2 II I VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. 45.r JAAR. maag en J naar hel hoofd ie krijgen. zie wijze geëischl. leekend door al de leden van hel extru der meerderheid ingerichl, landij lebehouden, en de overheersching willen de cijdiek begraven, 2j wel van vereen iging reiding en de richting deii werkzaamheden van de vergadering. Hel doel van.hel voor stel was om in eene zekere maal hel par lementair initiatief te beperken, daar de die licltallijjheden (lei hceien kleiik.dcn Voor hel gerecht zijn gebracht geworden naar hel hoold ie krijgen. p. i i Herhaalde malen hebben wij de. on ge- I lubbe“ *ll,Jd Zweert en houden nog Ir 1 J 0 altijd staan dal i Bara hel woordje goddeloozen burger die zich liberaal noemt, allen heb- j Insclii'ijviug betaalbaar voorop: de •en. ligheid. hel koslely/c Veurne, Masart. Met een zeker welbehagen werpen de klerikalen hunne tegenstrevers, len allen oogenblikke, den bijnaam van toe. Van den groolslen tol den kleinsten burger die zich liberaal noemt, tillen heb ben reeds, verschelde koeren de eer gfhad I I C ll 1 KAFilER DER V0LKSVERTEGEKVZ00.1DIGESS. De kamer der volksvertegenwoordigers heeft dinsdag de negen eerste artikels van hel wetsontwerp, betrekkelijk de vorming der kiezerslijsten aangenomen. De drij eerste artikelen van het wetsont werp. waardoor hel tijdstip, vastgesteld door de huidige wetgeving voor de herzie- ni'ip der kiezerslijsten, zijn aangenomen IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXMUDE NAAR NIEUPORT. 5.' 2256. groot in getal zijn, tot dit doelwit te ge raken, hebben onze tegenstrevers niets maakten. beters gevonden, dan le trachten de cliris- vor. j lelijke menschen van hunne medeburgers, ye. de vrijheidsgezinden, een afkeer te doen le geven. Óm in ons land, waar de vrijzinnigen ZATERDAG 20 MAART 1869. 1>OL1TIEK ÓVE11Z1C11T. i leden der meerderheid Men heeft le Parijs opgenierkl dal maar schalk Niel tegenwoordig nog al veel bij eenkomsten melden keizer hpelï. Men zou die zaak nog al natuurlijk kunnen verklaren door hel werk,waaraan hel fransch depar tement van oorlog zich overleverl voor de inrichting in Frankrijk der mobiele bur gerwacht, maar de staatkundige ongeluks profeten, die altijd en ten alb.m pi ijze zwarte punten aan den gezichteinder wil len bemerken, beweren dat die bijeen komsten plaats prijpen om de generaals le kibzen, die men in den aanstaanden oorlog gebruiken zou en reeds de bevelhebber schappen vast le stellen, die hun zouden vvonjen toeverirouwd. Dit is hel eenige gbrticht v:tn een oorlogzuchtig karakter, dal de briefwisselingen uil Parijs beden aimhreugen. Van andere kanlen, nil Ber lijn, uit Londen, uil Weeneu, meldt men dat er nog geene ernstige vrees bestaal, dal de vrede in Europa zal gestoord wor den. Als al de andere mogendheden hel eenszijn om den vrede le handhaven, dan zal Frankrijk alleen slaande, dien niet durven sloren'; een oorlog ware enkel mo gelijk als het bondgenoolen zou kunnen vinden. Het is heden dat in het Lagerhuis van Engeland over hel lot der kerk van Ierland moet beslist worden. Niemand twijfelt echter aan den uitslag; sedert den dag, waarop de heer Gladstone zijn plan heeft uiteengezet, is de stemming, op eenige slem men r.a gekend. Trouwens, dit plan heeft de volledige goedkeuring van al de leden der liberale partij bekomen, en allen zullen hel voor eene eer houden tegen woordig te zijn om het met hunne stem ming le ondersteunen. Men kan dus van heden af aan de meerderheid, die de bill bij de tweede lezing bekomen zal, op rond de 112 stemmen vaststellen, (jok denkt men dal liet Hoogerhuis de stemming van het Lagerhuis bekrachtigen zal én geen ren, dat hunne coilegas en der minderheid er misbruik van i Om hierin te behelpen vroegen zij de mingvan vier bestendige commissien, ge last met het onderzoek van al de voorstel len, rakende vraagstukken van gemeenle- inrichling, kieswetgeving, algemeene wet geving én openbare orde. Aan deii senaal der Vëreehigde Staten is een voorstel gedaan ten 'voordecle der onafhankelijkheid van hel eiland Cuba. Het is naar hetcomileit der bniténlandsche zaken verzonden. van gevoelen wa- legcnstrevcrs lelijke menschen de vrijheidsgezinden, een afkeer te doen krijgen, met hun goddeloozen te noe men. Geen daadzaak zal door de liberalen ver richt worden of de klerikalen zullen hun den bijnaam van «goddeloozen toeroepen. Sedert dal hel liberaal ministerie aan hel roer is, heeft het reeds dikwijls met deze lieftalingheden begroet geweest. Als de wet gemaakt werd ten doel heb bende om een beter bestuur aan de studie beurzen té geven, en le beletten dat deze ver kwist, of van hunne bestemming afgekeerd werden, wierpen de klerikalen tot minister goddelooze toe. Voor alle andere maatregelen welke zij namen, werden de liberalen met de zeilde bevalligheid behandeld. Wat heeft M.' Bara niet al moeten hoo- ren omdat de brandstichters van S.‘ Denijs voor 1 Wij hebben altijd beweert en houden l er geen land is waar den godsdienst vrijer is dan in België; De liberale minister die men doel door gaan als willende de religie verdelgen, geeft len allen stonde toelagen voor hel bouwen en herstellen van kerken en pastorijen; Het is de liberale minister die hel jaar lijks traktement van de lagere geestelijk heid verhoogd heeft. Maar dat belet met dal de klerikalen hem een goddeloozen noemen en de liberale bladeren welke de handelwijs der ministers goedkeuren, worden godde looze bladeren genoemd. Zij stellen den goddienst voor als in ons land vervolgd te zijn, en kardinaal Wisemann, de wijze prelaat, vroeg hen: JVaoroiw hebt (jij te klagen? En de heeren de7 Montalemberl en de Falloux wenschlen om in Frankrijk den godsdienst vrij le zien, zoo als in Belgie! Was kardinaal Wisemann, waren de hee ren dé Montalemberl en de Falloux dan ook al goddeloozen? grondüeid van die beweering onzpr tegen- slrever^ doen uilschijnen, echter vinden wij hel nuttig hierop nog ééns weder te koeren. Welke zijn dè reden die de twee groote partijen, welke zich hel bestuur van hel land betwisten, hebben tol stand gahrachl? Geene anderen dan deze: de scheiding van kerk en staal, en de overheersching van den lésten door de eerste. De liberalen zijn voor de eerste dezer twee grondregels; de klerikalen zijn voor de tweede. Dé liberalen zeggen: de. pi;iv,sior in de kerk, de burgemeester op |iel stadhuis; de klerikalen zeggen: de priester overal. Ihtarin ligt inderdaad gaiisch de oorzaak van het geschil tusschen liberalen en kle rikalen; oei i,ugcriiuis ucni*«iiiigvn z.<ii vu olkornf*ne uitvoering der grondwet, wetsontwerp zal durven verwerpen, dópr het gansche genot, voor iedere Belg, der de groole meerderheid der openbare denk- vrijheden door dezelve gewaarborgi, - I daar wat wij, liberalen, vqrgen. Eerf telegram uit Madrid meldt dat de De klerikalen, integendeel Cortes eergisteren met Wi stemmen legen grondwet onder de em J 69 het voorstel aanvaard hebben van den en het hof van Bomen boven de heer Rodriguez. Dit voorstel was* onder- liet vaderland stellen. leekend door al de leden van hel extras i De liberalen streven om. dq. grpotsLe parlementair comileit, onlangs door de maat van vrijheden aan een-ieder le sqhen- 'T der meerderheid ingericht, ken; de>klerikalen integepdepl, werken om zich onledig le houden met de voorbe- dejnenschheid onder liet juk der dwinge- I 1 a tc’ii. -i~rr M" der wereld aan de katholijke geestelijkheid de vergadering. Het doel van hel i Dixuiink' nanr Nhupoil n tk te 1'eurnf. I f Cl I AD Hel Blad pleinent. Koor Stad: 6 niaaiidcli, fr. 3-25 Ecu j.iar, 6-00 fr. Koor ganich Helgie'; 6 mtiltiideii, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-ÜU. I oor Frank: ijkfr. 10-50 'gj iars. Ecu aft nidei njk nummer 10 c.‘ B<'keiiilinakiii{;eii 15 <:ei|liemeii den druLre;;e) Me,, scurijli in hij i’HïcKiBotK, Üosislr.iai 6, le leurne, eii op til <le pust i. .i niooreii van Int Kijk. Bril-ven en ;;eld vrachtvrij- ITEM verschijnt allen Zaterdag; en allen Woensuag in Sup s' bestanddeelcn thatbaer tnaekt 8n. Verstoppin- e meisjes welke ling naderen [l en al verbe- gcwanden door' overspanning, t oorzaken aeu- Re uitwerkende rj ven, en spoe- <1 aen liet ge- id, druevigbeid i onregelnninge by de nieéktèu Cheu in een- re- eneindc detgto- llve verdryven, ledcliidslicid en <1 gebruik dezer looit na de oor- 1 te verdryven llnol tft»U'üun' is, lloeslen- nige menschen lenza diptherin deze beroemde le verzekering de Pillen ver- yk van bel lyf. len om du borst Jl door de Duid, ld ten Incisie do tn'xxajL..-13 6 slechte spys- na bel eten r*ig, alle oil 'd, loospypont- rliuinatismus, aierzuchl, ver- '■iddel voor do ’•y» zich van al lan niet genoeg l‘lle du midi. staat gevallen ■chaatn, moeie- gewoon leven. ?en. \crscheide -‘proeven. Sedert u kan ik my 'IJ van Pluskow, den in de inaeg, en de inaeg. Pynen, nachlc- 'Uynh. de aerts- •>or Martin, van >ip en hardnek- •5,860, ruej. Gai- leven gaf. Heden H-n 1/4 2 fr. 25 IBLETTEN. Je kt het vleesch. 'en de kinderen 'eolael niet ver- doozheid, is zeer 'a chocolaléo te F1' over de Reva- 'I uwe Revalenln •Idig jeuksel dat pril 1868, myne tsteking. Zy be- Jigbeid en vaste de 576 lassen, KÏèkeboer. VQRMING DER KIEZERSLIJSTEN. middel in de ■en Ovallen van o» iwvcdr gi«r<l. Tlc-i)ouloureux Gezwellen Venweringen Venerische acn- doeniugen Wormen van olie soorten I I Zwakte van Vrl* I ken o cru ook pol gehecht. en e fr. de doos ’■»J den eigmaer pro- Van Veurne naar Lichtervelde 7-25 11-30 4 50 6-05.- Lichtervelde naarVeuruu 9-15 1-50 2-30 8-05. Hijzondere treinen den IKoetisdag. Dixmuvle ntiai Veurne 8-15 12-35 Veurne naar Dix. 9-00 1-50 Van Nieuport naar Dixmudu 7-2U 11-55 5-50. 10-00 2-40 8-45- c'htvrij- --- - -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1