1 Ji>! i I B Éi: I I I 1 I W1 VAN V EU II NE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. I I w li 8? l.w 1 1 N.r 2W. JAAR. aangerand. De heer Topete heeft i Resit; is aanf tegen - In d van 2/ wen v norma werkei Nopi de vei Scheid ontslaa minisb krediet houd in De z gewooi zien d< zaak v; ge bra cl de gev: stellen, stel, ze een ge hoop d del zal heid ti ophoud tier, de heden der linl zich vei Het v iner in I I I ill 'A- .luibuianti, ue neer lopeie Deelt in naam zijner collegas verklaard, dat noch hij noch zij zich de aanmatiging wilden toekennen om wie het ook zij aan het land op te drin gen, doch dat, volgens zijne persoonlijke denkwijze, de bestijging van den troon door den hertog van Monlpensier de eeni- ge mogelijke oplossing der omwenteling bleef. op al 45/ A. De I komt e bestond raad va vergum van een en Ypei bij mid spoorbi kalsijde legd wc Met vestrgei hel nut Onde springe aankooj leggen kosten i een and zijn ook Bij g exploits vervoer kunnen Als n dal hel ring var Dixmud eindig arrondi; brenger Wij h van onz van het te waart linie val dere nic aard zal Echte wederkc IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXIHUDE NAAR NIEUPORT. Veurne. 11> Juni. Hel Senaat heeft met 52 stemmen tegen 25 het wetsontwerp ter afschaffing van den lijfsdwang, dat hem op nieuw aangeboden was, verworpen. Voorwaar liet is vast besloten, al hetgeen minister Bara zal voorstellen, om het even dat het een politiek doelwit hebbe of niet, de rechter zijde of de cons rvaleurs of de klerikalen, zoo als men ze noemen wil, zul len er legen stemmen. Uw wetsontwerp is billijk, er kan niets beter ten voordeele van de algemeenheid gevonden worden en het is geroepen om veel goeds te doen, maar wij zullen er te gen stemmen, Mr. Bara, om dat gij bet zijl die bel voorstel!. Zoo redeneeren nu de klerikalen en zoo gaan zij te werk. En zij noemen dal de zaken van hel land doen Zonderlinge wijze van ’s lands zaken te doen met zoo altijd zonder recht of rede stokken in het wiel te steken! Maar de klerikalen bekreunen zich wei nig met de zaken van het land. Al wat zij bedoelen, is hel liberaal mi nisterie in de onmogelijkheid te brengen om voort te besturen. Alle hunne pogin gen strekken pin het liberaal ministerie altijd in nieuwemooielijkheden te brengen. En dan vindt men liberalen die kortzich tig genoeg zijn om die taktiek niet te be merken en die aan dezelve de hand leenen. Zoo is het dat de senatoren Bai banson, de Rasse, Corbisier, Longer en Zaman deze leste bij misslag met de rechterzijde le gen hel wetsontwerp gestemd hebben. De grootste schuld waardoor de zaak der vrijheid niet rasser vooruitgaat, is de verdeeldheid die onder de liberalen be slaat. Dal men cens onze tegenstrevers be zie hoe zij hunne rangen sluiten en samen werken! Op een wenk van hun opperhoofd gaan zij gelijk een man, zonder aarzelen, zonder onderzoek of redenecring. Van hetgeen wij daar voorhouden heeft men nu nogmaals een bewijs. Vele kleri- hel kale bladeren waren zoo als wij, voorslan- eonnen De heer Caslelar en andere afge- ders der afschaffing van den lijfsdwang. vanMi/ton a— iint-pr-ziuin i.nio— Maar op cens maakt men hiervan eene politieke kwestie, men denkt een middel gevonden ie hebben om den minister van justitie van kant te helpen; daarop wordt het sein gegeven, en de klerikale bladeren vallen dan zoo veel te meeruit legen het wetsontwerp, daar zij te voren hetzelve goedkeurden en ten voordeele van hetzelve schreven. Als men zulke dingen ziet, is het dan niet meer als tijd dal de liberalen van alle linten zich krachtdadiglijk de hand leenen? Zekerlijk kan men op vele zaken van zienwijze verschillen, maar tegenover den gemeenen vijand, tegenover den vijand van licht en vrijheid moet men hand aan hand gaan, en is men het niet ecus op eenige punten, doch moet men wat toe gevend zijn, om den vijand te beletten den wagen van vooruitgang tegen te houden. Daar is, volgens onze zienwijze, den cenigen middel om voort te stappen, en zoo lang de liberalen dit niet verstaan zullen, zal er weinig vooruitgang kunnen verwezentlijkl worden. Zondag laatst zijn er te Belleville nog nige aanhoudingen gedaan door de in- oners zelve, doch elders werd de rust cl gestoord. Parijs heeft zijn gewoon uil- cht geheel hernomen. Dc minister van inncnlandscbc zaken van Frankrijk heeft ie goede lijding aan de piefecten laten eten en er bijgevoegd dat hel naar alle aarschijnlijkheid niet meer zal noodig ju hun nieuwe berichten, aangaande de nlusten, toe te sturen. Wanneer de keizer n de keizerin der Franschen zich zondag aar liet Boulogncbosch begaven, werden ij door de toejuichingen der menigte be roet. Deze betoogingen gevoegd bij die an vrijdag laatst, wanneer de fransche orslen eene wandeling in hel binnenste an Parijs deden, hebben er veel toe bijge- I ragen om een einde aan de woelingen te lellen. De ruststoorders zagen hierdoor lat zij geheel afgezonderd bleven en geen ileun onder de burgerij te verhopen hadden. Verscheidene dagbladen tier departe menten worden vervolgd voor hel ver spreiden van valsche tijdingen, ter gelegen heid der wanorders van Parijs, Bordeaux en Nantes. De Irenoeming van generaal Fleury lot gezant van Florencic wordt thans gelogen straft. Zoo verdwijnen al de onrustbarende geruchten van een ooslenrijksch-fransch- ilaliaansch verbond, die dezer dagen waren verspreid geworden. De koningin der Nederlanden heeft Parijs verlaten om naar ’s Graven hage terug te koeren. De beraadslaging van de bill van Ierland is in de engelschc Lordskamer begonnen; lord Granville heeft de tweede lezing voor gesteld, terwijl hij hulde bracht aan dc rechten der lords om de wel te wijzigen, doch tevens eenen oproep deed tot hunne wijsheid en aandrong op hunne machte loosheid om zich in oppositie met den nationalen wil te stellen. Lord Harrowby heeft zijn voorstel van verwerping ontwik keld; lord Clarendon heeft liet bestreden, lord Strafford van Rodelifïe en de aartsbis schop van Kantelberg hebben zich de tolken gemaakt der pairs, die de wel in tweede .lezing willen stemmen, mits die in comi- leit te wijzigen. Tot hiertoe kan men nog niets over den uitslag voorzien; echter drukt de Times nog altijd dc hoop uit, dal op het laatste oogenblik de overwinning aan het ministerie blijven zal. De spaansche Cortes hebben dc beraad slaging der wel over hel regentschap be- f vaardigden der linkerzijde hebben die ZATERDAG IQ JUNI 186». KAMER DER VOLKSVERTEQEHWODRDiGElS. Zitting van iiijuni. Stukken aan de Kamer toegesluurd. Het gemeenie-besluur van Veurne vraagt de spoedige uitvoering der werken ter ver betering van de aflossing van den User. M.' Bieswal. Het voorwerp dezer aan vraag is zeer gewiglig. Ik stel voor dal zij zou verzonden worden naar de Commissie der aanvragen met verzoek van spoedig verslag. Aangenomen. Na dal zij, in de zitting van zaterdag avond, met 68stemmen tegen 29, het voor stel Defré verworpen had, strekkende om de jongelingen die zich lot het priesterdom bestemmen, aan de conscriptie voor de militie onderhevig te maken, heeft de ka mer vervolgens eene wijziging van den heer Orls, luidende als volgt, zullen van de vrijstelling van den militairen dienst niet genieten, de leden der godsdienstige Corporation die geen function bedienen door den staal betaald, met 54 stemmen tegen -45 verworpen om eindelijk het voor stel van den heer minister van binnen- landsche zaken aan te nemen. Dit voorstel is het volgende Eene voorloopige vrijstelling is toege staan aan deze die, aan een huisgezin be- hoorende dat niet welhebbende is, zich lot ,,ol geestelijk ministerie toewijden en stu- denton in de godsgcleerdheid zijn in een geslicht door de wel erkend, indiener be slaan voor hunnen godsdienst. Dit voorstel HMMaS IB allen Woensdag in Sup- J i I De Hl on baar voo belasting Antwerpe Limburg Oost-VIaa |1 p Sil Van Veurné naar Lichtersehlo 7-00 11-30 -4 50 6-05. Lichtervelde naar Vcurne 0-13 1-50 2-30 8-03. Bijzondere treinen den Jl'oemdag. Dixmude naar Vcurne 8-00 12-33 Veurne naar Dix. 9 00 1-SO Van Nieuport naar Dixmtidc 6-55 11-25 4-40. Dixmude naar Nieuport 10-00 2-35 8-50. ITE.VTI el Blad verschijnt allcii Zaterdag; en mént, ving betnulljuai* voorop: oor Stud: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. 'oor gamch Belgie6 inaanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00. 'oor Franklijkfr. 16-50 ’sjaars. ion aftonderlijk nummer 10 c.‘ lekpndmakineen 15 centiemen den drukregel. ileo schrijft in bij P.Htckkboer, Ooslslraat 6, te Veurne, en poslkantooren van bel Kijk. Brieven en geld vrachtvrij- POLITIEK OVEHZICIIT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1