m 1 I I 1 VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. JAAP.. de 12 ■HHHHHHHHMIIM •y I wederom van den verloren werkloon en van de bijdragen die zij in de kas der Internationale gestort hebben! Hel ware stichtend van, tegenover dal, te zien waar de sommen gaan aan de .werk lieden afgeperst. Het ware belangrijk van de bijzonderheden der algemeene uitgaven van de Internationale te kennen en der schadeloosstellingen welke de onderne mers van werkstakingen ontvangen. Men zal zich wel wachten dit bekend te maken. Inschrijving betaalbaar voorop: De zittijd van het wetgevend korps van Frankrijk is gesloten geworden na de aan vaarding van hel buitengewoon budjel mol 226 stemmen tegen 14 en van de wet op de oud soldaten van hel eerste keizerrijk mei 218 legen 6. »r het kostelijk de slechte spvs- ust na het eter» ttn rug, alle on- «id, loospypont- rhumatismus, "alcrtucht, ver fmiddel voor do 45/ IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXfflUDE NAAR NIEUPORT. N.' 2262. Veurne, 1 Mei. Dc kamer houdt zich bij voortduring be zig met de algemeene beraadslaging over hel budjet van openbare werken. In de zitting van woensdag lesl heeft den heer Bieswal, volksvertegenwoordiger van het arrondissement Veurne het woord ge nomen. In zijne merkweerdige redevoering heeft den heer Bieswal gevraagd onder ander: de bespoediging der werken van den User; de overneming door den Staat, van de vaart van Loo en dien van Bergen; de spoedige opvulling der vestingsgrachten van Nieuport en de voortdurende bezorgd heid van hel gouvernement voor de haven van Nieuport. Zoo men ziel houdt den heer Bieswal wel hetgeen hij belooft heeft, en neemt de achtbare vertegenwoordiger ijverig de be langen van zijn arrondissement ter harte. Wij Ityten verder de redevoering van M.r Bieswal volgen. REDEVOERING UITGESPROKEN IN DE KAMER, De zittijd der porlugeesche kamers is dinsdag geopend geworden met eene vi \j\j it die de goede betrekkingen voorstek van hel land met den vreemden hervormingen aankondigt in het tinan- 1 en de belastingen. Er waren te Florencie geruchten van ministeriecle crisis in omloop. De heer Menabrea, daarover in de ilaliaansche ka mer door den heer Nicotera ondervraagd, heeft verklaard, dat er geenc redenen be stonden om de samenstelling van het kabinet te wijzigen. ZATERDAG I MEI I860. Een bijzonder blad, de Ilouilleur, heeft uitgerekend dat de werkstaking in de Bori- nage, in tien dagen lijds, aan de werklieden eeiie som van 560,000 fr. van werkloon alleen, doet verliezen. Zie daar de klaarste der uitslagen door de Internationale te weeg gebracht. Men moet er bijvoegen de slagen en kwetsuren door de ongelukkige verdwaalden onlvangèli, én'waarvan de opstokets zich zóó wel weten te bevrijden; de huitenge- wooné verteeringèn in de herbergen ge daan en de afwendingen der bestellingen uil den vreemden. De arme werklieden, door de opslokers schandelijk misleid, krijgen geen centiem Hel fransch Staatsblad behelst een Kei- j troonrede, die zerlijk decreet, waarbij het w< korps ontboden wordt en een ander, d;,t mei, ten einde de nieuwe afgevaardigden i van Frankrijk te kiezen. Van maandag aan- slaande, 5 mei, en gedurende veerliej) dagen zullen de staatskundige vraagstuk ken meer of min vrij in de openbare ver- eenigingen kunnen beraadslaagd worden, waaruit zij in gewonnen tijd streng ver bannen zijn. Die uitzonderlijke vrijheid is echter maar loegeslaan onder hel waak zame toezicht van hel bestuur, liet is de eerste maal dal men onder dit opzicht de i wet op de openbare vereenigingen zal in toepassing gebracht zien; de jtroefneming zal merkwaardig en belangwekkend zijn. Hel wordt bevestigd, dal het fransch gouvernement voornemens is dc nieuwe kamer in buitengewone .sessie voor den 15 juni bijeen te roepen. De Preste verzekert dal de ministers dit verklaard hebben aan de afgevaardigden der meerderheid. Die zittijd zou tol omtrent hel midden dér maand augusli duren en niet enkel loqgp- wijd zijn aan het nazien der volmachten en de stemming van hel buitengewoon budjel der stad Parijs voor 1870, maar al de wets ontwerpen, waarover nog maar enkel ver slag is gedaan, zouden er in beraadslaagd worden. Het zelfde blad voegt er bij, dat die kleine zittijd zou gekenmerkt worden doqr eene proclamatie van den keizer aan de vertegenwoordigers des lands, die als de inleiding zou zijn van grondwettige wijzi gingen welke groote veranderingen zouden doen ontstaan in het personeel des gouver- nements. Stellig schijnt het toch dat het staalsministerie gaat afgeschaft worden; de heer Rouher zou zijne' portefeuille, waarvan hel belang sterk verminderd is, sedert ieder minister zelf de zaken van zijn departement mag komen verdedigen, ver ruilen legen het voorzitterschap van den senaat. In het ehgclsch Hóogerbuis is de aan dacht van hel gouvernement ingeroepen geworden op de noodzakelijkheid eener wet, die in Ierland de betrekkingen regelt lusschen de grondeigenaars en de pachters. Lord Granvïlle antwoordde hierop, dat het gouvernement besloten was dit vraag- LaiKlGouvvnieuwH. Een oud ervaren vclweicr heeft de vol gende regels gesteld voor het mesten van hel vee, welke voorzeker dc aandacht ver dienen: 1.’ Men koope geen stuk rundvee dat uit eene slechte paring is voortgespro- len; 2.’ men meste hel met het beste voe der dat men heeft; 5.” men geve hel voeder met groote regelmatigheid, en drage er zorg voor dat liet ten allen tijde zindelijk en gezond is; 4.’ men houde' de dieren steeds warm en zorge er voor dat zij het sleed goed hebben; men verkoope de dieren, zoodra zij goed vleesch hebben, omdat juist dan het tijdstip daar is, waarop de landbouwer van hen de grootste winst kan verkrijgen. de maag en oen. ^tigheid. etgevend :7 .-r j en I de kiezers bijeenroept voor den 25 en 24 cieel stelsel I 1 •S3 o'ïN Siü I Blad verschijnt allen Zaterdag; al Rjckeboer. :in p i Van Nieuport naar Dixinude Dixinude naar Nieuport - •<4i i>xW liet en pot gehecht. liet Blad verschijnt allen /.aieruag; en allen Woensdag in Sup plement. Poor Stad: 6 maanden, Ir. 3-25 Een janr, 0-00 fr, fooi gainch Brlgie: 6 maanden,' fr. 3-715. E n jaar fr. 7-00. t oor Flankrijkfr. 1(5-50 'sjaars. Een aftonderlijk nummer 10 Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel Men schrijft in bij P Rvckïboeb, Ooslslraal 0, te Veurne, en op de puslkantooren van liet Rijk. Brieven eh geld vrachtvrij- -- POLITIEK OVERZICHT. l'y, lich van al kan niet genoeg zette du midi. shial gevallen lichaam, inocie- ':l Bewoon leven, (,en. Verschelde •eproeven. Sedert 11 nu knn ik my !°l! vftn Pluskow, 'len ia de maeg, 1 ci> de maeg. -- Upynen, nachlc- 'hyalt. de aerts- 'Llor Martin, van "Hp en Hardnek- ^3,800, mej. Gal- leven gaf. lieden 1/4 2 fr. 25 L. '•'HI.ETTEN. i°ekl het vleesch. 'e" de kinderen loColacl niet ver- l-‘l"Osheid, is teer flla chqcolatée te e" over de Rev.i- ■’t nwc Retaienla Jcldig jeukscl dat Ppril 1868, ,„yllC [ntsteking. zy bc. Etdigheid en »aste fr.; de 576lafcgl„ •inige menschee luenta diptheria I dele beroemde de veriekeriug i de Pillen ver- ilyk van het lyf. •den om de borst igl door de Huid, eld ten laetste de keker te V cm up lesmiddel in de alen Grnilen van de 'wf<Me grned. I ic-Doulourcut Gezwellen Verzweringen Venerische acn- doeningen Wormen van alle toarlen Zwakte van wel- ken aerd ook en pot gehecht. Ir. 7» tn 6 fr. de doo H den etgcoaer) pro- Van Veurne naar Liehlertelde 7-00 11-30 -4 50 G-05. Lichterveldc naar Veurne 9-15 1-50 2-30 8-05. Bijzondere treinen den Woensdag. Dixinude naar Veurne 8-00 12-35 Veurne naar Dix. 9-00 1-50 0-55 11-25 4-40. 10-00 2 35 H-50. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. In zitting van 28 april, door M.' Bieswal, volksverte genwoordiger van het arrondissement I eurua. Hel arrondissement Veurne, dat ik de eer heb te I vertegenwoordigen, bestaat voor een groot gedeelte, uil de vruchtbaarste velden van het rijk. Het is dus, uit hoofde der belastingen die het be taalt en der landbouwvoortbrengselen (een van dc grondzuilen der voeding), een dergene die het meest hadden moeten bevoordecligd lijn. Ongelukkelijk voor ons, heeft het tegenoverge stelde plaats gehad. Jaren lang, heeft onze streek door het openbaar gciag veronachzaamt geweest, en bijna vergeten in de billijke verdeeling der werken die zoo milddadig ten koste van den Staat uitge voerd worden. Ik haaste mij nochtans recht aan het tegenwoordig ministerie te doen wedervaren. Deie betreurenswaardigo staat van zaken heeft plaats gemaakt voor eene juistere waardeering onzer rechten en noodwendigheden. Hel Staatsbestuur heeft een ontwerp van water werken doen bereiden die, indien zij in hun geheel uitgewierd worden, ecus aan het land, tienmaal het geld dat men er aan besteed heeft, lullen wedergeven. Hetgeen u, mijnheeren, over de gewichtigheid der werken in mijn arrondissement zal doen oordeelen, het is lijn bijzonderen stand tegenover een gedeelte zelf van Wesl-Vlaanderen. Zoo is het dat de algemeene waterpaslijn der pro vincie van een meter vijftig centimeters boven de middenbare hoogte der zee is, terwijl de omstreken van Veurne niet meer dan een meter hebben, en dat er zelfs landerijen gevonden worden, zoo als den eigendom der Moëres, die maar twee centimeters l boogt-r zijn. iü-t iüjk. Brieven eU geld vrachtvrij- J f. stuk bij dc hand te nemen, doch hel dit wil doen op een oogenblik, dal het er zich ernstig en volledig zal kunnen mede bezig houden. Die zaak is gevolgcntlijk verscho ven lot na de Pinksterfeesten. beslanóJeelen ichatbaer maekt ;en. Verstoppin- ;e iiieisjes welke ring n.xleri-n ■el en al verbe- ngewtfnden door T overspanning, e oonaken aen- ige uitwerkende dryvén,en spoe- ■id aen het ge- eid, droevigheid e onregelmaiigc by de meesten sehen in een rc- teneinde de ge- .elv’c vérdryven, loedelóclsheid en nd gebruik deter nooit na de oor- sii te verdryven bloot te stellen' itis, Hoesten- 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1