rrr V E U ii E. V A A HOFSTED'O 1 H E T A A IV1 HUIS MET ERVE, BE KEN DMA KSNGEN. HOUTWAREN MEN VRAAGT. TOEWYZ1NG. WOENSDAG 5 MEI 1869. ijgesprokcn, even als i versland gehandeld te hebben. o TE ADINKERKE. en nog in den toestand van een nevel- wolkje van 7 tol 8 minuten middellijn. Ongetwijfeld zullen wij in den loop des aanstaanden zomers die prachtige en groole slaartstar weder kunnen bewonderen. Mei, voordracht door M.r over de Volksliederen. van Paturages, zijn vr St. Colette, n.° ekwipagie gered te hebben. De stoomer, die gelast is onze kusten te bewaken tegen de engelscbe garnaatvisschers is woensdag zij is nog maai’ zichtbaar’ bij middel van Sylvain Michel, van Paturages, om zonder j versland gehandeld le hebben. Wij hopen dat deze voorbeelden de werk- I lieden, die zouden geneigd zijn de nood- i K O O I) A te Alveringhem-dorp. Openbare Verknoping van twee schoone VAN 1."‘ KLAS, TE LEYSËLE, en goede MAAIGRAZEN, TE POLLINCHOVE EN II0UTI1EM. Veurne £5 Itlei. OHDERRICHTINGSBOND. Morgen, 6.” r Van Herzcele, Hel engelsch gouvci nemenl heeft eene belooning toegestaan van 10 p. sl. aan de bemanning der oostendsche visscherssloep i 176, om eene engelsche dag avond, ten 9 uur, te Parijs gezien j geweest door den heer Tremeschine, doch - ,V 1 - zij is nog maar zichtbaar bij middel van le loslende htnnengekomen, hebbent e op cenen verrekijker mei slerk vergrootglas, sleeptouw drie sloepen, die op onze kuslen gevischt hadden. Dinsdag avond had de zoon van den landbouwer Boone, le Oudenburg, twee paaiden aan oenen wagen gespannen, die mei sleenen geladen was. Hel hekken der hofstede openende, liet hij zijne paarden aan de zorg over van den 12jarigen Baziel Dresser; de dieren .steigerden eensklaps vooruit, de jonge Baziel, viel ten gronde lusschen de paarden en werd onder de wielen van hel rijtuig verpletterd. De dood was oogenhlikkelijk. Ziehier het vonnis, zaterdag door de coi ieclionncelc rechtbank geveld, in zake der werkstakers uil den Borinage: Pieter Jozef Willemard, Firmin Quenon, Alfred Mesin, alle drie van Wasmes, en Augustin Binon, van Dugier, zijn veroor deeld, ieder lot dr ie maanden. Prudent Bouchez, van Wasmes, en J.-B. Michel, van Paturages, ieder tol2 maanden. I'lorimond Conchies, van Wasmes; Victor Duez, Augustin Bouzet, van Paturages; J,-B. Thauvoye, van Quaregnon; Albert Dien, van Paturages; Joseph Gallez, van Wasmes; J.-B. Legal van la Rouveris; Louis Kensy, van Paturages; en J.-B. Cuvelier, id., ieder lot tot eene maand gevang. Allen zijn veroordeeld om eene verhooging van dagloon le willen afdwingen; alsook van in- breuk te hebben gemaakt op de vrije uitoe fening van hetwerk, gepleegd mol geweld. Adolphe Lecompte, van Quaregnon, lot zes maanden gevang voor opstand iegen den luitenant Lambert, agent der openbare macht, en tol eene maand, om inbreuk ge maakt te hebben op de vrijheid van mees ters en werklieden, door samenscholingen le vormen in de omstreken der etablisse menten, waar het werk wordt uitgeoefend. J.-B. Liénard, mijnwerker te Quaregnon, lol eene maand gevang, om inbreuk ge maakt te hebben op de vrijheid der nijver heid/ en des avonds, door beleedigingen en bedreigingen te uilen tegen degenen die lieten werken. Albert Urbain, van Quaregnon; J.-B. Simon, Anicet Cornet en Jules Lheureux, Wij hopen dat deze voorbeelden de werk- lollige wanordelijkheden der bovengemelde personen na te volgen, eerst twee malen zullen doen nadenken. De komeet van 1819 en 1858 is zater- M.*" DÉSIRÉ DE BRAÜWERE, Notaris te .Veurne, zal overgaan Maandag 24 Mei 1869, 3 ure namiddag, in de afspanning de Groenen Boomgaard le Keycm dorpplaats, tol de eindelijke Toewijzing, van: GEMEENTE KEYEM. C, n.' 247. I. SUPPLSME^ 4BVERTFJ berusten ten kantore van gcrioemden Notaris DE BRADVVERE. II iiiu.iuiii*m*ii- i in firr-. -iTimuwvi LICHATIE-VERKOOPIAG van een «r w ruTiirffff ffff 11 *wn' M1» 1 »ff wiiffx mm i w-wrr»rwa i ('huiles Ryckeboer-Swyngedouw, te Leysele, I i-' M'l I van Op Maandag 10'1"’ Mei, 1869, juist ten 8 ure en li ilt ’s morgens, op den kourder herberg het'Dam berd, bewoond door Benoit Van den Berghe, Zal M.' BEERNAERT, Notaris te Alveringhem, koop dag houden ten verzoeke van Bruno Logghe, van Eene groole hoeveelheid balien; eiken stukken, (tes en vier), deelen pannelatten; sparrekepers; lieriiigén en gordingen, gezaagde planken in alle lengden en dikten; veel fagooten. bussehen, fasceel; Er zal ter zelfde herberg ook ver kocht worden 1. "800 bundels fasceel, 500 houtbundels, liggende op de hofstede van Albert Provoost le Al- veringhom. 2. '1017 houtbundels; 300 bundels fasceel, ter hof stede van Jakob Noyen, Wydouwbeckhoek; 3. ’ 1077 houtbundels; 400 bundels fasceel, ter hofstede van Pieter Boedts, landbouwer te Sint-Rickiers. 4. "1007 houtbundels en 400 bundels fasceel, ter hofstede van de kinders Van den Berghe, op den Verschenput. Ao/«. De liefhebbers worden aangepord dezelve te dier aangewezen plaatsen te gaan bezichtigen; al dit hout zal in knopen geschikt en genumeroteerd, ter herberg het Damberd verkocht worden. Op 3 maanden lijd van betaling boven de koOpen van 10 franks mils borgstelling. Maandag 10 Mei 1869, 3 ure namiddag. in het Gildhof, te Adinkerke, zal M.,cr BECAE, notaris te Veurne, openbaar verkoopen, een Huis met afhnng- Ivkheden en 14 aren 64 centiaren Erf, gestaen tc Adinkerke (duinhoek). Gebruikt door de wed. Delobbel, tot 1 mei 1869. Konditien en titels by voornoemden notaris. EEN KOPER- EN BLIKSLASEBSLEEHLItlC. Tc bevragen bij Ch.’ BETIGNY, Ooststraat, te Veurne. Maandag 10 Mei 1869,2 uren namiddag te Leysele, 'roosdij, bewoond door sienr Ley, I Zal tie Notaris HOLLY, te VVulveringliem residee- I rende, openbaar in eene zitting loewijzCn, de vol- gende goederen GEMEENTE LEYSELE. 1 koop. Eene zeer goede Hofstede te Leysele, be kend bij kadaster sectie B, n.” 211, 212,216, 217 219. 220, 221, 222, 223, 224, 213 en 214, groot 11. 6 07-90 C", bij affiche verdeeld in 3 loten. Boomprijs 1663 fr. GEMEENTE HOUTI1EM. 2" koop. Eene partij goed Mnaigras, gelegen te Houthem, VVestmoëre, tegen bet Ringslot, bekend bij kadaster sectie A, n.’ 12, groot II. 0-42-42 C". Knopen I en 2, zijn in pacht gehouden door sieur - tol 1 October 1872. GEMEENTE LEYSELE. 3" hoop. Eene goede bebouwde Hofstede in Leysele, groot II. 11-17-51 C”. bekend bij kadaster sectie B, o.” 13. 14, 15. 29, 30, 31, 32, 33, 36, §7, 38, 39 en 41a en n.r" 11, 12, 13 en 14, bij affiche verdeeld in 10 loten. Boomprijs 3068 fr. GEMEENTE POLLINCUOVE. 4.J* en leste koop Eene partij goed Maeigras in J 1 V Ui v- 11 v J I V ZjvUUUIJ 1 i w v» j Koop 1. Hofstede hebbende woonhuis, pcerd, Loei- j en verkenstallen, schuur, wagenhuis en verdere nfhangelijkheden met II 0,96,10 C", onder hofplek, hoving en weide medegaande, wijk A, n.” 272, 273, 274 en 275a. Koop 2. Partij Zaailand en Maaigras, zamen groot II 1,24,80 C”, wijk C. n.” 224 en 225. Koop 3. Perzeel Zaailand, groot 11 0,46,30 C", wijk Koop 4. Partij Zaailand, groot H 1,31,50 C", wijk C, n.’ 223. Voormelde goederen worden bewoond en gebruikt door de verkoopers kinderen 5ej/s. Handslag aan do zaailanden en gebouwen met baaftnis 1869, en aan de graslanden met 1 1 november i volgende. De eigendomsbewijzen en verkoopvoorwaarden

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1