JJ r II w i VAN VEL n x::. NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. 45.e JAAR. N.' 2274. ZATERDAG 24 JULI 1869. het ontwerpen IJZEREH WEG VAN L1CHTERVELDE HAAR VEUBNE. IJZEREH WEG VAN DIXiïi'JDE WAAR HIEUPORT. Inschrijving betaalbaar voorop: Politiek Overzicht. Frankrijk heeft een ander ministerie: inde Patrie, van Parijs vinden wij de samen stelling van het nieuw kabinet. Zijn be noemd: tot minister van juslicie en der ecredicnslcn, in vervanging van den heer Baroche, de heer Duvergier; lol minister van buitenlandsche zaken, in vervanging van den lieerde La Valette, prins de La Ton rd’Auvergne: tol mi uister van openbaar onderwijs, in vervanging van den heer l)uruy,de heer Bourbeau; tot minister van landbouw en koophandel, de heer Alfred Le Roux. De overige ministers zijn be houden: het zijn de lieeren de Forcade la Roquette, minister van binnenlandsche zaken; Magne, van financiën; Niel, van oorlog; admiraal Rigaull de Genouilly, van zeewezen en koloniën; Grossier, van open bare werken. Beheer de Chasseloup-Laubat, is lot minister-voorziltervan den staatsraad benoemd, in vervanging van den heer Vuilry, die op pensioen wordt gesteld. Dceersle beslissing van het nieuw fransclt ministerie schijnt maar eene zeer ongeluk kige geweest le zijn. Niemand is over de verdaging van het wetgevend korps te tre den. De rechterzijde beklaagt zich over den valschen toestand, waarin die beslissing hare afgevaardigden tegenover hunne last gevers plaatst; de tiers parti is niet le vreden, omdat anderen dan de hare aan de voorbereiding der hervormingen werken, in grondbeginsel aan hare eischen verleend, zonder zij over dit werk eenige controol kan uitoefenen; de linkerzijde eindelijk, is verbitterd over de machte loosheid, waartoe zij lijdelijk op hel parle mentaire terrein veroordeeld is. Het keizerlijk decreet, donderdag mor- gend afgekondigd, en waarbij de heer Rouher lot voorzitter van den senaat voor 1869 wordt benoemd, zal den toestand niet verbeteren. Aan den minister, die het krachtdadigst hel persoonlijk gouverne ment verdedigd heeft, de zorg toevertrou wen om de opmaking voor te zitten van een nieuw senatus-consult, dat gemeld gouvernement vervormen moet, dit is de beschuldiging le gemoet loopen, dal men zoo weinig mogelijk wil verleenen van helgene men beloofd heeft. Het nieuw fransch ministerie heeft reeds leckenvan leven gegeven. Niettegenstaande de reklamen der afgevaardigden der meer derheid, wier volmachten nog niet onder zocht zijn, heeft het zich voor eene verda- gingder werkzaamheden van het wetgevend korps verklaard lol in de maand september of October, ten einde den franschen senaat en hel gouvernement den tijd le laten tut Veurne «Stili. rilDDENBAAR ONDERWIJS. De Monileur kondigt hel programma al der leergangen inde koninklijke atheneums, gedurende hel schooljaar 1869-70. Die af kondiging gaat gepaard mol eene circulaire van den minister van binnenlandsche zaken, waarin hij den geest uileenzet, die ieder artikel heeft Uigegeven van het letter kundig gedeelte des programs, de letter kundige studiën opbeuren, den smaak der leerlingen ontwikkelen, hel verledene aan hel tegenwoordige hechten, de over- leveringen der oudheid bezigen voor den verstandelijke!! voortgang van hel tegen woordige geslacht, vermijden dat hel onder wijs der oude talen onvruchtbaar worde door zijne afzondering, er eene kracht uit trekken voor de taal die men spreekt en schrijft, door hunne hulp het moderne verstandelijk en letterkundig peil verheffen, dit moet, zegt de minister, hel te bereiken doel zijn, en bet behoort aan het onder wijzend korps in praktijk le brengen, wal het programma maar in grondbeginsel kan aanduiden. De minister gelooft niet dal dit doel kan bereikt worden, indien men overtollig de woorden en vormen onderwijst, en indien de leergangen geleid worden alsof zij enkel moesten dienen lot het leeren schrijven in de doode talen. Er beslaat, zegt hij, geenc wettige verplichting om de leerlingen te leeren schrijven in’t grieksch, en legt het programma voor hel exaam van gegra dueerde in de letteren nog de proef van eene lalijnsche compositie op, de zoo aan zienlijke tijd,gewijd aan hel onderwijs van het latijn, laat den leeraar toe niet de studie der lalijnsche letterkunde op te slorpen door de noodzakelijkheid om den leerling te bereiden op die wettige proef. De spraakkunst mag niet geheel de huma- niteilen innemen, de leergangen mogen niet doorgehracbt worden met hel aan- leeren van de moeilijkheden der lexigraphie en der syntaxis; de studie der woorden on wen, die geen gevolg kunnen zijn der staatkundige driften. Ook verzekert de gouvernemeuleele Impartial, dat de woe- lingsparlij in die steden geene andere vlag voert dan die van plundering en moord. Het zelfde blad spreekt ook over bet ont dekken eener samenzwering tegen den regenten de voornaamste ministers gericht. Als altijd in Spanje zijn het militairen, een brigadiergeneraal en een kolonel, onder anderen, die als medeplichtigen zijn aan gehouden. door het kostelijk est de slechte ipys- lakluil na het eten n den rug, alle on- udheid, loospj pont- vloed, rhntnalisinus, "fi, waterzucht, ver- ingsuiiddel voor do het ontwerpen van nieuwe hervormingen. De Correspondance Ilavas maakt den lof van dien maatregel; echter zal hij groot misnoegen opwekken, niet alleen bij de linkerzijde, maar ook in den schoot zelf der rechterzijde en van hel linkermidden: Bij de rechterzijde, omdat de afgevaardig den, meimedchulpderbestuurlijkedrukking gekozen, er eene verlalenis hunner zaak zullen inzien en de voorlooper eener ont binding van het wetgevend korps, indien men wil dat het de wezenlijke vrije uit drukking worde van den wil des lands; bij hel linker midden, omdat men de strevingen der opvolgers van den heer Rouher mis trouwt en men vreest dal, in hunne handen en in afwezigheid van allekonlrool der wetgeving, de boodschap van 11 juli hare beloften niet vervullen zal. De engelschc Lordskamer heeft een nieuw bewijs gegeven van haren weerstand legen al wal vooruitgang is op het terrein der godsdienstvrijheid. Met 91 stemmen tegen 54 heeft zij de wel verworpen, reeds door hei Lagerhuis gestemd, om de lloogc- scholen van Engeland le openen voor de professors en leerlingen, die lol de geves tigde kerk niet behooren. De wijze raadge vingen hebben echter niet ontbroken. Lord Morley, lord Camperdown, zelfs lord Ly tel ton, hebben ten voordeelc der aan vaarding van de wel het woord gevoerd, als zijnde die gelijkvormig aan de strevin gen onzer eeuw en aan de wenschen der openbare denkwijze. Maar de tegenstrij dige beslissing, onder den vorm eene ver daging voorgedragen, behaalde de boven hand. Niettegenstaande dit weinig bevredigend vooruitzicht gelooft men echter te Londen, dat, wal de bill van Ierland betreft, de Lords zullen loegeven, zooniet onmidde- lijk, dan loch in de conferencie, die lus- chen hunne afgevaardigden en die van het Lagerhuis zal gehouden worden. Zij zullen niet langer den wil der natie durven legen- streven, die zich met iedren dag luider en krachtdadiger uitdrukt. De ministerieele crisis duurt te Constan- tinopel altijd voort. De groot-vizier heeft veel moeite om zijn ministerie hersamen te stellen. Men brengt heden weer geheel nieuwe namen op den voorgrond. Men wil dat Djcmil pacha, thans gezant te Parijs, minister van buitenlandsche zaken zal worden. In Spanje heerschl er in verscheidene groote steden eene woeling, waarvan het nog al moeilijk is den juislen aard op te geven. Te Grenada, te Sevillie, te Malaga, ziet men iederen dag wanorders vernieu- lieren, Steen en i in onderstaen- l worden. hel Kijk. Brieven en field vrachtvrij- fr. by Van Diieuport naar üixmude Bixinude naar Piicuporl Van Veurne naar Licbtervelde 7-00 11-30 4 50 6-03. Lichtervelde naar Veurne 9-15 1-50 2-30 8 05. Bijzondere treinen den IVoetudag. Dixinude naar Veurne 8 00 12-85 Veurne naar Dix. 9-OG 1-50 6-55 11-25 4-40. 10-00 2-35 8-50. en allen Woensdag in Sup- llel Blad verschijnt allen Zaterdag; dlenient. Voor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. Voor gansch Belgie: 6 maanden, fr. 3-r5. Een jaar fr. >-00. Voor Frankrijk: ir. 16-50 's jaars. Een afzonderlijk nummer 10 C.- Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel. Men schrijft in bij P.Ryckeboeb, Oostslraal 6, te Veurne, en op al de posti.anlooren van I dat hy, zich van al II. kan niet genoeg Gazette du midi. enden slaat gevallen hel lichaam, mooie- m hel gewoon leven, -’worden. Verschelde ■n beproeven. Sedert leven nu kan ik my hertog van l’lnskow, |k iyden in de inaeg, iwen en de inaeg. -- inaeg pynen, nachle- 6, n. mynh. <le aerts- t: doktor Martin, van ikramp en hardnek- 53,860, mej. Gai- ii te leven gaf. Heden dooien1/4 2 fr. 25 IN TABLETTEN, [erkloékl hel vlcesch. I en aen de kinderen II chocolaat niet ver- slapeloosheid, is zeer 'alenta chocolatée tif 'reden over de Beva len dat ilwe Kevalenta 1 geweldig jenksel dat 11 •''pril 1868, mync nwoiitsteking. 7,y be- moedigheid en vaste 82 fr.; de 576 tassen. ran P. ttyckebocr. en al uit het gestel L*enc voortdurende ellingen. ‘■rlykc en geheime even als zachte ge lucht zich vertoon- Jrdt genomen alvo- Dc oorzaek van do niaeg gezocht vor- °°r Holloway’s be- ■uriikte instuctic en 'I van de inaeg en ly‘8gen. De meeste L‘dig door de te za- de Pillen genezen n Inwendige °or het licliaem en rbergd dezelve aen ll(l. Menschen Iyden Le kwalen wanneer 1 van de Holloway n hun eigene gene- le v.m hel uitleggen •Hen werken groo- 'loed zuiveren, des toe (leden vernieu- iwen. ■lil en tenlaelste ge- jewreven, iwcemaet 1 do nieren, waerin na in alle gevallen 1 inner aenhuudiiig irken. verbranding, heel 'oei, wintervoeten, (zachte), kanker, gc- iasis, fistulas, jicht- liemoroides, rhu- lecpcls, zeerc keel, :u, gezwellen, ulcers, BY ELKE DOOS Ol' •kers fr. I-50 c. I doos ol pot. i'rvocge men zich I i, Strand LO.XDON'. ■,;deg(l. tlu-ker le I ruin-.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1