J NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. JAAR. op de vriendschappelijke betrekkingen, die ZATERDAG 14 AUGUSTIJ869. Engeland met al de mogendheden onder houdt, zonder de Vereenigde-Staten uil te zonderen. De heer Gladstone is reeds naar Walmer Castle vertrokken om eenige rust te nemen, die hij overigens wel verdiend /<€l kostclyk o slechte spj s- isl na hul eten n mg, alle on- :i<l, loospypont- I, rhunialismus, 'aterxucht, ver- niiddel voor do liy, zich van al kan niet genoeg lette du midi. n staat gevallen lichaam, moeie- :t gewoon leven, den. Verschelde eproeven. Sedert inu kan ik my og van Pluskow, 'den in de maeg, i en de maeg. jpynen, nachte- mynh. do aerts- ktor Martin, van mp en hardnek- >5,860, mej. Gal- leven gaf. lieden HenJ/4 2 fr. 25 Veurne 141 Akugutsti. Ten gevolge van de ontdekking der ver kerken ng cener non te Krakau, opsluiting die met dc ijselijksle omstandigheden ge paard gaat, is er een algemeen petitionne ment in Oostenrijk begonnen, vragende de uitdrijving der Jesuieten uit het land, en de sluiting der kloosters. De veronlweer- diging in dat land is ten top gerezen en dit moet geenszins verwonderen, wanneer men de schrikkelijke bijzonderheden der opsluiting van Barbara Ubryck nagaat. Inlusschen is het merkweerdig om zien wat dat de klerikale bladeren van ons land over deze zaak voor den dag brengen. Volgens die heilige papieren is er niets te Krakau gebeurd dat buitengewoon is. Barbara Ubryck was in geen kerker opge sloten, zij was in eene ruime kamer voor zien van twee vensters. Zij was zinneloos, en dit niet door de mishandelingen maar zij was het vroeger geworden cn daarom juist in die kamer opgesloten. Zie daar wat de religie verdedigers uit kramen. Wij verwachtten er ons wel op dat de klerikale bladeren deze zaak zouden doen doorgaan als eene uitvinding van de libe ralen om de religie te hinderen; om die arme paters en jesuieten, och heere! te benadeeligen. Is het immers niet altijd dezelfde historie als men een van hunne mannen aanraakl? Van de grootste deugeniet, wanneer hij aan hunne partij toebehoort zullen zij een heilige man en een martelaar maken. De brandstichters van Sl Denijs, marte laars De valsche getuige Buyssens, martelaar De menigvuldige broederkens, die door de rechtbanken zijn veroordeeld geworden om kleine kinderen, aan hunne zorgen toe vertrouwd, naar ziel en lichaam bedorven te hebben, martelaars! En nog meer dan dat, broeder Leotade, die destijds to Toulouse veroordeeld werd, om de lOjarige Cecile Combeltes verkracht en daarna vermoord te hebben, martelaar en zoo het schijnt welhaast zalig verklaard Zie daar wat de klerikalen van alle die schepselen maken. Maar onbeschaamde huichelaars die gij zijt, indien Barbare Ubryck in geen kerker was opgesloten, waarom heeft de hisschop Galecky die hevige verwijtingen lol de overste der Carmelielen cn de andere non nen loegestuurd Waarom heeft hij den almoesenicr van hel klooster afgesteld? Waarom de rechterlijke vervolging die is ingespannen? Waarom de aanhouding der oversten der Carmelieten Waarom hel rechterlijk onderzoek sedert dien in alle de kloosters van Oostenrijk gedaan? Waarom die verontweerdiging van het volk; waarom die opgewondenheid der in- wooners vau Krakau die op hel vernemen der schrikkelijke martelie welke men eene arme vrouw gedurende een en twintig jaren aangedaan heêft, de kloosters dier stad wilden vernielen? Hoe komt hel dan dat die zinnelooze, zoo gij ze noemt, sedert zij tol het licht is wedergegeven geweest, dat haar toestand van dag tol dag verbeterd en dat zij geen teeken van zinsverbijstering meer geeft! Denkt gij dan aan de menschen te kun nen wijsmaken dat de opsluiting van eene zotte non in eene ruime kamer van twee vensters voorzien alle die opschudding zou te weeg gebracht hebben? Neen, hel schelmstuk van Krakau heeft de openbare aandacht opgewekt, liet volk wilt weten wat er in die geheimzinnige schuilplaatsen geschiedt, en het is om dal de klerikalen vreezen dat nog andere gru welen voor den dag zouden komen, dat zij dc gebeurtenis van Krakau voor eene zeer gewoonezaakzouden willen doen doorgaan. e maag en n. gheid. Inschrijving betaalbaar voorop: V.' 2277. IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE HAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXHUDE HAAR NIEUPORT. 45.e Politiek Overzicht. Indien hel fransch gouvernement gedacht beeft, dat dc senaat zich zou gehaast heb ben om zonder veel onderzoek bet senalus- consult te stemmen, dan zal het zich te leurgesteld vinden. In de commissie schijnt ieder artikel aanleiding te geven lot eene grondige beraadslaging. Men is nog aan artikel 5 niet gekomen, en stellig zal dit artikel het meest van al nog besproken worden, daar het de rechten en volmachten van den franschen senaat bepaalt. In de zitting van dinsdag die, zooak de voor gaande, verscheidene uren heelt geduurd, is men bijzonderlijk terug gekomen op artikel 2, betrekkelijk de minislerieele ver antwoordelijkheid, die den dag te voren was voorbehouden geworden, om de ver klaringen der ministers te hooien over de toedracht der schikkingen, die hcfcbekrach- tigt. Die verklaringen schenen hoogst noodig, wanlde leden der commissie had den die minislerieele verantwoordelijkheid niet kunnen in overeenstemming brengen met de uitsluitende verantwoordelijkheid des keizers, vastgesteld bij besluit van 1851. Dc heer Kouland heeft voorgesteld de moeilijkheid op te lossen, door de zuivere en eenvoudige afschaffing van artikel 2, voorstel dat natuurlijk bestreden is gewor den door de senateurs, die denkbeelden van hervormingen aankleven, en door de verdedigers der voorstellen van het goever- nement, als onovereenstembaar met de eischen der openbare denkwijze en de be hoeften v;m den toestand. Dit amendement zal het eenige niet zijn, dal ernstige moei lijkheden opleveren zal. Men kondigt nog een aan van den heer Bonjean, dat zou omwerpen wat is blijven rechtstaan van de grondwet van 1852, en dan nog een ander van den heer de Sartiges, die aan |iet fransch wetgevend korps en den Senaat hel recht van adres zou willen terug geven. Men wil dal helfranschgouvernement voor nemens is geen enkel zijner voorstellen te laten wijzigen, en |icl zeer verwonderd is, van in den senaat zooveel tegenkanting te ontmoeten. De toestand van maarschalk Niel, minister van oorlog, blijft nog altijd zeer ernstig. Indien bij geneest twijfelt men er zelfs aan, of hij wel aan het hoofd van zijn minis terie zal kunnen blijven. Aan zijne aftreding zou nog al een zeker gewicht worden ge hecht, daar het op hem is, dal de vrienden van den oorlog hunne laatste hoop bouwen. De zittijd van het engelsch Parlement is gesloten met eene troonrede die niets bij zonders oplevert. Zij herinnert de werk zaamheden der laatste sessie en dringt aan heeft. Zijne gezondheid is nog niel volko men hersteld, doch boezemt nu geene onrust meer in. De delegatie van den oostenrijkschen Reichsrath heeftopvolgcnlijk al de artikelen van het budjel van builenlandsche zaken aanvaard. De te onbeduidende legatien van Hamburg, Lubeck, Breinen, Oldenburg en Brunswijk zijn afgeschaft. liet spaansch Staatsblad meldt dat de carlislsche bende, die bij Vich isopgemerkl geworden, door generaal Baldrich zonder strijd te leveren is uiteen gejaagd. Eene bende van een dertigtal slecht gewapende mannen was in de province Guadalayara opgemerkl; zij wordt ijverig vervolgd. De bende, onder bevel van Polo, is in de ge bergten van Toledo volledig ingesloten. Na de verdwijning van al de bestaande benden is Cabecilla Eslartus langs de fran- schc grens in Catalonie gedrongen en heeft eene bende van 400 mannen vervoegd. Uit het overige van Spanje wordt niets nieuws vernomen. allen Woenidag in Sup- et n pol gehecht »y <lcn rigcuacr G-05 8-50 9 middel in dc en .Gevallen van du I tweede gracd. I Tic* Douloureux (Gezwellen Verzweringen Venerische aen- doeningen Wormen van alle soorten Zwakte van wel ken aerd ook j 76 en fi Ir. de door pro- ADÏËRTEHI VAX VEURNE, tslanddcelcn atbaer mankt V nrsloppin. "leisjes welke 8 naderen <-‘n al verbe- cker te tw - 15 centiemen den drukregel. 1 Valt K.M WC. hel Kijk. Brieven en geld vrachtvrij- TABLETTEN, loekt het vleesch. aen de kinderen ■ocolacl niet ver- •eloosheid, is teer nta chocolaten te len over dc Reva- lat nwe Revalenta *el<lig jeuksel dal npril 1868, myne Ontsteking. 7.y be- 'edigheid cn vaste fr"de 576 lassen. I- r. Kjckeboer. •ige menschen snta diptheria letu beroemde c verzekering do Pillen ver- jk van liet lyf. en om de borst l door de Huid, <1 ten laetste de :"anden door 'vtTspa nning. Wxaken acn- uitwerkende fven, en «poe- aen Lel ge* uroevigbeid ><t regelmatige uy de m eesten en in een rc- leinde de ge le verdryven, dcluosheid en gebruik deier •oil na de oor- lc verdryven not te stellen- s, Jloesten- llel Blad verschijnt allen Zaterdag; en dlement. Voor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-Ö0 fr. Voor gawtch Belgie; 6 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00. Voor Frankrijk: fr. 16-50 ’sjaars. Een aftonderlijk nummer 10 o.’ Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel. Men schrijft in bij P. Ryckeboks, Ooststraat 6, te Veurna, en op al do poslkanlooren van bel Rijk. Brieven en geld vrachtvrij- n vinw—rii min—w rnimvatTvi r«.« Van Veurne naar Licbtcrvclde 7-00 11-40 4 50 S-10. Liehtervekke naar Veurne 9-10 1-50 2-30 8-05. Bijzondere treinen de:i Woensdag. Dixmude naar Vwurne 8-00 12-35 Veurne naar Dix. 9-00 1-50 Van Nieuport naar Dixmude 6-55 11-35 4-40. Oixmuda naar Nieuport 9-55 2-33 5-20.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1