V K U R N E. P 4 L HUI S, WOONHUIZEN, met elk ecu i’rooi HET AAN HUISRAAD Peerden en Vruchten op stam. SCHUER EN GEBOUWEN, MET GROND EN ERF. WOENSDAG 9 JUNI 1869. oü (lleyd); twee persoenen, op wie erge ver moedens wegen, zijn aangehoudeti. Hl - _x w trakteerden in de buurt, waarna zij zich voor de laatste 1 I 1 n' I >r VEILING TE STEENKE11KE, van Hetailbadr riiet hel verhoog, leged 1 decèintMr aanstaande, ten kantore van genoemden Notaris DE BRADWERB, St. D'enijsplein te Veurile. LICIT AT1E-VERKOOPING TB VEURNE, van eene OPENBARE VERKOOPING van een schoon cn zeer wel gelegen ten dienste van Herberg cn Winkel, alsmede van een perceel goed X A A I L A W TE LEYSELE. Gemeente Leysele, (Eikhouck). KIEZIHGEN IN FRANKRIJK. Te Parijs zijn gekozen de hoeren: Thiers, Garnier-Pagès, Jules Ferry, Jules Favre, allen van de oppositie. Henri Rochefort die legen Jules Favre opkwam, had slechts 2000 stemmen min. Op de 44 kiezingen der departementen, die zijn gekend, zijn 19 ten voordeele der oilicieele kandidaten en 25 ten voordeele der kandidaten van de oppositie of van onafhankelijke kandidaten. Licitatie- Verkooping vuil twee iiieuwgeni.iiikle HOVENIERHOF, Te Alveringliem-dorpplaats. Ingestcld 4000 fr.’ Niet ingesteld. Veurne, .Juni. ■Men schrijft uit Oostende, 2 juni: De talrijke vreemdelingen die eiken zomer de gewoonte hebben Oostende te gaan bezoeken, zullen eene groolc veran dering vinden in de omstreken van onzen schoonen zeedijk, hunne geliefkoosde wan deling. De verslerkingswerken van dezen dijk en de opvulling van den noorilgracht der forlilikaiien vervorderen dapper en zijn bijna voltrokken. Op vcrschillige punten is men reeds bezig nel op te schikken, T is te zeggen met de graszoding der schuinten. Deze week moest langs den kant der Calharinavesl te Brugge,de huisraad vaneen huisgezin op snaai gezet worden. De li>den van den huize wisten zulks bij tijde, en daar het voor geene schuld was, vonden zij er geeno graten in, om ecus die op- slraalslelling te vieren en ze letterlijk te doen uitroeren. Zij voerden eene halve ton bier op een wagentje en I maal in hunne woning plaatsten de een op eenen koffer, de andere op stoelen. Toen de welsagenien kwamen, Witren Ml ^e- dwongen gansch bel huisgezin tiïbelljedra- genare op straal te zetten. Een zoon werd op zijn koffer builen gebracht. Ter gelegenheid der geboorte van Oenen prins der koninklijke familie zijn al de kleine tuchtstraffen tu de kazernen kwijtgescholden gewordei». De graaf van Vlaanderen heeft aan den burgemeester van Brussel eene som van zes duizend franks behandigd, om ver deeld te worden lusSchen de arme familien van de hooldstad en der yoorslCfJen, waar den 5 en 4 dezer kinderen geboren zijn. Eene nieuwe en ijslijke moord is ge pleegd in hel arrondissement Marche. ’I Is de derde in min dan twee maandan. Woensdag morgend, rond zes uur, ont dekten de hoeren Orban en Lalquin, van Fizenne, op ongeveer 200 meters van het dorp, in den gracht langsheen den weg van Fizenne naar Oppagne, een schrikke lijk verminkt lijk, dal vreeslijke wonden had; zeventien messteken en twee erge kneuzingen; de voornaamste wonde door boorde de keel van den linker tot den rechter kant, was zes ceiilimelers diep en vier breed. Op eene ruimte van twintig meters was de grond getrappeld en met bloed bezoedeld, wat eene aanhoudende en schrikkelijke worsteling aanduidde. Op de plaats der moord vond men eenen kluppel cn stukken van eene zilveren uur- werkketting. liet slachtoffer is herkend voor Laurens Melin. plafonneerder te Aisne 1 r> t I I it t f I 00 Ot O" 01 - r 4 t i* SUPPLEMENT IIIVIBTEMIE-BLA u<) I. 00 8 - - J -f.lo.l zullen er mogen in gebruik vitn treden, met den dag der gcldlelling. De konditien, titels en vonnis, berusten len inzagé van eenieder, ten kantore van voüriioemdin Notaris BikBNaEBT. wan^a». Uc StKWIXUM'r "VUMWIM .UHi■TUMBIirriBil S.“’ DÉSIRÉ DEBHAÜWERE, Notaris te Veurne, zal op Donderdag 20“"" Juli 1869, 2 ürc namiddag, op de hofstede gebruikt door Hiunv lerhougslracte, te Steenkerke bij de Wnxebrug, veiling houden van huisraad, peerdeU en vrücliten op Stam. Alles verdeeld in knopen t’elk. gerief. Woensdag IG Juni 1869, om 4 ure na noen, in de nhetviika, tu Veurne, zal M.*" DE CAE, Notaris te Veurne, openbaer verkoopen Een Gebouw, eerlyds timmermanswerkwiiikel vaute, kelder, houllogie en zwijnstallen, met 3 aren 64 cent. Erf, gestaan ie Veurne, van zuiden het Ab- I dyslraelje. Aenslag niet de geldtelling, die binnen de maenil nu den toeslag moet gebeuren. Titels en konditien by M.‘" DE CAE, voornoemd. Inlichtingen by M.‘" SIMI’ELAERE, Notaris te Al- veringhem. Notaris te Wulveriughem residcerende, zal op Dijnsdag 16 Juni 1869, om 8 uren precies na middag, ter herberg van sienr Xacier Demotder- Ueschiyoer te Leysele, langs de nieuwe kalsij ie lei dende van aldaar naar het klein Leysele, overgaan, iii eene rilling. tot de openbare verkooping van het volgende o"roérdfide goed, te welen Koop 1. Een schoon en gerieflijk Woonhuis, ten dienste van herberg, genaamd dun nieuwen Eik, met wel bekalanten winkel, te Leysele, verre zuid-oost van de kerk, benoorden de kalsijde leidende van Gy vei inclxnrf nititr Beveren, met riiodegaande erf, hovenierhof ei> Z.r.filand, groot volgens titelen 16 aren 42 centiaren, on bij kadaster, sectie C, n." 296b en 296o, maar 14 aren 90 centiaren. Boomprijs 190 fr. Koop 2 en laatste. Eene allerbeste partij Zaai land, gelegen als voren, bij den voorga inden koop, bekend bij kadaster sectie G, o.' o4ó, voor eene iu- Op Dingsdag 29 Juni 1869, ten 3 ure naniiddag, ter herberg hel Dam bei d, bewoond door lienoit Vun- denberghv, te Alver.inglietu-dorpplaiils, Zal M.' BEÈRNAERT, Nótaris ter residentie van Alveringhem, daartoe aangesteld bij Vonnis der rechtbank van eersten aanleg te Veurne, ten over staan van den bevoegden heyjr vrederechter, overgaan lot den OVERSLAG, van de twee nabeschreven huizen en hovingen Koop 1. Binnen du gemeente Alveringhem, ter durpplaats, een nieuw gemaakt Woonhuis,met boveti- stagie, gansch gemaakt in steen cn gedekt met pan nen, bestaande beneden: uit woonplaats, kamer, keuken, voute met kelder daaronder, met in ieder dezer vier plaatsen, eene vuurstede, alles overzolderd en geplafonneerd;boven, alles in eene plaats niet overzoldéM»—eek gan j bf afléeUvtarsdoor heihuis, met citern onder den gpng inhoudende 80 hectoliters; op den kour: een houtstal met haalput daaronder, inhoudende 40 hectoliters;van noorden unn dit huis, eöiie dubbele poort, dm op den kour'te rijden, benevens de hoeveelheid van 6 aren Ö8 cent." erve, onder grond van gebouwen, kour en hovenierhof daarinedegaande, bekend bij kadaster, sectie D, deel van nummer 227. Koop 2en laatste. Binnen de gemeente Alveringhem, ter dbt’pplaati, zuid aan den vóorgaanden koop, een ander nieuwgemaakt Woonhuis met bovehstagie, gansch gemaakt in steen cn gedekt tuüt paulién, be staande beneden: uit woonplaats, kamer, keuken, voute met kelder daaronder, met in ieder dezer 4 plaatsen, eene vuurstede, alles overzolderd en gepla fonneerd;een gftOg dopr Iml huis met citern daar onder, inhoudende 80 hectoliters; op den kour, een stal met haalput daaronder, inhoudende 40 liektoliters en privaat; van zuiden aan dit huis, eene dubbele inrijdende poort, benevens de hoeveel heid van 6 aren 78 centiaren erve, onder grond van gebouwen, kour en hovenierhof daarinedegaande, bekend bij kadaster sectie D, deel van n.' 227. Beide deze huizen, nog onbewoond; en de koopers (JU UUUll/a «..J -----

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1