m V E L' ii y E. V A A I i Mi E U 85 E E E PS GEZAAGD HOUT i EIKEN EN OLMEN BOOMEN, itabeekeirwelk den 5 augus.i, .ei TU A™*S<S‘’E” I TE KOOPEN OF TE PAGHTEfi: A A N II E T I MEUBELEN. MEHAGIE-GOEOEREN BÉUÊNbilAiUKGEL-:. Belangrijke Koopdag van i 1 SCHOONEN KOOPDAG Mènagie-Goederen, Timmermans-allaani, Te E^eysele. Selioone; Koopdag ES ASMBE VOO.'aVEIlFES, Te Wulvcringhcm (dorpplaats). kunde vindt aangehaald. Het kleine twaalf jarige meisje, Mina genoemd, woonde met haren vader, een dnitschen pachter, op cenigen afstand van Burlington. Zij was lijdende geweest aan de mazelen en de slijmonlsteking en was aan de beterhand toen zij, in de eerste dagen van januari haren vader riep om hem te zeggen, dat zij ging slapen en deze slaap zeer lang zou geduurd hebben. Ook voegde zij erbij', dat zij zon geleken hebben aan eene doode, doch echter bel leven zou hebben behou den, en deed haren vader beloven, dal hij haar niet zou hebben laten begraven. Korten lijd daarna, begon zij rustig te slapen. Daar men haar des anderendags dood waande, plaatste men hel lijk in eene kist. Ofschoon de pols geheel en al l opgehouden had te kloppen, en men geen I enkelen zweem van ademhaling meer be merkte, scheen hel lichaam toch niet van leven beioofd te zijn en de ledematen wa ren zeer buigzaam. De oogen zijn geslo ten. Sedert twintig dagen, verkeert zij in dezen toestand. Men heeft eene harer aderen geopend, en hel bloed heeft eruit gestroomd, even als bij een levende per soon. Een persoon uit de buurt heeft haar in den vinger genepen; de plaats waar hij genepen had werd wil en dan weder roos kleurig. Men bewaakt haar met zorg, en wacht op de onlknooping van deze zonder linge crisis. Collard nam aan. Inhelbosch j de twee wachters eene I te wachten lol het wild i Collard houul zich afstand verborgen achter de KOOPDAG van droog TE A L VEBINGIIEH-DOIIP. Men legt thans de laatste hand aan het gc__„ Duisburg zal 0[o aardrijkskundige Mercator. Op dien daö valt de 500" verjaring der uitgaaf van de eerste zeekaart door dezen geleerde ver vaardigd. De geneesheeren van Milwaukee, in den staat Wisconsin, hebben zich op 28 januari naar hel dorp Burlington begeven, i om een geval van schijndood, welke reeds sedert twintig dagen duurde, te besludee- i ren. Het is een der zonderlingste gevallen Veurne, 1.T Maart. lis den 20 dezer, ten I uur 41 minu ten nanoen, dal de winter plaats maakt voor den zomer. Echter hebben wij thans meer winter dan wij vóór 19 januari had den. Den 12 april begint de roste maan, die duurt lot 11 mei. De laatste vorst heeft de vroege fruitboomen beschadigd; echter stonden zij nog in geenen vollen bloei, zoodal er voor eenen goeden Iruitoogsl nog zou ie hopen zijn. Een afgrijselijk ongeluk heeft eene achtbare famillie in droef heid gedompeld. Donderdag morgend, rond 9 uur, gingen twee jachtwachters jagen op wilde zwijnen in de gemeenlebosschen van Gochenée, ter plaatse gezegd La Rochelle; zij ver zochten den heei' Lambert Collard mede te gaan. zijnde, namen standplaats, om zou voorbijkomen, en op eenigen dikke struiken. De jagers hoorden weldra gerucht in het kreupelhout; seffens weer klinkt een geweerschoten de ongelukkige Collard valt badend in zijn bloed, als slachtoffer eener betreurlijke dwaling. Terstond snelt de onvrijwillige dader toe, bij den gewonde die in de zijde was ge troffen. De kogel was langs voor ingegaan en lang den rug uitgekomen. Ondanks zijn geweldig lijden had Col lard ganseb zijne tegenwoordigheid van geest behouden en zijn goed hart boe zemde hem enkel woorden van vergiffenis in voor den wachter, die hem zoo onge lukkig getroffen had en wiens grievende smart licht te begrijpen is. Collard, hoe doodelijk ook gewond, had nog den moed te voet lot nabij zijne woning te gaan, die bijna 3 kilometers van de plaats des on- J was. Drie geneesheeren erpleegden hem, doch vergeefs; al hunne 1 bleven zonder gevolg en rond 8 ’s avonds bezweek Collard in helgroot- heils verwijderd v< bleven zonder gevolg geval ren. Hel is een der zonderlingste gevallen welke men in 108 KOOPEN zorgen uur sle lijden en onderwerping. 7$ SUPPLEMEN ic ABTEBTE1 l> I) I TE Ter Hofstede in •it n jr v r, ii r M el tie i i VKIll VEEL GEZAAGD ES ONGEZAAGD HOLT, W1NKELG0EDEREN, BEESTIALEN EN ANDERE VOORWERPEN Op DonderdagS April 1869, om 2 uren precies „a0.nhl.ig, te Lejsele, gehuchle de Groole-flassche, I n liniic alwaar sieur l.éo-.lob Debcrgh, onlangs overleden is, 7,al de Notaris ROLLY, te Wulvcringhem residee- reude, houden koopdag van alle de roerende voor werpen lich ten gemclden sterfhuiie bevindende, bestaande in alle slach van meubelen, menagie- goederen, limniermans-allaam, veel gewagd en onge- inagd hout, winkel-goedcren, kuip- en kernallaam, een schoone melk Roei en iwijn en andere voorwerpen. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling voor de knopen boven de 20 franks, mits stellende borg, ter nanvecrding en ten kantore van den Notaris ROLLY, voornoemd. Door sterfgeval. Op Maandag 12?” i namiddag, ter gemelde hofstede, van Maandag 5 April 1869, om 9 uren voormiddag, te Wulveringhem-dorpplaats, ten sterfhuize van Anna Marie Symoens, renlenierster onlangs aldaar over leden, Aal M.rt" ROLLY, Notaris ter residentie van Wulve- ringhem, openbaar verkoopen, de roerende goederen van gemelde nalatenschap afhangende, bestaande in alle slach van meubelen, tuenagie-goederen en andere voorwerpen. Mitsgaders eenen schoonen olmen boom staande op dischland gebruikt door sieur C. L. Symoens, en welken boom de liefhebbers verzocht zijn te voren ter plaats te gaan bezichtigen. Op tijd van betaling voor de koopen van 10 franks en daar boven. Een HERBERG op anders grond groot ontrent 22 aren, in Adinkcrke(Veld bewoond door Franciscus Coulter. Ingeoottrcding met eersten Mei 1869. Zich te vervoegen I») den heer TERLINCK, brouwer ie ilouthem, of by SP” DE CAE, Notaris te Neurnc. Op Maandag 29 Maart 1869, weieuile Paassclicn- m. std.ig, juist ten 2 ure nanoen, Aal M.r BEERNAERT, Notaris te Alveringhem, koop dag houden op den kour der herberg dtn Gtaafvan I laanderen, bewoond door lleni i Moes Hosten 'an veel abeeleu en populieren berd; pannelatten; kasten voor bruggen cu mestplankeii; eiken en olmen stuks, staken, plantsoenen, groote en kleine sparren, 5990 boonen- mi bagepeerssen Op 3 maanden tijd van betaling boven de koopen van 15 franks, mits borgstelling. Door sterfgeval. olmen, eiken, wi Op 5 maanden tijd 1i u de jaarboeken der genees- Notaris, en de onkosten komptanl betalende. WOENSDAG 1” MAART I8(>9. mzeriebt worden aan den '1 er Ho/stede ran Chailes au de de, aan de 18,, n (Jeren-biuq. n Horentor. On dien dacr y April 1869, ten een ure juist om reden der ver- kooping deter hofstede die in mei tal plaats hebben, 'Aal M.'BEERNAERT, Notaris te Alvteringhem, met tusschenkomst van SI.' TERMOTE, Notaris te Brugge, openbaar verkoopen ilgen, klemmers en een hollander. 1 van betaling, mits solvabele borg stellende, ter aanveerding van den werkenden

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1