VO VLIR\E, 1 I fl I I I I I I I I I .1 “PÜNOS VÖGËLSAMfiS, F0URN1SSEUR DE LA COUR ET DU CONSERVATOIRE ROYAL. I AAM H E T I I I I I I I I I I I I I TOHTOES Eli ASfflSRUBDBB, Staande en gelegen te Adinkerke, gehucht de Panne. T O E W 1J Z IM G. August VAM DA MM E, I !w f i WOENSDAG 4 AUGUSTI I860. i - J r!: Openbare Verkooping IN EENE ZITTING, veroordeeld tot vijftien jaren dwangarbeid. T Is weinig, eb? De kolennijverheid is thans in het dood saizoen; de laminoirs kunnen al de bestellingen niet aanvaarden die zij ont vangen; de voorwerpen van materieel wor den ook meer en meer gevraagd. Eindelijk, de machienbouwers krijgen ook talrijkere bestellingen. Een weerkundige van Përigucux(in Frankrijk), voorspelt hel volgende, waar aan wij maar gelopf h,echten voor zooveel het noodigis: de maand augusli zal wat meer' algewisseld zijn dan de maand juli, voornamelijk detweedc helft. Overdaagsche warmte, maar min hevig dan te voren. Schielijke veranderingen, vooral in den nacht. On weder of vlagen rond den 1, (6), 9, 12, (16), 19, 26, 50. Hagel en water- hoozen te vreezen rond 1, 11, 18 en 50. Bericht aan de landbouwers! De regens der eerste helft zullen de nadoelen der droogte herstellen, en zeer goed zijn voor het voeder. Van den 8 lot den 14 waar schijnlijke windvlagen. LICITATIE VERK00P1NG Veurne Akugusti. Wij vernemen, dal de minister van oorlog last heeft gegeven, om al de milicianen der lichting van 1868 bij de troepen te. voel, die nog ruim een jaar onder de wapenen moeten blijven en daarom gedurende den oogsttijd verlof krijgen, in den loop dezer maand met groot verlof naar hunne haard steden te zenden. De volgende munten hebben in België wettigen koers en mogen door niemand geweigerd worden: Uil Frankrijk destuk ken sedert 1864 geslagen; uil België, de stukken van Leopold II; uil Italië, de stuk ken sedert 1865; uil Zwitserland (llelvetiö), de snikken sedert 1860; uil de kerkdijken staat, de stukken van Pius IX; alle vijf frankstukken zonder onderscheid. Men schrijft uit Oostende: Deschoone kleine schroefjachl Klamper, welke hier over drie dagen van Antwerpen aangeko men is, en thans den naam Colibri heeft genomen, is begonnen met zijn tochtjes op de zee. De yacht heeft van middag tot 6 uur ’s avonds, verscheidene reizen in zee gedaan, en bij elk tochtje was hel dek met talrijke dames en gentlemen bedekt, liet weder was overheerlijk en de oppervlakte der zee was elfen als een meer. De Colibri was luisierlijk gevlagd, en zijn prachtig in- en uilstoomen uit onze haven verwekte telkens de algemeene bewondering. Sedert lang reeds voelde men het gemis van zulk een plezierschip in onze stad; ook was I iedereen verheugd bij het instellen van dees gemakkelijk, aangenaam en gezond «vervóeringstniddel, en de eigenaar van den Colibri, de beer Maes, van Antwerpen, die er hel gedacht heeft van opgevat, zal zeker goede zaken maken. Dinsdag avond, rond 7 uur, gebeurde een erg ongeluk te Monligny-sur-Sambre, in de mijn den Molen te Gilly. Bij hel op halen van den bak slak eene jonge vrouw hel hoofd builen, en werd lusschen de wanden en den bak geval, zopdat het schier van de romp gescheiden werd. De dood was oogenblikkelijk. Men schrijft uit Limelette, (provincie Luxemburg), dat vrouw llenri Bomain een vierling ter wereld heeft gebracht. Drie dezer kinderen zijn nog in ’lieven en ge doopt. De toestand der vrouw is zeer goed. Nu mogen wij voor eenigen tijd op onze twee ooren slapen. Hel assisenhof der Seine heeft den doorluchtigen monsieur Pic, die 1,025,000 fr. gepiekt had, en die alle dagen door het fransch gouvernement betaald werd om in den Ètendard te schrij ven dat Napoleon ons land moest pieken. M.‘« DÉSIRÉ DEBRAUWERE, Notaris tc Vcurnc, zal overgaan Woensdag 18 Augusli 1869, 3 dag, ter afspanning St. Jooris, Kaaiplaats te tot de eindeiijke toewijzing, van: PB1X-MODÉBES. Van Eeclifiiout-Uaeliégue, Manufacturier, rue du Chilean, 1, Courtrai. Herbergier in S? Arnoldus, TE ALVERINGHEM, 3 1 i fERTENTIE-BLAB Genoemden Notaris De Brau- l‘f- t ure namid- Veurne, SUPPLEMENT .4 L\l TtH| ,J - ^I’JUu - - I ure namiddag, ter ial de Notaris DE CAE, an M.u' DÉSIHÉ DE BRAUWERE, Notaris te Veurne, zal op Zaterdag 7‘” Augusli 1869, 4 ure namiddag, ter afspanning den Keizer, I’unnestraat te Veurne, over- gaan tot dé eindeiijke Toewijzing van: ADINKERKE, GEHUCHT DE PANNE. Koop 1. Woonhuis hebbende keuken, woonplaats slaapkamerken, onderlat, kelder o» zolder inet stal lingen daar achter, en II 0,26,51 C’ volgens meting, onder grond dier gebouwen, achterplaats en akker land medegaande, uitmakende ceq langwerpig smal perceel strekkende zuid en noord. Koop 2. Langwerpig vierkant Perceel, strekkende zuid en noord, een weinig verw ijdende ten zuidoosten, groot volgens meting II 0,32,45 C". een er w E i O E Te Bulscamp. Donderdag 26 Augusli 1869, 3 herberg van llenri Ketleman, te Veurne, yerkoopen By litel 1 hektare 55 aren 55 centiaren eertijds b-drijfgras en zaailand, nu Weide, in Bulscamp, seclie B, n.' ISIaZiis, gebruikt door Eug. Deturck, zonder pachtrecht. Titels en konditien by voornoemden notaris. Koop 3. Woon hui leken met Stalleken en II 0,09,50 volgens meting, onder grond dier gebouwskens, uit weg van oosten en langwerpige streep Akkerland. Koop 4. Woonhuizeken met 11 0,11,62 0” volgens meting, ondergrond van het gebouw ken en noord aar.pa lend langwerpig perceel akkerland medegaande. Gebruik en in genotlreding. Voormelde goederen worden bewoonden gebruikt als: knopen 1 en 2 door Lodewyk Zonnequin, koop 3 door Lodewyk Blondé en koop 4 door Geeraard Leenaert; om door de koopers in gebruik en genot te treden van de akkeringon met baalmis 1869, on.,van de gebouwen niet 1 mei 1870. Deze verkooping geschiedt ten overstaan van den bevoegden heer vrederechter. Het lastboek en de eigendomsbewijzen berusten ten kantore van genoemde Notaris Dk Bhavwerr, St Denijsplciu. STAD VEURNE. Koop 1. Onlangs nieuw gebouwd Woonhuis met bierbrouwerij, keukengebouw, peerdenstal en achter plaats, groot in erve U 0,03,30 C“, staande en gelegen ter noordzijde der Kaaiplaats. Bewoond door de medoverkoopster vrouw Juliana Warmoes; handslag niet de toewijzing. Koop 2. Herberg met Erve en afiiangelijkheden genaamd de Belle lue, staande en gelegen west aan koop 1, op den hoek der Wandeldreef. Buwuond en gebruikt door rlugusl l.ara, tot 22 april 1870, aan fr. 260, bij jare boven de grondlasten. GEMEENTE WULPEN. Koop 3. Herberg genaamd de Papegaai, met peer denstal en nog eene afzonderlijke Woonst, slaande te Wulpen, van zuiden langst den Wulpendyk. Bewoond en gebruikt door Bister l’auwels, zoon, en Engel Cloet, zamen aan fr. 175 bij jare, boven du grondlasten. De eigendomsbewijzen en verkoopvoorwaarden be rusten ten kantore van genoemden Notaris De Brau- were; inlichtingen te bekomen bij Md" Hktvaebt, Notaris te Ghistel. Jlédqille de lr' classe al’Exposition de Paris 1867. PIANOS GAUANTIS POUR 5 ANS. Location, Échange, Accordage, Reparation. ua«uues>ï».eB^-iw?jnrA'A'xw.’-jvziMtMaan Heeft de eer het publiek kenbaar te maken, dat by te beginnen niet 4 Juli 1869, cenen dagelijkschen Diligcncie-clienst lusschen Veurne en Alveringhem zal inriohten. De vertrekuren zijn. Uil Alveringhem, 5-45 's morg. 2-00 's nam. Veurne 11-00 ’j 4-30 In correspondentie met den yzerenweg. M

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 1