a VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. 1 1 J AAK. A de grool- by 760,4. 720,6. 242. 241. 255. en van den IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXBUDE NAAR NIEUP0RT. 9-55 2-35 5-20. hel kostelijk de slechte spy s- usl na het eten e" rug, alle on- e|d, loospy pont- d, rhuinatismus, "nterzuchl, ver- suiiddel voor du Inschrijving betaalbaar voorop: Politiek Overzicht. Het staatsblad van Frankrijk van zondag lest beval eene verrassing, die voor velen zeer aangenaam zal zijn. Die verrassing is een keizerlijk decreet, waarbij cene alge- meene stralkwijtschelding wordt verleend voor de staalkundige en drukpersmisdrijven en overtredingen. Dit decreet, gedagtec- kend van den 14, is door al de ministers tegengeteekend. Hel breidt zich ook uil over de misdrijven en overtredingen, in verband melde samenspanningen en geeft dus de verdwaalde werklieden van den bassijn der Loire, veroordeeld ten gevolgen der laatste gebeurtenissen van S? Etienne en la Ricamei ie, aan hunne familien terug. Ter gelegenheid der uitvaardiging van ge meld decreet behelzen de olliciensc dag bladen van Frankrijk groole lofartikelen, 498,5. Henri Mylle, id. 486,i. ie jaargang, 750 punten te winnen. Ch.’ Wackenier van Wulpen 619,6. II? Desmedt van Steenkerkc 592,7. Albin Cortier van Moëres, 585. sektie, 1.’“ jaargang, 900 punten le winnen. Réné Pinte van Veurne, Louis Deroo, id. Veurne 21 Augusti. PRIJSDEEL1NG AAN DE LEERLINGEN ONZER MIDDELBARE STAATSCUOOL. Donderdag na middag had, op stads schouwburg, de plechtige prijsuitreiking plaats, voor de leerlingen der middenbare staalschool onzer stad. i Om 2 ure trok den stoel, samengesteld uil de koninglijke barmonij van S?' Cecilia, 1 45/ i onderslacn- orden. ogen. het lichaem co gd dezelve aen uenschen lyden (walen wanneer n de Holloway un eigene gene- m het uitleggen i werken groo- I zuiveren, des- dcelen vernieu- en, Sleen en A.' 2278. 6-05 8-50 de leerlingen, de professoren, het be sturend bureel en verschillige ambtenaren onzer stad, naar den schouwburg, alwaar hel harmonijkorps de plechtigheid meteen lief muzijksluk opende. Twee kooren werden gezongen, en verscheide nilgai- mingen gegeven, waaronder deze der jonge heeren Herman Dehoonen Prosper Claere- boudt bijzonder in den smaak van het pu bliek vielen en luidruchtig toegejuichl werden. Na alle die oefeningen sprak den heer Clacys, l.’le regent brij het gesticht, cene treffende redevoering uit, waarin hij onder andere, den oneindigen bijval deed uit schijnen dat hel geslicht sedert zijne in richting ten deele is gevallen. Dan begon de prijsuitreiking die van lijd tot lijd mei muziekstukjes afgcwisseld werd. Zie hier de namen der verschillige jon gelingen die den prijs van uitmuntendheid bekwamen VooiiBi'.itEiDENDE sektie i 1 jaargang. 500 punten le winnen. l"e Achile Vuylsteke van Veurne 2,c Jules Popieul van Adinkerke 5,lc Guslaaf Bprre van Veurne 2.d‘ jaargang: 600 punten te winnen. l.“° Emilc Roussecuw van Veurne 558. 2.119 Charles Deman, id. 524. 5.d9 Albert Claeys, id. 521. 4. d’ Renj." Popieul van Adinkerke 517. 5*1’ jaargang, 750 punten le winnen. 1. “' Henri Caillie van Veurne, 2. da Henri Mylle, id. 4. 2.'tc 5. de Middelbare 2.de Louis Deroo, 2.d9 jaargang, 1525 punten te winnen. l.“° Flor.d Gesquiere van Veurne, 1056,7. In de eerste klas hebben op 1550 punten, de leerlingen Jozef Vandevelde, 1529,8; Henri Cornelle 1527,5 en Louis Lapiere 1255,7 punten bekomen. Met genoegen beslaligon wij dal onze middcnliare school in bloei aanwinl. Alle jarc vermeerderd hel gelat harer leerlin gen, een klaar bewijs dat het publiek meer en meer de uitmuntendheid waardeert van hel onderwijs dat er gegeven wordt. ONDERRICHTINGSBOND. Morgen, om 11 i/a ure, zal juffer Gatti I de Gamond, alhier ten Sudhuize Géne con- ferencic op de opvoeding geven. 14 augusti 1869. Door den keizer: Napoleon. (Volgen de namen der ministers). De commissie van hel senatus-consull heeft zich zaterdag onledig gehouden met een amendement van den heer Michiel Chevalier, waarbij voorgcsteld werd om het artikel af le zonderen, belrckkelijk de openbaarmaking der zittingen van den franschcn senaat, om er een bijzonder senalus-consult van te maken, dat onmid- delijk zou worden uitgevaardigd en reeds aan het publiek zou toclalen omde zittingen van den senaat bij le wonen, voor de be raadslaging der grondwettige hervorming. Wij welen nog niet welk onthaal de com missie aan dit voorstel zal doen. Er blijft nog altijd een hevige penne- slrijd bestaan tusschen de ooslenrijksche en pruisische dagbladen. De pruisische be- weeren nu dat Pruisen hel recht heeft om bondgenootschappen met de zuiderstaten van Duitschland aan te knoopen; deoosten- rijksche zijn van een ander gevoelen. De tijdingen uit Spanje gewagen nog steeds van pogingen, door benden Car- lislen aangewend, om hel land in opstand te brengen. Van een anderen kant schijnen de aanhangers der republiek zich ook niet rustig le houden. Een telegram van den gouverneur van Cadix meldt dal vier re- publiekeinsche afgevaardigden zondag le Palerno zijn aangekomen. Hunne tegen woordigheid heeft de bevolking zeer op gewonden. De geroepen van: Leve de re publiek! Dood aan de monarchie! werden aangeheven. Uil Lissabon verneem l mendal de kamers lolden 23 augusti aanstaande zijn verdaagd geworden. Het nieuw kabinet heeft eene groole meerderheid in de beide kamers bekomen-, rakende de minislerieele in richting. Ecnige republikeinen hebben den 8 au gusti, verjaring der uitdrijving van de Oostenrijkers door de burgers van Bologna, tc baat genomen om eenen oproep lol hel volk aan le plakken, waarbij men iiet aan maande om barrikaden op le richten. Niemand heeft aan dien oproep beantwoord, die de italiaansche woelmannen van tijd tol tijd vernieuwen. ZATERDAG 21 AUGUSTI 1869. waai in zij keizer Napoleon ophemelen als ware hij de goederlierenste en moedigste vorst der wereld. Ziehier nu den oflicieëlen tekst van het decreet van algemeene amnestie: Napoleon, door de genade Gods, enz.; Willende, door eene daad welke onze gevoelens beantwoordt, de honderste ver jaring der geboorte van Napoleon I ver- heerl ijken Hebben gedecreteerd en decreteeren wal volgt Art. 1. Volledige amnestie wordt ver leend vooral de veroordeelingen, lol heden uitgesproken of opgeloopen lot heden, voor: 1° Staalkundige misdaden en overtre dingen. 2.“’ Misdrijven of overtredingen in zake van drukpers, Van policie der drukkerij bockhandel, Van openbare vereenigingen, Van samenspanningen; 5.” Misdrijven en overtredingen, in zake van douanen, onrechlslreeksche belastin gen, waarborg van goud en zilver, bos- schen, vischvangst, jacht, wegen, politic van vervoer; 4." Inbreuken belrekkelijk den dienst der nationale wacht. Art. 2. De amnestie is niet toepasselijk op de kosten van vervolging, noch op de schadeloosstellingen en wedergaven, voort spruitende uit vonnissen die kracht van gevonnisde zaak hebben gekregen: zij kan, in geen geval, legen de rechten van derden ingeroepen worden. Er zal geene weder gaaf gebeuren van de sommen, tot heden gestort. Art. 5. Onze ministers zijn gelast met de uitvoering van het tegenwoordig decreet. Gedaan in het paleis van St. Cloud, den allen Woensdag in Sup- al l uil het gestel voortdurende 0-10. ■S fr. 1-50 I’S <lf pol. "'IP' men zich r’""l I.O.NDUN. 'K<1. tor Ie I eurne. Van Nieuport naar Dixniud» Uixiuude naar Diiéupórt I) V E RTIVII E-BL Al) Van Veurne naar Lichtervelde 7-00 11-40 4 50 Lichtervelde naar Veurno 9-10 1-50 2-30 Hij tonder e treinen den H'oensdag Dixruude naar V eurne 8-00 12-35 Veurne naar Dix. 9-00 1-5V 0-55 11-35 440. I "y, zich van al küi> niet genoeg <zetle du midi. l'" staat gevallen lichaam, moeie- lel gewoon loten, ’•den. Verscheide ’oproot en. Sedert 11»u kan ik int lülï 'an Pluskow, den i n de inaeg, II en de inaeg. -- 'fipynen, uachte- my nh. de ac'rts- jktor Martin, van Uiip en hardnek- 53,860, niej. Gal- leven gaf. Heden ozen1/4 2 fr. 25 TABLETTEN. loekt het t leeseh. nen ile kinderen ‘•’colaet niet ter- •eloosheid, is zeer "la chocolaten te den over de Reta- lat uwe Ketalenta «ehlig jeuksel dat .-'l’ril 1868, ui y ne mlsteking. Z.y be- 'odigheid en vaste <Io 576 tassen. Bjckeboer. C. fr. liet Blad verschijnt allen Zaterdag; en dlenicnt. Foor Stad: 6 maanden, Ir. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. f oor gansch Helgie: 6 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00. Voor Frankrijk: fr. 16-50 ’sjaars. Een afzonderlijk nummer 10 c.‘ Bekendmakingen 15 oentiemen den drukregel. Men schrijft in bij l’. Hyckeboeh, Oostslraat 6, te Veurne, en op de posll.antooren van het Kijk. Brieven en geld vrachtvrij- en tcnlactitc ge- 'even, twcemael nierenwnerin n allo «»cvallen iicr aenhuudiifg n. rbrnndinj, beet si, wintervoeten, htc). kanker, ge- s, fistulas, jicht- ■inoroides, rliti- ■pels, ieere keel, jczwellen, ulcers, ELKE DOOS OF te en geheime als zachte ge- t zich verlooit- genomen nlvo- ’Orzaek van de gezocht wor- llolloway’s be tte insluclie en n de maeg en jen. De meeste door de tc la- iPillen genezen Inwendige «te ■V?

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1