V A Ni v E U R 5 E. W 0 0 N H U I Z E j, mei elk een groot AAN II ET SCHEER EN GEBOUWEN, MET GROND EN ERF. DE WEDUWE BOELS, TE UOUJ'UEM, MEN VRAAGT. REK^DMA H 0 V E N I E R H 0 F, Te Alveriugfiem-dprpplaats. '==y^ jMl iy. Woensdag 2 juni isgö. s Licitatie-VerRooping van twee nieuwgemankte richten,had men veerligilijken en achttien gewonden van onder het puin gehaald, maar men wist nog niet lot welk cijfer het aantal dooden beliep. Dit ongeluk is de uitslag van oenen eleclro-atmospherischen schok. Verscheidene lelegraafwerktuigen werden in een enkel oogenblik vernield. LIC1TATIE-VERKOOPING VRAAGT EEN SMIDSGAST. Openbare Verkooping ZAAILAND EIV W EIDE, TE OOSTDEINKEIIKE. Gemeente Ilouthém. Veurne Juni. ONDERRICHTINGSBOND. Zondag aanstaande, 6.'"° Juni, om, 5 iir«?p ’s avond, conferentie te llouthem, in de herberg bewoond door den heer Coopman. De conferentie zal gegeven worden door M.’ Deneve, op den maatschappelijke)! invloed der werktuigen. Bij de verlaging van den grond in de Bezemstraat te Brugge beeft men zeer sterk gebouwde onderaardsche gewelven ont dekt, die nog moeten voortkomen van de onderaardsche kapel der Tempeliers. Die ontdekking in het oude Brugge zou er een zeker oudheidskundig belang kunnen op wekken, want zij komt overeen niet de overlevering, dal dit gedeelte der stad door onderaardsche wegen doorkruist is. Men heeft ook bij hel opdelven verschei dene breede en diepe pullen ontdekt. Een droevig voorval heeft te Lede, zondag laatst, eerste kermisdag, plaats ge had. Een jongeling van Aalst, de genaam de Anloon Van Eerde, van oenen paarde- kensmolen gevallen en zich willende op richten, is door een opvolgenden bak getroffen aan het hoofd en Zoodanig ge- wondl dat hij twee dagen later is overleden. Des avonds heeft aldaar in eene herberg een gevecht plaats gehad, in welk oenen inwooner van Lede, verscheidene messte ken heeft bekomen. Men schrijft nit St. Laureins, 26 mei: Sedert eenigen lijd hebben er alhier en in «lezen omtrek talrijke uitwijkingen plaats I naar de Vereenigde-Staten van Noord- Amerika. Over een paar maanden zijn hier twee huisgezinnen naar Noord-Amerika uitgeweken, en nu maken twee andere huisgezinnen zich gereed om hen te volgen. De eerst uitgewekene, Victor Verbuyl, heeft zijne te St.-Laureins achtergelatene familie betrekkingen overgebriefd. De berichten zijn zoo gunstig, dal ze yvediever hebben opgewekt. Verbuyl meldt, onder andere, dat hij, als metser, drie dollars wint per dag en zijne vrouw, als naaister, twee dol lars. Verbuyl heeft zijnen intrek genomen hij oenen Eecloonaar, te Chicago, Cornel St. West Cite, namelijk hij den heer Karei Jolie, sedert 7 jaren in die stad gevestigd. Den 5 mei is er te Ojo-Calieulc (Mcxiko),oen natuurwonder waargenomen, dat ongelukkelijk schrikkelijke gevolgen had. Eene groote vuurkolom is op de kerk gevallen, terwijl deze vol was. Men hoorde eene ontploffing, gelijk die van een groot depot van munitiën. De vouten der kerk zijn ingestort, onder het puin eene menigte slachtoffers begravende. Bij de laatste be- SUPPLEREN 1LAD Veurne. i II Vï II TEKTI 7 1 i\ Op Maandag 7.d'" Juni 1869, ter 3 ure nainidd., ter herberg het Damberd, bqwoond door i? ooit Kan- denberghe, te Alverioghem-durpplaats, TE VEURNE, van eene Woensdag 16 Juni 1869, om 4 ure na noen, in de Rhelorika, te Veurne, zal M.'” DE CAE, Notaris te Veurne, openbaer verknopen Ecu Gebouw, eertyds litniuermanswerkwinkel vaute, kelder, houllogie en iwijustallen, met 3 aren 54 cent. Erf, gestaan te Veurne, van zuiden het Ab- dystraetje. Aenslag met de geldtelling, die binnen de inaend na den toeslag moet gebeuren. lilels cn konditien by M.‘" Dl CAE, voorn o. md liiliclilingcn by S1HPELAERE, Notaris te Al- veringhém. Zich te bevragen aldaar. «/wrex t-, '«ratwM »r. ESN KOPER- EN BLIKSUGERSLEERIIKG. Te bevragen bij Cu.’ BETlGNï OtJSlslraat, Zal M.' BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alveringbem, daartoe aangesteld bij vonnis di r rechtbank van eersten aanleg te Veurne, ten over staan van den bevoogden heer vrederechter, openbaar en aan de meestbiedende verkoopen, de twee nabe schreven huizen en hovingen.' Koop 1. Binnen de gemeente Alveringbem, ter dorpplaats, een nieuwgemaakt Woonhuis, mol boven- stagie, ganseb gemaakt in steen en gedekt met pan nen, bestaande beneden: uit woonplaats, kamer, keuken, Toule met kelder daaronder, met in ieder dezer vier plaatsen, eene vuurstede, alles overzolderd en geplafonneerd; boven, alles in eene plaats niet overzojderd; een gang of allee dwars door hel huis, met citern onder den gang inhoudende 80 hectoliters; op den kour: een houtstal met haalput daaronder, inhoudende 40 hectoliters; van noorden aan dit huis, eene dubbele poort, om op den kour te rijden, benevens de hoeveelheid van 6 aren 58 cent." erve, onder grond van gebouwen, kour cn hovenicrhol' daarmedegaande, bekend bij kadaster, sectie D, deel van nummer 227. Koopt, en laatste. Binnen de gemeente Alvcringhetn, ter dorpplaats, zuid aan den voorgaanden koop, een ander nieuwgemaakt Woonhuis met bovcnslagie, ganscli gemaakt in steen en gedekt met pannen, be staande beneden: uit woonplaats, kamer, keuken, voute met kelder daaronder, met in ieder dezer 4 plaatsen, eene vuurstede, alles overzolderd en gepla fonneerd; een gang door het huis met citern daar onder, inhoudende 80 hectoliters;op den kour, een stal met haalput daaronder, inhoudende 40 hektoliters en privaat; van zuiden aan dit huis, eene dubbele inrijdende poort, benevens de hoeveel heid van 6 aren 78 centiaren erve, onder grond van gebouwen, kour en hoveuierhof daarmedegaande, bekend bij kadaster sectie 1), deel van n.' 227. Beide deze huizen, nog onbewoond; en de koopers zullen er mogen in gebruik van treden, met den dag der geldtelling. De konditien, titels cn vonnis, berusten ten inzage van eenieder, ten kantore van voornoemden Notaris Beerhaert. 1J fe J y-yr* -X M -■ i 1 1 Z - -z. TE l’EURIVE, een er HOFSTEDE OP 1IOUTHEM, alsmede van 41.’"' HOLLY, Notaris te Wulveringbem residoe- rende, zal op Woensdag 23 Juni 1869, om 3 uren namiddag, binnen de stad Veurne, ter afspanning de Kroon, op de groole Markt,opyphtutr,, in eene zitting, toewijzen:' 1 Koop. Eene zeer goede en wel bebouwde Hof stede, gestaan en gelegen te llouthem, noord-west van de kerk en benoorden bij den Bergemaarl, beslaande in woonhuis, schuur, paard, koei- en zwijnstallen, wag'.nkot en verdere gerieflijkheden, met II. 11-51-22 C”, onder bebouwden grond, hove- nierbof, weiden, boomgaard, uigprsch en zaailanden, bekend bij kadaster sectie .A, nummers 176, 133, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 126, 127 en.336, bij plakbrieven verdeeld in 8 loten. Boomprijs 310 fr. Gebruikt door sieur Louis Bruneel, <inel pacht- recht tol 1 October 1871, mits de geringe pachtsom van 950 frauks bij jare boven de lasten. 2 Koop. H. 2-85-20 C‘ Zaailand, gelegen te Oostduinkerke, bij de dorpplaats, bekend bij kadas ter sectie 1), nummers 73a, TAb, Ha en 746, in twee perceelen. 3 en le^te koop. Eene Weide, groot 83 aren 30 centiaren, gelegen als voren, bekend bij kadaster, sectie D, n.' 84c. De koopen 2 en 3 zijn gebruikt door de weduwe en kinderen van den heer Louis Lemaire te Ooslduin- kerkc; Handslag aan koop 2 met 1 October, en aan koop 3 met 11 november, wederzijdig van hel loopende jaar 1869. Alle inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris Holly.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 1