V E U II A’ E. V A A w i 0 0 H U I Z E N, met elk een groot H E T A A N BEKENDMAKINGEN. HUISRAAD ItecliterBijBce Ri*oiiijk. Men herinnert zich dat tijdens het onder zoek der zaak van St. Denijs, voor de assisen van Brugge, de getuige Buyssens aangehouden werd, onder beschuldiging van ^alsche getuigenis. Voor dit feil is Buyssens voor de correctionneele recht bank verzonden. Franscli-Slelgiseli geschil. De belgische leden der gemengde com missie, in te stellen om de economische vraagstukken te onderzoeken, die op te LICITAT1E-VERKOOP1NG van een WOONHUIS le Bulscamp. v k i iu i rv <J TE VEURNE. Veurne Mei. Zondag morgend hebben ten Stad huize alhier, de kiezingen voor de officieren, onder-officieren en korporaals der burger wacht plaats gehad. Er waren twee burcelen gevormd, het eerste had als voorzitter de heer Guslaaf De Sniedt, met de hoeren Duylsche en De- cheif voor stemopHcmers en Van Herzeele voor sekretaris. Hel tweede had M.' I). De Kouwet als voorzitter, de heeren Aubert en Brunein voor stemopnemers en P. Byckeboer voor sekretaris. Zijn gekozen in de 1.“’compagnie; kapi tein, Etl. Bieswal; Luitenant, Vermout Fr’; onder-luitenanlen, A. de Geunynck, P. Vanhaecke; serjanten, Decherf Louis, Fos- seprez Ed., Shaw G., F. Van Herzeele; fourrier, 11. Bernier; korporalen, Ed. David, Ch. Leper, Ch. Quartier, Ch. Questroy, E. Sobry, A. Verbeque, 11. Verhoest, Ed. Verreghem. In de 2.4‘ compagnie, kapitein, D. De Kernver; luitenant, E. Vanslaan; onder- luitenanlen, L. Cailliau en II. Deprey; serjanten, F. Defcbure, Ed. Degroote, H. Delanoeye en F. Montaigne; foütrier, Ed. De Cae, korporalen, Ch. Beligny, Ch. Bu- taye, Ed. Demaziere, Ed. Hollevoet, Ch. Poupeye, I). Prophete, Ed. Slekulorum, A. Vandendries. Men schrijft uil Dixmude,9 dezer: Gisteren na middag, is een zwaar onwe- der, vergezeld van stortregen, boven onze stad losgeborsten. De donder is alhier op verschelde plaatsen gevallen zonder erge schade te veroorzaken; op den zolder van een huis op de markt heelt hij een balkje uiteen geslagen, de knecht die aldaar aan het werk was, was als van de hand Gods geslagen, bij vluchtte naar beneden, wierp zich op de kniën en begon God en zijne heiligen te aanroepen, liet hemelsch vuur is ook in de kerk gedrongen; een bediende bevond zich aan de vont voor eenen doop en werd door eenen dikken rook omgeven, waardoor hij zoodanig verschrikte dat, als de onderpastoor ter plaats kwam, hij er een kalken beeld meende te vinden. In de Noordstraat heeft den bliksem het uithang bord aan het huis van mej. Vansassenbrouck geheel en al verzengd; in de Weststraal, in huis van P. Hoel, heeft de donder eene ruit en in hetgene van Fr. Rabaul, in de Kiekenstraat, twee ruiten ingeslagen. Hoe gevaarlijk het is met petrool dicht bij het vuur le komen is te Oostende nog maals uit het volgende gebleken. Zondag, gedurende de hoogmis, wilde de vrouw van eenen schoenmaker spoedig haar vuur aansteken, en goot er petrool in. De vlam sloegaan de flescb, welke in stukken sprong, lossen blijven lusschen het belgisch en het ----i fransch gouvernement, zijn nog niet aan geduid. Het schijnt echter stellig dal de heer van der Sweep, algemeen loezichler der exploitatiediensten van de staatsspoor wegen, er deel zal van maken. en de ongelukkige vrouw, door vlammen omringd, viel neder nabij de deur van haren gang. Niemand hoorde hare kreten. Toen haar man en hare kinderen een uur later te huis kwamen, vonden zij nog slechts een ijslijk verminkt lijk liggen. De Courtier de l'Escaul meldt het aan staande huwelijk van den heer Bara met eene rijke henegouwsche erfgename. De heer llijmam; beweert in zijne briefwisse ling aan de Meuse, dal de heer Bara in het geven van zijn ontslag als minister van juslicie volhardt, en de pogingen zijner vrienden om het hem te doen intrekken zonder uitslag gebleven zijn. Zondag G september eerstkomende, zal er te Leuven een groot festival voor harmonie-, fanfaren- en zangmaalschap- pijen gegeven worden, waarop al de genoot schappen des lands uitgenoodigd worden. Er zal aan iedere maatschappij eene ver gulde medalie van groot moduul gegeven worden. Daarenboven wordt eene medalie van zelfde moduul geschonken aan de talrijkste maatschappij, aan de verstafge- legene en aan die welke hel schoonste burger- of krijgscostuum draagt. Ecnige werkstakers uil de Borinage, die werk waren gaan vragen in de mijnen van Pas-de-Calais, zijn door de fransche bazen geweigerd, die'in vergadering het besluit hebben genomen de belgische werk stakers niet le nemen. Hel zijn de bazen die samenspannen, om de Internationale het hoofd le bieden. Van het oogenblik dal zij overal zullen begrijpen dat hunne be langen onderling verbonden zijn, zal het ook gedaan wezen met eene yereenigiug die, onder den dekmantel van ontvoogding van het werk, den werkman verleidt en tot den bedelstaf brengt. Een diamant, waarvan de waarde ge schat wordt op 52,000 p. si. (800,000 Ir.), is in de Kaapkolonie gevonden door eenen inboorling. Danke Sint-Niklaas! WOENSDAG 12 MEI 1869. Licitatie- Verknoping van twee uieu wgemaakle HOVENIERHOF, Te Alveringhem-dorpplaats. SUPPL EM EA1 IVERTmi 9 M- ■>.'i Op Donderdag 20 Mei 1809, om 4 ure namiddag, ter herberg bewoond door sieur Eduardus Costcy, te Bulscamp, dorp plaats, Zal M.' BE CAE, Notaris ter residentie van de stad Veurne, openbaar, bij licitalie verknopen: Een Huis op 3 aren Grond te Bulscamp, bekend bij kadaster wijk A, nummers 589 en 589nts. Ingenottreding met 1 mei 1870, Het kohier van lasten en eigendomsbewijzen, be rusten *t elks inzage ten kantore van M.’ DE CAE, voornoemd. van M?" DÊSIRÉ DEBRAUWERE, Notaris te Veurne, zal op Woensdag 19J'" Mei 1869, 2 ure namiddag, ten slerfhuize van den beer Joannes Spilliaert, groote Markt le Veurne, veiling houden van: Stoelen, tafels, banken, kaders, spiegels, slaguur werk, kassen, buffetten, nachttafels, iteddebakkeu, wollen matrassen, dito dekens, bed- en tafellakens, servietten, vensterstoors, onderwetsch poreelein, veel koper, tin, ijzer, gleis, glas- en aardewerk, steenen en houten postiuirkwns. windweeren, scltijflopen, roepen, kettingen, schalen en gewigten, 'kuipen, centers, vaten, bierstelling, ledige flesschen, deel aardappelen, brandhout en meer andere voorwerpen te lang om te melden. Met verhoog van 10 ten honderd en betaalbaar op termijn ten kantore van genoemden Notaris Dn Braü- webe, St. Denijsplein to Veurne. -- - - Op Maandag 7.J'° Juni 1869, ten 3 ure namiddag, ter herberg het Damberd, bewoond door Benoit t’an- denberghe, te Al«eringhein-dorpplaals, l. d M.' 3EERNAERT, Notaris ter residentie van Alveringhem, daartoe aangesteld bij vonnis der rechtbank van eersten aanleg to Veurne, ten over staan van don bevoegden heer vrederechter, openbaar en aan de meestbiedende verkoopen, dc twee nabe schreven huizen en hovingen.- Koop I. Binnen de gemeente Alveringhem, ter

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1