J 1 11 till it JA M B «Ha VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. 2276. ZATERDAG 7 AUGUSTI 1860. JAAR. het oog onzer lezers te brengen J /w i eone krijg’s- 6-ss 9-55 Hoegenaamd niet werken. i van 18 jaar, mag het en meisjes niet langer - - - ----i van nderstaen- len. Inschrijving betaalbaar voorop: uit eene geheeld tegenovergestelde oorzaak voort: deze vindt den seualus-consult te weinig liberaal. Zonder van de fransche bij de radikaiê bladen te spreken, die van ge voelen zijn daler niets in Frankrijk is ver anderd, dat er maar eene grondwettige herplaastering te meer is, en de Arcadianen der kleur van le Pays en le Public, dié het a I uitscliijuen hoezeer zekere nieuwe schikkingen weinig overeenstem- baar met elkander zijn, namelijk die, welke I N.r 45.v het koslélyli slechte spys- ua het et<m rug, alle Ön- I, luospypont- rhiiinalisinus, ternicht, ver- iildel vour de y, zich van al ut niet genoeg tie du midi st.iat gevallen thaam, moeie- gewoon leven, in. Vorscheide irdeven. Sedert nu ka<> ik my van Pluskow; en in de inheg, en de inaeg. lynen, nachte- lynh. de aerts- or Martin, van p en lia rd nek- .1160, mej Gai- ivën gaf. lieden en 1,4 2 fr. 2t> IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXRUDE NAAR NIEUPORT. I)c World, van New-York, kondigt in haar nummer van 22 juli, de grondwet af der republiek van Cuba, zooals zij aange nomen werd door eene conventie, voor gezeten door Carlos Cespedez en samen gesteld uit leden, al dc deejen van het eiland, uitgezonderd hel westerdecl, ver tegenwoordigden. Zij is gemaakt om enkel gedurende den oorlog det onafhankelijk heid in zwang le blijven en behelst negen- en-lwinljg artikelen. Vrijheid van allen zonderonderscheid van kleur, afschaffing van adeldom, van eene- of bevoorrechte titels, verplichting van den krijgsdienst voor allen, bepaling van het kiesrecht en der kiesbaarheid op den ouderdom van 20 jaar, inrichting eener, vertegenwooi'digers- kamer, aanstelling van oenen voorzitter, gelast met het uitvoerend gezag, en dope dc verlegenwoordigerskamer benoemd, dit zijn de hoofdpunten dier staatkundige in richting. j n. Sleen en Reeds van maandag avond zijn er'tele grafische depechen uil Parijs naar alle kanten der wereld verzom.cn, waarl hoofdzaakelijke in houd van het senalus- copsull word bekend gemaakt. Wij ver haasten ons dit gewichtig telegram onder het oog onzer lezers le brengen De keizer en net wetgevend korps heb- verledene betreuren, doen de liberale dag heli liet iuiliauel der wellen. De ministers bladen, zelfs dié welke hunne tevredenheid hangen slechts van den keizer al; zij beraad- uitdrukken, slagen in raad ónder zijn voorzitterschap; nieuwe i zi| /iin veratltwoordelijkd en kunnen maar ba... ---- ...j-, beschuldiging gestel 1 betrekking hebben op de afhankelijkheid der ministers tegenover den keizer, en op I afgevaardigden zijn; zij nebben hel hunne verantwoordelijkheid tegenover de 1 kamers. Allen stemmen overeen dal men densenaat zijn openbaar. het nieuw senalus-consull zal moeten zien werken, aleer men het met kennis van zaken zal kunnen beoordeelen. Noch de binnensmokkeling van aanzienlijke hoeveelheid wapens en I behoeften langs despaansQ.be kosten, door de Union aa- gekondigd, noch het geld, dat de carlistsche partij heeft kunnen bijeen krijgen, noch eindelijk de behendigheid met welke de opstand in Spanje was voor bereid, beeft de zaak van den pretendent kunnpn redden. Die zaak schijnt in Spanje gedood te zijn, nog nicer door de onver schilligheid der bevolking, dan door de beteugeling van het beslaande gezag. Die mislukking der carlistsche zaak schijnt de aanhangers van koningin Isabella aange- moedigd te hebben om op hunne beurt de fortuin le wegen. Doch de afstand hunner vorstin is.in aller oogen de eerste voor waarde van goeden uitslag. La France ver zekert dat eene beslissende poging op dit oogenblijk bij kóningin Isabella beproefd wordt door hare verkleefdste aanhangeis, om haar le doen besluiten afstand van rechten te doen ten voordeele van den jongen prins der Aslurien, en zij er voor de eerste maal zou in toeeeslemd hebben om over dit voorstel te beraadslagen. Neemt zij het aan, dan verhopen hare vrienden dat er wel middel zal zijn om den prins op den spaanschen troon te brengen. Er zijn voor Spanje slechte tijdingen uit Antillen gekomen. Een opstand van negers is te Puerto Principe (Cuba) uitgeborsten en de andere koloniën zijn nog altijd zeer in woeling. Een dergelijke toestand wordt voor liet moederland onuitstaanbaar én ofschoon een telegram uit Madrid loochent dat er geene spraak is van Cuba aan de door den senaat in worden. De niinislcrs mogen geen sena- leurs o ingat greciit Lij iedere vergadering. De zittingen vau De senaat maakt zijn inwendig reglement en kan de wijzigingen aanduiden, voor welke eene wel vatbaar schijnt, en b slis sen dal zij voor eene nieuwe beraa slaging naar bel welgcveml koi jis woijde terug ge zonden; iiij mag zich niet eene op bewijs- red nen gestaalde beslissing tegen de uit vaardiging eener wel verzeilen. Hel wetgevend korps maakt zijn inwendig reglement, benoemt bij iedere sessie zij nen voorzitter, zijne ondervoorzitters en secretarissen. De senaat,ep bel wetgevend korps hebben hel recht ofn het gouverne ment ondervragingen le doen; zij kunnen oji bewijsreden,en gestaafde dagorders aan vaarden. De verzending naar de luireelen van eene op bewijsredenen geslaafde dag orde is vei plichterid. Wanneer hel gouvernement hel vraagt’ dan kan geen amendement in beraadslaging gelegd worden, indien liet niet naar eene commissie is verzonden geweest en aan hel gouvernement is medegedeeld. Indien het gouvernement niet aanvaardt, dan ver klaart het wetgevend korps zich daarna op definitieve wijze. Het budjel der uitgaven wordt hij kapittel gestemd. De wijzigingen, voortaan aan de douanentarieven en aan de internationale tarieven te brengen, zullen enkel door eene wet verplichtend zijn. Een decreet zal de betrekkingen regelen van den senaat, van het wetgevend korps en van den staatsraad met den keizer en onder elkander. Het schijnt dat de Senaat van Frankrijk met zeer weinig geestdrift het nieuw sèna- tus-consult onthaald heeft. Hij vindt dat het te liberaal is. Echter zal hij het sem- men, omdat de keizer der Franschen het verlangt, en dal al de verlangens van den keizer door den Senaat als bevelen worden beschouwd. De openbare denkwijze be toont ook weinig geestdrift, doch dit spruit Veurne /Lu^ustï. HET WERK DER KINDEREN, DER VROUWEN EN DER REISJES. De belangrijke kwestie van het werk tier kinderen in de fabrieken, die in Frankrijk even als bij ons op nieuw in.studie ligt, zal aan het wetgevend korps worden aan geboden, in zijnen aanstaanden zittijd. Men weel dal er in Frankrijk eene wet beslaat, welke dagteekenl van 1841, maar dat zij nooit overal trouw kon gevolgd worden, en dat daaruit klachten en onophoudelijke reclamen ontslaan zijn, sedert hij de 50 jaren. In 1850 bracht de algemeene raad der fabrieken, vindende dat de wel van 1841 een veel te enge toepassing .bad, de meening uit dat die wet moest uitgebreid worden op alle soorten van werkhuizen en fabrieken, bestuurd door patentschuldigen; dat hel werk der kinderen van 8 lot 12 jaar maar G uren mocht duren, en dal de kin deren van 12 jaar en meer, den zondag twee uren naar school moesten gaan. Dit voorstel bleef bij dom inlig jaren ter studie, en eindelijk heeft do staatsraad een wetsontwerp bereid, waarvan de voor naamste schikkingen hierop ncèrkomen: De kindeien van 8 tot 15 jaar, loegelatcn in de fabrieken, mogen er maar 6 uren per dag werken, afgesneden door eeneu rust tijd. Van 15 tot' 1'6 jaar mogen zij 10 uren werken, insgelijks verdeeld door eenen rusttijd. Roven de 1G jaar mogen de kinde- Verecnigdc-Staten te verkoppen, zou het ren den zondag liü niemand verwonderen indien binnen kort Tót den ouderdom hel spaanschgouvernement lot die verkojö- j werk der vrouwen ping besloot. I dan 10 uren duren? Na den ouderdom allen Woensdag in Sup- op aj fr. I F AL en helKljU. Brieven en ;;eld vrachtvrij enlaetste ge- n, dfrceinael 1 eren, w.ierin' die gevallen aeidtouding Hiding, heel intervoeten, kanker, ge- Klulas, jicht- iroides, rlin- S, I.eere keel, «ellen, ulcers, KB DOOS OF r. 1-50 c. jf pot. "ten lich <1 I.O.MlüN. I o urne. Het Blad verschijnt allen Zaterdag; en dleiuenl. looi Slud: maanden, Ir. 3-25 ('.en jaar, 6-00 fr. tooi gunsch lielgie: 6 maanden, fr. 3-75. Eu jaar fr. 7-00. I oor Fiankiijk: Ir. 10 50 'sjaars. Een afiomlei lijk nummer 10 B kcnumakingen 15 centiemen den drukregel. Men schrijft in bij 1’. IIyckbbubk, Oostslraal (J, te Veurnc, <lc pusluaniuoren van 1 - liet |erfel r*dunmde l'Kknboer. Bl.ETTEN. ekt het vleesch. e» de kinderen Cölael niet «er- foosheid, is zeer la chocolatée te n over de Revn- 1 uwe llevalenta •‘hlig ji uksel dat pril 1868. mytie 'steking. Zy be- ’•jhuid en vaste h de 576 tassen. Van Veurne naar Lichtcrvelde 7-00 11-40 4 50 6-10. LichlVrvelde naar Veurne 9-10 1-50 2-30 8-05. Bijzondere treinen den Woensdag Dixmutle naar Veurne 8-00 12-35 Veurnc naar Dix. 9-CO 1-50 Van,Nieuport naar Oixmude 6-55 11-35 4-40. 0-05 Oixmude naar Nieuport 0-55 2-35 5-20. 8-50 11 lichciiuc tachu |j... 11 ‘ert. ’■“ei/aivb- 'an'd,; •echt wor'- '°*afs bc- 'istuctii! i*i> L' "uieg én De lufi-sle r 'Je te in- Cencicn ondige l'«haojn en *'i»elve nen ichet, ly<i en en W.i ti neer UulluMav '•guile geiler 1 ffiOcggen rken groo- v<:re<i, des, e<> 'eriiicu- ÜVEIWIICUT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1