V E iJ il ft E. VA ft A I KERMIS. 1 H E T A A IN t PROGRAMMA DSR FSESTSM BEKENDMAKINGEN. WOONHUIS MET EEN PERCEEL LAND, TE HOLTHEM. 14 JULI 1800. WOENSDAG - - EE STtIlI) veurne. komen doorbrengen met haren 1"ÜS - koning 70 35 35 CU. CLAEBEBOUDT. CO 60 30 30 Zulke uitslagen spreken hooger dan al de aanbevelingen, die voor onderwijs gestichten kunnen gedaan worden. De heer Dagore.au, ontvanger der direkle belastingen te lloogslaede, wordt in de zelfde hoedanigheid benoemd te Diest en te lloogslaede vervangen door den heer A. Fremaux. De heer Simonari, ontvanger te VVatou-Abeele, is ontvanger benoemd te Ardoye en vervangen door den heer De- c|ercq, commies te Brugge. Bij een later besluit wordt M. E. Naus, ontvanger te VViilveringhem, op zijne vraag in onwerkzaamheid van dienst gesteld, zonder traktement. De hertogin Vijfde Om 1 ure Openbare Verkooping Veurne 1-4 .Juli. I Onze stadsgenoot den heqr Aug. De Blauwere, onderluitenant bij hel 7' linie, j is lot den graad van luitenant in hel -zelfde i’egemenl bevorderd. De bekroonde leerlingen onzer mid delbare school in het algemeen konkoers lusschen al de middelbare scholen van den staal, en welke op kermis-maandag aan staande, hunne verdiende vergelding plech- tiglijk door onze stads-beslnurders zullen behandigd worden, komen op nieuw eene onderscheiding te bekomen in hel bijzon der konkoers voor bel vlaamscb. Deszelfs namen treilen wij aan onder de mededin gers, die ten minste de helft der punten ge wonnen hebben. De genaamde Karei PinlC i 54 punten, Jozef Vandevclde 55 punten. De hertogin van Aumale zal rond het einde tier maand eenigen lijd te Blanken- herghe komen doorbrengen met haren zoon. Den 7 dezer is tc Zonnegem, bij Aalst, bij’t effenleggen vaneen stuk gronds, in oenen pol van gebakken aarde, eene groole hoeveelheid gouden en zilveren muntstuk ken gevonden. De goudstukken waren zeer wel bewaard, doch de zilverstukken hadden veel door de werking des lijds geleden. Ziehier eenige titels van de goudstukken Karei den Groole, Karel V, Ladislas, koning van Polen of Hongarië; .Matthias, prins- j aartsbisschop van Salsburg; Sebastiaan, koning van Porliigaal; Cosmos van .Medicis, groothertog van Toskane, enz. beHeraldoflIealthw^l op bel verkeerde onmiddelijk na den maaltijd te gaan s':»pen. Daarentegen meent hel blad dal 10 minuten te slapen voor de maaltijd voor treffelijk is lot tic bevordering van den eet lust. Wij men evenwel bepaald na liet middagniaa] rust nemen, dan ga men niet liggen, maar neme eene zittende houding aan r ><l. PRACHTIG VUURWERK. Algemecne Schikkingen Burgemeester cn Schepenen der stad Veurne, ZATERDAG 24 JULI, ZONDAG 25 JULI, MAANDAG 26 JULI, DINSDAG 27 JULI, WOENSDAG 28 JULI, DONDERDAG 29 JULI, ZATERDAG 51 JULI, ZONDAG 1 AUGUST1, 4 SUPPLEMENT niet 1 Om uil gemeenzaamheid te scheiden. ff 1 De Sekrelaris, 120 franken. TER GELEGENHEID DER WE-BL St Jooris. Eerste Tweede Derde Vierde Vijfde Om 10 ure eenn <1r zalen Om 11 ure 's morgens, GROOl'B GAAISCiilETiNG mei ‘1S-; de handboog, uitgeschreten door de den Edelen Ridder St. Sebastiaan. zilveren Koflijl.an Suikerpot 70 id. id. id. I—»m «A*fat«w»mwi n iiiiwifra ..■«rnrow» matOsehappij 140 fr*. van een r van Eerste prijs, ten Tweede i Derde Vierde - van een goed Donderdag 29 Juli 1869, om 4 uren namiddag, te lloulhem, ter Herberg de Brykery, bewoond door sieur Eduard Fonteyne-Verdoolaege, zal M"' DOLLY, Notaris te VVulveringhcm resideerend», openbaar in .■ene' zitting, vvrkoopvn bet volgende onroerende g<»ei\ te welen GEMEENTE HOUTI1EM. Eenige Koop. Een goed en gerieflijk Woonhuis, gebouwd in steen en gedekt met pannen, samenge-’ steld uit woonplaats, twee kamer», met schuurken op het oosten, en de Hoeveelheid van 36 aren 60 centi aren ouder bebouwden grond, hovenierhof en zaai land; gestaan en gelegen te lloulhem, weinig west der dorpplaats, ter noordzijde van de Looturfwgs.rn.il, bekend bij kadaster, sectie D o.” L00 en Ififjois. Te betalen boomprijs 256 franks. Gebruikt door sieur Carolus Coutlreel, om door den koopep in gebruik te treden van bel zaailand met hel sehecren en weeree der vruchten van hel lopende jaar, en van de gebouwen met 1 mei 1870. Alle inlichtingen zijn te bekomen ten kantoore van gepoemden Notaris RÜLLY. id. id. ill. namiddag, GROOTE GAAISCHIBTING de Kruisboog, uil geschreven door de maatschappij prijs ter waarde van id. id. id. id. ’s avonds, op de groolo Merkt, 1. Ter gelegenheid der Vermaarde Processie der Sodaliteit, die haren omloop zal doen op Zondag 23 Juli, 3 ure namiddag, zullen de besturen van de ijiereii wegen buitengewoonc treinen inricblen. 2 De prijzen voor de volksfeesten zullen bij ver dere schikkingen worden vaslgcsteld. De inschrij vingen zullen ter plaats geschieden. 3. Gedurende boven aangeduide dagen, is bet toe gelaten feesten, bals, spelen e.n andere vermakelijk heden te geven mits afvraging aan hel sebepen- kollegie. 4 De polilie-klok zal, gedurende de Kermisdagen, niet geluid worden. Ten Sladhuize, den 20 Juni 1869. Het Kolbgie, AUG. BEHAEGUEL. Willende de orde der feesten en vermakelijkheden schikken, die ter gelegenheid der Kermis, vastgesteld op ZONDIG 25 JULI I860, zullen plaats hebben, BESLUITEN Gemelde feesten en vermakelijkheden zijn gerang schikt zoo volgt: Om 8 ure ’s avonds, CONCERT op de groole Merkt, door de koninklijke harmonij S.u Cecilia, vooraf gegaan door hel opstijgen van EEN GROOT BALLON. Om II ure ’s morgens, MUZIEKAAL FEEST, door de z.-lfde maatschappij in het lusthof van den heer ad lokaal Despot-Vkrwazrdi. Om lOuro ‘s avonds, GROOT BAL, in van hel Stadhuis. Om 1 I ure ’s morgens, in hel Stadhuis, PLECH TIGE PRIJSUITREIKING aan leerlingen lan de middel bare school deler stad, die bekroond zijn geweest in den algeineenen prijskamp tusseben <te gestichten i.m middelbaar onderwijs »an den Staal. Om 3 ure namiddag ter uitgang der l’anitebrug, TUINBOLLING VOOR VROUWEN. Om 4 ure, in den lusthof van den heer Dksvot- \kbwasbd», GROOTE DANSPARTIJ. Om 7 ure a morgens. PRIJSKAMP VOOR REIZENDE DUIVEN, door de maatschappij S’L Esprit. Om 11 ure op de Nieuwe Merkt, door de He/oma- nen, CONCERT. Om 3 ure namiddag, ter Kaaiplaats, VOLKSFEEST OP HET WATER. Om 5 ure, nabij de Duinkerkibrug, MASTKLIMMING VOOR MANS. Om 3 ure, in de Wandeldreef, EZELLOOPING VOOR VROUWEN. Eerste prijs - fr. 20 Tweede i 15 Derde *10 Vierde 5 ,0m 5 ure, inde Fabrijk, MUZIEKAAL FEEST door de Melomanen. Om 8 ure, op hel G iaipleiu, opstijging GROOT BALLON» Om 9 ure, op de Nieup'irlvaart, dooi de Kooriang- krmg.de Vereenigde 13lenden, VEMTIAANSCH FEEST, Koorzangen o)> het water, Fuurwerken en bengaal- sche turen. In den namiddag, tt r gehuchle de Panne, BAL EN VOLKSFEESTEN. Oiu 3 ure namiddag GAAIBOLLINQ o dgesch re* en l door de maatschappij JZf/d en Ge<pcwz(ioin. Om 11 uru.’s morgens op <lc groirtc Merk i CONCERT. - nnnmiD QA IKCUID'PZMn I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1