VAX VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. N.r 2261. JA All. ZATERDAG 24 APRIL 1869. ie dienen nagevolgd te worden, vooral X' AAI De one de riviere dit jaar o hebben Vaart v; Spanje, lol den I lot 16 juli Vaart v van 4 tot Vaart i ven kom v beriedeko Rivier October. Men let Wij ver zeer zeke rechlscba; De gee zich wrek die in het afgelegd li stichters, ABSOLUT GEREN! De geit die in dez ie Brugge gaan bij e> derpastoo kende da Gij zijl zijl gaan antwoord biecht ui jaagd en toegesmei Wij hor maken; ell geestelijkl ten. Iet schen eed toch te ve En dan klagen da O Tarluffc De Kan over het L beraadsla; In de 'i budjellen en 1870 i Vervolg algemeen* van opcnl Liénart, d Bekc en het woord Sedert nissen en en na hui ingeschre wanneer men de financiën van zijn land op goeden voet brengen wil. De Cortes hebben de artikelen 5, 4 en 5 van het ontwerp van grondwelgestemd. Die artikelen hebben voor doel de onschend baarheid van wooning te waarborgen. Eene depeche uil Milaan meldt de ont dekking eener samenzwering en den aan slag van een zeker getal bommen. Zes per- soonen zouden aangehouden zijn. Men weet nog niet of die zaak van eene ernstige toe dracht is. Sedert eenigen tijd wordt veel gesproken over samenzweringen, in Italië die een ernstig karakter had. Koning Vidor Emmanuel doet op dit oogenblik eene omreis in zijn rijk; eene depeche meld zijne aankomst te Napels. De Paus heeft ter gelegenheid van zijn jubelfeest de staatskundige veroordeelden het iwee derde hunner straf kwijtgeschol den. De bill over de kerk van Ierland gaat langzaam doch zeker vooruit in de beraad slagingen in comileit van hel Lagerhuis. In de zitting van maandag avond hebben de conservaleurs nogmaals het terrein voel voor veot verdedigd, pogende aan de in Ierland gevestigde kerk zooveel voordeelcn mogelijk te behouden, doch eene meerder heid, verschillende van 98 lol 107 stem men, heeft al hunne voorstellen afgewe zen. De goede uitslag der hoofdbepalingen van de wel is van nu af aan verzekerd. Wal nog te regelen overblijft zijn maar bij zaken. De belangrijkste stemming echter is die welke aan de anglikaansche kerk voogden liet recht ontneemt in de kamer der pairs te zetelen. zeker wel slagen te Éen ko verleent o de som herstelling rijen. Dez gende pre Bral O os Hen Luil Lim Nan IJZEREH WEG VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIX6IUDE NAAR HIEUPORT. Voorwaar hel gaal alle palen te builen, en M.' Bara, voor de hardnekkigheid met dewelke hij de religie vervolgd, verdient i Het wetsontwerp, hel wetgevend korps in Frankrijk aangeboden, ten gevolge van üzer Napoleon ’s brief, betrekkelijk de ïnsiocnen, te geven aan de overlevende ildalen der republiek cn van hel eerste eizerrijk, schijnt onder de leden der fran- 'he kamer meer tegenstand te ontmoeten an men gedacht had, ofschoon men er chter niet aan twijfelt, of hel wetsont werp zal aangenomen worden.Verschillen- eamendementen zijn er aan voorgesteld, Waaronder een vooral, door den heer - Andelarre voorgedragen, levendig in den I onldekl, en lol op heden was er nog geen ii-ii i ornclirr L-..i>.>l- Dhoot der meerderheid zal ondersteund 'orden. Dit amendement vraagt dat de itkeering der voorschotten, door de kas an depots on consignation te doen, van u af aan op hel budjet zou gebracht wer en, in plaats van er enkel in 1874 te wor- en ingeschreven. De Pressc van Weenen verzekert dat het abinel van Berlijn zijnen vertegen woor- ligcr te Parijs gelast heeft om markgraaf Ie Lavalette geluk te wenschen, over de «devouring, die hij onlangs in het franscb Wetgevend korps heeft uitgesproken en om naam van Pruisen de vredelievende laalskunde bij te treden, door dien minis- Br ontwikkeld en verdedigd. De heer Figuerola heeft in de spaansche ■ortes zijn budjet van ’s rijks middelen °°rgedragen. Hel behelst groote, gewich- öC hervormingen zooals de afschaffing e,‘ regie op hel zout en op den tabak, de °Uanenhervorming. Deze laatste hervor- ’big zal echter niet alles verwezenlijken, ’at de vrienden der handelsvrijheid bad en verlangd. Zij behoudt rechten van 15, a» 20 en van 50 ten honderd; de eersten ukel ten fiscalen titel, de anderen ten li- -1 van bescherming. Maar wanneer men e denkbeelden nagaat, die nog in Spanje eerschen, alsmede de pogingen der cata- •■inschc aanhangers van hel beschermstel- pl, zelfs in den schoot van hel gouverne- Jent door markschalk Prim ondersteund, >in moet men erkennen, dal hel moeilijk '‘u geweest zijn meer te doen. Overigens, e rechten van 20 en 50 ten honderd zullen laar gedurende zes jaren behouden blij- en, en te rekenen van hel zevensle jaar en innen eenen lijd van zes jaren moeten Brminderd worden lol op den taks der uivere fiscale rechten. Het spijtigste punt dat in het budjet van en heer Figuerola voorkomt is de be- rachliging eener afhouding van 5 ten hon- erd op destaatsrenten. Het voorbeeld van ’oslenrijk en Italië zijn niet onderdegenen, die gouden eeuw afschilderen om de libe ralen tegen te spreken, dat de geestelijk heid altijd de opvoeding van het roomsch volk in handen gehad heeft; dat zij aan dit volk eeuwen en eeuwen lang lessen en voorbeelden heeft gegeven, welke niet kon den missen van zeer slichtend te zijn, en dal er nochtans geen volk ter wereld is, waar de maatschappelijke vrede erger en dikwijlder gestoord is geweest. Eindelijk de roomsche geestelijkheid en het Paus dom bekroont wat zij geslicht heeft, en zij kan bet maar houden slaan met de hulp van fanatieke vreemdelingen, en de onder steuning van eenen slaat, die haar, alhoe wel politiekelijk verdedigende, geen hoon spaart. Omde klerikalen te konnen gelijk geven, zou het volk der Roomsche Stalen, na zoo veel eeuwen van opvoeding geleid door de geestelijkheid, het voorbeeld der andere volken moeten zijn. Men zou hel moeten kennen als zijnde onderwezen, gelukkig, verkleefd aan zijn gouvernement en zijnen vorst, aan wie de toegenegenheid desvolks zou moeten dienen voor wapens en des- zelfs eerbied voor soldaten. Indien in tegendeel dit volk, welk men beroofd heeft van alle mogelijke vrij heden, welk men beroofd van nieuwsbla deren en boeken, van welke men zorgvul- diglijk verwijderd heeft alles wat kon na- deelig zijn aan de opvoeding welke men het gaf, indien nu dit volk integendeel geheel anders is als een verstandig, onder wezen, gelukkig, toegenegen en getrouwig volk; indien men, om hel tegen te houden, fanatieke barbaren, enongeloovige fransch- inans moet roepen, wat wordt er dan van die overschoone beweering der klerikalen? Sedert 1789, zeggen zij ook, is hel de geestelijkheid niet meer die hel volk heeft opgevoed. Dit is geheel onnauwkeurig, maar in allen gevalle, heeft zij het opge- voedl lol 1789, en T is uit de scholen van de geestelijkheid dal de revolulionnairen van 1795 gekomen zijn. Te Rome gaat het ook zoo. Hel is ook de geestelijkheid die de opvoeding gegeven heeft in Oostenrijk sedert 1815, en men kent de vruchten van die opvoeding. Eindelijk zij heeft de Span jaards opgebracht, dit is onbetwistbaar en waar zijn er meer onlusten, meer omwen telingen geweest als in j uitslag die hel werk heeft voltrokken. Gaal dan bij de geestelijkheid ter school InscliviJviug betaalbaar voorop: Veurne, S-4 April. Eene schoone zinsnede van een kleri kaal blad ter gelegenheid van de werksta king teSeraing en elders. Zoo lang de geestelijkheid de opvoeding van het volk bestuurd heeft, is de maal- schappelijke rust nooit erg, noch laugge- stoord geweest. Het volk was onderdanig aan de wetten, om dal het gehoorzaam was aan God. De werkman eerbiedigde zijnen meester, en de meester beminde zijnen werkman, want de eene en de an- dere hadden van de geestelijkheid ge- leerd dal wij allen broeders zijn inChris- tus, dat het gezag van God komt, en dal de gehoorzaamheid den mensch verheft in plaats van hem te vernederen. Dit mag poëtisch schoon zijn, maar het het is maar poëzij; want er is genoegzaam gezegd geweest aan de klerikalen, welke allen Woensdag in Sup- 4.2 7-20 10-00 HHERTFATIE-B I KAMER op al Van Veurne naar Lichlcrveldc 7-25 11-30 4 50 6 05. Lichterveldc naar Vi'urnu 9-15 1-50 2-30 8-05. Hijzundere treinen den ll'oetudag. Dixmude naar Veurne 8-15 12-35 Veurne naar Dix. 9 00 1-50 Van Nieupurl naar Dixmnde 7-20 11 55 5-50. Dixinude naar Nieuport 10-00 2-40 8-45* 45/ KERKVERVOLGING. OVEBZICUT. Hel Blad vei schijnt allen Zaterdag; en iment. Voor Stad: 0 maanden, Ir. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. Voor yantch lielgie8 maanden, fr. 3-75. E -n jaar fr. 7-00. Voor Frankrijk: fr. 18-50 ’sjaars. Een afionderlijk nummer 10 c.* Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel. Men schrijft in bij l’ Rvckiboer, Ooststraai 6, te Veurne, en poslkantooren van het Rijk. Brieven en geld vrachtvrij-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1