VAN V EL RAE. HI I I u EIKEN EN OLMEN BOOMEN, TE ALVERINGHEM a I li AAN H E 1 2 BE KEN DM A KINGEN. I l Belangrijke Koopdag HOFSTEDEKEN ba MENAGIE-GOEDEREN. HERBERGGERIEF Boegen te j i I I p e' I - - - - met de medewerking van den heer J. Bus- schaert, uitmuntende baszanger van Brugge. Veurne, ill Maart. Zondag aanstaande, 4 april zal de muzijkmaatschappij S.‘* Cecilia baar leste winterfeest geven. Men weet dat dit feest door de dood van onzen koninglijken prins - onhepaaldelijk was uitgesleld geworden. Hetzelve zal beslaan, zoo als het eerst aan- gekondigd was, uit een Concert gevolgd i *- door Bal. Het concert zal gegeven worden RECHTERLIJKE KRON1JK. HOE VAX ASSISEN VAN WEST-VLAANDEREN. ZA\K VAN S.'-DENIJS BRANDS1ICHT1NGEN. SCHOONEN KOOPDAG ta>) MEUBELEN, Mcnagie-Goederen, Timmermans-allaam Te Leysele. K O Q I* I> A. G EN ANDERE ROERENDE VOORWERPEN, Tp Alvpringhcm, (gehuchte de Kruyssc). van 108 KOOPEN WOENSDAG 51 MAART 1809. Openbare Verkooping van een goed TE HOUTHEM. SUPPLEMENT Door sterfgeval. woonst. sermoen t I iff I; t* it# ■i if* mEBTOTE-BH Door verandering van i; - - Ferrolg tan het verhoor tan 23 maait. In dezi) zitting worden nog geho ril dc getuigen i F. De Fos koopman te St. Dtmij* die bijzonderheden nopens het geschil tusschen de burgelijke en de geestelijke overheden «loet kennen, en J. Fan llout- teghem, landbouwer, die in den zelfden tin spreekt als de Vos. J. A. Schipman, drukker te Avelghein die de doodbeeldekuns van Aiilooti Lenencre heeft gedrukt; J. A. Ftoidure, koster te Sl. Denijs die de beddekens bij Schipman is gaan afhalen; Lodewyk Daele, onderpastor te Avelghein, bekend den vlaam- sehen tekst van het doodbeeldekcn voor Lenencre vertaald te hebben. 'den geeft lezing van hel doodbeeldeken, alsook ui een gedicht nopens de begravingen op het nieuw kei khof van Sl. Denijs welke de 7.’ getuige L. Plano- kaeil, oud-onderpastor te Avelghein thans pastoor te llouttave, komt erkennen als door hem opgesteld te zijn. Dan wordt de 8‘ getuige, de heer I au Schoebeke oud pastor to St. Denijs, thans te Brugge, geroepen. Hij verklaart dal volgens hem de kerkhufkwestie voor iets in de feiten is geweest, die de gemeente Sl. Denijs hebben geteisterd. In hel begin he ft hij zich niet verzet legen het slichten van liet nieuw kerkhof; bij heeft zelfs zijne goedkeuring gegeven aan de inrichting, onder voorbehoud der goedkeu ring door de geestelijke overheid. V. Hebt gij niet somtijds de sermoenen van den onderpastor Van Eecke bijgewoond? A. Zelden. Echter, den dag waarop hij hel sermoen deed, welk men hem ten laste legt, zat ik in de sacristij mijne getijden te lezen. Ik beu in de kerk gekomen, omdat de onderpastor zoo luid sprak. Ik heb volkomen de woorden 'Sodoma en Goinorrha hooien uitsproken, en daarna gehoord dat de onderpastoor dun wensch uitdrukte, om door eenen engel buiten Sl. Denijs te worden geleid. Ik heb niet gehoord dal hij van brand sprak. Al dit gerucht dat men maakte over de kwes tie van het kerkhof viel niet in mijnen smaak, en herhaalde malen heb ik de onderpastors de gema tigdheid aangeraden. Verders worden nog gehoord E. Lombaert, hove nier, Pieter Ferschuere, onderpastor te St. Denijs. Dezens getuigenis doet een akgeruefu 'gelach ontstaan. Na aan deirheer voorzitter verklaard te hebben dat hij in de bladon Jaar 30 en Katholijke Londag niet schreef,-en dat liij dezelve niet kende, bekend hij op dezelve ingeschreven te zijn. De II.' getuige Mathilda Fander haeghendeelt eenige bijzonderheden mede nopens een door onderpastoor Verschuere gedaan. Ferhoor van 24 maart. In deze zitting worden gehoord Francisco Geers, winkelierster en H. Doulrelingue, geneesheer, beide Ferhoor van 26 maart. De voornaamste getuige in bet avondverhoor van dezen dag is Julia de Leersnyder, die vei klaart eene samenspraak van de Poorter met dezens vrouw af- gehoorl te lu bben, en welke eensdeels de medeplich tigheid van dien beschuit!igdén in de brandstichtin gen zou bewijzen. In hel verhoor van 27 maart worden nog een groot getal getuigen gehoord, die meest nopens het uitrukken van boomen en hel verwoesten-van tabak- velden komen spreken. VEEL GEZAAGD EN ONGEZAAGD HOUT, WINKELGOEDEIIEN, BEEST1ALEN EN ANDERE VOORWERPEN Op Donderdag 8 April 1869, om 2 uren precies namiddag, te Leysele, gehuchte de Groote-flassche, ten huize alwaar sieur l.éo-Job Debergh, onlangs overleden is, Zal de Notaris ROLLY, te Wulvcringhem residee- rende, houden koopdag van alle de roerende voor werpen zich ten gcmelden slerfhuize bevindende, bestaande in alle slach van meubelen, metiagie- goederen,.timmermans-allaam, veel gezaagd en ooge- -zaagd hout, winkel-goederen, kuip- en keriiallaam, een schoon» nielkkoei enzwijn en andere voorwerpen. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling voor de koopen boven de 20 franks, mits stellende borg, ter aanveerding en ten kantore van den Notaris ROLLY, voornoemd. vap Donderdag 1 April 1869, om 2 ure namiddag, ter herborg bewoond door de weduwe Lacante, te Alve- ringhi.’in, (gi hnplitu, de ,Kruysse), Zal M.‘" DE CAE, notaris ten verblyve der stad Veurne, openbaren koopdag houden van allerhande ,»|«phiV»i\ tuenagic-goederen, herberggerief en andere roerende voorwerpen. Alles op kondilien alsdan voor te lezen en betaal- baer ten kantore van M.‘" DE CAL, voornoemd. i te St. Denijs, welke bijzonderheden nopens het ser moen van onderpastor Van Eecke medelieden; Amelia Glorieux, landbouwster te Coyghcm, bij wie eene str.niimijt is gebrand en welke bijzonderheden over deze brand bekend maakt; Felicita Fan Leyn- seele herbergierster te St. Denijs; Pieter Houtens, advokaat te Brugge; Jules Maertens, oud-procureur des konings te Kortrijk, thans voorzitter der recht bank van Dendermoiide, en M. De Hlauwe, oud- onderzoeksrechter te Kortrijk en nog verschelde andere getuigen. Ferhoor van den 25 maart. Na nog verschelde getuigenissen, waarvan de he la grijksle deze is van den heer Delebecque, brouwer en schepen te St Denijs, komt de 39.' getuige, Adolf Huyssens brouwersgast te St. Denijs, eene ganseb verwarde getuigenis doen. Hij spreekt zich herhaalde malen legen, en verklaart nooit tegen den .inslruklie- rechler en den procun ur gezegd te hebben dal hij de Poorter had meenen te herkennen in den man die gepoogd had eene mijl behoorende aan zijnen int ester in brand te steken. De heeren Gondry, De Blauwe en Maertens, worden beurtelings weder geroepen, en bevestigen dal Buysicus hun die verklaring heeft gedaan. Huyssens volhardende in zijne logenstraffing, wordt, belicht van valsehe getuigenis, in het gevang gebracht. Ter Hofstede van Charles Fan de Felde, aan de Oeren-brug. Op Maandag 12.4e‘ April 1869, ten een ure juist namiddag, ter gemelde hofstede, om reden der ver- koopiug dezer hofstede die in mei zal plaats hebben. Zal M.’ REERNAERT, Notaris te Alveringhetu, niet tussche.nkomst van M.'TERMOTE, Notaris te Brugge, openbaar verkoppen olmen, eiken, wilgen, klemmers en een hollander. Op 5 maanden tijd van betaling, inits solvabele borg stellende, ter aanveerding van den werkenden Notaris,.en de onkosten komptaiit betalende. Donderdag 22 April 1869, om 3 uren namiddag, te Houthein, in het Gemeente huis, bewoond door sieur Henri Lammens, Zal M.”" ROLLY, Notaris te Wulveringhetn fesidee- rende, openbaar, en in eene enkelijke zitting, defini- tivelijk toewijzeu het volgende onroerende goed GEMEENTE HOETHEM. Een goed, bebouwd en beplant Hofstedeken, zeer dienstig 'oor den vlashandel, gestaan en gelegen te Houlhem, benoorden de Doornestraat, samengesteld uit woonhuis, scheur, stallingen, hovenierhof, rond uit bewaald, boomgaard en zaailand, bekend bij kadaster, sektHi l), n.,, 413, 414..41B/on 416, op eene inhoudjgrQOUe van 1 hectare 72.anctr7ecei>tiareii. Gebruikt door sieur Pieter Spilliaert, zonder regt van pacht.Diensvolgens om in gebruik tc treden met 1 october aanstaandeivoor xle landen eu 1 ni€j 1870 voor de gebouwen. Bij affiche in twee loten verdeeld. De titelen en conditiën berusten ten kantore van M.,l'r.ROLLY.voornoemd, en men kan diensaangaa nde alle inlichtingen bekomen ter studie,v^n den Notaris HDRTREL te Béthune.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1