VAN VEURNE. i BOUWGROND aldaer gelegen. J. M A R C Q, Mekaniekmaker te Duinkerke. DOBJETSDART.SCELPTÉS I I HET AAK HE KEN DMA K1NGEN. HOFSTEDEKEN VENTE PUBLIQ U E d’une belle collection WOENSDAG 14 APRIL I860. waarschuwer van rijtuigen. Ik belet dat de lieden overreden worden, door ze te waar schuwen als ze de rijtuigen niet zien aan komen. Onlusten te Seraing. Zware onlusten zijn vrijdag te Seraing, OPENBARE VERKOOP1NG te Alveringhem, VAN 41 AREN 82 CENTIAREN Gemeente Alveringhem. Sterfgeval Tc Nicuport is in den ouderdom van 72 jaar en 5 maanden overleden, de heer Lodewykjtfeynne, burgemeester dier stad, ridder der Leopoldsorde. Openbare Verkooping vnn een goed TE HQUTHEM. Besluiten en Benoemingen. Bij koninglijk besluit van 8 april zijn benoemd: tol burgemeester van lloulhem, de lieer I. Palfoort; lol schepen de heer Caslelein. bij Luik, uitgeborsten. De werklieden van hel gesticht Cockerill en van eenige daarbij gelegene koolmijnen zijn in opstand ge komen. De troepen hebben moeten tus- schenkomen; eenige personen zijn ge kwetst. Nadere bijzonderheden zullen wij in ons nummer van zaterdag mededeelen. Pierre 8AA1ZEN, Bakker te Veurne EN NIARBRE DE FLORENCE, ALBATRE ET ACATHE, Par les plus grar.ds artistes de «I ’Italië. EN LA VILLE DE FURNES. i.1 opzichten ;zoo meldt men ons te minste i Ifis de nroefneminu er voordeelig aan u’ Veurne, 14L April. Gedurende de maand maart 1869, zijn 5380 brieven ten gevolge van slechte adressen onbesteld gebleven; van dit getal zijn er 3356 na opening kunnen besteld of aan de verzenders kunnen terug gezonden ■worden, 2025 zijn in de scheurmand ge worpen. De minister van buitenlandsche zaken heeft van den heer Lcvicux, konsul van België te Geneve, cenen brief ontvangen, waarin eene aftroggelarij is aangeduid, t welke ten nadccle van bclgische haudels- 1 huizen wordt gepleegd. Eenige personen, meest al vreemdelingen, schrijven naar i Belgie aan achtingswaardige kooplieden of nijveraars, om hun koopwaren te bestellen. Na er zich een of tweemaal legen terug* betaling te hebben doen toezendeu, om t beter vertrouwen in le boezemen, vragen andere personen, hunne helpers, op hunne beurt insgelijks koopwaren en duiden de b eersten als referencien aan. Zoo gauw de Loopwaren aankomen, verdwijnen zij er 1 mede, natuurlijk zonder te betalen. Men ,i vermoedt dat zij dikwijls onder valsche i, namen handelen. De twee laatste slacht- S offers zijn twee bloemisten van Gent. 1 Alvorens produkten naar den vreemde te zenden, zouden de nijveraars wijselijk l handelen eerst inlichtingen te nemen over i de personen die ze vragen, en daartoe stelt j de heer Levieux zich ten hunnen dienste, ."voor wal Geneve betreft. ri De handelskamer van Charleroi, aan I'Welke men een voorstel had gedaan in den Reeft overgenomen, alwaar hij zijnen stiel zal uit- I ‘■'zin van een tolverbond met Frankrijk, heeft hel eenparig verworpen. De steller van 7 het voorstel stemde er insgelijks tegen. De mode is wispelturig, niet alleen J voor de dames toiletten, maar ook voor vele andere zaken. Alzoo begint hel Albini- geweer, over welk voortreffelijke eigen- J schap in den tijd met zooveel ophef werd ii gesproken, reeds op zij geschoven le wor- h den. Eene officieele commissie is gelast geweest, om te gelijkertijd met twee ge- 1 weeren proefnemingen te doen, hel eene veranderd volgens het stelsel Albini en het andere volgens het stelsel Terssen. Met algemeene stemmen beeft de commissie J; de voorkeur aan dit laatste gegeven; alsdan heeft men in het kamp 50 van die her- j ioj vormde geweren gebruikt, en onder alle is de proefneming er voordeelig .geweest. U Een kerel beschuldigd van landloo- perij, wordt voor de correctionnele policie gedagvaard: Gij oefent geen bedrijf uit? vraagt de voorzitter. Ja toch, ik ben SUPPLEMENT ADVEKTEWIE-BUB I Op Donderdag 22 April 1869, om 4 ure namiddag, ter herberg bewoond door sicur Avonture, le Al veringhem, (gehugte Forlhein), Zal meester DE CAE, Notaris ter residentie van de stad Veurne, openbacr verkoopen Eenige» Koop. De hoeveelheid van 41 aren 82 centiaren Land, gelogen binnen de gemeente Al veringhem, oost over den Loovaert, langst den steen weg leidende van Forthem naer de herberg den Rab- belaere, bekend by plan kadastral der zelfde ge meente Alveringhem, onder de nummers 516 en 517 der sectie B. Lest gebruikt geweest door de weduwe Noyelle. Ingenottreding met den dag der geldtelling. Voor alle nadere inlichtingen zich te bevoegen by den voornoemden notaris I)s Csz, te Veurne, Vleesch- hoiiwerstraet, n." 27. Donderdag 22 April 1869, om 3 uren namiddag, tc Uoulliem, in het Gemeentehuis, bewoond door sicur llevri Lammens, Zal M/1" ROLLY, Notaris te VVulveringhem residee- rende, openbaar, en in eene enkelijke zitting, defiui- tivelijk loewijzen het volgende onroerende goed GEMEENTE H0UTHEM. Een goed, bebouwd en beplant Hofstedeken, zeer dienstig voor den vlashandel, gestaan en gelegen tc lloulhem, benoorden de Doornestraat, samengesteld uit woonhuis, scheur, stallingen, hovenierhof, rond uit bewaald, boomgaard en zaailand, bekend bij kadaster, sektie D, n." 413, 414, 415 en 416, op eene inhoudsgrootte van I hectare 72 aren 7 centiaren. Gebruikt door sieur l'ietei Spilliaeil, zonder regt van pacht. Diensvolgens om in gebruik te treden met 1 October aanstaande voor de lauden en 1 mei 1870 voor «le gebouwen. Bij affiche in twee loten verdeeld. De titelen en conditiën berusten ten kantore van M.’1" ROLLY voornoemd, en men kan diensaanganode alle inlichtingen bekomen ter studie van den Notaris HÜRTREL te Béthnne. belle colltc- 1 e’>: Tables en mosaique, vases et coupes de tonles dimensions et formes, genre étrusque, n édicis anti ques cl modernes, objets en porphyre, serpentine etc., Animaux, Encriers, Presse-papiers, Flambeaux, Objets d’ameublement et de fantaisie, le tont admira- bleincnt sculpté. provenant d'une importante maison de Bruxelles en liquidation. Ces objets seronl exposés quelques jour s d avance, audit. Naaimachienen voor kleermakers, schoenmakers, naaisters, enz. enz. van het Amerikaanse!) huis E. 11OVVE J.' en van hel huis GOODWIN. Herstellingen aan alle slach van stelsels van naai- machienen. Lereringen van alle slach. Voor inlichtingen zich te bevragen te Venrnc, bij den heer M1SSU, koopman en kleermaker. Heeft de eer het publijk bekend te maken dat hij van sieur AdriansenHoutmerkt alhier, oefenen, te beginnen met 23 april aanstaande. j Zijne I j voorlzetten van in 't Nieuw wasschen, Lintverwen, enz. Hij bevcellzich in de gunst van Lundi, 19 Avril, 1869, a 2 lieu res de relevée, a l’hótel de la Rhetorique, occupé par Jl.“' la veuve Verbeque, M." REERNAERT, de residence a Alveringhem, j vendra publiquement et a crédit, une belle I tion d’objets d’art, consistant priucipalement i l»»^ih nfi oefenen, te beginnen met 23 april aanstaande. I Zijne huisvrouw zal bij voortduring haar bedrijf het geëerd publiek. dc bakkerij

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1