VAN V E U 11N E. I i I I I I I I I I 'I i I i I I BERICHT. I H 1 I AAN HET i!r:Ki\i)Uiki\(.i\. I hl I I i II. 1-69-20 ZAAILAND, SCHUER EN GEBOUWEN, met Grondt en Erï*, Gelegen van zuiden het Abdijstraelje te Veurne, zal plaats hebbest in het hotel de Rhetorikadoor hel ministerie van M.’" BE CAE te Veurne, op: WOENSDAG 50 JUNI 1869. VEILINGEN. I 1 I WOENSDAG 25 JUNI 1SGU. T ilet banket draagt en is nog nil fl Kantoor van M.'" DÉSIRÉ r»E liii.vu- WEHE, Notaris te Veurne. OPENBARE VEBKOOP1NG Op dc oud-beiersche markten was dc aan voer over het geheel zeer aanzienlijk, een bewijs dat dc onlangs verspreide geruchten nopens schade, aan dc te velde slaande ge wassen door de koude toegebracht, weinig geloof verdienen. Op de meeslen dezer markten zijn de prijzen gedaald, daar dc vraag uit Zwitserland voor constitutie heeft opgehouden. Te München en te Landshui bleef den 11 en 12 veel tarwe onverkocht. Over de uitzichten van den nieuwen rogge-oogst ontvangt men uit Zuid-duitschland ongunstige berichten, welke echter allezins bevestiging verdie nen, daar men niet zonder reden ver moedt, dal zij verspreid zijn door specu lanten. Waarschuwingen voor melkverkoo- pers worden in Amerika aan dc sladspom- pen aangeplakt, opdat ze die dan zeker zouden zien. OPENBARE VERKOOPING van een woonhuizeken TB BOBTHEM. Gemeente Ilouthem. Besluiten en Benoemingen. Bij koninklijk besluit van 16 juni is het kicskollegie van hel arrondissement Gent voor den 5 juli aanstaande, om 9 uur des morgends bijeengeroepen, len einde over te gaan tot het kiezen van oenen senateur, in vervanging van wijlen den heer de Cock. S.‘ JORIS. K E Y E M. STEENKERKE. ISENBERGI1E. "Veurne, SÉ J Juni. Mei genoegen melden wij dat de heer rans Van llcrzeele, de kundige bestuurder an hel harmonijkorps van S.“ Cecilia ai der, den iweeden prijs in den prijskamp .au toonzetting van Volksliederen, uilge- schrcven door hel Willemsfonds en hel Willcmsgcnoolschap leGent, behaald heeft. Hel lied waarmede M.’ Van llcrzeele dezen bijval heeft gehad, heel de Pelgrim, woorden van Th. Van Ryswyck. Zoo als wij gemeld hebben, zal zondag aanstaande, de inhulding van hel prachtig hotel dc la Panne ter Panne, plaats hebben. De inleekcningslijsi voor I reeds een zeventigtal namen, niet gesloten. De algemeene inspectiën zullen in hel leger le rekenen van den 1 juli, plaats hebben; zij zullen tien 51 der zelfde maand moeien geëindigd zijn. Den 15 oogst zal er eene periode krijgsoefeningen plaats heb ben, in het kamp van Beverloo onder be velhebberschap van den luiienanl-generaal Dessari. De 1‘afdeeling voetvolk zou onder het bevel slaan van generaal Dupont en de 2* van generaal Guilaume; generaal Berten zal over tic ruiterij bevel voeren en generaal Plelinckx over de artillerie. Het is de luitenant kolonel die, zegt men, dc bedieningen van stafoversie zal vervullen. Men verzekert dat graaf Boudewijn Leopold, zoon van den graaf van Vlaande ren, zaterdag in klein comileit, in de kapel van het gravenholel zal gedoopt worden. Gedurende de maand april 1869, brach ten de Slaatspoorwegen Ir. 2,961,555-05 op,aldus verdeeld: Beizigers, 1,049,497 fr. 16 c.; bagagien, 57,512 fr., 01 c.; kleine koopwaren, 265,872 fr. 52; groote koop waren, 1,425,945 fr. 08, geld, 20,82h fr. 84; rijtuigen, 1,511 fr. 10; paarden en vee, 48,489 fr. 52; buitengewone opbrengsten, 112,078 fr. 75. De telegrafen brachten ge durende die maand op fr. 104,444-81. Er is een verschil min voor 1869 op 1868 van v fr. 1,524-85 op dc spoorwegen, en meer voor de telegrafen fr. 12,266-61. Tezamen is er voor de vier eerste maanden eene vermeerdering van 52,721-34 op de spoor wegen en fr. 19,855-40 op de telegrafen. Van de builenlandsche graanmarkten meldt men in de vorige week, dal er vrij levendig handel heerschte met verschil lende prijzen, welke ten slotte voor rogge vooral, inzonderheid aan de Noord-Duitsche speculaliebeurzen iets liooger, voor tarwe echter meestal onveranderd, in Frankrijk en Engeland zelfs gedeeltelijk iets lager stonden dan voor 8 dagen. Ook in llonga- r*e en Oostenrijk was de stemming Hauw. n rcw SUPPLEMENT IBVERTEVTIE-BLA KEJ a8> ‘e Ie ge I H H neu er erwten. van GELEGEN TE VEURNE-BEWESTERPOORT, Aan de Bulscampstraat. Op Maandag 28 Juni 1869. ten 3 ure namiddag, fcr herberg het Nieupörlje, bewoond door Seraphin Van den Bussche, te Bulscamp. Zal M.’ BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alve- ringhem, in eenc enkele zitting openbaar verknopen Eenige koop. Eene ontrent vierkantige partij Zaailand, gelegen binnen de gemeente Veurne sektie Bewesterpoort, bekend bij ’t kadaster sektie B, n.’ 427, en aldaar groot 1 hectare 69 aren 20 centiaren. Boomprijs 400 fr. Gebruikt door Joseph Luyssen, zonder pachtrecht, dus, aanslag voor den kooper met den 1 oktober 1869. Belastheid. De helft der geheele partij Zaailand is belast met 27 fr.' 21 cent.* jaarlijkschc en eeuwige rente, in behoeve der kerk van Bulscamp, ingesteld door wijlen llendrika Franciska Van den Berghc, en dewelke den kooper boven zijnen koopprijs jaarlijks ten zijnen laste zal moeten nemen. De konditien der verkooping, de schetskaart en bewijzen, berusten ten kantore van voornoemden Notaris. DE VERKOOPING van eene Dijnsdag29 Juni 1869, om 4 uren precies namid dag, te (louthem-dorpplaats, ter herberg den Engel, bewoond door sieur l.epez-Moncarey, Zal de Notaris HOLLY, te Wnlveringhetn residee- rende, openbaar en in eene zitting, toewijzen, het volgende onroerende Goed: Een Huis, zijnde de westerste woonstc van een huis ten drij woonsten, bestaande in woonplaats, kamer, zolder, onderlat en groot stal, staande te Ilouthem, weinig oost van de kerk, op het gebuchte genaamd de vijf Gemeten, op zes aren zes en dertig centiaren Grond en Ilovenierhof, behoorende aan mijnheer Leopold de Thibault de Boesinghc, met pachtregt tot eersten October 1873, die medeverkocht wordt. Gebruikt floor Henri Lanotc mits 65 franks bij jare, vrij van alle lasten. De eigendomstitelen berusten ten kantore van M." Roily voornoemd, alwaar men alle inlichtingen dies aangaande kan bekomen. Vrijdag 25 Juni 1869, 4 ure namiddag, te S.1 Joris aan Üuivélshoorn, voor den heer P. Dezwarle en P. Van Necke. Vruchten op stam, als sukriocn, boo Donderdag 15 Juli 1869, 1 ure namiddag, voor dc kinderen Set/», op hunne hofstede te Keyem, aan het Haantje. Huisraad, kuip- en kernalaam, landbouwerstuig, vee en vruchten op stam. Dinsdag 20,l,n Juli 1869, 2 ure namidd.- Steenkerke bij de VVazebrug, op de hoisted bruikt door Bruno Verhougstraete, Huisraad, peerden en vruchten op stam. Maandag 26 Juli 1869, 1 ure namiddag, te Uen- berghe, bij de dorpplaats, op de hofstede gebruikt door Joannes Palfoort. Landbouwerstuig, kuip- cn kernalaam, vee en vruchten op stam. Betaalbaar met het verhoog, tegen I december aanstaande, ten kantore van genoemden Notaris DE BRA.UWERE, St. D'enijsplein te Veurne. W

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1