r r i -‘x, *r; f '1 VAX VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. ZATERDAG 18 AUGUST! I860. laat u niet toe zich IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE NAAR VEÖIHL IJZEREN WEG VAR DIXMUDE NAAR KIEUPORT. --voorop: ?n. Steen en •nderstaen- den. dienst te ontsnappen, zonder echter hunne geboortestad te verlaten, geeft nog altijd aanleiding tot eenen hevigen pennestrijd tusschen de duitsche en zwitsersche dag bladen. Het pruisisch gouvernement blijft in die handelwijze een bedriegëlijk feit zien, door zekere zwitsersche kantons aan gewend om zich geldmiddelen aan te schaffen. De Norddeutsche-Zeitung kondigt eene circulaire af van eenen agent van naluraliseering, die brieven van burger schap in een zwilsersch kanton aanbiedt, voor eene som van 500 frank. Die premie aan de zwitsersche kantons betaald, be schouwt hel gouvernement als eene ver goeding voor vrijstelling van krijgsdienst, iels dal door de pruisische wetten volstrekt verboden wordt. Dit ware overigens maar een voorrecht ten voordecle des rijken. Hel ollicieus orgaan van hel pruisisch gou vernement bevestigt levens, dal dezwitser- sche bondsraad zich met die zaak niet te bekommeren heeft; zij is voor Pruisen ge heel van binnenlandsche order en zou in geenerlei wijze de vriendschappelijke be dekkingen kunnen hinderen, metZwitser- land bestaande en aan welke Pruisen zoo veel prijs hecht. Een telegram uit Madrid meldt dat de pastoor Miller, die eene bende Carlislen aanvoerde, tot de dood veroocürdeeld is. Het vraagstuk van den eed der prelaten en der priesters zal waarschijnlijk aan hel onderzoek van het opperhof worden toe vertrouwd. Men verzekert dat, ten gevolge der moeilijkheden1, die de uitvoering der hoofdbelasling ontmoet, de heer Ardancz, niettegenstaande den raad zijner vrienden, het ministerie van financiën zou willen verlaten, liet gerucht loopt te Madrid, dat eeuigc unionisten voornemens zijn den regent Serrano als kandidaat voor den spaanschen troon voor te dragen. Eene samenzweering van Carlislen is te Palma ontdekt. Eene depechc uit Florencie logenstraft het gerucht, dat Garibaldi het eiland Ca- prera verlaten heeft, alsmede, dat, volgens hetwelk eene overeenkomstmeleenegroep bankiers zou gesloten zijn voor de uitgaaf van 300 milÜoen in obligation op de gees telijke goederen. SS Augiisti. DE DOODSTRAF. §1- Victor Hugo zegt in Les Misérables: Men kan eene zekere onverschilligheid hebben wegens ds doodstraf, zich niet uiten, ja en neen zeggen, zoo lang men met eigene oogen geenc guilloticn ge- zien heeft; maar wanneer men eeneaan- schouwt is de slag geweldig, men moet zich beslissen en zich vóór of Legen ver- klaren. De eenen bewonderen gelijk De Maistre, de anderen verfoeien gelijk Hee- caria. De guilloticn is de verharding der wel; zij wordt genoemd openbare wraak-, zij is niet onzijdig en laat u niet toe onzijdig te blijven. Deze die ze aan schouwt siddert eener gehe.imsvolle sid dering. Al de voorstellen der samen leving richten hun vraagpunt rond dit kapmes op. Het schavot is een schrik beeld. Het schavot is geen timmerwerk, het schavot is geen van hout en koorden gemaakt onbeweegbaar werktuig; hel schijnt een wezen te zijn dat ik weet niet welk duister uitzicht heeft; men zou zeggen dat dit timmerwerk ziet, dal dit werktuig hoort, verstaat, dat dit hout, dit ijzo.r, deze koorden eene wil hebben in het schrikkelijk droombeeld waarin de ziel geworpen is, het schavot vertoont zich afschuwelijk deelnemende in het geen hel doel. Het schavot is medeplichtig met den heul; hel verscheurt, het eet vleesch, het drinkt bloed. Het schavot is eene- soort van wangediochl, gemaakt door den rechter en den timmerman, een spook dat schijnt televen eenersoort van schrikverwekkend leven gemaakt van geheel de dood welke hel gegeven heeft.» Dit zijn de gevoelens van iedereen bTj het zien eener guilloticn; den dag na eene halsnechling en eenigc dagen nadien is men nog geheel diepdenkend en overstelpt van den schrikkelijkcn slag dien men ge voeld heeft bij hel vallen van het nood lottig mes, en men zfeglik dacht niet dat het zoo gcdrochlelijk wasMaar de denker blijft hier niet staan, hij weegt zijne in- drukkingen, hij klimt lol aan de oorzaken, hij vraagt aan zich zclven als deze gr'oote slag dien iedereen gevoelt wanneer men een verduldige ter dood brengt, de belui- genis niet is eener wonde die men aan het menschdom toebrengt; eindelijk tot do levenslelsels terug koerende, is hij gedre ven te zeggenDe samenleving heeft den mensch het leren niet gegeven, dus heeft zjj liet recht niet hel hem te ontnemen. Dit zeer eenvoudig onzeer natuurlijk gedacht dringt alsdan diep in hem, hel wordt eene zoo stellige waarheid dat niemand van dez.efi aan wien hij zijn gedacht overstelt, zich daartegen kan verzetten: Al degenen die hel schavot gezien hebben, hebben dit on dervonden, en al de denkers zeggen er is A.' 2279. Woensdag is de fransche senaat in alge- meene vergadering bijeengekomen om de lezing te aanhooren van liet verslag van den heer Devienne, dat de volgende wijzi gingen aanduidt, door de commissie aan l bel senalus-consull voorgesleld. Aan art. 5 Zl zijn de woorden bij bt slissing door be weegredenen gestaafd afgeschaft. Drie bijvoegelijke paragrafen zijn aan de arti kelen 5, 7 en II gevoegd, liet verslag zegt dat de commissie het amendement niet aanvaard heeft, strekkende om aan hel gouvernement het vermogen te ontnemen de meiers buiten den gemeente raad te kiezen. Het stelt vast als uitslagen der wet geving van 1852: de rust, de ontwikkeling van hel onderwijs en van den openbaren rijkdom, het behoud van den vrede en den eerbied van Frankrijk,geschraagd dooreen miliioen, vier honderd duizend soldaten, bereid om naar de grens te vliegen; einde lijk het land, van (ie diclalluir geleid naai de nilgcbreidsle grondwettige vrijheid. Het verslag eindigt met de verklat ing, dal het geslacht van 1869, nog beters oen Kan dan dal van 1852, indieti hel op stevige gron den hel thans ondernomen weik vestigt. In de gouvernemcnteele kringen van Parijs verhoopt men dal de fransche senaat de opening der algemeene beraadslaging zal vaststellen op maandag of dinsdag aan slaande. In hel liberale Kamp wilde men eene verdaging van c«ne week, ten einde aan al de senaleurs den lijd te laten om naar hunnen post terug te keeren en zich lol de beraadslaging voor te bereiden. Generaal Leboeuf, na de inhuldiging van zijnen generalen raad te hebben voorge zeten, moest dijnsdag bezit nemen van het ministerie van oorlog. Men verzekert dal er hem geen opvolger zal gegeven worden I in zijn krijgsbevelhebberschap van Tou louse, daar de afschafting dier bedieningen besloten is. Die maatregel zal goed ont haald worden, al ware hel maar voor de besparing die er zal uil voortvloeien. Er wordt te Parijs veel gesproken over den lerugkeer van LediK-ltollin, bij ver stek veroordeeld ais medeplichtige aan den aansla.' van fibaldi legen den keizer. Men is ovci het algemeen van ge voelets dat wanneer hij zich voor de recht bank zal aanbieden, hij z.l vrijgesproken worden. Dit oud lid van hel voorloopig gouvernement zou voornemens zijn zich bij de aanslaande kiezingen van Parijs als kandidaat voor te dragen. De zaak der Pruisen van Francfort, die zich in Zwitserland hebben doen naturali- seeren, om aan den pruisischcn krijgs- 43/ JAAR. - fr. y H»rk<4>o, Van Nieuport naar üixnrude Dixtuude naar Nieuport 7) BotjoctkXwJ hel kostelijk slechte spy»- l na liet eten rug, alle on- d, loospypont- rhunrttistnus, vlertoclil, ver- tiddcl voor «ie 1 hel geste' ortdurende Hel Blad verschijnt allen /.alerdag; dleinenl. Van Veurne naar Lichtervclde 7-00 11--M) 4 80 S-lö. Lichtervclde naar Veurne 9-10 1-30 2r86 S‘®. z Bijzondere treinen den TV eensdag. Dixmutle paar Veurne 8-00 12-33 Veurne naar ïiii. 9-00 1.-.M0 6-35 11-35 1-40. C-05 9-53 2-35 3-20. 8-3O,_, - 'y, xich van nl an niet genoeg >lfe du midi. slaat gevallen ic.haani, mocic- 1 gewoon leven, en. Verschelde proeven. Sedert nu kan ik my 'g van l’luskow, den in de niaeg, en de niaeg. -- pynen, nnchtc- im ih. de aerts- tor Martin, van np en hardnek- 3.860, mej Gal- icvcn gaf. Heden zeil1/4 2 fr. 25 4BI.ETTEN. °ek t hel vleesch. aen de kinderen neolacl niet wer kloosheid. is zeer Ha chocolaléc tc en over de Rcva- at uwe Revalctila eldig jeuksel dat 'pril 1868, niync 'itsleking. 7.y be zigheid en vaste r.'i de 576 tassen. Voor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. I ooi gansch Belgie: 6 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00. foor Ernuknjkfr. 16-30 ’sjaars. Een afzonderlijk nummer 10 Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel. Men schrijft in bij I’. Ryckkbokr, Oostslraat 6, te Veurne, en op al de poslkantooren van 1 '<<*I<1 vrachtvrij* en geheime s zachte ge- ch vertoon- lomcn alvo- •aek van de -■zocht vor- lloway’s be- iustuctic en de macg en lie meeste ir de te la llen genezen vendigo lichaem en dezelve oen ischen lyden den wanneer de Holloway «igene gene* VVV uitleggen verken groo- livoren, des den vernieu- fr. 1-50 c. of pol. e men zich 1, "<l LONDON. 1. te Veurne. tenlaclstc ge kit, twcemacl teren, waerin alle gevallen aanhouding anding, beet wintervoeten, kanker, go- fislitlns, jicnl - oroides, rim- ds, tcerc keel, wellen, ulcers, LKE DOOS OF Ten allen tijde zijn er vijanden eter doodstraf gew eest. Gij zult niet doodslaan. en allen Woensdag üi Sup- IKlUrvr. uvni<j liet Hijl*. Brieven en geld vrachtvrij* I*OI>ITKE1K OVERXtCHT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 1