V L U il A E. V A A J 4 ill E U B E L E A Menagie-Goederen, Timmermans-allaam, VEEL GEZAAGD EN ONGEZAAGD HOUT, bekendmakingen EIKEN EN OLMEN BOOMEN, H H E I A-AN I \H MEBSEIM ME1W-G0EDEHSH, VIJF WOONHUIZEN Belangrijke Koopdag LK J gekleedl lijk den schouburg was zij I - I I r ;6 J Selioone Koopdag lIOVK^TKItllOT, TE I EURXE. aan de slad Gent, al- hel klein begijnhof is haar door den heer Louvet belet gewor den. Ilejpn bpvipdt zij zich in de ce/gevan- genis, van waai’ zij naar Parijs zal worden gevoerd. penen der stad Veurne, SCHOONEN KOOPDAG WOENSDAG 14 APRIL 1869, om een ure namiddag, binnen de slad Veurne, in di- pronte ,G',.ststraat,ten sterihiin.e van M.' Flori- inund Maieur, zal ROLLY, notaris te Wulverin- YJiom residedrendehouden koopdag van veel seboonn meubelen, menagie-goederen, beddingen en andere roerende voorwerpen, breedvoerig bij uitgegevens plakbrieven beschreven. lid der kamer, die de verdediging van den onderpastoor zal voordragen. Rechterlijke krouijk. De zaak van den onderpastoor van Eecke zal in de eerste helft dezer maand voor tie corrcctioneele rechtbank van Korlrijk worden opgeroepen, ’t Is Mrr Soenens, oud Veurne, T April. Men verwacht zich aan bekentenissen tier veroordeelden van S. Denijs. Volgens de indêpendance zou Virginie 'lakkeus aan aan hel gerecht reeds belangrijke feilen hebben doen kennen, die de beschuldigden hadden verborgen gehouden gedurende de debatten voor hel assisenhof, in de hoop debatten voor hel assisenhof, op eene vrijspraak. Men leest in de Finance: Op hel oogenblijk van hel ter pers leggen, meldt men ons eene zeer belangrijke lijding. Er zou gewag zijn van een ontwerp dat men ter huidiger uur in ’l tninslerie van finan ciën bereid maakt, voor de overneming door den staal van al tie spoorwegen der maatschappijen. Deparijzer Figaro kondigt aan dat de keizerin der l’ranschen eerlang eene reis in België zal doen. Het incognito bewa rende, zal zij een bezoek afleggen aan onze WOENSDAG 14 APRIL 1869, om 4 uren namiddag, binnen de stad Veurne, ter herberg de Finite, RECHTBANK VAN ENKEL POLICIE TE VEURNE. waar zij hel groot en l wenscht te bezichtigen. De keizerin zal I W1NKELG0EDEREN, BEESTIALEN EN ANDERE VQOllWEilPG- Te Leysele- -- wist te bedienen. Echter schijnt hel dal dit jonge meisje niemand anders was dan eene kamenier die, na hare meesteres te Parijs te hebben ontroofd van een zeker getal bankbiljetten van honderd en duizend franken, die bij eenen notaris te Bergen is komen plaatsen. WOENSDAG 7 APRIL 1869. 108 KOOPEN Men beweert dal er’26 duizend franken op deze wijze waren geplaatst ge(\vorden. De bui'ien gevaar. Men vernam te Parijs dal de vluchtelinge zich in Belgie bevond, en bet Na zes maanden zoekens vond men haar i wano/ e’ndel'ijk in Bergen terug. De heer hoofd- i commissaris Louvet, die sedert eene maant de gewezen kamenier in het oog hield, wachte op de noodige papieren om te kun nen handelen. Eergisteren heeft hij haar aangehouden en beslag gelegd op al de ge- I stolen voorwerpen, de 26 duizend franken eronder begreepen. De jonge vreemdelinge heeft zich willen zelfmoorden, doch zulks daarna hare reis voortzetlen en ook de sle den Brugge, Leuven en Mechelen bezoe- OO z ken. Door de policie van Bergen is eene zeer belangrijke aanhouding gedaan. Ge durende tien ganschen afgelopen winter hadden de geaboneerden en gewoone be zoekers van den schouburg, in de stals een vreemd jong meisje bemerkt, die zeer sier lijk was aangekleedl en soms prachtige juweelen droeg. Gelijk al de liefhebbers van den schouburg was zij van jumelles voorzien waarvan zij zich met zeker gemak kuopïng ■ter hofstede <1 ie Hel Kollegie van Burgemeester en Sche- jonge persoon geloofde zich geheel en al hel ADVERTED t 4 ure V K11' if BijBevel De Sekielaris. CH. CLAEREBOUDJ. Si ii' e! K P 16 -7—-7777—--Tw«ï,i SUPPLEMENT I’ ij .1 u ;.i h If k .■I ,1' van EW Ifc E I> I» 1 rv <i E N, Hinnen de stad Veurne. OPEXBzVRE VERKOOPING van cn eon Maakt bekend dat er op Zaterdag 10 April 1889, namiddag, zal worden overgegaan, ten Slad- van 'M't t gereed geld. Door sterfgeval. 'Zal M.“" ROLLY, notaris te Wulveringhetn resi- dei-rende, openbaar, in <‘eno enkele zitting,- verkno pen de volgende roerende goederen,.! weten: Koap 1. Een schoon en gerieflijk Woonhuis, geteekend n.’ I, gestaan en geb geu te Veurne, in de groole Ooststraat, simen’geSteh; uit eetkamer, salon, 2 keukens, kelder, 4 bovenkamers, 2 zolders, privaat, cilern, steSnpul .met pomp en^lnedegliar.d. erf. groot 1 are 18 centiaren,' kadaster sectie' A, n.r 249. I.vsl gebruikt door M.' Florunond Maieur. Hand- S ag'm; t-23 april aanslaande. Koop 2. Een llovcnierhof en vier Woonhuize- kens, al aan een houdende, gestaan en gelegen te Veurne, aan de westzijde van hel Handboogstraatjc ZITTING VAN 5 AI’IUL 1869. Lehouck Justine, i ischverkuopster te Gtjveldc, 15 Ir. bo te ol 2 dagen gevang, voor scheldwoorden. Di-bergh IL-nti, rentenier te Buiscamp, 5 fr. boete of 2 dagen gevang, voor bedreigingen iegens Pieter Gomme. Leeman Da id, werk mm Ie Ah t ingliem, dag' n gevang, voor misbruik vaii vertrouwen ten nadeele L bbeslael Joannes, roinlleurd-r Ie Icurue, 115 fr.' boete of l> dagen gevang, voor nistestooriag. koninklijke familie in het kasteel van La- I <i<r eciiigcnooien 11.mi Vilaïn, te Aheringhem. ken, en vervolgens r> -• i w».un..<.r.i. r v-wr..,. Op Donderdag 8 April 1869. om 2 uren precies namiddag, te Leysele, gehuchte de Grootc-lla ad'c, ten huize alwaar sieur Léo-Job Debergh, onlangs overleden is, Zal de Notaris ROLLY, e Wulveringbem residee- rende, houden koopdag van alle de toerende voor- i werpen zich ten gemelden sterf huize bevindende. Inslaande in alle slach van meubelen, meaiagie goederen, timmermans-allaam, veel gezaagd en pn;;e- zaagd hout, vvinkel-goedercn, kuip- cn kernallaam, een schoone melkkoei en zwijn en andere voorwerpen. Op gewone voorwaarden en lijd van betaling voor de koopen boven de 20 franks, mits stellende borg, t ter aiuveerding en ten kantore van den Notaris I BOLLY, voornoemd. van TE A.I.VEIXIIVGIIEM Ter llo/slede van Charles Fan de J elde, aan de Oe/en b' ug. Op Maandag 12April 1869, ten een ure juist namiddag, ter gemelde hofstede, om reden der ver- in n,ei zal plaats hebben. 'Zal M.’BEERNAERT, Notaris te Aheringln in, met lussclienkomsl van M.' TERMOTE, Notaris te Brugge, openbaar verkoopen olmen, eiken, wilgen, k)ew.t|>ers ei) qeti hollander. Op 15 maanden lijd van I I borg stellende, ter aanveerdiiig huize, tot de openbare Aanbesteding bij gesloten gouvernement vroeg hare uitlevering. •- j 7-1 in nrrnviriiT IV„, büliiliiig, mits solvab le J 'au den werkenden Notaris, en de onkosten komptant betalende. ,i soumissien, voor het maken: 1.’ ran twee Rioolen eene le slichten op de groole Merkt en de andere in de N.ieuwestiaal; 2.’ van een hieuwen Muur in de t?." JFalburgastiaat. De bestekken en lasïboéken liggen ter inzage van het publiek in hel sekrelariaat ca.” dr s/ad. Ten stadhuize, den 21 maart 1869. Buigemeester en Schepenen AUG. BEHAEGHEL. Op 15 maanden tijd

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1