1 J B’ 4 VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR,VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. N.' ‘2268. JAAR. 2XTE1UAAG 42 J4JNI I860. elke doos of i*ol<itii£i< Overzicht. Het napoleontisch gouvernement, dat hel koslelyk b' ileclite «pp. U>1 na hel rlen rug, alle on- ®'<l, loospjponl- rhuinalisinu», ‘■'.Ut riuchl, \<-r- "ititldel voor de '‘y> »ich van ai niet genoeg *ette du tnidi. gevallen i’diaaiu, nioeie- gewoon leven, Verschelde Jeproexen. Sedert 11 kan ik iny log van Pluskow, den in de inaeg, IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXfflUDE NAAR H1EUPÜRT. onderstacn* vrden. nomen, zoo dal de verwenschingen welke de klerikale organen naar het hoofd van M.’ Defré en zijne vrienden werpen, heter op hel adres van M.’ Coomans zonden die nen verzonden te worden. lluzie onder tic Langrand». M.r Langrand de groole financier waar van vele onze medeburgers en inwooners van Veurnambacht een zóó aangenaam en plalbeurzig aandenken behouden hebben, M.r Langrand dus, ligt in rüzig met de bestuurders zijner menigvuldige maat schappijen. in het begin der veriedene week had er eene vergadering plaats der aktionnarissen van de Grond- en Nijverheidskrediet-bank en M.r Langrand kwam er opentlijk ver klaren dal verscheide leden van het bestuur en commissionnarissen de schuld waren -en. ■n. Steen en thans Frankrijk beheert, heeft te Parijs in de kiezingen van nieuwe en volledige nederlaag bekomen. De heeren Thiers, Garnicr-Pagès, 1 Ferry en Jules Favre zijp met een groole meerderheid tot leden van hel fransch wetgevend korps gekozen geworden. De Patrie van Parijs meldt,- dat het lÏQpsch gouvernement besloten heeft het wetgevend korps voor het nazien der vol machten bijeen le roepen op 28 juni aanslaande. Volgens eene optelling, in hel minis terie van binnenlandsche zaken gemaakt, en die door eene depeche van den heer de Forcade onmiddelijk Ier kennis van al de fransche prefecten werd gebracht, werden er aan de oppositie enkel 28 kiezingen toegekend op de 58 die alsdan gekendt waren. Men moet, .91; nil.jilie bijvoegen van den heer de Kêralry, in Finislerre gekozen, wal, volgens de ollicieele statistiek, de ge kozen der oppositie op 29 zou brengen. Hel grootste getal tier liberale dagbladen eischen er drie of vier meer, waardoor het getal der afgevaardigden van de oppositie op 52 of 35 wordt gebracht. Eenige wanorders zijn maandag avond te Parijs, te Nantes en te Bordeaux uitge borsten, wanneer de uitslag der stemming gekend was; te Parijs en Nanies werden die wanorders des dinsdags hernieuwd, en hebben tot nog al talrijke aanhoudingen aanleiding gegeven. Op verscheidene plaatsen hebben er in Frankrijk ter gelegenheid der kiezingen wanorders plaatsgehad, doch die echter van geen ernstigen aard waren. Nu is de de vraag wat keizer Napoleon zal doen, tegenover den onloochenbaren groolen voortgang der oppositie legen zijn gouver nement. Zal hij pogen de liefde van hel fransch volk le winnen, door hél meerdere vrijheid te gunnen, of zal hij willekeuriger regeeren dan ooit, steunen op zijn mach tig legeé, het fransché volk meer dan*ooit aan bpejfin IfiggfiP,, en inlrelikeu wal hij lot hiértoe»na«>wwjlife*d veWèöAitlisid? Maar om op het leger le kunnen steunen moet hij het leger vleien en bev’oórdeeleil, en daar het lëgéF naar roëm en overwin ning reikhalst en reeds mort omdat het zoolang onwerkzaam blijven moet, zoo zou de staalskunde van achteruitgang onver mijdelijk den oorlog ten gevolg hebben. Keizer Napoleonheeft dus te kiezen lus- schen het volk en hel leger; het volk dat vrijheid en vrede wil, en liet leger dat de vrijheid zou helpen vertrappelen, als bet maar zou mogen oorlogen. Dit is het ge volg van het miskennen van het grondbe ginsel der grondwettige gouvernementen, 1 1 daï alle macht van hel volk moet uitgaan. zondag «‘u ni.t.tm a-, i Wanneer men eene andere macht, name- Julès l’jk d0 legermacht, tegenover de volks macht oproept, dan moet men of de eene of de andere misnoegen of loopt men ge vaar tusschen beide verpletterd te worden. Veurne, «Juni. De klerikale bladeren vallen om het meest op den nek van M.’ Defré die, zeggen zij, voorgesteld heeft dat de geestelijken, even I als de andere burgers soldaat zouden moe ten wezen. Dit is op nieuw eene kleine snoodheid van wege die rechtzinnige bladeren, om de gelegenheid le hebben nogmaals zoo wat Welnu M.' Defré hééft nooit iels derge- Meenen, en van zekere heer Fettweiss een lijks gezegd en de beweering der klerikale ander klerikaal, welke beide den heer ï.nn- bladeren is op nieuw een logenlje om beiers wille. Ziehier de waarheidM.r Defré en eenige zijner kollegas hebben aan artikel 23&is der milicicwei eene wijziging voorgesleld strekkende om de studenten in de godsge- leerdheid en de leerlingen onderwijzers even als de andere jongelingen, aan de conscriptie onderhevig le maken, van welke zij, indien zij in bel lot vallen, zich even als de andere zouden kunnen vrij koopen. Het is uit naam der rechtvaardigheid dat M.' Defré en consoorlen dit voorstel gedaan hebben. Een eenvoudige burgers- zoon die te huis onontbeerlijk is lom de zaken zijn huisgezins op te passen, zal alles moeten bijeenscharen om zich van den militairen dienst vrij le koopen, en een leerling in godsgeleerdheid wordt vrijge steld zonder zijn hand in den zak te moe ten steken Overigens zou men voor degene dezer leerlingen die de middelen niet be zitten om zich vrij te koopen, eene in schrijving kunnen openen zoo als voor de kleine Chinezen, enz. Maar wie voorgesteld heeft om priesters en uitmikken soldaat ie maken is M.r Coo mans, die daarom door de Journal de Uruxelles en de Cat/tolu/ne op zijne duimen is geklopt geworden, en wiens naait» de klerikalen nu ter zijde laten om wat beter de liberalen te kunnen aanvallen. M.r Coomans heeft te Luik zittende tus schen dé voorzitter der Internationale en dezen der Libre Pensee, dergelijk stelsel voorgehouden, en in menige andere steden waar hij in de meetings het woord heeft ge betaalbaar voorop: ander klerikaal, welke beide den heer Lan- i grand beschuldigden van zoo wat hel geld van de aclionnarissen verkwist te hebben, en van de Industrial twee maal op hel punt te hebben gebracht van failliet te maken. Dijnsdag lest was er op nieuw vergade ring der Maatschappij van het internationaal Grondkrediet eu daar is er op nieuw wat gekeven geworden. Ditmaal waren hel de heeren Langrand, de Decker, Nolhomb, de Liedekerke, Dechatnps, enz. die aan Tlwis- ten lagen. Men ziel het de oneenigheid is in het kamp. Er beslaat alhier een spreekwoord dat- zegt: de kauw verwijl de kraai; zou dit hier soms niet toepasselijk zijn? Wij hebben in ons vorig nummer onze lezers bekend gemaakt met het vonnis van het beroepshof van Brussel waarbij het vonnis van de .civiele rechtbank van ?.nt- W,erpen in de zaak Del^al bekrachtigd wordt. Men weet dal Jan Delael de Opinion, een üblad van Antwerpen, voor de rechtbank gedaagd heeft om hem een feit ten laste ge|<igd te hebben, die van Jan Delaat, indien hij ze begaan had, volgens de ver klaring zijner eigen advokaten, een oneer lijk man zou gemaakt hebben. .Welnu beide rechtbanken hebben de Opinion gelijk gegeven, en Jan Delael is iQt de kosten veroordeeld geworden. Het schoonste van al is dat de klerikale bladeren na dit vonnis meester Jan tol in den.détden hemel verheffen, en vei klaren dal bij zoo wjt als sneeuw er. van afgeko men is. allen Woensdag in Süp- RjCkeBotf. ïil li.-l gestel kortdurende Van Nieuport naar Uixinude Dixiuuóe naar IXieuporl r gx 1 fr. 1-50 c. fr. s "1 pol. 'i;1' uien r.icli |>y •"'d LONDON, lid. I <’nrzi”, verscbijnl allen Zaterdag; en •W. zxzsatnrxue.vaR'.a II en de maeg. -. GPj'nen, nachle- inyiih. de aerts- ktor Martin, van nip en hardnek* 03,860, inej. Gal- leven gaf. Heden ■ten 1/4 2 fr. 25 ‘'ABLETTEN. I°ekt het yleesch. •*en de kinderen ocolact niet ver- «loosheid, is teer Bta chocolaten te III over de Re»a- at uwe Resalenla 'e|dig jenksei dat pri I 1868, tn v i ntsteking. Zy •thgheid en saste r.; de 5/6 tassen* BVER1WI ■iiu.i iitb i «MM.BmionHK»«o» jy. w Van Veurne naar Lichtervelde 7-00 11-30 4 50 6-0'5. Lichtervelde naar Veurne 9-15 1-50 2-30 8-05. Hij zoude re treinen de» Woensdag. DixtliudeTiaar Veurne 8 00 12-35 eurne naar Dix. 9 00 l -»0 6-55 1125 4-40. 10-00 2-35 8-50. n tenlaetste ge ven, tweemael nieren, waerin i alle gevallen er aunhouding I >rri iitlitl beet I, wintervoeten, ile). kanker, ge- fisiulas, jicht nioroides, rhn- pels, T.rere keel, •i.wellen, ulcers, i vu geheime ills lachte ge- xieb verluoti* quuiuen ulvo- rxaek van de geiocht wor- loiloway’s be* ■e instuctie en i de ntaeg en ;u. De meeste oor de te la- rillen genexen iwendige et licbaem c» d deiclve aeu enschen lyden walen wanneer de llollnway ii eigene gene- i hel uitleggen werken groo- luiveren, des celen vernieu- I op tien nek der liberalen le zitten en hun van hel niet gelukken zijner bewerkingen, voor godsdiensthaters en priestervervol- i Daarop reclamalien in de dagbladen gers le doen doorgaan. door MM. Casteleyn, klerikale notaris le lid Blad plellii-ut. Koot Stad: 6 iiiaanden, Ir. 3-25 Eci| jaar, 6-ÜO fr. Fooi gansch Helgic0 iiiaaiiden, fr. 3-7.’>. E.-n jaar fr. 7-00. t ooi frankrijkIr. 16-50 's j.iars. Een afiondcrlijk niiininvr 10 8 ki-ndinak15 centiemen den drukregel Men sciirijil in bij i* Rycki.bolk, Uostslraat 6, le Veurne, en de posli.atiioori n van liet Rijk. Brieven en geld vrachtvrij-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1