l.éo-Job Debergh, onlangs overleden is. Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhetn residee- rende, houden koopdag van alle de roerende voor werpen zich ten getueldcii sierfhuiie bevindende, bestaande in alle slach van meubelen, menagie- goederen, timmerinans-allaain, veel gezaagd en ouge- zaagd hout, w inkel-goederen, kuip- eu kernallaam, een schoone meikkoei en zw iju en andere voorwerpen. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling voor de koopen boven de 20 franks, mits stellende borg, ter aanveerding en ten kantore van den Notaris ROLLY, voornoemd. M.‘" DÉSIRÉ DE BRAÜWERE, Notaris te Veurne, zal veiling huudu.i Maandag (2dt Paaschdag) 29.Maart 1869, 2 ure namiddag, te PolIiucliove, langst de straal van deGapaard naar Loo, op landen gebruikt door Frans Houoenaghel en Eduatd Gheldof, van: schoone eiken, olmen, klemmers en wilgen boomen. De vergadering in de herberg de Gapaard. Betaalbaar met hel verhoog legen 1December 1869, ten kantore van genoemden Notaris DE BR tU- WEhE. Dinsdag 89 Maart 1869, om 8 uren namiddag, te Leysele, ter herberg den Oieuwen Eik, bewoond door sieur Fidelis Gruson, Zal M.‘" ROLLY, Notaris te Wulveringhetn residee- reude, ten overstaan van den heer vrederechter van het kanton Veurne, openbaar, in eene zitting toe- w ijzen, hel volgende Onroerende goed: Koop I. Een gerieflijk Huis, z.imengesleld uil woonplaats, winkel, vaule met kelder daaronder, twee keukens, groolen zolder, benevens nog groeien limmerinaiis-werkwiiikei, scheur, koeislal, ovenkot, privaat en verdere afhaaglijkhedeu, alles gestaan en gelegen te Leysele, in de groolen Elassche-hoek, van ouds genaamd de Elassche, en in den hoek der Groene-en Geineenestraleu, bekend bij kadaster sectie D, n." 595a, 596 en 597, voor eene gezamenllijke inhoudsgrooile van 9 aren 15 centiaren. Gebruikt door de nalatenschap van sieur Léo-Job Debergh-Fandenbroucke. Aanslag mul l mei aan staande. Koop 2 en laatste. Eene Weide, gelegen te Beveren, kanton R. usbrugge-llaringhe, bigt bij de kerk en het dorp, bewesten langs den steenweg lei dende van daar op Gy verinchove, bekend ()p hel plan kadastraal der gemeente Beveren, onder de sectie C, n.r 12a, voor eene groote van 58 aren 80 centiaren. Gebruikt door do nalatenschap van voornoemden Léo-Job Debergh- Fandenbroucke Om do >r den kooper daarvan in gebruik en genot te treden te rekenen van den dag der toewijzing. De titelen van eigendom, benevens hei kohier van lasten en de schetskaarten, berusten t’elks inzage ten kantore van meester ROLLY voornoemd. van Maandag 29 Maart 1869, (zijnde den 2.'"" Pa aseb - dag), om 2 uren namiddag, te Houthem, gehechte hei Dorentje, ter herberg bewoond door sieur Carolus Zoele, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhetn residee- rende, houden‘koopdag van: la ne matras, pluimen bedden, hoofdeinden, oor kussens, bedbakken, kleerkas, buffet, slaghorlogie met kas, tinnen stoepen, kannen en pinten, groote en kleine bier- en liqueurglazcn, pinledcksels, koperen mariiiijien en moors, ijzeren pots en kommen, steels, tafels, standen, enters, kaders, spiegels, ladders, deel brandhout en veel andere voorwerpen te lang om I te melden. Met gereed geld. •G. •3

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1