J I xrops VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. I fl.r 2260. ZATERDAG 17 APRIL 1860. JAAR. op nl de betreurenswaardige ge- 7-2Ü 10-00 i aantijgingen, waarmede men hen bejegen- DurgenijKe <ii miiiiatre overneaen. I De heer minister heeft echter de verze- Kleriknle Inlcwisitie. De teleurstelling, welke hel verdikt van den juri van Weslvlaanderen de klerikale bladen heeft doen ondergaan, doet hun de de Kamer eenige uitleggingen schandelijkste builenspoorigheden plegen, er de belreurenswaardige ge- Zij bepalen zich niet meer bij hel aanvallen beurtenissen, welke te Seraing hebben der magistratuur, bij hel verdedigen der or het kostelijk de slechte spys- lust na liet eten len rug, alle on- heid. loospjpont- (ed, rhumatisnius, i waterzucht, ver- gsmiddel voor do tl hy, zich van al J. kan niet genoeg a lelie du midi. Jeu slaat gevallen !t lichaam, mocic- het gewoon leven, irden. Vcrschcido 1 beproeven.Sedert 1 en nu kan ik my I rlog van Pluskow, I lyden in de tnaeg, I en en de tnaeg. legpynen, nachte- n. my:ih. de aerts- loktor Martin, van ramp ett hardnek- 53,860. niej. Gal- ■e leven gaf. Heden ooien1/4 2 fr. 2t> Hel Journal de Courlrai verdeelt de jurij als volgt: 1. Felix Roseeuw, koopman, Kortrijk. 2. Gustaef De Codl, Grondeigenaar, Ype- ren.. 5. J.^’an Nieuwenhuyse, rent.,5Brugge. 4. 11. De Posch, grondeig. Poperinghe. 5. Deny-Bouwens, fabrikant. Meenen. 6. Isid. Alleweircld, bouwm, Brugge. 7. Gustaef Nolcbaerl, notaris, Blanken- berghe. 8. Jan, Bovin, koophandelaer, Meenen. coaliseren, te weigeren te arbeiden, zich te verzeilen tegen de prelenlien hunner meesters, wanneer deze hun onbillijk toe schijnen; doch ook hebben beiden gepro testeerd tegen de gewelddadigheden der werklieden, die gebruik maken van hunne macht om hel werk te beletten en de ge reedschappen te verwoesten. Deze taal heeft de algemeene goedkeu ring der kamer weggedragen. In de zitting van woëris'ddg heeft den heer Benard, minister van oorlog, aan de ver- schillige aanmerkingen geantwoord. Eene langdurige diskussie is ontstaan tusschcn den ministèren den heer Hymans, die gesproken heeft tegen het dragen van wap ns door onze soldaten buiten diensttijd. Hij heeft namelijk doen opmerken dal het slechts het voetvolk is welke de wa pens draagt. Dc hoeren Coomans, Jacobs en I’ ondersteund. Den heer minister heeft beweerd dal de aanhalingen der dagbladen zeer overdreven zijn en heeft een nieuw onderzoek beloofd. Na eenige andere opmerkingen, is de algemeene beraadslaging van hel budjwl van oorlog gesloten geweest. In de zitting van donderdag heeft men opvolgentlijk alle de artikelen gestemd, en hel geheele van het budjcl van oorlog is aangenomen met 55 stemmen jtegen 25. IJZEREN WEG VAN L1CHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXfflUDE NAAR NIEUPORT. o- Zeker heeft de heer minister nog maar durven lol zelfs de namen der iuriï-tnn zeer - - -• - J •un ven. Het gouvernement heelt al de keerzij den der werkstakingen gevolgd, doch het heeft nog geene mededeeling ontvangen van de oflicieele verslagen, uitgaande van i de burgerlijke <n militaire overheden. 43/ 1. Hipp Tack, schepen, Oostroosebeke. 2. L. Van Canneyt, burgemeester, Gils. 5. K. De Schryver, hóutkoopman, Gool- kerke. 4. Bruno Verlez, Notaris, Moorslede. Men weel, zegt hel klerikale blad, dat met de meerderheid van 8 stemmen Hagemans hebben den heer Hymans i legen 4 De Poorter en Van Ovcrschelde «.•CIAi zijn veroordeeld. Hel Journal de Courlrai beschuldigt de achtjureen, die de veroordeeling hebben gestemd, van meineedigheid. Wij leveren die klerikale onbeschoftheid aan de open bare verontwaardiging over. Veiirne, 1T April. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De kamer heeft dinsdag hare werkzaam heden hernomen. De vergadering is begonnen met de al gemeene discussie over het budget van oorlog voor het dienstjaar 1869. Een groot getal redenaars hebben vragen gedaan aan M. de minnisler van oorlog. Zoo heeft M. Hagemans eenige bemer kingen gemaakt, belrekkelijk de soldaten, over het dragen van wapens builen diensi. M. Lelièvre heeft de hervorming ge vraagd des welhoeks van militaire instruc tie; terwijl M. Hayez eene lange memorie heeft afgelez.cn, om de aandacht ties heeren ministers van oorlog op zekere punten in de roepen. Wij zullen hier in geene uitwijding tre den, de memorie van den Antwerpschen kering kunnen geven, dat de toestand thans kalm en bedaard is. De heer minister van justitie heeft de agenten der openbare macht geluk ge- wenschtover hunnegematigheid, en gezegd dat het gouvernement vastberaden was om de vrijheid van al de burgers te verzeke- Van verschelde veroordeeld hebben, ren, z< van de bazen. De beide ministers hebben verklaard, dat de werklieden het recht hebben om te de maag en )ën. tgewaïiden door r overspanning, c oorzaken aen- ige uitwerkende iry ven, cn spoe- id aen hel ge- cid, droevigheid ?ligheid. representant is slechts eene kopij van de- gene der vorige jaren: dal is al wat hij doel, sedert hij in de Kamer zetelt. Vervolgens hebben Jbl. nervyn en Le llardij de Beaulieu hel woord gevoerd over verscheidene kwesïien belrekkelijk hel budjcl. Daarna heeft M. Coomans aan M. Muller gevraagd, waarom zijn verslag over de hervormingen der miliciewellen nog niel I verschenen is. M. Muller heeft geantwoord, dal zulks Ook heeft dc minister van binnenland sche zaken, op ondervraging van M. Goo- mans, aan gegeven over beurtenissen, weme «vumvh uc, mij uvi wmeuo’-en uer plaatsgehad. brandstichters en der valsche geluiden ?ii Zij bepalen zich niet meer bij hel aanvallen onvolledige inlichtingen kunnen ge- den schandpaal stellen, die den moed had hebben bun geweien le gehoorzamen, ondanks de kuiperijen waarvan zij het voorwerp zijn geweest en de beledigende 1 de. Het Journal de Courlrai heeft de onbe schoftheid aan le kondigen, dat het voor- taan eiken zondag aan de openbare wraak zal aanklagen, ’t is te zeggen aan den haal en de verachting hunner medeburgers, en aan het hoofd van zijn blad tie namen zal prijs geven der jureen, die De Poorter en - ■J-Jp^weiklipdpn als alsook den leks van den eed dien zij beb- oowel degene van de weiklieden ais af^e(eg(L)) E|k nummer, dal deze namen e bazen. ei* j;eu teks van den eed behelst, zal aan den jurij worden gezonden. i.""5 allen Woensdag in Sup 1 Rjcktboer. I B l^iin lyp ABfERTFJTl verscbijnl allen Zaterdag; en (J|l VUMVi wvw- ..v.-w..v*y.guuu, UUVl IIUI1 UC 'Wf: I hel pv> tfthechl. 1 If. en 6 Ir. de Joq by den cigenacr pro- iheker te Feurne. Het Blad pleinent. Poot gannch Belgie: 6 maanden, fr. 3-75. Een jaar Ir. 7-00. oor Frankrijk: fr. 16-50 'sjaars. Een afzonderlijk nummer 10 c.* B. keniltnaktngën 15 centiemen den drukregel Men schrijft in bij I’ RtckïIOXB, Ouslslraat 6, te Veurne, en fle' posikantooren van het Rijk. - Brieven en ;»eld vrachtvrij- i-inige inensclten liienia diptherin S deze beroemde de verzekering e de Pillen ver- ttlyk van bet Iyf rden om de borst ngl door de Huid, telt! ten laetstc de lepsDikA/r/ in de pu/<rn Gevallen van do tweede graad. Th -Douloureux Gexwcllen Verzweringen Vènvrltche >en- doeningen Wormen van alle worlen Zwakte van wel ken aerd ook TABLETTEN, kloekl hel vleesch. m aen dc kinderen chocolacl niet ver- «peloosheid, is zeer lenta chocolatée te 'eden over de Reva- I dal uwe Rcvalenta eweldig jeuksel dat I opril 1868, mytte Rontsleking. Zy be- /oedigheid ett vaste ^82 fr.; de 576iassen Van Veurne naar Lichtervclde 7-25 11-30 -l 5Ü 6-05. Lichlervelde naar Veurne 9-15 1-50 2-30 8-05. Bijzondere treinen den Woensdag. Dixmtnle naar Veurne 8-15 12-35 Veurne naar Dix. 9 00 1-aö Van.Nieuport naar Dixmude 7-20 11-55 3-50. Dixmude naar Nieuport 10-00 2-40 8-45' - - I bestaii<i<leclen cftatbaer niat-kl en. Verstoppin- c meisjes Welke ring naderen ei, en al verbe- u onregelmatige by de nieesteit tcheii in een re- (eneiiiile ile ge- lelve verdryveii, loedcloosbeid en n<l gebruik dezer nooit na de oor- en te verdryven bloot t<‘ stellen' ilis, Hoesten- ONLÜSTEN IN HET WALENLAND. Men schrijft uil Seraing van den 10: Heden «as liet de dag der veerliendagschc betaling in het ge slicht Cockerill waar er 5000 werklieden arbeiden en men was niet zonder eenige onrust. Dc betaling gebeurde rustig, en de dag verliep zonder onlusten; reeds koesterde men de hoop dat alles gedaan was, toen rond 0 uur ’s avonds de overheden onderriclit werden dat de werklieden in massa langs de groote baan van Seraing naar het geslicht Cockerill trok ken. De overheden, t«ee compagnien van hel 1" linie, 50 artilleurs te puard, deel makende van een esca- dron artillerie, in den nanoen toegekomen, de gen darmerie van Luik, de brigaden van Seraing en Engis, trokken oniuiddellijk naar den ingang van het geslicht. Die ingang komt in de Bakstraat, welke ongeveer zes nieters breed is; rechts den ingang loopt zij tot aan Esperance, links lot aan den spoorweg van Seraing naar Luik. Reeds ten half zeven was de straat belemmerd door eene massa werklieden en vrouwen, die ston den te schuifelen en to huilen; naarmate de avond viel, werd hunne houding dreigender. Er begonnen eenige steenuil te vliegen; op dc uitjouwingen volg den de bedreigingen: Slaat ze dood Te vergeefs verzochten de burgemeester en dc burgerlijke over heden de muiters om heen te gaan, hen de gevaren voorspellende waaraan zij zich blootstelden. De me nigte groeide aan en hare houding werd alle oogen- blikken dreigender. De heer Dubois, procureur des konings, deed de drie gebruikelijke soninialien. Op iedere sommatie volgde een tromgeroffel, en de mui ters antwoorden er op met uitjouwingen en steen worpen. Dan beval kolonel van Laelhein de charge; de artilleurs te paard aan ’t hoofd verdeelden zich rechts en links, ondersteund door het voetvolk en de gendarmerie. Lr had eene verschrikkelijke-ver warring plaats. De baan was schier in diepe duister nis gedompeld. Twee lantaarnen, aan den ingang van het werkgesticht, wierpen hunne weifelende stralen op dit akelig tooneel. de schuld is van den drukker, en M. de minister van binnenlandsche zaken heeft er bij gevoegd, dal dil rapport nog deze week zal worden uilgedeeid. r. 1 I. - rln»»«»rvrx f rv f 'ZolCr» ,1 ,1J v.^.. oivnvii, uic ut'ii luued ge I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1