V E U 11N E. V A A I W E I O E 0 II E T AAN MENAGIE-GOEDEREN ttEKENDMAkiNGEX'." WOONHUIS MET MEDEGAANDE ERVE TE UOLTIIEM. T O EW IJZI N G. WOENSDAG 11 AUGUSTI 1869. bedrijf. jl KOOPDAG TE V E U R N E. Jj j( I eeuw overleden, en waarvan de geheugenis in de streek in groote eer wordt gehouden. Het opschrift, in eenen zerk gesneden en langs binnen in den kerkmuur gemetseld, behelst, in den eenvoudigen schrijftrant van dien tijd, merkwaardige bijzonder heden in dit voorbeeld van langlevigheid der andere eeuwen. Ziehier ten naasten bij den inhoud van. den ouden vlaamschen tekst, in dezen zerk gebeiteld: I). O. M. Hier voor dezen zerk ligt begraven Jehan Cosman, zoon van Adriaan die overleed den 17 mei 1749, in den ouder dom van 109 jaren, zijn haar op zijn hoofd niet grijs geworden zijnde, hij had nog al zijne landen en hij bezat nog al zijn ver stand. Hij was nooit bloed gelaten geweest en kreeg, in zijn 90“ jaar zijn 28“ kind. Onder deze kinders, zijn er twee pastors, een onderpastor en andere geestelijken; bij was oom lol in den vijfden graad, enz. R. I. P. De zeldzame eeuwelingen onzer dagen geven gewis hel voorbeeld niet meer van zoo eene kloeke langlevendheid. RECHTBANK VAN ENKELE 1’OLlCIETE VEURNE. Openbare Verkooping LICITATIE VERKOOPING Te Bulscamp. heeft doorreisd, deelt ons het kurieus graf- j schrift mede van oenen waren palriark, te j per Meulebcke omtrent het midden der XVII'' i r - Veurne 11 Augusti. Op den 20 dezer maand zullen de mili taire oefeningen in het kamp van Beverloo beginnen en gedurende 40 dagen worden voortgezel, waarna de troepen zich mei de overige le Brussel zullen vereenigen, voor de groote revue die aldaar met de septem berdagen zal plaats hebben. De infanterie zal zich dit jaar in het kamp vooral toeleg gen op het schieten met de nieuwe Albini- geweren en het toepassen van het onlangs door den koning vaslgeslelde reglement op de wapenoefeningen. Dit reglement be val vier aldeelingen namelijk de soldaten school, de compagnieschool, de bataillon- •school en de brigadeschool. Tol dusverre waren bij het belgische leger de reglemen ten in gebruik uit de school van Erederik II, die in Erankrijk zijn ingevoerd ten jare 1795, en later eenigzins zijn gewijzigd, maar zonder dat er groote verandering van algemeene beginselen plaats greep. De ondervinding in de laatste oorlogen en het invoeren van snclvurendeen verredragende geweren, hebben de gebreken van het oude stelsel doen uitkomen, en een geheel nieuw stelsel noodzakelijk gemaakt. Opgepast! er zijn tegenwoordig vele valsche bankbrieven van 100 fr. in omloop en verscheidene personen zijn er reeds mede bedrogen geworden. Om verdere slachtoffers le voorkomen, achten wij het voldoende ieders aandacht daarop in te roepen; des te meer, daar een nauwkeurig onderzoek oogenblikkelijk de namaking doel ontdekken. De handleekens alleen zijn wonder goed nagebootst. Wat het overige betreft, de onregelmatigheid der letteren en cijfers, de donkerheid van blauwe en roode kleuren en de ruwheid van het papier, zijn té tastbaar om aan het geoefend oog le kunnen ontsnappen. Een verschrikkelijk ongeluk is vrijdag morgend op den steenweg van Waterloo te Brussel voorgevallen. Nabij de Berck- mansstraat maakt men een grooten kelder, voor eenen beenhouwer bestemd. Vier metsers werkten van binnen, toen zij eens klaps door eene aardinzakking begraven werden. Aanstonds werden de reddings- 1 s werken begonnen. De overheden, de poli- cie, de gendarmerie kwamen weldra ter plaatse. De ontruimingswerken werden ieverig voortgezet, maar ten 2 uur namid dag waren de ongelukkige werklieden nog niet ontdekt. Onder de slachtoffers bevin den zich vader en zoon. Een onzer vrienden, die Vlaanderen M.1*' DÉSIRÉ DEBRAÜWERE, Notaris te Veurne, zal overgaan Woensdag 18 Augusti 1869, 3 ure namid dag, ter afspanning St. Jooris, Kaaiplaats te Veurne, tot de eindelijke toewijzing, van: r. ui SUPPLEMENT 1BVERTEVTÏE-BLA tl 1 I' 10 en van scnoone Door uitscheiding van Den duurwaarder BRIL Vcurne, zal op Woens dag 2o Au;;ustus 1869, i’ volgenden dagen noodrg zijnde, t’elkens om twee uren namiddag, overgaan binnen de stad Veurne, ten huize bewoond dóór den heer Desiié Biycx, op hel Kaatsspel te Veurne, tot de openbare verknoping van de navolgende alder- sehoonste mobilaire voorwerpen, te weten Veil schoon koper, tin, ijzer, blek, glas ei: aarde werk, groote en kleine tafels, een alderschoonstcn l van de kerk. Alles thans bewoond en gebruikt door den verkoo- sieur. Edouard I ei doolaege. Om door den hoo per in genot en gebruik te treden met 1 mei 1870. ZITTING VAN 9 AUGUSTI. t'eys Charles, werkman te Alveringhein, 1.’ franks boete of 3 dagen gevang, en 2° twee dag gevang voor beledigingen. Pylyser Amand, dienstknecht, te Steenkerke, tot 5 franks boete of 2 dagen gevang, voor zijne peer - den en rijtuig verlaten te hebben te Veurne, Vieren Er.mcis, en Schalier Louis, beide werk lieden te Veurne, elk 10 franks boete of drie dagen gevang, voor de kramen van Neyrink en Vermeesch op kermis-woensdag beschadigd te hebben, rarrrr 111 vao een IV. B. Onmiddelijk oa de verkooping, zullen nog verkocht worden, 2 Iepen en 1 hollander-boont, staande op land van denzelven sieur Verdoolaege, tegenwoordig nog gebruikt door Carolus Cottereel. De eigendomsbewijzen berusten ten kantore van M.‘" Roily voornoemd, bij wien men alle verdere inlichtingen bekomen kan. --t r- ii.ii .■iwh.b—i eener Donderdag 26 Augusti 1869, 3 ure namiddag, ter herberg van Henri Kesteman, zal de Notaris DE CAE, te Veurne, verkoopen By titel 1 hektare 85 aren 55 centiaren eertijds b drijfgras en zaailand, nu Weide, in Bulscamp sectie B, n.' 151 Ms, gebruikt door Eug. Deturck zonder pachtrechl. I Titels en konditien by voornoemden notaris. Woensdag 8 September 1869, (zijnde den feestdag van O L. V. Geboorteom 3 uren juist namiddag, te Ilouthem, ter herberg de Brykery, bewoond door sieur Edouard Fonteyne-l' erdoolaege, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringheni residee- I rende, openbaar, in eene enkele zitting, verkoopen, het volgende onroerende goed t GEMEENTE Ï1OUTIIEM. Eenige koop. Een Woonhuis, get lekend n.’ 21 gebouwd in steen en gedekt met pannen, beslaande uit woonplaats, kamer, kelder, zolder, houtslal, oven kot eu verdere gerieflijkheden, met de hoeveelheid volgens titel van 4 aren 23 cent," erf, onder grond van gebouwen en hovenierhof daarmedegaande, bekend bij kadaster sectie B, n.” 499™ en 499’, op eene groote van 4 aren 90 centiaren, strekkende de erve zuid en noord, alles gestaan en gelegen binnen de gemeente .,11. i c I Ilouthem, weinig zuid-oosl STAD VEURNE. Koop 1. Onlangs nieuw gebouwd Woonhuis met bierbrouwerij, keufcengebouw, peerdenstal en achter plaats, groot in erve I) 0,03,30 Cn, staande en gelegen ter noordzijde der Kaaiplaats. Bewoond door de medeverkoopstcr vrouw Juliana Warmoes; handslag met de toewijzing. Koop 2. Herberg niet Erve en afhangclijkheden genaamd de Belle l'ue, staande en gelegen west aan koop 1, óp den hoek der Wandeldreef. Bewoond en gebruikt door August Lava, lot 22 april 1870, aan fr. 260, bij jare boven de grondlasten. GEMEENTE WULPEN. Koop 3. Herberg genaamd de Papegaai, met pcer- denstal en nog eene afzonderlijke Woonst, slaande te Wulpen, van zuiden langst den Wulpendyk. Bewoond en gebruikt door Pieter Pauwels, zoon, en Engel Cloct, zanten aan fr. 175 bij jare, boven de grond lasten. De eigendomsbewijzen en verkoopvoorwaarden be rusten ten kantore van genoemden Notaris De Braü- were; inlichtingen te bekomen bij M?" Heyvaert, Notaris te Ghistel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1