rr V E U II A E. V A A H E I A A N OPEWBARS AAHBESTEDM HE KEN J) M A KINGEN. Mest en Vruchten op stam TE ISENBERGHE. VEIL IN GEN. WOONHUIZËK EN 1-69-20 ZAAILAND, f| S3 WOENSDAG Ifi JUNI 1869. neisleden. (Gel), Gil. CLAEREBOUDT. rf d l' I en Schepenen STEENKEBKE. OPENBARE VERKOOP1NG Gemeente Houthem. ^OPENBARE VERKOOP1NG~ gedaan. Woensdag morgend kwam hij uit I berghe, bij de dorppiaaïs,'«>p de hofstede’nebruikt Parijs aan voor de heeren ministers van door. Joannes l'atfoort. s lands werken en financiën een bericht Landbouwerstuig, kuip- en kern Haam, brengende van sen, en den zelfden dag vertrok hij weder- om met den trein van 2 uur 55 minuten, meer, en het is mei de grootste moeite dat I men er in gelukken kan, haar een weinig voedsel te doen nemen. Be koningin, wier opofferingen voor de arme prinses niet verminderen, bezoekt haar regelmatig ei ken dag. De Patrie van Parijs beval hel vol gende over het fransch-bclgicch geschil: De fransch-beigische commissie heeft in den loop dezer week twee zittingen gehou- van Burgemeester der stad Veurne, den. De heeren van der Zweep en BeTpaire, die naar Brussel gegaan waren, hebben de meening van hun gouvernement doen ken nen, welk zij geraadpleegd hadden over verscheidene bijzondere punten. Die tnee- ning komt overeen met de inzichten van Franklijk. Men verzekert dat onder de be paald opgelosle kwestien die is, betrekke lijk de rcclilstrceksche treinen die Parijs moeten verlaten om zich door Belgie te be geven naar Nederland of de andere staten. Men zegt ook dal de zaak van den kleinen spoorweg van Virlon, onder-verlakking van den Gram! Luxembourg, geregeld is. Men verzekert dat de commissie eerlang haar werk zal eindigen. Een kabinets koerrier is met de uit wisseling gelast tier mededeelingen tus- seben liet Belgisch gouvernement en de op- perbedienden des departements van ’slands werken, die te Parijs de onderhandelingen voortzetten betrekkelijk de le weeg ge brachte kwestien door de afstandsontwer- pen der lijnen van den Luxemburg en van den Luikschen Litnburgschen. Is een bij- j zonder agent des bestuurs van ’s lands spoorwegen, de heer Conscience, broeder van den vermaarden vlaamschen roman schrijver, die met dezen dienst gelast is. i Reeds heeft deze bediende verscheidene reizen van Brussel naar Parijs en vice-versd i Kantoor van M.Ur DÉSIHÉ DE liitAlJ* WERE, Notaris te Veurne. Veurne, 1<> •Juni. De koningin zal eerlang eenige dagen te Spa gaan doorbrengen. Het zal waar schijnlijk na den doop van prins Boudewijn lerieeie iiiiicuiiiigcii en ucnun zijn. Wal lat r zou de koning zijne gemalin i ’*e Belgische onderhandelaars te Spa gaan vervoegen. Men verzekert dal de toestand van prinses Charlotte zeer bed -nkelijk is; de oogenblikken waarop zij hare verslandver- mogens terug vindt, worden van dag lol «lag zeldzamer, en hare lichaamelijkc ge steltenis is in de laatste dagen zoo zeer verzwakt, dat men vooreen naderend einde vreest. De zieke verlaat bijna hel bed niet j holtegie drager des anlwóórds van ’t gouvernement. Er is dus eene aanhoudende en bijna dage- lijksche uitwisseling van vragen om minis- terieele inlichtingen en berichten, lusschcn en de kabi- Parijs aan voor de heeren ministers van de Belgische commissaris- i S.‘ JORIS. K E E M. STEENKERKE. SUPPLEMENT hn namiddag, te tsen- ,k Kauwnr* mmwnwiiinnwu r i ■rnrrrww Bij Bevel De Sekietaris. le {!e- I' 5 i I da;;, le llouthem-dorpplaals, ter berber;; den Engel, I I en Woensdag 23 Juni 1009, le Steen- slerfhuiie van den eerweerdfii lieer A Op Dinsdag 13 Juli 1869, om 2 ure namiddag, op liofst'edelanden gebruikt door den lieer l’iekr De Cae, le Isenberghe, digi by Isenberghe-dorpplaels, niet verre van den longetegden lsenb< rgscheninolen, tal er door M.“r DE CAE, Notaris to Veurne, koopdag gehouden worden van al het Mest en de Vruchten op stam. Te vergaderen op liet stuk land gelegd de ryf Ge meten, langs de Alveringhemslrael. Alles op tyd van betaling mits goede borgstelling ten aenveerden van M.1" DE CAE, Notaris Ie Veurne. ■infcllMAJtWV-HU.’ Sv-z l'ivm'Vn’WW van een TE HOUTHEM. Dijnsdag29 Juni 1869, om 4 uien precies namid- bewoond door sieur Lepei-Moncany,. Zal dc Notaris ROLLT, te Wulveringhem residee- rende, openbaar en in eene zitting, toewijzen, hel volgende onroerende Goed Een Huis, zijnde de westcrsle woonste van een huis ten <1 rij woonsten, bestaande in woonplaats, kamer, zo'der, onderlat en groot stal, staande le Houthem, weinig oost van de kerk, op het gebuchte genaamd de vijf Gemeten, op zes aren zes.en dertig centiaren Grond en Hovenierhof, behoorende aan mijnheer Leopold de Thibault de Boesinghe, met pnchtregt tol eersten October 1873, die inedeverkocht wordt. Gebruikt door Henri Lanote mits 65 franks bij jare, vrij van alle lasten. De eigendomstitelen berusten ten kantore van M." Holly voornoemd, alwaar men alle inlichtingen dies- aangaande kan bekomen. van CELECEA TE VEtnSE-BEWESTEIIPOOllT, Aan de Bulscampstraat. Op Maandag 28 Juni 1869. ten 3 ure namiddag, Ier herberg het Nieuportje, bewoond door Seraphin l'an den Bussche, le liulscamp Zal M.' BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alve- ringliem, in eene enkele lilting openbaar verknopen: Eenige koop. Eene ontrent vierkantige partij Zaailand, gelegen binnen de gemeente Veurne sektie Bewesterpoort, bekend bij ’l kadaster sektie B, n.' •427, en aldaar groot 1 hectare 69 aren 20 centiaren. Bonmprijs 400 fr. Gebruikt door Joseph Luyssen, zonder paclitrechl, dus, aanslag voor den kooper melden I oktober 1869. Belustheid. De helft der geheele partij Zaailand is belast met 27 fr.' 21 cent." jaarlijksche en eeuwige rente, in behoeve der kerk van Bulscamp, ingesteld door wijlen Hendrika Franciska Van den Berghe, en dewelke den kooper boven zijnen koopprijs jaarlijks ten zijnen laste zal moeten nemen. De konditien der verknoping, de schetskaart en bewijzen, berusten ten kantore van voerneeinden Notaris. Maakt zijne ingezetene kenbaar dat er op Zaterdag tü Jü.ti I869,om 4 ure namiddag, zal overgegaan zijn tot de openbare aanbesteding bij geslolene soumissie, van 37 HECTOLITERS GEZUIVERUE PETROL-OLIE b<- noodigt voor de verlichting der stad. Gedaan le Veurne, 7 Juni 1869 Burgemeester en Schepenen (Gel). AUG. BEHAEGHEL. _i i...i.:r 1 Dinsdag 22 kerke, ten i pastoor Gheeraerdyn. Schoonen huisraad, vel<r beddegovderen, puree- i leinen tafel en koffijs r'isen, krislalen glasstelsel, i sehilderien, beelden, printen i n boekwerken. Vrijdag 28 Juni 1869, 4 ure namiddag, te S.’ Joris, aan Dui»elshoorn, voor den heer P. Dczwarte en 1’. Van Necke. Vruchten op stam, als sukrioen, boonen er erwten. Donderdag 15 Juli 1869, I ure namiddag, voor de kinderen Seys, op hunne hofstede le Keyem, aan liet Baantje. Huisraad, kuip- eu kernalaam, landbouwerstuig vee en vruchten op stam. Donderdag 20“e“ Juli 1869, 2 ure namiddag, Steenkirke bij de Waiebrug, op ‘Ie hofstede bruikl door llruno l’ei hougstiaete, Huisraad, peerden en vruchten op stam, ISENBERGHE. Maandag 26 Juli 1869, 1 ure duur Joannes l'atfuort. Landbouwerstuig, kuip- en Keinuaam, vee en l uchten op. stam. Betaalbaar met hel verhoog, tegen december aanstaande, ten kantore van genoemden Notaris DE BRAUWEKE, St. Denijspleiu te Veürne.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1