A mi Bi w 1 I ii U II VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. 1 fl.r 2275. ZATERDAG 54 JULI 4869. JAAR. ai 45.e IJZEREN WEG VAH LICRTERVELDE NAAR VEURNE. IJZERER WEG VAN DIXMUDE NAAR HIEUPORT. i o»- hel kostelijk de slechte spys- hist na liet eten l*-" rug, alle ou- l’eid, loospyjioht- L’d, rhuinalisntus, "aterzueht, ver- [sntidllel vour du ’PHl 1868. myne ‘)n,'steking. Zy be- Dtü'gheid en vaste maag en >en. H’gheid. vervloeken en doemen. Zij zullen hel Bel gisch volk onwankelbaar en kloek vinden. Waarom? ’t Is dal hel liberalismus den openbaren welstand heefl doen aangroeien, de ver lichting uilbreidt, schoone werken uitvoert len voordeele van handel en nijverheid. Dal is cene noodwendigheid van onzen lijd; onze gevorderde beschaving vraagt altijd nieuwen vooruitgang; roept ons toe: sla niet stil! De leer van Christus zegt doe al hel goed aan uwen evenmensch dat gij voor .u zei ven zoudt willen. En dal is tie liberale leer in twee woorden; oorlog aan alle voorrechten en privilegiën. De katten sluiten de oogenvoor het licht der zon dal hen verblindt. De klerikalen zijn juist in denzelfden toestand; zij slaan verschrikt de oogen neder voor het licht dal het liberalismus verspreidt. Zij huilen en brieschen legen den vooruitgang en de vrijheid. Overal, in hunne kongressen, kongregatien, gazetten donderen 'zij legen hel liberalismus en hel staatsbestuur. En loch weten zij dal er geen land in de gansche wereld bestaat, waarde klerikalen zooveel vrijhedengenieten als in Belgie om hunne achteruitkruipers gevoelens luchtte geven, om smaad en laster uil le braken tegen het gouvernement en den opstand legen de wetten aan te prediken. ’t Is waar voor hel oogenblik schijnt het liberalismus wal zwak en slaapzuchtig; en de klerikalen stoutmoediger, onbeschaam der dan ooit. Dal mag, noch kan ons echter ontmoe digen. Op! op! weg met die onverschillig heid. Nooit mag Belgie het liberalismus ontrouw worden. Men kan wenschen dat hel beter zou gaan... Ja! wij moeten dat wenschen,... Eiwel! laat ons met nieuwen moed werken om de openbare denkwijze wakker te schudden. Het is immers aan hel liberalismus dat Belgie zijn roem, zijne eer, zijn welstand te danken heeft. De wereld is verwonderd dat een klein, nietig landeken, gelijk ons volk maar is, dc algemcene aandacht van j Europa kan opwekken. Dit hebben wij nog laatst in dc kwestie der ijzeren wegen gezien met Frankrijk. Het beraden gedrag van ons gouvernement en de verkregene goede uitslag verschaften ons de toejuiching van Europa. Het is dat het liberalismus niet aarzelt om het goede recht te doen zegepralen en er met onverschrokken moed voor werkt. In de bedrijvigheid van ons volk vinden de liberale gedachten grooten onderstand; in handel en nijverheid, kunsten en weten schappen moet onze natie voor geene Inschrijving betualham* voorop: iswwi PoLiriEii Overzicht. De afgevaardigden der linkerzijde van hel fransch wetgevend korps sturen, bij gebrek aan een gezamenlijk adres, ieder op eigene hand brieven aan hunne lastge vers. Reeds heeft men zulke brieven van de heeren J. Simon, Larrieu, Ferry, de Jouvencel, Keiler, Pellelan. Nu komt ook de heer Bancel er bij, die op zijne hem t een zeer krachtdadig manifest afkondigt, om hel gouvernement van het land door hel land te eischen. De geruchten, heden in omloop, rakende dc hervormingen, die den senaat zullen worden voorgedragen, schrijven er cene nog al vrijzinnige toedracht aan toe. Het zou stellig zijn, dat hel kieselcmenl in de samenstelling der behoudende vergadering zal gebracht worden. Ook zou niet alleen hel fransch wetgevend korps het recht ver krijgen om zijn bureel le kiezen, maar ook dc generale raden zouden hunne voorzit ters mogen kiezen. Eindelijk, cn dit is nog hel belangrijkste, dc kiezmg der meiers zou aan het algemeen stemrecht overge- laten worden. De delegation De delegalien van den Reichsralh van Weenen cn van den Landdag van Pesth, houden zich ijverig onledig met de beraad slaging van hel budjet, gemeenzaam aan de beide partijen der monarchie. Dit budjet behelst, behalve dc burgerlijsl en de begif- tigingen, de bndjellen van buitenlandsche zaken, van oorlog en van financiën. De commission der beide landdagen stellen nu hunne verslagen op, en ter dier gele genheid hebben er zich in den schoot der comiteilen incidenten opgedaan, die een zeker belang aanbieden. Hel oorlogsbudjet werd nog al hevig beknibbeld, niet dat men groote verminderingen vroeg, doch men wilde ernstige hervormingen in het bestuur, in het beheer der pensioenen en der bevorderingen, alsook in de krijgs- juridictie. Wat de buitenlandsche zaken betreft, de oostenrijksclie commissie heefl het voorstel niet aanvaard om hel gezant- schap van Rome af te schaften; in het hongaarsch cómmiteit bepaalde men zich bij bet voorstel om bij den Paus maar door een gevolmachtigd minister vertegenwoor digd te zijn. De tijdingen, die uitSpanje toekomen, zijn uiterst verward en met elkander in strijd. Zij spreken van ontmoetingen tus- i schen carlistsche benden en de troepen, van gedurige aanhoudingen en van ont dekte samenzweringen. Hel is dus te den ken dat de toestand in Spanje verergert en ei’ ernstige vrees voor buigeroorlog be staat. Don Carlos, de pretendent op den i spaanschen troon, zou er in geslaagd zijn alle waakzaamheid te bedriegen door zich bij een gezelschap reizigers naar de Pyre- neen te voegen. Hij zou zelfs in Spanje ge drongen zijn op eene plaats Arrena ge naamd, alwaar de natuurlijke grens, die de twee landen scheidt, in eenen stroom bestaat, welke in dit jaargetijde maar eene beek is. Die lijding zou onmiddelijk mede gedeeld zijn aan al de Carlisten, langs dc grens verspreid, ten gelalle van twaalf duizend, allen vastberaden,goed uitgerust, en geweren hebbende van het best verbe terde stelsel. In eenen krijgsraad, den 20 gehouden, zon er besloten zijn dat allen, met kleine benden op Alcaniz, Gaspe, Calanda en Caslelseras moesten rukken, als bijeen- komslplaatsen aangeduid. Natuurlijk dic- nen die lijdingen bevestigd te worden; doch de voorzorgmaatregelen welke het gouvernement neemt, de vérzending van troepen naar dc bedreigde punten cn de uitvaardiging der wel van openbare veilig heid, duiden genoegzaam aan, dalde nieuwe orde van zaken in hel Schiereiland op het punt slaat van harde beproevingen te moeten doorworstelen. De wetgevende kamer van Griekenland heeft zich eindelijk kunnen samenstellen, na eene geheele maand besteed te hebben aan het nazien der kiezingen. Den 25 heeft zij haar bureel benoemd; het is dc kandi daat van het ministère, de heer Christidès, die met 97 stemmen legen 67 tol voorzitter is gekozen. Het tegenwoordig ministerie beschikt dus op dit oogenblik over eene meerderheid, sterk genoeg om aan het be wind te blijven. Het is te verhopen dat de kamer, alsook hel gouvernement, nu al hunne pogingen zullen kunnen toewijden aan de moeilijke laak om den binnenland- schen toestand te verbeteren, zoo diep geschokt door de parlijdriften, de baan- strooperijen cn de verspillingen der vroe gere besturen. Een telegram, te Londen aangekomen, meldt dal op 20 juni, in Paraguay een voorloopig gouvernement van drie leden g< kozen was. Een ander telegram uit Hong kong berichl dat in Japan de financiën zich in eenen zeer slechten toósland bevinden en men er eene gedwongene uitgaaf van papieren geld heeft gedaan. Die kwaal be staat dus in Europa niet alleen cn schijnt de wereld door le hcerschen. Veurne 31 HET LIBERALlSffiliS. Dat de vijanden van allen vooruitgang maar gerust het liberalismus vervolgen, HIVEKIEV allen Woensdag in Sup lieillijk. Brieven en geld vrachtvrij 1 Van Diieuporl naar Dixiuudc Dixtnude naar Nieupórl (In yp V iheker te Feiirne. vc n middel in de alen ('./•vollen van «Ie tweede gracd. TU'-Doulüurcux (Sex wellen Verzweringen Venerische aen- doenlngcn Woimen van alle soorten l I Zwakte van wel* I ken aerd ook pol gehecht hiige incnschen luenia diplhcria 1 deie beroemde de vertekering 1 de Pillen ver- ilyk van liet lyf. 'den om de borst >gt door do Huid, eld ten laelste de Van Veurne naar Liclitervelde 7-00 11-30 4-50 8 05. Lichtervélde naar Veurne 9-15 1-50 2-30 8-0». Bijzondere treinen den Woensdag. Ilixmuds naar Veurne 8-00 12-35 Veurne naar Dix. 9-00 1-50 6-55 11-35 -4-40. 10-00 2-35 8-50. 1 hy, xich van al kan niet genoeg Niette du midi. staat gevallen lichaam, moeie- ,e' gewoon leven, rden. Verschelde beproeven. Sedert, >n nu kan ik niy 'log van Pluskow, iyden in de inaeg, 'ti en de inaeg. egpynen, nachte- inynh. dc aerts- oklor Martin, van amp en ha rd nek- 53.860, mej. Gai- leven gaf. lieden lozen1/4 2 fr. 25 tabletten. tloekl hel vleesch. 1 aén de kinderen bocolaet niet ver- Peloosheid, is zeer ttnta chocolatéo te ‘‘■en over de Heva- 1 ‘tl uwe Revalenta :We|dig jenksel dat de 576 tassen. Kyckeb«er. hel en Ir. 75 en i> (|c (]oor i hy <lcn eigcuaer pro- 'gewanden door r overspanning. oorzaken aen- uitwerkende vet>, en spoe- a°n het ge- :i“> droevigheid o onregelmatige 1 by zie ni eesten tellen i n een re- leneinde de ge- t'lve verdrvven, ordeloosheid en "d gebruik dezer ttouii na de oor- te verdrjven Idool te stellen- iis, Iloeslen- bustanddcelen chatbaer inaekl e*>. Vorstoppin- e. meisjes welke r'ng naderen *-’l en a| verbe- Hel Blad verschijnt allen Zaterdag; en dleinent. Foor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. Voor gan.ich Belgie: 6 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00. Voor Frankrijkfr. 16-50 ‘sjaars. Een afzonderlijk nummer 10 c.’ B -kendniakingen 15 centiemen den drukregel. Men schrijft in bij P.Byckf.bokr, Ooststraat 6, te Veurne, cn op dc postt.nnloorcn van lielHijk. Brieven en geld vrachtvrij- - 'I I 4 'J

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1