J VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. N.r M67. ZATERDAG 5 JUNI 18GU. F op al ’.üt»loppin. kennis gebracht van de overheden des lands en de gezanten van den koniwg bij den vreemden. Door de geboorte van die» prins bekomt het belgisch vorstenhnis eenen stevigen steun. Indien er den koning geene zonen meer geboren worden, dan is immers den graaf van Vlaanderen de erfgenaam van den troon, dien na hem dan zou overgaan Op den prins, die gisteren geboren werdt. Dit is dus eene merkwaardige gebeurtenis voor onze koninklijke familie, en die eenigzins de smart verlichten zal, door de dood van den kroonprins ontstaan. M.’ COOMANS. M.' Coomans is niet braaf geweest, en M.’ Coomans is op zijne duimen geklopt geworden. De geestige vertegenwoordiger van Turnhout, is zoo als men weet, een ge zworen vijand van de vrijstellingen ’t is gelijk welke, ’t Is zoo dat M.' Coomans her haalde malen in schriften en meelingen de meening uitgedrukt heeft dat een-ieder soldaat zou moeten zijn zou wel semina risten ajs leerlingen-capucinen, enz. Welnu in bel wetsontwerp van het gou vernement worden de seminaristen vrij gelaten van de conscriptie, maar de leer- lingen-kloosterlingen zijn, gelijk de overige burgers aan dezelve onderhevig. M.' Defré, met eenigë zijner kollegas, hebben in de kamer eene wijziging voorgesteld, strek kende om de seminaristen insgelijks aan de milicieloting te doen deel nemen. Die heeren meenden niets beter of M.' Coo mans, die dit stelsel zoo dikwijls uilge- bracht had, zou uit alle zijne krachten dit voorstel ondersteund hebben. Maar ziet, teleurstelling, M.r Coomans deinst achter uit en verklaard dat hij de wijziging niet stemmen zal en om zijne doenwijze, die zoo zeer streed met zijne vorige woorden* te verreebtveerdigen, spreekt M.r Coomans Inschrijving betaalbaar voorop: I*oi.niKi< Oveiizicht. Hel is nu bijna zeker, dat het nieuw fransch wetgevend korps maar binnen vijf of zes maanden zal bijeengeroepen worden. De ollicicuse fransche dagbladen en de andere tolken der gouvernementeele druk pers bevelen die Verdaging aan, en hieruit mag men wel besluiten, dat hel gouverne ment geneigd i's om aldus te handelen. De bill, rakende de kerk van Ierland, is in derde lezing in het Lagerhuis van Enge land aanvaard geworden, met 561 stem men tegen 247. ^len weel dal de meerder heid van het engelsch Hoogerhuis aan die bill vijandig is. De Times herinnert nu dat lórd Wellington, die zeer tegen de afschaf fing der belastingen op het graan was, de meerderheid dér pairs die in zijn gevoelen deelde, echter aanraadde toe te geven, door de verantwoordelijkheid der nieuwe wet op de natie te werpen, welke die vroeg. Het is een dergelijk gedrag dat de Times nu het hoogerhuis aanraadt, rakende de bill, die de katholieken Van Ierland ont slaat van.de belastingen, welke zij lol hier- loe voor het onderhoud der anglijkaansche kerk moesten betalen. Te vergeefs ook zouden de lórds pogen de bill te verwer pen. Dit zou in niets de openbare denk wijze veranderen, en slechts hare toegene genheid voor den hervormings-maalregel versterken. Eene depêche uit Florencio meldt, dat al de artikelen van bet wetsontwerp, be- trekkelijk den dienst der schatkist en den verkoop der geestelijke goéderen, in de italiaansche kamer der afgevaardigden hét zelfde lol hebben ondergaan als de twee eerste artikelen, en dal het geheele van het wetsontwerp ten slotte met eene groo- te meerderheid is verworpen geworden. Wel is waar is hel enkel in comiteit en niet in eene bepaalde beraadslaging, dat die stemmingen gebuurd zijn, en dat de kamer die zou kunnen wijzigen, bij de grondigere beraadslaging, welke nog vol gen moet. Doch het is niet te denken dal de overtuiging der leden zich dermate, van hier totaan eene tweede beraadslaging, zal wijzigen, en hel komt ons dus voor, dat ■de minister van financiën van Italië eene wezenlijke nederlaag heeft geleden. De gedeeltelijke wetgevende kiezingen voor de vernieuwing van het mandaat der afgevaardigden, onlangs lot ambten in het nieuw italiaansch ministerie benoemd, zijn bijna allen geëndigd. De heeren Ferraris, Bargoni en Mordini zijn herkozen gewor den. Een voorstel is aan de spaansche cortos door een der leden dier vergadering aan- 'J De beraadslaging aangaande demilitidjwet is onderbroken geworden, om verscheide wetsontwerpen van ondergeschikten aard te stemmen. Onder andere is het budjet van finanlien voor 1870 aanveerd geworden, also»k het wetsontwerp aangaande den af koop der vertakkingen van het kanaal van Charleroi. Een krediet van 025,000 aan het departement van buitenlandsche zaken en een supplementaire krediet aan hel depar tement van juslicic voor 1808-1869 zijn insgelijks gestemd geworden. Thans is men bezig aan het beraadsla gen over de afschaffing van den lijfsdwang. r hel kostelijk lt: slechte npy«- "sl na liet etui». Tabletten. sloekt hel vleesch. 1 aw ilc k-inderen J'Ocolau. niet ver- peloosheid, ii veer enta ehocolatée to ;den over de Reva- uwü Ilevalettla fweldig jeuksel dat I april 1868, mync itateking. Zy be- öedigheid en vaste >fr.; de 576 tassen. P. Kyckebocr. maag on i. *anden door ’'«•«paitniiiir. IJZEREH WEG VAN L1CHTERVELBE NAAR VEUBIE. IJZEREN WEG VAN DIXIUDE NAAI IIEUMRJ. geboden geworden om het effectief van hei leger te verminderen. Het werd ver worpen met 185 stemmen tegen 56. Maar schalk Prim beslreedt het grondbeginsel niet, doch verklaarde dat hel oogenblik om het spaansch leger te verminderen nog niet gekomen was. De samenzweringen van de Carlisten en de Isabelisten dwingen het gouvernement om het tegenwoordig cijfer der soldaten onder de wapens te houden. Ter gelegenheid zegde ook de maarschalk dat er weinig van de Carlisten te vreezen was, doch hij heeft erkend dat de aanhangers van Isabella, alhoewel zij geene zedelijke ondesteuning in het land vinden, gevaarlijker zijn, omdat zij behen dige en vastberadene generaals bezitten. Welke generaals worden hier bedoeld Die, welke de koningin in baar balling schap hebben vergezeld, of andere die nog in de rangen van het leger beslaan? Dit vraagstuk zou wel mogen opgewolkerd worden. Depechen uit Copenhagen hebben her haalde maal aangekondigd, dal het deensch gouvernement niet wanhoopte de goedkeu ring te bekomen van den senaat der Ver- eenigde Staten, rakende den verkoop der deensche eilanden in de Antillen. De ont werper van hot verdrag, generaal Raasloff, drukte onlangs nog op een banket te Copenhagen zijn volle vertrouwen uil in de besluilselen, die te Washington zullen genomen worden,en schroefden uitstel der oplossing dier zaak toe aan de geschillen tusschen den oud voorzitter en hel Congres. In Amerika spreekt men echter Hel zoo veel verzekering niet. De Courrier frailco- Amóricaiii zegt dat de voorzitter en de staats-sccrelaris* ten vollen opgehouden hebben zich met het afstandsverdrag bezig te houden. Daar dit verslag op regelmatige wijze door het oud bestuur is gesloten ge worden, behoeft de voorzitter niet meer tusschen te komen. Het is de senaat alleen, die uitspraak moet doen over de inlijving der dcensche eilanden. Doch de senaat be- gintzijn zittijd maar inde maand december; de zaak kan dus voor dit tijdstip geene oplossing bekomen. Veurne 5» «Fuui. GEBOORTE VAN EEHEM PRINS. Men leest in den Moiiiteur van vrijdag: «Gisteren, 5 juni, om zes uur, vijftien mi nuten des avonds, is 11. K. 11. Mevrouw de gravin van Vlaanderen, gelukkig van eenen prins bevallen. H. K. II. en hel doorluch tig kind zijn welvarend. Die gelukkige tij ding is bij middel van den telegraaf ter J AAK. allen Woensdag in Suji n vl pHt gelwclii, '•"4 en bJ den ■y.j I en liet Rijk. Brieven en geld vrachtvrij* -slanddeelen l,.baer niaekt I,e,*je» welke u naderen verte- ■K>.e Hut Blad verschijnt allen Zaterdag; en plcnient. Foor Stad: 0 maanden, fr. 3-25 - Een jaar, 6-00 fr. Foor gansck Belgie: 0 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00. Voor Frankrijk: fr. 10-50 ’sjaars. Een nfionderlijk. numiuar 10 c.' Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel. Men schrijft in bij P.Rtckibosb, Ooststraal 6, te Veurne, de poslkantooren van I iker ly F^,,le ff.' ’-■■■■' I KAM3R DEH VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ABVERTENTI" -aarrnrv -art rug, alle un- loospypont- '1, rhuinatitiuu», "atertuchl, ver- s,"i<lJel voor <le 1 ky, lich vnn al kan niet genoeg ‘Svlle du midi. Cl* st*nt gevallen I lichaam, niocie- let gewoon leven, r<len. Verschelde ^proeven. Sedert 'ui kan ik my [|>g van Plusköw, jden in de inacg, II c" du inneg. 'KPynen, nachte- '"ynh. de aurls- OKtor Martin, van ■'nip en hardnek •’3,860, niej. Gal 5 leven gaf. Hedc 'Oien: 1;4 2 fr. 25 Vc|>, en sppe- «ert heCjje- i droevigheid gbeid. 1,1 regelmatige Jy de meeaten ‘en ineen rè- ’einde de gu re vertlryvcn, deloosheid en gebruik deier 'uit na tic oor- te verdryven oot te stellen’ s, Hopstcn- ugó meiKchen ‘".ln 'bptliLrja be‘roem.1; 1 11 Ieyer.- van hel lyf. Om de horsl l door de Huid, '1 ten laetsle du *midd<din ilr en «(■fvAllcn van «lu I tweede grae<I. Tir-hóttiourcnK Gei wollen Ven weringen Vcnrrhelio arn- doeningen Wormen van olie woorlrn Zwakte van wel ken werd ook fr. de door etgêncicr pro- Van Veurue naar Lichlervelde 7-00 11-S0 4-50 6-05. (achtervelde naar Veurne 9-15 1-50 2-80 8-05. Bijzondere trekpen den Woensdag. Dixmude naar Veurne 8-00 12-35 Veurne naar Dix. 9-00 1-50 Van Nieuport naar Dixmude 6-55 11-25 4-40. Dixmude naar Nieuport 10-00 2-35 8-50. •tM<* I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1