VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. A ZATERDAG 27 MAART 1869. 45/ JAAR. zijne Élke 91, Steen en 'Onderstaen*- »r<len. tgen. Inschrijving betaalbaar voorop: Veurne; 27 Maart. RECHTERLIJKE KRON1JK. HOF VAN ASSISEN VAN WEST-VLAANDEREN. ZAAK. VAN S.'-DENIJS BRANDSTICHTINGEN. N.r 2257. /tel kostelijk slcchlc spys- a' na bet eten rUg, alle OH- •d, loospy pont- rhumalismus, •lerzuchl, ver- hiddel IJZEREN WEG VAI LICHTERVELDE HAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXMUDE NAAR NIEUPORT. allen Woensdag in Su| cn DOOS OF tkebotr. ‘"ellen, uloers, advertektie-b dit hel gestel v,,ortdurende II tenlaetste ge wen, twcemnél nieren, waerin alle gevallen tr aenhouding r.mdin’, beet wintervoeten, te), kanker, ge- fistulas, jicht- noroides, rlut- buil, zee re keel, «e** ■w let lichacin ;d dezelve acn Ruschen Ijden walen wanneer i de Holloway in eigene gi;ne- n hel uitleggen) werken groo- tuiveren, «lel* leelun vernieu- e vu geheime 'nis tactile ge- I licli vertoont {enomen aho- prtaek van do gezocht wor- llolloway’s be te insluclio en n de maeg cn jen. De meeste door de te za- Pillen genezen nwendige Hel Blad verschijnt allen Zaterdag; en plemeiil. Voor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. Vooi gatuch Belgie; 6 maanden, fr. 3-75. E;:n jaar fr. 7-00. Voor Frankrijkfr. 16-50 ’sj.iars. Een afzonderlijk nummer 10 c.* Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel Men schrijft in bij 1’ Ryckiboes, Oostslraal 6, te Veurne, en op al de poslkantooreli van hel Kijk. Brieven cn geld vrachtvrij- frl-50c. fr. pot. men zich |>v ■;id l-O.VDON. r’ - r ,e I eurne. VERHOOR Vilt 22 MAART. Het verhoor wordt om 10 uur geopendEene groole menigte, waaronder hel aanzienlijk getal getuigen, vervuil de gehoorzaal en de Bergplaats. Hel hof is samengesteld uit den heer de Ryokman, voorzitter; de hoeren de Scliryver en Vi-rcaulereit, raadsheeren. De lieer van Maldégliem, substituut van den procti- r ur de, koni gs, bekleedt den zetel van hel open baar ministerie. De hoeren B. Dvlaey, J. Heri houdt, en J. van Bier liet; behóorende tot du balie van Brugge, en JI."’ van Acker, behooremle tol de balie van Kortrijk, zijn niet de verdediging der beschul digden gelast. Er wordt tot desamenstelling van de jurij overgegaan, en getrokken al, volgt: J1M.G Nolebaerl, notaris te Blankenberge. 11. lack, schepen, te Oostrboseheke. K. de Schryvt r, koopm. in hout, te Koolkerkc. J. Bovyn, handelaar te M<*énen. Deny Bauwen,, fabrikant te Meenen. L. van Canneyt, burgemeester te Git,. G. «Ie Corl, grondeigenaar Ie Ipureiii 11. «Ie Poscli, grondeigenaar lu l’operinghe. T. Hamman, reeder te Oostende. J. van Nieuwenhuij e, grondeigen. te Brugge. I. Alleweireld, bouwkundige to Brugge. B. Verlet, notaris te Moorslede. Er worden tio,; twee supplementaire jurés bijge voegd, ingezien de debatten verscheidene dagen zul len duren; deze zijnDe hoeren F. Ros,eeuw, koopman te Korlrijk en J. Deleforlrie, handelaar te Becelaru. De beschuldigden worden afzonderlijk aangebraclft met hel cellenrijluig. Die maatregel is genomen om de beschuldigden te beletten ondereen te beramen in de cel, waar tij gehouden worden in afwachting der opening van hel Verhoor. De getuigen zijn insgelijks gescheiden. De beschuldigden worden binnengebracht. De trek ken van van de Pu Ito steken al bij die zijner mede beschuldigden Het is eene ware figuur van oiiooozelu. Zijn laag, ingedrukt voorhoofd, ligt met platte klissen baar bedekt-, tijn blik is dom. Hij schijnt vreemd te zijn aan alles wal rondom hem gebeurt. Vrouw lalt- kens schijnt verstandig. Hel geheele van haar gelaat verraadt geene der driften, haar door den beschul diging,aki toegekend. Eene pijpiuuts omspant haar gelaat. Zij. draagt eenen kapmantel. De trekken van tie Poorter cn van Overschelde leveren niets bijzon ders op. De «.vertuiging,lukken zijn niet talrijk in dit pro ces. Zij beslaan in een pakje stekjes en een exemplaar van den Katholijke Zondag ui ’tJaar 30. De heer commies-,gri Hier de Scheppers houdt lezing van dep aki van beschuldiging in hei. fransch, na lezing er. van in hel vlaamsch door den heer Kronenberger, gezworen vertaler. VERHOOR VIN 23 MtIRT. Het verhoor wordt kwart na negen uur geopend. Een nog grooter toeloop volks dan gisteren, woont hel verhoor bij. De houding der beschuldigden blijft gelijk. De’ondervraging der beschuldigden is zeer karakteristiek. Van de PuTto alleen doel bekentenis sen. Zijne antwoorden zijn duidelijk, en verwonderen des te meer, daar zijne houding en zijne gestadig schuddebollen hoegenaamd niet lieten veronderstel len dat zijne verklaringen zoo duidelijk zouden ge weest zijn. Zijne zonderlinge manier om onophou delijk bewegingen te maken wanneer hij luistert of kijkt, schijnt voort te komen van eenig gebrek dan de oogen. De straal van hut linkeroog staat recht- voor do hy, zich van al ‘an niet genoeg etle du midi. 1 slaat gevallen tchaani, moeie- 1 gewoon leven, e,i. 'erscheide proevefi. Sedert ’•nu kan ik my I’. van Plnskow, 'en in de maeg, ei> de maeg. -- ’ytien, nachic- 'lynh. de aerls- 'or Martin, vnn p en hardnek- ,860, mej- Gal- ven gaf. Heden olz4 2 fr. 15 1 SLETTEN. ■kt hel vleesch. n de kinderen olael niet ver- Josheid, is zeer i chocolatée tn over de Reva- uwe Revalenla lig jeuksel dat ril 1868, myne Icking. Zy be- gheid en vaste de 576 lassen, slreeksch tegen die van hel rechteroog, en daaruit komt wellicht eene hinderlijke houding voort. Als van de Putte spreekt is hij niet meer dezelfde, hij begrijpt goed, antwoordt helder, drukt zich met klare slem uit enkijkt niet meer zoo verwilderd rond. De beschuldigde Virginie Takkens antwoordt met levendigheid, vooral wanneer zij hare plichtighcid loochent. Zij spreekt met gemak, cn somtijds met hevigheid. Zij ziel er niM-h kwezelachtig, noch louver- neks uit, want alles schijnt natuurlijk in haar, tenzij de drift waarmede zij hard onschuld wil bewijzen. Van Overschelde en de Poorter loochenen ook «Ie hun ten laste gelégde feiten. Van Overschelde ant woordt op doffen toon, de Poorter heeft dikwijl, iets aaurandends in zijne antwoorden. De voorzitter maakt bekend dat een jurij eenen bri. f geschreven heeft, waarin hij de redenen doet kennen, die hem beletten zijne bedieningen te ver vullen. Het is de beer Hamman, reeder te Oostende. Hij laat welen dal groolo belangen hem dwingen zich niet te verplaatsen; van zijne tegenwoordigheid, zegl hij, hangt hel broodgewin af van meer dan 3ÜÜ visschers, die voor de aberdannvangsl moeten ver trekken. Du heer erin Valdeghem, substituut van den pro- cureitr des koningë, vraagt de veroordeeling van den juré,’ die terugdein,l voor dë opoffering zijner per soonlijke behingen, in li-genwoordigheid van eem n dringenden maaisöhappelijken plicht. Kan hel hof, zegt bij, maar eenvoudig eene boel toepassen, de openbare denkwijze zal strenger den man oordeelen, dit; aldus zijne plichten miskent. De Voorzitter vraagt aan de verdediging of zij niets heeft aan te merken. de l.aey betreurt liet voorval, en gedraagt zich aan de wijsheid van hel hof. Hel hoi veroordeelt den heer Hamman lot 500 fr. boet en bij niét betaling tot eene maand gevang. De heer Rouëseeuw, bijg^voegde ju:é, wordt benoemd om den heer Hamman te vervangen. Erwdrdl overgegaan lot de oproeping der getui gen /.ijTijii'ten getMIe van 111), waaronder 70 te St. Denijs wonen. Al de leden van hel gemeente bestuur zijn'er onder. De beschuldigde van de Putte knikkebolt gestadig, en lacht telkens er iemand zij ner kennis voorbij komt. De voorzitter beveelt de drie beschuldigden Virginie Takkens, van Over schelde en de Poorter te doen heengaan. Ondervraging van Van de Vutte. De Voorzitter vraagt hem of hij volhardt in zijne verklaring, waardoor hij bekend heeft met Virginie Takkens deel te hebben genohiên aan drie gevallen van brandstichting en vernieling, te St. Denijs be gaan. De beschuldigde antwoord bevestigend. Hij verklaart daarna dat hij sedert twee jaren Virginie Takkens kent, en bij haar gewoond heeft' Hij geeft uilh'ggingen over verschillende brandrampen en zegt ertoe aangedreyen te zijn dpor Virginie Takkens. Hij heeft de overtuiging dat deze vrouw geld ontvan gen heeft’, om de daden l<! begaan, welkén men kaar ten'laste legt. 1 irginie Takkchs heeft hem gezegd dat zij zich moest wreken op de liberalen, dat zij Cenu giraf verdiéndëh. Hij wist niets van de kwestie des kerkhof,. V. W.it weet gij an Van Overschelde en de Poorter? a. Niets:;1 V. Waarom hebt gij anders geéproteu in het onder zoek? A. Dat was door de haast. V. Gelooft gij Hat Virginie Takkens om andere redenen dan om de liberalen le straffen, de brairden heeft geslicht en doen stichten? A. Ja, voor geld. De drie beschuldigden wordet: weder binnenge bracht. V. Tot van de Putte. Gij zijt het die eene mijt van Vail Veurne naar Lichterfelde 7-25 11-30 4-50 6-05. Lichtervelde naar Veurne 9-15 1-50 2-30 8-05. Bijzondere treinen den IVoentdag. Dixmude naar Veurne 8-15 12-35 ^Veurne naar Dix. 9-00 1-50 Van Nieuport naar Dixmude 7-20 11 -55 5-50. Dixmude naar Nieuport 10-00 2-40 8-45- de wed. Everaert hebt in brand gestoken? A Ja, ’l i, Virginie die mij de stekjes gegeven heeft. Dat was onder ons afgesproken. Ik heb de stekjes op hare kloefen afgestoken, en heb den brand geslicht. Dan ben ik gevlucht en de andere dienstbodi'ii gaan roe pen om te blussehen. 'irginie zegde mij dat zij bij Seynaevc eene strooimijt ging in brand steken. T. Weet gij of zij dit gedaan heeft? Ik heb het niet gezien, maar anderendags ’s morgens Vernam ik dat de mijt afgebrand was. V Had zij stekjes, als ze van u wegging? A. Ja, ik zag er in hare handen. T. /.egde zij waarom zij de mijl van Seynaeve in brand ging steken? A. Ja, omdat de meid wegge zonden was, en dal Seynaeve liberaal is. V. In een uwer verhooren hebt gij gezegd, wanneer gij hoordet dat Virginie Tak ken, aangehouden was: Zijt er zeker van dat de branden nu we! zullen op houden I Wat beteekedden die woorden. A. Ik wist dal zij het was die al «Ie branden geslicht had. V. Is er niemand anders die u h«;eft aangebitst om die daden te begaan? A. Neen, niemand dan Vir ginie. V Hebt gij niet gezien dat Virginie Takkens zeke ren dag met veel geld naar huis kwam? A. Ja. V. Weel gij van waar dit geld kwam? A. Van do familie Schcrpereel, geloof ik. V. 1, het wel de waarheid, alles wat gij gezegd hebt? A. Ja, do zuivere waarheid. Ondervraging van Virginie Takkens. De voorzitter leest aan de beschuldigde do verkla ring, door van de Putte gedurende hare afwezigheid gedaan. Y. Wat hebt gij te zeggen. De beschuldig Ie, wier gelaat tot dan toe kalm was gebleven, verandert volkomen. Hare oogen vlammen, haro wangen kleuren, en zij roept met hevigheid uit: Hij liegt, hij beschuldigt mij valsch: (zij schuift dichter bij van de Putte, en wijst hem aan met den vinger; deze keert het hoofd om, cn ontwijkt den blik zijner medeplichtige) hij weet wel dat hij mij onrechtvaardig beschuldigt. Hij zegt dat ik eene tooverheks was, en dat hij bij mij niet dorst komen! Alles wat bij gezegd heeft zijd leugens. De voorzitter herinnert aan de beschuldigde dat zij gezegd heeft vun de Putte niet meer te hebben gezien, sedert de eerste dagen der maahti juni, en dal zij op dit punt'van logentnal overtuigd is. Dien opzichtens bestaat er eene betwisting lusschen de verdediging en den voorzitter. Deze leest de eerste ondervraging der beschuldigde, waaruit blijkt dat de getuigenissen, harer gezegden, haar daarover eene logenstraffing geven. V. Volhardt gij ct bij dat van de Putte bij u niet is geweest twee dagen voor zijne aanhouding? Be schuldigde hevig en de vuist tegen van de Putte opstekende). Hij weet wel dat liël niet waar is. Hij is voor mijnfe deur gegaan', maar niet binnen gekonien. De voorzitter. Antwoord mij; gij inoogt iiiet spreken tot van de Putte. A. Waarom liegt hij daii? Ik lieb hem niet gezien cn zal het zeggen tot den laatsten d ig mijn levens. Ondervraagd over hare betrekkingen met de fami lie Schërpéreel, zegt beschuldigde dat zij daar nooit nauwe gemeenschap heeft iireile gehad. Zij kocht alles bij Scherpereel, maar betaalde altijd. V. Hebt gij iiltijd alles betaald? A. Neen. Ik moet hun nu nog 40 Ir. V. Dus hebt ge groot krediet? ’tZijn zij alicon die mij kunnen krediet geven. Bschuldigde legt daarna den oorsprong uit van al de voorwerpen, die men bij haar gevonden heeft, cn welker aanwezigheid zoo weinig overeenkwam met haren toestand.' Y. Wat zegt gij over de branden die men ten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1