V A V E U IIN E. WEID E ’ïftfrivirx^riTïi; lil H i. AAN H ET ~~BËKËW 1 WOONHUIS MET MEDEGAANDE ERVE TE IIOUT'HtAï. WOENSDAG 2G AUGUSTI 1869. schutters aan le bieden, vindt overal veel bijval. De beer Jehotte graveur le Luik, heeft ter gelegenheid van de inhuldiging van het standbeeld van den heer Lebeau, eene 1 - is hel beeld van den gewezen minister, Veurne Augusti. Zondag lest heeft juffer Gatti de Gamond in de golhische zaal van hel stadhuis, de aangekondigde conferencie op dc opvoeding 'j,JUöV“ ,MYY*1 medalie geslagen. Langs den eenen kant ho,J. de verhevenheid barer gedachten; de u ||el »an de„8gewe2?n minisier, langs den anderen leest men deze woorden Aan Jozef Lebeau, 16 augusti 1869, ge boren te lloei, dén 5 januari 1791, gestor ven te lloei, den 19 maart 1863. Donderdag gebeurde een hartroerend tooneel in het Hippodroom le Parijs. Lucas, de opvolger van Rally, was in de kooi der leeuwen gegaan, loen eene groote leeuwin, sedert drie maanden drachtig, op den temmer springt, hem omverresmijt en tegen de staven der kooi drukt. Het bloed stroomt. Een leeuw springt van zijnen kant op Lucas, grijpt hem aan het hoofd, geeft hem eene diepe schram in den arm, bijt hetn in den hals en rukt hem een stuk vleesch uit de bil. Maar een man snelt toe, grijpt een geweer, treedl in de kooi, en zijn wapen ais eenen slok draaiende, biedt hij het hoofd aan de leeuwen, en dwingt ze om los te laten. Inlusschenlijd wordt Lucas bebloed en bewustloos buiten ge sleurd. De moedige redder heet Jozef Mcnandi, gezegd Pepe. Dit onvoorzien, tooneel maakte eenen diepen indruk op de menigte. LICITATlE VERKOOPJNG Te Bulscamp. Openbare Verkooping TE VEURNE, Uil ARNÓUiUS BAIlLECl. 6e golhische zaal gegeven. Zij heeft door hare welsprekend zuiverheid en het gevoel met dewelke zij dezelve uitdrukte, de aandacht van het talrijk en uitgelezen publijk gedurende een half uur welen te boeien, en een-ieder verrukt en tevens gansch ontroerd, na hare redevoering, de zaal doen verlaten. Onnoodig hier bij te voegen dat luidruch tige toejuichingen meermaals de aandoene- lijke spreekster in hare rede onderbroken hebben. Aangaande de moord onlangs te Lam- pernisse gepleegd, hebben wij de volgende inlichtingen mede te deelen. De oudsle der dochters Pluy heeft eindelijk bekend dc pleegster van den moord te wezen. Ver- ledenc week is de jongste dochter Sophie Pluy, die sedert eenige dagen, leekens van zinsverbijstering gaf, naar Brugge, naar het gasthuis van den II. Dominicus over gevoerd. De oudsle dochter, die eerst be kend had alléén de misdaad gepleegd te hebben, beschuldigd nu, sedert hel vertrek harer zuster, het gansche huisgezin aan het schelmstuk geholpen le hebben. Zoo hel schijnt heeft het onderzoek geen enkel spoor van vegif bij den vermoorden Pluy doen ontdekken. Dinsdag, 10 laatst, omtrent 8 uur ’s avonds, in volle zee is de donder op de Nieuportschen loodsboot gevallen. De loods Janssens en de leerling Bulleel, die zich op het dek bevonden, werden tan gronde geslagen. De laatste was zoodanig geraakt dat hel hem onmogelijk was zijn rechter arm te bewegen. De sporen van den donder zijn nog aan boord zichtbaar; het hemel vuur heeft aan boord eene zwarte plek achtergelaten. Dinsdag, om I I 1/2 uur ’s morgends, is de heer Stephan Mayer, oud 4» jaar fabri kant, geboren le Steindmanger, wonende te Peslh, thans te Oostende verblijvende, voor een deel van het saisoen, na een bad genomen le hebben, in zijne kabien gegaan en eréschielijk overleden, zonder den tijd gehad le hebben zich le kleeden. De doc- toor heefi bevonden dal hij aan de gevolgen van eenen bloedaandrang gestorven was. Het getal der vrijwilligers, welke zich te Londen hebben doen inschrijven voor de internationale schieting le Luik, beloopt reeds tot 400 en men denkt met reden, schrijft het engelsch comiteit, dat men wel tot 800 zal komen. De inschrijving, welke geopend is om eenen prijs aan de belgische H' ADTERTEOTIE-B R, ter SUPPLEMENT RECUTBANK VAN ENKELE 1‘OLlCiE TE VEURNE. ZITTING VAN 23 AUGUSTI. Ferdinand Dcstoop, vischverkooper te Veurne, 10 franks boete of 3 dayco gevang voor scheld woorden iegeus Aiituun Vaiizeebroek. Morlion Louis, schipper te Forlhem, 10 franks boete of 3 dagen gevang voor beledigingen iegens Albert Schelle. l’arinenlier Leo, rondleurder te Dixmude, 5 fr, boete of dagen gevang voor scheldwoorden iegens Cleiuence Vanxeebroeck. Vermeesch Franciscus, dienstknecht, te Veurne- Beoosterpoort, Vandermeersch l’ieler, vischvcrkoo per le Veurne, elk 15 fr? boete of 5 dagen gevang voor rustestooring to Veurne, in den nacht van 15 tot 10 augusti 1869. een er Donderdag 26 Augusti 1869, 3 ure namiddag, ter herberg van llenri Kesleman, zal de Notaris DE CAE, le Veurne, verkoopen By titel 1 hckiare 55 aren 55 centiaren eertijds b drijfgras en zaailand, nu Weide, in BulsCatnp, sectie B, n.r 151a6i«, gebruikt door Eng. Deturck, tonder pachtrecht. Titels en kondilien by voornoemden notaris. van een Woensdag 8 September 1869, (zijnde den feestdag van O. L. V. Geboorteom 3 uren juist namidda;, te Houtbein, ter herberg de Brykery, bewoond door sieur Edouard Fonteyne-l'erdoolaege, Zal de Notaris HOLLY, te Wulveringhem residee- rondc, openbaar, in eene enkele zitting, verkoopen, liet volgende onroerende goed GEMEENTE IIOUTUEM. Ecnigc koop. Een Woonhuis, geljekend n.' 21, gebouwd in steen en gedekt met pannen, beslaande uit woonplaats, kamer, kelder, zolder, houlstal, oven kot en verdere gerieflijkheden, met de hoeveelheid volgens titel van 4 aren 23 cent” erf, onder grond van gebouwen en hovenierhof daarmedegaande, bekend bij kadaster sectie B, n."499‘” en 499’, op eene groote van 4 aren 90 centiaren, strekkende de erve zuid en noord, alles gestaan en gelegen binnen de gemeente llouthem, weinig zuid-oost van de kerk. Alles thans bewoond en gebruikt door den verkoo- per sieur Edouard Eerdoolaege. Om door den koo- per in genot en gebruik te treilen met 1 mei 1870. TV, II. OnmidiL lijk na de verknoping, zullen »og verkocht worden, 2 Iepen en 1 hollander-boom, staande op land van denzelven sieur Verdoolaege, tegenwoordig nog gebruikt door Carolus Cotlereel. De eigendomsbewijzen berusten ten kantore van M?" Holly voornoemd, bij wien men alle verdere inlichtingen bekomen kan. r - i ri- - - tl- I1.I-I n-1 -7-:r nTF-~-Tm ibib ijiib».MMiamiLmrawwiw»m» TOEWIJZING. M?" EÉSIRÉ DE BRAUWERE, Notaris te Veurne, zal op Woensdag I5d'" September 1869, 3 ure namid dag, ter afspanning de Trommels, Houtmarkt te Veurne, overgaan tot de eindelijke Toewijzing van: GEMEENTE WULPEN. Koop 1. Onlangs nieuw gebouwd Woonhuis ton dienste van heiberg genaamd St. Bernard, hebbende groote voutekclders, verschelde beneden en bovenka mers ruime zolders, magazijn, poerden stal, II 0,01,30C in eeuwigen erfpacht cn 5 aren erve medegaande, voorhoofdende noord op den Wulpendijk. Bewoond door Frans Floritoone, om in gebruik te treden 3 weken na de toewijzing. Koop 2. Woonhuizekcn met achterplaatsken cn stalleken, bevattende in oppervlakte 42 centiaren in eeuwigen erfpachi medegaande, voorhoofdende noord op den Wulpendjjk. Bewoond door Lodewyk Caillie, lol 1 mei 1870, aan fr. 60 bij jarc. Koop 3. Hofstedeken hebbende woonhuis met kel der, schuur, stallingen en 11 0,24,08 C”, onder gras en zaailand. Het woonhuis met een deel hofland bewoond door Sebastiaan Be Croo, tot 1 mei 1870, aan fr. 60 bij jare; het overig gebruikt door Frans FJorizoone tol 3 weken na dc toewijzing. Be eigendomsbewijzen en verkoopvoorwaarden be rusten ten kantore van genoemde Notaris Du Brau- webe, St. Denijsplein. Woensdag 1“ September 1869, 3 ure namiddag van alle soorten van gezaagd Hout om te bouwen. Elk zegge het rooit.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1