V A N V E U R N E. WEI» E AAN H E T BEKEN DMA KING EN. T O E W IJ ZIX G. MENAG1E-GOEDEREN TE VEURNE. EEN TIMMERMANSGAST, aangeplakte kiezerslijst, blijkt het dal 204 de stad Veurne telt: Voor de gemeenteraad Veurne IS Augusti. Volgens de lest opgemaakte en thans er w I 574 kiezers, ld. provinciale raad 216 id. id. september van verleden jaar gericht tegen den heer de Breyne, onderwijzer, en legen de school, door dezen in de gemeente Basscvelde geslicht. Rechterlijke kronijk. Vrijdag heeft de correclionneele recht bank dezer stad den pastor van Bassevelde veroordeeld tot 1500 fr. schadeloosstelling, voor aantijgingen, op den predikstoel, in Sterfgeval. Maarschalk Kiel, minister van oorlog van Frankrijk, is in den nacht van vrijdag tot zaterdag laatst te Parijs overleden. Hij was den 4 October 1802 nabij Toulouse ge boren. Het is aan zijn krijgstalent dat men degedenkwaardigeoverwinning toeschrijft die de Franschen te Solferino den 24 juni 1859 op de Ooslenrijkers behaalden. LICITAT1E VERKOOP1NG Te Bulseamp. WOENSDAG 18 AUGUSTI i860. KOOPDAG van schoone MEN VRAAGT Openbare Verkooping WOONHUIS MET MEDEGAANDE ERVE TE UOVTBEAf. ld. kamers Er is eene nieuwe diefle begaan ten nadeele van bet bestuur der spoorwegen. Twee banknoten, ieder van duizend frank, den 5 dezer verzonden van Antwerpen naar Korlrijk, zijn gestolen. Ziellier de nummers dier briefjes: D. 8 nr 477. S. 7 2r 12. In den nacht van 9 en 10 dezer zijn een brigadier en een gendarm der brigade van Roeuil, alsmede de veldwachter, te Houdeng-Geugniesdeslacbtoffersvan oenen aanslag geweest. Na de rust hersteld tc hebben in eene herberg, waarin een fatal personnel) aan ’t vechten waren, begaven zij zich naar zekeren Middel, koopman; maar nauwelijks waren zij in liet huis, of eene bende van omtrent 50 personen, kwam voor de deur staan huilen.dood aan de t/endarinen! De woedende kerels wierpen met steenen op deuren en vensters en ble ven tot 5 1/2 ure ’s morgends voor het huis staan. De gendarmen en de veldwachter besloten alsdan oenen uitval te doen met den sabel in de hand; toen de gansche bende hen met steenen aanviel, zwaaiden de gendarmen mol den sabel, om zich eenen doorlochl tc bannen en kwetsten verscheidene personen, waarvan een zeer gevaarlijk, en hielden er vier aan welke zich in dehanden van het gerecht bevinden. Tien anderen zijn gekend. De gendarmen hebben maar lichte kneuzingen bekomen, maar den veldwachter is zijne twee ribben gebroken. Men zegt dat meest al de aan randers leden van de Internationale zijn. Men schrijft uil Dinant, 12 augusti: Eene plaag van nieuwen aard vernielt thans onze aardappelen. Deze verwoesting, welke in verscheidene gemeenten zoo als te Houx en te Gerin, bij voorbeeld, zich over gansche plekken lands uitstrekt, wordt aan de dassen toegeschreven, maar, inderdaad, mag zij de witte wormen aangerekend worden. De dassen welke op de witte wormen afkomen zijn dus slechts de tweede oorzaak. Wal de oorzaak ook zijn moge, de schade is toch aanzienlijk. Men treft gansche velden aan waar de oogst onbe duidend zal zijn. SUPPLEMENT AII IE R TEAT te ure namiddag, ter eener Donderdag 26 Augusti 1869,3 t>, herberg van Hemt Kesteman, zal de Notaris DÉ CAE, te Veurne, verkoopen By titel 1 hektare 55 aren 55 centiaren eertijds btdrijfgras en zaailand, nu Weide, in Bulscamp, sectie B, n.’ ]51aózj, gebruikt door Eug. Delurck, zonder pachtrecht. Titels en kondilien by voornoemdew notaris. M.'" DÉSIRÉ DEBRAUWERE, Notaris tc Veurne, zal op Woensdag 15dcn September 1869, 3 ure namid dag, ter afspanning de Trommels, Houtmarkt Veurne, overgnan lot de cindelijke Toewijzing van: GEMEENTE WULPEN. Koop 1. Onlangs nieuw gebouwd Woonhuis ten dienste van herberg genaamd St, Bernard, hebbende groote voiitekehlers, verschelde beneden en bovenka mers ruime zolders, magazijn, pcordenstal, II 0,01^30 0 in eeuwigen erfpacht en 5 aren erve medegaande, voorhoofdende noord op den Wulpcndijk. Bewoond door Frans Florisoone, om in gebruik te treden 3 weken na de toewijzing. Koap 2. Woonhuizekcn ^met acliterplaatskcn en stalleken, bevattende in oppervlakte 42 centiaren in eeuwigen erfpacht medegaande, voorhoofdendc noord op den Wulpendijk. Bewoond door l.odewyk Caillie, tot 1 mei 1870, aan fr. 60 bij jare. Koop 3. Hofstedeken hebbende woonhuis met kel der, schuur, stallingen en II 0,24,08 C°, ondergr.it en zaailand. Het woonhuis met een deel hofland bewoond door Sebastiaan De Croo, tot 1 mei 1870, aan fr. 60 bij jare; het overig gebruikt door Frans Florizoone tot 3 weken na de toewijzing. De eigendomsbewijzen en verkoopvoorwaarden be rusten ten kantore van genoemde Notaris Dr. Isrlu- WF.RE, St. Denijsplein. WH rw TH 11 M I n Door uitscheiding van bedrijf. Den deurwaarder BBIL te Veurne, zal op Woens dag 25 Augustus 1869, en volgenden dagen noudig zijnde, t’elkens om twee uren namiddag, overgaan binnen de stad Veurne, ten huize bewoond door den heer Desiré Biycx, op het Kaatsspel te Veurne, tot de openbare verknoping van de navolgende alder- schoonste mobilaire voorwerpen, te weten: Veel schoon koper, tin, ijzer, blek, glas en aarde werk, groote en kleine tafels, een alderschoonsten grooten coulisse-tafel met 12 binnen planken, veele schoone stoelen en zetels in acajou en keerselaren hout, pendult-n met kandelabers, kolonne-stoove en calorifère, meuagère-stoovecristallinen glazen, schoone spiegels, wollen matrasssen, pluimen bed den, oorkussens e» hoofdeinden, klecrkasso, groote koperen marmijlen en kollijkannen, koperen hespe- ketel, eene groote hoeveelheid stoelen, fonrchelten, tinnen lepels en tafel-messen, koperen mortier, ko peren keersplatin en bollanteerns, schoone ledekan- ten, commoden, nagltafels, lavabo, tapijtten, tafel- dwalen, servielten en handdoeken, lijnwaadkoorden, ijdele bouteillcn en meer andere goederen te lang om te beschrijven. Verders nog een aldergrootste durskleed met be- kleede berries. Alles op vier maanden tijd van betaling voor de koopen boven de twintig franken, en de koopen daar beneden aanstonds te betalen in handen van den Duurwaarder Bril, voornoemd. Te bevragen bij C. 1.. Noyé, Zuidstraat te Veurne. van een Woensdag 8 September 1869, (zijnde den feestdag i van O. L. V. Geboorte), om 3 uren juist namiddag, te Houthem, ter herberg de Biykery, bewoond door sieur Edouard Fonteyne-l' erdoolaege, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem resideo- rendc, openbaar, in eene enkele zitting, verkoopen, het volgende onroerende goed GEMEENTE HOUTHEM. F,enige koop. Een Woonhuis, geteekend n.’ 21, gebouwd in steen cn gedekt met pannen, bestaande uit woonplaats, kamer, kelder, zolder, hontstal, oven kot en verdere gerieflijkheden, met de hoeveelheid volgens titel van 4 aren 23 cent” erf, onder grond van gebouwen en hovenierhof daarmedeg.iande, bekend bij kadaster sectie B, n.” 499“ en 499”, op eene groote van 4 aren 90 centiaren, strekkende de erve zuid en noord, alles gestaan en gelegen binnen de gemeente Houthem, weinig zuid-oosl van de kerk. Alles thans bewoond en gebruikt door den verkoo- per sieur Edouard Verdoolaege. Om door den koo- 1 per in genot en gebruik te treden met I mei 1870. N. B. Onmiddclijk na de verknoping, zullen nog verkocht worden, 2 Iepen en 1 hollander-boom, staande op land van denzelven sieur Verdoolaege, tegenwoordig nog gebruikt door Carolus Cottereel. De eigendomsbewijzen berusten ten kantore van JI.'*’ Holly voornoemd, bij wien men alle verdere inlichtingen bekomen kan.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1