VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. cheel beschouwd. De eerste hebben zich daarover niet cieel plan gó I 3E VIGILANTE» GEEXCOWNICEERD. Prins Arthur van Engeland bevindt zich huidig in Ierland. Ter gelegenheid van dit bezoek gaven de Vrijmetselaars een allerprachtigste bal aan Zijne Koninglijke Hoogheid. Ja maar, veertien dagen te voren kwam de kerkelijke donder over de balzaal grollen. Meer den vijftienhonderd katholijken hadden reeds hunne entrée-kaarten ge kocht, om de prins te gaan vereeren, toen eensklaps kardinaal Cullen uil zijn kol springt, met twee handvollen excommuni cation gewapend D’cenc stoof op de kaarten-koopers, d’an- dere op de vigilantemannen, die de katho lijken naarden bal zouden durven voeren! Sommigen katholijken zijn uit vrees ’thuisgebleven, hebben hunne entrees gaan wcèrdragen, en de teruggaaf van hun geld niet kunnen bekomen. Anderen zijn over d’excommuniealie ge sprongen en hebben zich daarover niet beklaagd. moeite opgemaakt. Die handelwijze ver wekt in Engeland een eenparige spijl. Men ziel hierin eene stelselmatige vijandschap van wege de Vereenigde Staten legen En geland. Men vraagt zich nu af, of de voor zitter Grand van het zelfde gedacht als de heer Sumner is en of de Motley, de opvol ger van den heer Rcverdy Johnson te Lon den, gelast is dit te doen gelden in de onderhandelingen welke tuschen Engeland en de Vereenigde Stalen gaan voortgezet worden. In dit geval zal uien wel nooil tot eene overeenkomst geraken. De eensgezindheid tusseben de verschil- lige staatkundige tinten van het itali- aansch Parlement lol stand gekomen, heeft reeds haar eerste uitwerksel opgeleverd. In de zitting van eergisteren heeft op voorstel van den lieer Feraris, de kamer hare for- meele goedkeuring gegeven aan hel finan- 1 i van den heer Canibray-Digny, in r het kostelijk lu slechte spys- ist na hel eten 11 rug, alle on- si<l, loospypont- I, rhumaiisnius, 'aterzucht, ver- uiiddel voor do •>y, zich van al ban niet genoeg du midi. 11 staat gevallen lichaam, nioeic- !l gewoon leven, Jen. Verschelde Sproeven. Sedert nu kan ik my f>" van Pluskow, den in de inaeg, C1> de inaeg. Pynen, hachte- ">ynh. de aerts- Uor Martin, van en hardnek- •LRfJO, inej. Gai- lcven gaf. Heden te'>: 1,4 2 fr. 25 Pletten. OHTSLAG VA» B. BARA. Ten gevolge der stemming van den sc- c? o naat, die het wetsontwerp, door de kamer aangenomen, aangaande de afschaffing van den lijfsdwang, merkelijk wijzigd en den lijfsdwang in verscliillige gevallen behoud, heer den heer Bara, gemeend den Honing zijn ontslag te moeten aanbieden. De klerikale bladeren groote en kleine zijn in jubilalie, dal verstaat zich. Maar de liberalen,’t is gelijk van welk kleur, zijn hel eens om hel besluit door den acht baren heer Bara genomen, te betreuren. Laat ons hopen dat den jeugdigen minis ter, die reeds zóó vele bewijzen van hooge bekwaamheid heeft gegeven, zich bij dit besluit niet zal houden, en de portefoelie van justicie zal hernemen. A.' 2205. weegredenen gestaafd. derbond de zaak n herval- «l*e lnet een twintigtal andere 1 was aai eener meeting, I zeer de maag on oen. Ragheid. aan bel gouvernement de onmid- vragen van »ar- I was. Maar de kamer geraadpleegd zijnde, had het voorstel naar eene commissie verzon den, die tot de verdaging ervan besloten llel heeft, om aan het gerecht den tijd te laten tot een onderzoek over te gaan en de feilen ten laste van den heer Mende en zijne mc- i debeschuldigden vast te stellen. Na eene i nog al warme beraadslaging heeft de ver gadering gelijk gegeven aan de voordra gers van het eerste voorstel, met 110 stem men tegen 90. liet gouvernement is dus uitgenoodigd om hel gedrag zijner agenten in overeenstemming te brengen met den wil van hel Parlement. 45/ In eeneder laatste zittingen van de tweede -- kamer der stalen-gcneraal, heeft de minis- i o1,1)'* JS/'y gesteld, bevindt zich dus i ,...iwezenlhikt nn Hit .lac i« ..niin.i:- Politiek. Overzicht. zijn In eeneder laatste zittingen van de tweede kamer der stalen-gcneraal (er van buitenlandscbe zaken van Neder land verklaard dat, aangezien zijne pogin gen om eene internationale regeling tot stand te brengen, over liet voorrecht, voort vloeiende uil het afleveren van zeebrieven, mislukt zijn bij verscheidene zeemogend- i lieden, hij de afgevaardigden verzocht de lijdelijk opgeschorsle discussie te I leu over het wetsontwerp, bestemd om de zaak in Nederland te regelen. De nieuwe wetgeving, welke bepaald bij welke gelegen heid de óverheden van het koninkrijk aan schepen de voorrechten der nederlandsche nationaliteit zullen I -. o --o— werd ten slotte aangenomen met 48 slem- den afgevaardigde Mende, di'e door de p; men l digi de wel af, waarbij bevolen wordt do oude benamingen van malen en gewichten in Nederland te vervangen door de beun- j mingen van het tiendeelig stelsel. wordt ten zelfden tijde aan de openbare ambtenaars cn de verschillende besturen bevolen, zich aan dit besluit te houden, in hunne schriften. Het geschil, reeds zoo langen lijd han gend tusseben Engeland en de Vereenigde Staten, nopens den Alabama, dat berucht kaperschip des Zuiderslalen, en dal men een oogenblik op vereflenings weg geloof de, schijnt weder in liet leven geroepen te zijn. De redevoering van den heer Sumner over welke wij gisteren onder onze tijdin gen uit Amerika hebben gesproken, heeft door den senaat der Vereenigde Staten met eenparigheid, min ééne stem, het vredes werk doen verwerpen, door lord Stanley en den heer Reverdy Johnson met zooveel - 1 minister van openbare werken, in zitting Nieuport, en hel be wijs is dal hij voor een half miljoen een staketsel ten westen dier haven te maken, onlangs aanbesteed heeft. Overigens zal de minister de aanbevelingen van den acht baren volksvertegenwoordiger uit het oog niet verliezen. Wat de Bergenvaart aangaat, de heer Jamar zegt dat deze kwestie hel vaorwerp is geweest van studiën gedaan door belgi- sche en fransche bedienden van liet be stuur van bruggen en wegen. In de zitting van zaterdag is het budjet van openbare werken met 87 stemmen tegen 2 aangenomen. In de zelfde zitting is het budjet van openbare werken voor 1870 gestemd geweest met 77 stemmen tegen 1 cn 2 onthoudingen. In de zitting van dinsdag heeft de kamer Insclii'^jving betaalbaar voorop: IJZEREN WEG VAS LICHÏtRVELDE HAAR VEURRE. IJZEREN WEG VAN DIXHUDE HAAR 91EUP0RT. het budjet van dotation, hel budjet der openbare schuld en dit van binnenhndsche zaken voor 1870 aangenomen. Aan hel dagorde was insgelijks de beraadslaging over het budjet van justicie voor 1870. M.r Coomans vroeg of hel waar was dal M.r Bara zijn ontslag had ingediend. De heer minister van justicie antwoorde dat hij voor het oogenblik hiernopens geen uitleggingen kon geven cn dat hij ter be schikking der kamer was voor de beraad- slaging over hel budjet van zijn departe ment. Een voorstel van verdaging van wege M.r Coomans werd verworpen, en l van justicie voor 1870 werd aan genomen met 52 stommen tegen 22. Veurne S Blei. Antwoordende op de redevoering door den heer Bicswal in de zitting van 28 april 11. uitgesproken, heeft den heer Jamar, van den 29, gezegd dat hij vol bezorgdheid is voor de haven van 1'” voor een half miljoen ii te maken, de aanbevelingen van den acht- o g niet verliezen. voor- door de heeren Menabrea en Cam- llet Parlement van den duitschen Noor- beeft zich onledig gehouden mol van den afgevaardigde Mende, u' persoenen ienoJ’ë,- he? w^.Hwe7p7Kimd om de I "as .gehouden geworden, len gevolge 1 - eener meeting, in welke de agenten der i overheid zeer werden mishandeld. De ,.„o„ progressistschc partij bad een voorstel ge- I hel budjet i daan oni r~~ L*‘ kunnen verïeenen, j «lelijke invrijlieidsjelling te legen 6. Een koninklijk besluit kon- lemenlairc voorrechten beschermd ZATERDAG 8 MEI 1800. JAAR. allen Woensdag in Sup ai de postkantooren van het Kijk. Brieven en geld vrachtvrij- 'in P liet i-n Ir. bj den J IsA 1 en op e bcstanddeelen schatbaer inaekt Vcrstoppii1. I!e meisjes welke -r">g naderen eel e" “I verbe- ■k >ekl hel vjeesch. ,en de kinderen •colacl niet ver loosheid, is zeer ta chocolaten te ■n over de Reva- t nwe Revalenta :ldig jeuksel dat pril 1868, niyoe tsteking. Zy be- Ügheid en vaste Ir d.SK'i; I. Kjckeboer. "gewanden door Olcrspanniiig. ,e '’«rzaken aOn- 'go uitwerkende rJ ven, en spoe- I n,®" het go- ,d’ <,roc»igheid "‘iregelmatige 'J' de meeaten '’Oncii in eeii re- ‘‘-'ncinde de ge- vcrdryvén, "’'■•Iflooshcid en lld gebruik dezer "00i‘ na de oor- in ‘o verdryven b'oot te stellen- Iks, Hoesten- menschen '*ria «'ipth. nn beroemde I nriCk‘'r'"g 1 de Pil),.., ruien ver- >'k 'an hel |.-f d"- on. de borst' «t door de Huid, cld ten helste do '(’*middvl in de 'ilen Gevallen van du l*ccd<« gracd. 1Douloureux Gezwollen Verzweringen Venerische aen- doeningen Wormen van alle soorten Zwakte van wel ken nerd ook pot gehecht. ,a en 0 fr. <l0 dour c.genacr pro- I VO r» /Ion OO .1 I- - i Hel Blad verschijnt allen Zaterdag; en pleinent. Voor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. Voor gantch Belgie6 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00. Voor Frantlrijk: fr. 16-50 'sjaars. Een afzonderlijk nummer 10 c.' Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel Men schrijft in bij P Rtckeboeii, Ooststraal 6, te Veurne, Van Veurne nanr Lichtervelde 7-00 ll-SO 4 50 6-0-5. Lichlervelde naar Veurne 9-15 1-50 1-30 8-05. Bijzondere treinen den Woensdag. Dixmude naar Vcnrne 8-00 12-35 Venrne naarIHx. 9-00 i-M Van Nieuport naar Dixmndo 6-55 11-25 4-A0. Dixmude naar Nieuport 10-00 2-3 5 8-SO. I II III qmlIWW— 'teknr t,. KAMER DER VOLKSVERTEGENWDORDIQERS. L-- T.vintjii, 111 /UllllJU „„j ver- wezentlijkt en dit des te vollediger, daar het voorstel van den heer Ferraris eene verklaring van vertrouwen behelst, op be

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1