s VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN BET ARRONDISSEMENT. 6 fr. y hel kosletyk e slechte spys- isl na hel eten n rug, alle on- ■id, loospypont- I, rhuinatisnius, ‘aleriiiclit, vcr- middel voor de hy, ïich van al kan niet genoeg ondcrstacn- trden. FRAHSCHE WELLEVENDHEID* Sedert lang weten wij dal de fransche dagbladen er een wezenlijk genoegen en in vinden op ons land zooveel onbeschofte uitvallen te doen als zij er in hun arsenaal hebben, maar wat de Pays, Journal de 1’Empire schrijft, spant de kroon van alles wat lot hiertoe geschreven is. Ook zou, in dien een belgisch blad zich dorst vermelen over Frankrijk dergelijke taal te voeren, het niet lang aanloopen zonder dat de schrijver, op aanklacht van hel fransch gezantschapvoor de assisen gesleurd werd. Dal de Pays daarvoor nogthans op zijne duimen niet zal geklopt zijn, is zeker; niet dat wij hel uenschen, want wij zijn van deze die denken dat men den waan zinnige die dergelijke zottigheden schrijft voor de assisen niet brengen moet, maar wel vóór de geneesheeren,om zijn geestes toestand te doen onderzoeken. Ziellier nu wat de Paus schrijftHeb ben wij dikwijls de inlijving van Belgie gevraagd, ’t is min om veroveringen te doen dan om eenen hoop vuilnis weg te kuisschen, en een hol van schelmen te sluiten. Het ware lijd dat de fransche vlag zich uilbreidde over gansch dit land, geëx ploiteerd door een gouvernement van ver wijfden en gelubden, onbekwaam om te regeeren en te besturen, en met zijne ver eerde plooien overdekte wal voor de gansche wereld eene bevuilende en ontee- rende vlek is. OufWal zegt gij er van, is dat niet lekker? Dien heer van den Pays zou ons dikwijls dergelijke staaltjes zijner proza moeten geven, wij zijn zeker dal hij veel bijval in ons land zou hebben. Maar wal die Gas- Insclii'ijving betaalbaar voorop: IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN' WEG VAN DIXMUDE NAAR NIEUPORT. in omloop gebracht geweest, dal het "i er de bevestiging vanaf te Meer of min woelige wandelingen hebben j maanden wezen (lijken dienst lei? ter gelegenheid der kiezingen, ie Hijsel, te hij van het werkzame leger deel n Saint Etienne, te Toulouse, te Marseille en twee maanden, wanneer hij in het olders de straten doortrokken, onder hel contingent is. Men weet dat de heer Coomans, in de algemeenc beraadslaging over het wets ontwerp uit naam der rechtvaardigheid,-de vrijmaking van den militairen dienst, der leerlingen-capucinen en leerlingen-jesuiien gehekeld heeft. Wanneer men dan woens dag lést aan het kapittel der geestelijke vrijstellingen gekomen was, heeft den heer Coomans voor ’s anderdags een congé ge vraagd, zeggende dat het hem ónmogelijk was aan die zitting deel te nemen. M.r Hymans stelde dan voor, om de dis- kussic over deze belangrijke kwestie tol een dag later uittestellen, op dal de ver tegenwoordiger van Turnhout, over dat punt aait het welk hij eene bijzondere be langrijkheid hecht, zijne verlichtende ge dachten zou kunnen mededeelen. De kamer heeft nogthans beslist de be raadslaging ’s anderdags voort te zetten. gen. n, Steen en 15.' ,IAAB. ZATERDAG 29 MEI I8t>9. l*oi>rrii£iK Overzicht. De uitslag der kiezingen van Parijs heeft aan de verwachting der oppositie beant woord; geene enkele gouvernemcnteele kandidatuur is gelukt en ter uitzondering van den heer Devinck, die men een bffi- cieuse kandidaat noemen mag, heeft geen enkele een getal stemmen gehad, groot genoeg om wal men eene vereerende min derheid noemt, daar te stellen. De heeren Denière en Frederic Levy hebben zeven of acht duizend stemmen gehad; de heer Lachaud 8700 stemmen legen 50,000, aan den heer Jules Simon gegeven; de heer Boulay had er nog‘geene 10,000 legen 25,400, door den heer Pellelan bekomen; de beer Savart lelde er 4000 in de 7' om schrijving, terwijl de kandidaten der demo cratie er 29,500 lelden. De heer Ollivier is gevallen met 12,500 stemmen; zijn tegen strever, de heer Bancel, bekwam er 25,000. Volgens de laatste optellingen heeft de oppositie in het nieuw fransch wetgevend korps acht en twintig zetels aangeworven; ten gevolge der balloleëringen, die den 6 I of 7 juni zullen plaats grijpen, wal haar 1 eene macht zal geven van vijf en vijftig tot zestig stemmen, zonder de stemmen te rekenen, die er in zekere gelegenheid zul len bijvallen van wege de onafhankelijke dijnaslieke afgevaardigden en dié der tiers parti. De oppositie zal dus in de nieuwe kamer veel grooler zijn dan in de oude. La France is hel eerste gouvernementeel I blad, hetwelk zijne beoordeeling over den uitslag der kiezingen uitbrengt. Die van Parijs, zegt het, kenmerken den zegepraal der omwenteling, doch die strevingen wor- 1 den in bel overige des lands door de groole i meerderheid ontkent. Hel blad komt tot hel besluit, dal het keizerrijk zich moet ontwikkelen in den zin der vrijheid, om des te beter de omwenteling het hoofd te kunnen bieden. Men kondigt eene buitengewone sessie den dienst vrij te stellen. Deze wijzigüig aan voor den 15 juni. Zij zal voor doel heb- door de heeren Thonisseh, Kervy ben het nazien der volmachten Vail de linclrnihn ic /.V nieuwe gekozenen en de stemming van eenige dringende wetten. Ten zelfden tijde I spreekt men over een manifesl-programma dat den miliciaan zijn broeder vrijmaakt van den keizer der Franschen, rakende dö zending aan de nieuwe wetgeving voorbe- maanden onder het vaandel heeft door? houden; doch dit gerucht is reeds zoo dik- I bracht, beeft tot - - - wijls in omloop gebracht geweest, dat het aanleidin goed zal rijn wachten. zingen der Marseillaise. Het fransch Staats blad, welke die aanhaalt, stelt echter vast, dat die beloogingen geen ernstig karakter hadden. Te Saint Etienne war.de betooging het meest gericht tegen het klooster der Jesuielen. Het vuur is aan de logic van den concierge gestoken en de troepen zijn moeten tusschenkomen. Eene briefwisseling uit Parijs, meldt de benoeming van generaal Fleury lot den post van gezant van Frankrijk te Florencie. Eene nieuwe verandering gaat in de samenstelling van hel italiaansch ministerie plaats grijpen. Het is bekend dat de heer Filippoy minister van justicie, er maar na veel aangewende moeite in toegestemd heeft óïn zijne portefeuille te behouden; men kon geen geschikten opvolger voor hem vinden. Nu echter zou de senator Firondi het bestuur van het departement van justicie aanvaarden, wat aan den heer Filippo zou loelalen af te treden. Eene depeche uit Madrid meldt dat de Cortes de artikels der grondwet, tot aan Antwoordende i aan den heer Caslelar heeft maarschalk de slavernij enkel zal hesp .a de aankomst der afgevaar- digden van Cuba. Het gouvernement be houdt in grondbeginsel do afschaffing der slavernij, doch zal zooveel mogelijk de bijzondere belangen in acht nemen. Veurno Mei. KAMER DER VOLKSVERTEQENWOORDIflERS. Dijhsdag heeft de kamer de beraadsla ging hernomen over de artikelen van het wetsontwerp aangaande de hervorming der miliciewel. De heeren Defré, Coomans en consoor- len, hebben eene wijziging voorgesteld, strekkende om den on wettigen zoon, die den eenigen steun zijner moeder is, van don dipnst vrii in ctnllor» jn en bel cour bestreden, is met 48 stemmen tegen 50 verworpen geworden. Het art. 21 van het ontwerp houdende alleenelijk wanneer hij een zeker getal lYlimndpn nllflpt’ hnt monrlnl ,1/x^^.yg, eene lange beraadslaging g gegeven; de vrijmaking zal slechts toegestaan zijn, wanneer de mili ciaan gedurende de twee eerste jaren, 15 .1'0/.-.. ÓL..K.. .v’.t, wanneer het werkzame leger deel maakt, en l reserve- Volg ftansch wetgevend korps acht n-.v..., zii zal er ten minste nog zooveel winnen. I *'cbben goedgekeurd. Serrano gezegd, dal het vraagstuk der af schaffing van de slavernij enkel zal bespro ken Worden na van A lui Kijk- Brieven .1 Rjckrboer. lil hot gestel 'kortdurende Dixmude naar Van Nieuport naar Dixiiiudo Dixmude naar Nieuport en allen Woensdag in Sup- elle du midi u staal gevallen lichaam, moeie- ‘l gewoon leven, den. Verschelde sproeien. Sedert inu kan ik my - □g van Pluskow, den in de inaeg, en de inaeg. jpynen, nachte- myiih. de aerts- klor Martin, van nip en hardnek- >3,860, mej. Gal- leven gaf. Heden uen 1,4 2 fr. 25 a tenlaelsle ge ven, tweemael nieren, waerin alle gevallen ■r nenhouding randiii heel wintervoeten, te), kanker, ge- fistulas, jicht noroides, rhu- irls, tcere keel, iwellcn, ulcers, ELKE BOOS OF llcl Blail Verschijnt allen Zaterdag; plenicnt. Foor Stad: 6 uitlanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. l'oor gotisch Helgie6 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00. foor Frankrijk: fr. 16-50 sjaars. Een afzonderlijk uuiiimer 10 c.' Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel Men schrijft in hij I’ livcKiBotn, Ooslslraal 6, te Veurne, tie posti.aiitooren van hul Kijk. Brieven en geld vrachtvrij- BfEATTE-BLAB ——■nwm—iiwTW—«n ^»n»Lr»n -»rww,«iXirKwi.-, w'wrvwwiiwwwiwwu Van Veurne naar Lichtervelde 7-00 11-30 4 50 6-05. Lichtervelde naar Veurne 9-15 1-50 2-30 8-05. Hijiondere treinen dun Woensdag. Vetirnè 8 00 12-35 Veurne naar Dix. 0-00 1-50 6-65 11-25 4-40. 10-00 2-35 8-50. LJIIj UVGll Uil fcjViUV-a»»' «,wv, V,... VVtll/lUVIM ABLETTEN. Oekl hel leesch. aeu <le kinderen ocolact niet ver- eloosheid, is teer uta chocolalée te en over de llevn- al uwe Hevaleuta icldig jeuksel dat april 1868, niyne ntsteking. /.y |»e- edigheid en vaste 2 b th I .-Mii en geheime als lachte ge- licli verition- enoiuen iilvo- rxaek van ilc getocht wor- lolloway’s be- e insluclie en <le inaeg en :n. De meeste oor de te ta- ’illen genoten iwendige el lichaem en d dezelve non enschen lydco «alen wanneer de Holloway n eigene gene- hel uitleggen werken groo- luiveren, des celen vernieu- fr. 1-50 c. i of pot. If men zich li "id LONDON. :<L r Ie I etirnr.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1