V A N V E U it A E. 1 Slell’iie keer uwe oogen open II E T A A N MEN VRAAGT. i 1i O F S T E D E K E N TEHQUTHEM. SS ESSEN DMA ESN GEN. J getrouw- J zullen deze hunne rechten kunnen over geven aan eenen bloedverwant. i van de Jia- Volgens de laatste berichten is alles •K Openbare V erknoping van een goed j aan zich te wenden tot den bevelhebber. I Be heer Coudroy scheen niet geneigd dien •ii.uv --- j o- raa(] te volgen, en terwijl hij aan den heer pgehrachl meisje dal een huwe- n n I’ raad te volgen, en terwijl hij aan den heer linbault zijne denkbeelden óver derechlen van den werkman uileenzelte, werd het ge- weèrvuur aan den Grand-Trail gehoord. Ziedaar de vrucht uwer leerstelsels, zeg de de heer linbault, en gij die beweert gesticht staan, zich te verwijderen. «Verre van dien raad te volgen vroeg de heer Cou droy aan den heer linbault om hem eene waar hij buiten Wij hebben reeds gemeld, dal drie aan voerders te Angleur waren aangehouden. De vierde, de genaamde S... was in zijne woning in de gansche gemeente niet te vin den geweest. Zulks was ook niet te ver wonderen. Begrijpende, dal hel, na de da den welke hij den’vorigen dag gepleegd had, voor hem heel voorzichtig was, zich uil de voeten te maken, was hij met de vreedzame werklieden in de pullen ge daald, denkende dat men hem zeker daar niet zou komen zoeken, T Is op deze wijze dat hij op hetzelfde oogenbhk als de drie andere niet is aangehouden geworden. WOENSDAG 21 APRIL 1869. Veurne, Sil April. De 2 zittijd van ’t assisenhof' van Wesl- vlaanderen voor 1869, zal tien 17 mei te Brugge, onder het voorzitterschap van M. den raadsheer De Pauw, geopend worden. Van den 15 wordt uit Monligny le Tilled gemeld: Zaterdag avond hadden de echtelingen Brison, alvorens slapen le gaan, met versche kolen hunne stool'ge vuld opdat zij ’s nachts niet zou uilgaan. Zij hadden den sleutel gedraaid en het scheel opengezet. Daarna gingen zij met hun klein kind naar hunne slaapkamer, waar eene groote tnnscusplant staal, die ’s nachts zulken gevaarlijken geur ver spreidt. Zij vielen in slaap, zonder te den ken aan hel gevaar dal hen dreigde. Hel werd dag, en rond 8 uur werden de gebu- ren ongerust over de echtelingen Brison, die gewoonlijk zoo vroeg ópstonden. Zij drongen in hunne woning. Een dikke rook vervulde de kamer, en een pijnlijk schouwspel deed zich voor hunne oogen op, Brison, zijne jonge vrouw en hun kind lagen beweegloos in hun bed. Dadelijk droeg men ze in de opene lucht; zij bekwa men een weinig, maar de vader en hel kind bezweken. De toestand der vrouw boezemt veel onrust in. Brison was een brave werkman van 28 jaren. Ziehier in welke bewoordingen een dagblad dat gesticht wordt in hel vader land van Barnum, eene premie aankondig! die hij aanbiedt aan zijne toekomende abonnenten Eene vrouw en 100,000 dollars. Ten gevolge van een wonderbare óver leg is het nieuwe dagblad The Light in staal zijne lezers eene premie zonder voor- I gaande aan le bieden... Tc weten: de hand van een jong, schoon en wel opD lijksgoed aan haren man zal brengen 100,000 dollars, die gestort zijn in u lionale Bank. leder abonnenl van een jaar nummer ontvangen als premie» 1 uitkomende nummer bij de groote trek- dal hij aan de troepen geene bevelen te j geven had, en raadde den heer Coudroy voortdurend kalm in de Borinage. De troe pen maken overal palrouillen: soms wor den zij op uiljouwingen onthaald, maar dit is ook alles, en men mag verhopen dat het werk eerlang zal hervat worden. Zooals van in den beginne gezegd is, er werd den 15 april maar één persoon gedood, en lot hiertoe is geen enkele gewonde bezweken, alhoewel de toestand van twee of drie veel onrust baart. Er is spraak van aanhou dingsmandaten legen zekere opstokérs. Stellig is het, dal de werklieden geen ge weld zouden plegen, indien zij niet werden aangehitsl door zekere opstokérs. Iedereen is van dit gedacht. Te Brussel is een dei* vlijtigste leden van de Internationale, de heer Delesalle, opstel ler der Nouvelle tribune de People, aange houden, alsmede de heer Robin, zijn schoonzoon, en de heer E. Ilins, secretaris van den belgischcn algemeenen raad der Internationale. De lieer llins bevond zich zondag laatst te Seraing, waar hij op eene meeting sprak. Ook teJemappes heelt hij vrijdag avond hel woord gevoerd. Er zijn, schijnt het, huiszoekingen gedaan bij verscheidene leden van den belgischen al gemeenen raad der Internationale. Uil Frameries wordt gemeld dat de heer Coudroy, agent der Internationale in de Borinage, en de voornaamste spreker op de meetings aangehouden is. Vrijdag laatst kwam hij bij den heer linbault, be stuurder der mijn Agrappe, en zegde hem dal hij de werkstaking zou doen ophouden, indien hij toestemde om de troepen weg te zenden. De heer linbault antwoordde hem zaleen Het eerst - zulken groolen invloed te hebben op de kïng7diedon I mei zal plaats lebben, zal I '’erklieden,raad dsn degenen die voor het de gelukkige echtgenoot zijn van de aan- I biddingswaardige Jenny, waarvan de licht- teekening hier bijgevoegd is. (Hier staat i (]cllI, aan le l00nen, ]angS een portret.) zou kunnen, zonder door de werklieden Nota. Indien het lo e gezien le worden: Hel zijn mijne mannen den persoon of eene jr ouw leg g c niet, zegde hij, en, zien ze mij, dan word ik doodgeslagen. Trek u uit den slag i zooals ge kunt, antwoordde de heer Ini- bault, en keerde den andere den rug toe, en weldra zag men den hevigen meetingist I langs den legenovergestelden kant weg- loopen. SUPPLEMENT ADVERTENTIE I I I tc r ■S ■Z •I I ONLDSTEN IN HET WALENLAND. borinage. I» .15 t v r namiddag, O -- J II ll EEN KOPER- EN BLIKSLaGERSGAST. Tc bevragen bij Cu.* BETIGN’Y, Oostslraat, Veurne. OMSTREKEN VAN LUK. liet l’ostbureel te Veurne, lal, te beginnen met Donderdag ”22 dezer maand, om 10 ure ’s morgens, geopend worden Zwartcnonneslraal N.” 20. 'Leg het aan uw gebeur. Donderdag 2’2 April 1869, om 3 uren namiddag, le lloutbem, in hel Gemeente huis, bewoond door sieur Uev.ri Lammens, Zal M.“" HOLLY, Notaris te Wulveringhem residée- rende, openbaar, en in eene enkelijke zitting, defini- livelijk toewijzen het volgende onroerende goed: GEMEENTE IIOETHEM. Een goed, bebouwd en beplant Hofstedeken, zeer diensli'g voor den vlashandel, gestaan en gelegen le lloulhem, benoorden de Doornestraat, samengesteld uit woonhuis, scheur, stallingen, hovenierhof, rond uit bewaald, boomgaard en zaailand, bekend bij kadaster, sektieD, n.” 413, 414, ilö en 416, op eene inboudsgrootte van 1 hectare 72 aren 7 centiaren. Gebruikt door sieur l’ieler Spilliaerl, zonder regt van pacht. Diensvolgens om in gebruik te treden met 1 October aanslaande voor de landen en 1 mei 1870 voor de gebouwen. Bij affiche in twee loten verdeeld. De titelen en conditiën berusten ten kantore van M.“" HOLLY voornoemd,en men kan diensaangaande alle inlichtingen bekomen ter studie van den Notaris 1IÜRTREL le Bélhune. -.1/7..3, f,>1«| sraarSf.iJ'ÜC XS

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1