n_ 1 r VAN VEURNE, HIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. A JAAR. 2272. ZATERDAG 10 JULI 1869. I eindelijk in echte parle- i waren afgevaardigde hel hostel yh e slechte spys- st na het eten i> rug, alle on- id, loospy ponl- rhuinatismus, >aterzuclit, vcr- middel voor do op al gen. n, Steen en IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXNIUDE NAAR NIEUPORT. 6-55 11-25 4-40. >rden. 43/ N.r Hongarie er in gelukt, met 205 stem men tegen 156, de eerste der wetten van de rechterlijke hervormingtestemmen, namelijk die betreffende debenoeming der rechters. Hel stelsel der benoemingen dooi de afgevaardigden van comiteiten, bij middel van kiezing is afgescbafl. Er zal weldra in Europa meer dan eene groote natie zijn, die aan Servie zijn staat kundige instellingen zal mogen benijden. Volgens een telegram erkenthet ontwerp van grondwet, de minislerieele verant woordelijkheid, de drukpersvrijheid, dc gelijkheid van al de burgers, de eigen- zelvigheid der gemeenten cn de onafhanke lijkheid der rechtbanken. De Senaat zal een raadplegend korps zijn. De Skupt- I schina deelt het wetgevend gezag met den regeerenden prins. De vertegenwoordigers zijn benoemd voor drie jaren. Eindelijk het gouvernement zalgeeneleeniugkunnen sluilenzondergoedkeuringdesSkuplschina. Veurne .fuli. De deconfiture van het papieren geld kraan! Langrand heeft niet alleen de ver- slagendheid gebracht onder degene die er hunne duiten in vertrouwd hebben, maar gansch de klerikale partij is er door van dc hand Gods geslagen, En dit is niet zonder reden: de leiders dezerparlij hadden zulke schitterende plan nen op dc onderneming gebouwd; hel verkristclijEen van hel geld was iels waarin zij de vervulling zagen van al hunne droomen. Meesier zijn van den coffre fort is meester zijn van de wereld, had men op het Congres van Mechelen doen verslaan. Alles was dan ook wonderwel aan boord gelegd om dit plan uit te voeren. De paus, hel onfaalhaar opperhoofd der kerk, had het verkristelijken der spaarpotten onder zijne bescherming genomen. Om die on- noozelaars poeier in de oogen te werpen, had hij den hoofdman van het papieren geldkraam graaf gemaakt, iels wal hem geen duit heeft gekost; door tusschen- beloften geworden? Het onfaalhaar opper hoofd der Kerk trekt het zich niet meeraan; Langrand, die niet meer weet hoe door do maliën van het net te geraken, legt de schuld der mislukking op de administra teurs, de heeren Deschamps, De Decker, De Liedekerkc, Nolhomb en consoorlen, alle hoofd mannen der klerikale pari ij, welke hij beschuldigt op de tegenslagen der onderneming gespekulecrd te hebben, terwijl deze van hunnen kant Langrand verwijlen zelf zijne titels verkocht te hebben toen hij aan anderen raadde de hunnen te behouden en zelf nog bij te koopen; de pol verwijt den ketel dal hij zwart is en ’t is een lawijt waar de duivel geen dag in ziel. Wat intusschen maar al te klaar is in deze beruchte zaak, waaraan men reeds den naam heeft gegeven van cause célèbre, is dat zij in den tijd van vier jaren over de honderd miljoenen heeft verzwolgen; wat ook waar is, is dat dedirccteur en adminis trateurs zich zelven belooningen van honderde duizenden franken hebben toe gekend; wal niet minder waar is, is dat de bedrogene aktionnarissen hun geld kwijt zijn en vruchteloos in de verte kijken gelijk zuster Anna, om eene redding te zien aan komen die niet komen zal, om dat zij dood is; wal eindelijk nog waar is, is, dat de goede gazetten die in den lijd tol berstens toe op ’t vel van hunne groote trommel sloegen nu geen enkel roffelingske meer laten hooran, juist alsof hun trommelvel glad vaneen gescheurd ware. Ziedaar het stichtende spektakel, welk de klerikale partij ons tegenwoordig te be wonderen geeft. Velen zijn nieuwsgierig om te weten hoe dit spel eindigen zal cn of de klerikale sommiteiten de veile jaar wedden zullen behouden, welke zij genoten hebben zonder iels terug te geven aan de geruïneerde arme duivels wiens geld zij ingekofferd hebben. Deze teruggave ware niet dan rechtvaar dig; echter is er honderd legen een te verwedden, dat die krislelijke heeren zullen doen volgens het spreekwoord dal zegt Wal goed is om tenemen is goed om te houden. (Hecht door zee.) ï*i*ovintinle itaad. Onder ander zaken die in de tegenwoor dige sessie van den provintialen raad aan ’t dagorde komen, zijn deze: 1“ Vraag door den gemeenteraad van Pervijse tol hel bekomen eener veemarkt den vierden vrijdag van elke maand; 2° Vraag van een tweede hulpgeld voor den steenweg van Eessen naar Vladsloo. 5’ Verslag betrekkelijk de reglemenls- Inschrijving betaalbaar voorop: Uil Parijs meldt men dat men in de gouverneinenleele kringen eene pooging .schijnt te bemerken om zich legen de her vormende beweging te verzetten. Dit zou overigens niemand moeten verwonderen. Dc raadsheeren, die op dit oogcnblik den keizer der Franschen omgeven, wenden alles aan wat maar mogelijk is om den aansnellenden stroom af te weren. Op dc treden van den troon slaande, bedekken zij zich met de verantwoordelijkheid van hel staatsoppeahoofd en er zijn oogenbbkken dat zij geloovcn hem over de uitmuntend heid van den staluquo overtuigd te hebben. Men spreekt over ecu zeer vrijzinnig ar tikel, dat zou gezonden zijn geweest naar Ie People, sedert cenige dagen le Pcuplc francais geworden, en dal op be\el op het laatste uur zou zijn ingetrokken. Van oenen anderen kant verklaart le Public, dat de geruchten van minislerieele wijzigingen onnauwkeurig zijn cn voegt er bij, dal zij zelfs geheel onwaarschijnelijk zijn. Dit is wezenlijk een punt van oponthoud. Zeven tig nieuw gökozene afgevaardigden zijn eergisteren door den keizer te Sint Cloud aan zijne tafel genoodigd. Dit heeft echter niet belet, dat de ondervraging van het linker midden, zoo klaar en duidelijk op- gesleld, honderd vijf-en-lwinlig handtee- kens heeft bekomen. Stellig zijn hel geene kleine middelen, die debeweging der tters- parti zullen kunnen tegenhouden. Wat de linkerzijde betreft, deze heelt in hare vereeniging van maandag avond be sloten, dal zij geene ondervraging doen zal, gelijk aan die der liers-parli, doch men wil dat zij twee andere ondervragingen zal doen, de eene over de beteugeling der wanorders van Parijs en de andere over de buitenlandsche staatkunde. De vereeniging van maandag was vol tallig: men telde er bij de veertig leden op, waaronder de groep der onverzoenbaren de tint Thiers cn de lint Jules Favre. De engelsche Lordskamer heeft de be- raadsla-un- "cëindigd der paragrafen van komst van zijnen nuntius, had hij den de bill over de kerk van Ierland. Nu zal j aarlsbisscbp van Mechelen de toelating of liever hel bevel gezonden om zijne onder steuning te leenen aan graaf Langrands onderneming; van daar een geheel leger van pastoors, onderpastoors, kosters, klokluiders, begijnen, pastoorsmeiden, wasverkoopersenz. die overal het slapende geld gingen opsporen en wakker schudden en van daar ook dal al de goede bladen luid de trompet staken, om de goudbergen uil te bazuinen die met de Langrandsaktien zouden te winnen zijn. En nu. wat is er van al die schitterende het te zien zijn hoe het Lagerhuis dc be perkende wijzigingen der Lords onthalen zal. Over het algemeen gelooft men dat deze erniel zullen door bekrachtigd worden en de wet naar de Lordskamer zal worden teruggezonden, nog versterkt in den zin 1 der vrijzinnige strevingen van de openbare denkwijze. Na debatten, die twaalf zittingen hebben geduurd, en eindelijk in echte parle mentaire tempeesten waren ontaard, is de kamer der afgevaardigden van ELKE DOOS OF Kyckehocr. t ABLETTEN. sekt het leescli. ten <le kinderen icolacl niet ver- iloosheiil, is teer ita chocolatée te en over de Beva lt uwe Revalenla cldig jcuksel dat 'pril 1868, niync Hstekini’. Zy he iligheid en vaste de 576 tassen fr, 1-50 <>i' pot. •ge men lieh hy and LONDON'. ;d. ‘i’ Ie Veurne. Van Nieuport naar Dixmude Dixmude naar Nieuport hy, zich van al kan niet genoeg ■elte du midi. slaat gevallen ichaam, moeie- gewoon leven, ■en. Versek^ide 'proeven. Sedert nu kan ik tny >g van 1‘lnskovv, den in de inaeg, en de inaeg. pynen, nachte- inynh. de aerts- tor Martin, van np cn hardnek- 3,800, mej. Gal- leven gaf. Heden zen 1 ƒ4 2 fr. 25 J>t het gestel 'oortdurende i en geheime als zachte ge- zich verloon- enomen alvo- rzaek van de gezocht wor- lolloway’s be- e insluclie en de maeg en :n. De meeste oor de te za- ’illen genezen iwendige at licliaem cn 1 dezelve aen enschen lydcn valen wanneer de Holloway n eigene gene- hel uitleggen werken groo- tuiveren, des celen vernieu- «u—w— m n »i i,—i i «waanta n. minBimi mi.»-. Van Veurne naar Lichterveldc 7-00 11-30 4 50 6-05. Lichterveldc naar Veurne 9-15 1-50 2-30 8-05. Bijzondere treinen den Woensdag. Dixmude naar Veurne 8-00 12-35 Veurne naar Dix. 9 00 1-aB 10-00 2-35 8-50. i tenlaetste ge ven, tweemaal nieren, waeriit alle gevallen :r aanhouding onderstacn- iranding, beet wintervoeten, te), kanker, ge- fistulas, jicht- noroides, rilli n'Is, zee re keel, •zwellen, ulcers, c. fr. en allen Woensdag in Sup- Hel Blad verschijnt allen Zaterdag; dleinenl. Voor Stall: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. Voor gansch Belgie: 0 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00. Voor Frankrijk: fr. 16-50 'sjaars. Een aftonderlijk nummer 10 o.' Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel Men schrijft in bij I’ Ktckkbom, Oostslraal 0, te Veurne, en de posii.aniooren van hel Kijk. Brieven en geld vrachtvrij' POLITIEK OVERZICHT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1