Adgemeene Tijdingen. Besluiten en Benoemingen. Een ander ,f Mij"* bend v, gaan sterven, un tol een gel' Ingezonden A.i*tikel. CONFÉRENCE DE M."’ GATTI DE GAMOND AU CERCLE DE FURNES. Monsieur l’éditeur de l’advertentie-bi.ad, eene grooie onrechlvaarditjlieid in de samen- laving tc herstellen-, zijn wij dc tegenstrevers van het schavot, prediken wij de afschaf fing der doodstraf, stellen wij ons gedacht voor aan het rnenschdom, aanhooren wij dc tegenwerpingen die men ons zal doen, wederleggen wij hen, verspreiden wij ons leerstelsel en wij zullen aaneenen grooten maatsthappelijken voortgang medegewerkt hebben. Het gedacht van de afschaffing der dood straf is niet nieuw: in 1795, verdedigde de abt Fauchet ze vuriglijk voor de fransche staatsvergadering tijdens hel proces van bodewijk den XVI; hij zegde in deze ver gadering Dc samenleving heeft den mensch het leven niet gegeven, dus zij heeft het recht niet het hem te ontnemen. Zonder twijfel moet zij zich behouden, voegde hij er bij,maar is het waar dat nen het maar kan doen door de dood van den plichtigc, en indien zij het kan doen door andere middels, heeft zij het recht niet ze te gebruiken cn de plicht van de doodstraf af te schaffen. .Maar tegen gehoudendoordc machtige vijanden, de vergadering die dertien eeuwen dwinge landij te wreken had, liet zich nielovcrhalen door tleze rechtvaardige cn menschheids- volle opmerkingen. Aan wien is de schuld? Aan dezen die tot dan het volk onderdrukt hadden cn die allcnskens in het hart der 1 natie tleze hoeveelheid haat en wraak die ging uitbarsten vergaderd hadden? Om de gretigheid, de hoovaardij en dc redclooze driften te voldoen der koningen,dercdelcn en der geestelijken, heeft men moeten lichaamstraHen, kerkers en galgen uilvin- den; is het te verwonderen dal een volk dat zijne rechten heroverd heeft hel scha vot legen zijne beulen terugkeerl? Maar na dezen donderslag die voor naam draagt 95, heelt het rnenschdom zijnen vreedza- men gang genomen optie puinen der oude wereld; de haal is nitgedoofil en de voor uitgang draagt op zijn vaandelAFSCHAF FING DER DOODSTRAF. Te vervolgen.) M. J-.F-.A. i jen aan dun het gauscho Bia men, den davan- conférence a voire nous sub tle Indépendance eene bewu- tiff J van opentlijke vijandelijkheden genomen. Du »olk». menigte de kloosters aangevallen en hoeft mei steunen de vensters en deuren aan stukken geslagen. 7i| R1"'* binnen hel klooster rukken om haar ver- del<in;;swerk voort te letten toen de policie van het voorgeborchte versterking uit Berlyn heeft bekomen, die de rust hersteld heeft. Evenwel hebben de paters hun klooster verlaten en lijn in de stad komen wonèn. KLOOSTER-KRONIJK. In eenen brief nit Berlyn aan i meldt men dat er geheel Duitsland door ging tegen de kloosters ontstaat. Te Dusseldorf had een monnik lich schuldig ge maakt aan aanslag op de eerbaarheid v»u j,JI,ge meisjes; de overheid heeft lich too weinig gehaast om vervolgingen in te spannen, dat hij den tijd heeft gehad naar Holland te vlugten. Maar het gerucht verspreid lijnde, dat hij in een klooster van predik- heeren te Moabit was verscholen, is het volk tegen dit klooster in opschudding gekomen. Van dien dag hebben de betoaniugen een De inhulding van den ijierenweg van Veurne op Duinkerkeial op den V september nog geen plaats hebben. Dat is toch ’nen ijzerenweg die nut hel minste lierke kans heeft. Doch op nieuw verzekerd men ons, dal hel nu leker is dat dieinhulding voorzeker op den 15" van toekomende maand lal gebeuren. Wij gelo 1 ii Li CII J||ct niuiijk van llcninghelsl, onder hel voor zitterschap van den heer Louis lluyghe, tal maandag aanstaande een uitslap naar de Panne komen doen. den llandbogenhof alhier, op den trap die naar den gildenkamer van de maatschappij S.‘ Sebas- liaan geleid, hangt eene schilderij, welke de marlel- dóod van den II. Sebasliaan verbeeldt, en die ganseb morsig en besloven is. Welnu deler dagen heeft een kenner in deie schilderij een der beste stukken van den beroemden schilder Van Orlay erkent. Hel schijnt dal men hel tafereel lorgvuldiglijk ml doen kuisseben en herstellen. Zaterdag heeft le IJpercn de aanbesteding plaats gehad van eenen steenweg van Rousbrugge door Haringhe naar Watou. Zes soumissien lijn ingediend peweest’ de heer Tacquenter van Lessen in aannemer verklaard aan den prijs van 154,700 fr. De begroo- tinpsbeslek beliep tol 102,300 fr. £en ongeluk is gebeurd te Andenclle, nabij Andemies, in den nacht van 15 lol 16 augusli. Eenige werklieden waren vergaderd rondom de mijn der Liöaeois, hol oogenblik afwachtende om beneden te dalen. Een hunner had een geweer bij lich, waarvan hii hel mecanismus aan zijne gezellen toonde. Door een noodlottig toéval ging hel schoot af. en trof J. II. Ilubaut in volle borst. De ongelukkige leefde maar eenige uren meer. Hij laat eene weduwe en vijf kin deren achter. Onlangs bracht men in het gasthuis to Lyon (Frankrijk), een jongentje vaneen tiental jaar, die eenen stuiver in de keel had lillen. Hij had twee dagen tc voren eenen stuiver gekregen, en ontmoette twee knapen van lijnen ouderdom, dio hem lijn geld wilden afnemen. Hij vond geen ander middel dan hem in den mond m steken, maar in de worsteling zwolg by hem binnen. De geneesheer van zijn dorp kon hem niet uithalen, en men bracht het kind bij den heelmeester van het gasthuis le l.yon. De knaap wordt op eenen stoel gezet, en de heelmeester nadert I niet lijn werktuig in de hand. Zijt gc bang, man karakter uiltje? vraagt de geneesheer. Neen, mijnheer, Bij koninklijke besluiten van 14 juli en 3 augusli lijn benoemd: Konlroleur der direkle belastingen, necinsen en rekenschap van 4* klas tu Ooslvleteren, M. L.-A.-ll. Weustenraed, thans ontvanger tu Wynkel-Sl.-Eloi; Ontvanger le Pervyse, M. C.-A. Knudde, thans ont vanger te Slrybeek (Antwerpen); Ontvanger te Wulveringhem, 11. J.-M. Collette, thans ontvanger te Bouchautc; Ontvanger tc Couckelare, M. F.-A. Mature, thans ontvanger te Damme, in vervanging van II. Sicotli, die overgnnt naar Deinic. vous excitait a la générosilé, si Tartufe vous dé- j peignait tous les avantages de la franchise, series i vous convaincus? i MM. tont ètre raisonnable posvède des convic- lions qu’il a choisies libremenl, qu’il a longuement miiries, auxquelles il se dévoue. Son plus dier espoir est de les transmettre a ses enfants, non par la violence, niais par la persuasion, lei encore l’exemplc est tout puissant. Vous ne propagerei vos idéés que si vous prouvei a tous la valeur quo vous y attaches, en y conformant vos actes, dussiet vous y sacrifter vos intéréts, vous ineltre en lutte avec les préiugés qui vous enveloppen!. Un men- songe, unc faiblesse peut vous faire perdre toule influence morale sur votru enfant. C’est que le foyer est un aulel; et Ic pére et la mere sont les ponlifes de ce temple oü l'on adore le Dieu de verité. Admirei l’ordre qui préside a loutes choses. Le bruit de la vie ailait étouffer la voix de votre conscience; niais ellc vous parle au oom de vos enfants, el elle est écoulée! die vous rappelle au devoir rcligiunx du pcrleclionnemenl moral. Vous voila obligés d’acquérir toutes les verlos <{u:i vous souhaitci a autrui. En vériié, cello charge d’amcs fait la grandeur des chefs de families et la sainteté du foyer domestique. Qui done voudrail cuntester la justesse et la valeur pratique des préceples onsignés dans un si beau et si vigoureux iaugige'’ Ecoutons plus loin les reflexions de notre convain- cant oraleur sur la part quo l’Et.lta i revendiquor dans l'Enseignement. Oui, loutc nation soucieusc de ses deslinées, doit coiisacrer une part de ses richesses et de ses forces a la créalion de bonnes écoles. II faut qu’ellc culrevoie un idéal dont tous ses efforts tendent a la rapprocher. II apparlieul a la presse et aux associations telles que la l.igue de l’enseigneinent, de faire connaitre aux masses cel idéal, de le leur faire bien comprendre el aimer. Du vos écoles doit zortir unejeunesso ardenle I pour le bien et Ie vraides citoyens devours a leur patrie; et des femmes aiinanl la familie, Ie ménage, paree qu’ellc» savent se rendro utiles et aimables. La nouvelle généralion doit emporter du nos écoles cello devise: Que demain nous trouve meilleur» qu’nujourd’liui I Le bouquet final a élé pour le pays de Flandre el pour les I lamands. La perfection de ('agriculture, les idéés politique. cl patrioliques de uos nncctres, Ic lèlo au travail el u l’êtude do tn jeune généralion, out tour a tour élé maniés de main de m.iitre. S'il nous était permis de chercher quelque défaut dans la belle iiaranguede M."’ Galli, nous le trouvo- rions dans I’ordrede la disposition doses idéés. Nous savons que I’oralcur doit asset respecter la sagacité de I’auditeur, pour lui faire l’honmmr do ne pas lout lui dire. Quelque chose doit élro laissé a la sagacité de celui-ci el nourrir ainsi son xeeueillenient, cn meme temps que donner une petite satisfaction a sou amour-propre. M.,u‘ Gatti nous a paru avoir légérement incline vers le défaut opposé et si le plan de son discours nous a échappé \-a et la, nous sommes bien asset leméraires pour le lui dire. Mais nous Ic lui pardonnons cent fois, tellemenl cile nous a émerveiltés par la vériié do ses idéés, par 1st sentiments exquis qu'cllo a su élaler et propager a ceux qui l’écoulaiont. On done, M.'"‘ Gatti, avez- voqs trouvé le secret do faire verser des larmes aux femmes et de faire battre le ccrur des homines? Nous étions venus dans Ie bul d’npprécier valeur littéraire el c’est vous ntéiuc qui juguez. Certes, si nous n’avions tenu qu’a admirer un stylo simple, naturel el du meilleur ton, cn cotivenanco parfaite avec le sujet traité, nous pourrions nous direservisa souhait. Nous comptions sur tine bello pronoticialion de la langue et nous l’avons trouvée des plus correetes. Ce qui n’a nui en rieil a la pronun ciation, c’est l’harmonieuse inflexion d'un heureux timbre de voix ct toutes ces modifications succossives des diflérenles parlies du corps, qui contribucnt chacuno pour leur part it produire la conviction ct a surexciter le sentiment chez I’auditeur. Honneur a M.'"’Galli et mille remerciements, pour le plaisir qu’ellc nous a procuré, mais encore lage pour l’exccllent modélo quo sa c_. fl’ I laissé aux membres de notre Cerclc. Eene petitie ten voordode der afschaffing der kloosters, dio op dit oogenblik te Peslh iu omloop is, werd in eenige uren tijds met d'uizende handleckens bekleed. t OPENING DER JACHT. De Mont'/eur beval de volgende minislerieele be slissing Art. 1. De opening der jacht is op de volgende tijdstippen bepaald Voor de gedeelten des lands, gclcgi linkeroever der Sambcr en Maas, en I grondgebied der steden Luik, Doei en I 31 augusli; Voor de gedeelten des lands, gelegen tusschen die beide rivieren en aan den recliter-ocver der Macs den 4 september; Echter wordt de jacht met hnzewind-honden, slechts te rekenen van den 10 september geopend, en do faisantcnjacht, le rekenen van 1 October. Art. 2. Do jacht op hel vlakke veld is opgeschorst in de plaatsen, alwaar do sneeuw loelaat liet wild op hel spoor te volgen; zij blijft tocgelatcn in do bosschcn en moerassen cn langsheen de stroomen cn rivieren. oven dat er veel volk zal komen naar .(Stlerl maar zal ik llllj til. D„ lijk, kind, hou ker g maar in P*** ’n. i eenen frank. .oor vreemde licha'U lnc verscheidene (.iiet gehaald. I» d‘« |t ge! l,08ediT7dwor kan verhaald weg lichamen eene' De lYe,er ,ikan declinguilGeC’1! lC van hel schip r, („i 2300 robben 5’ augusli op je»fxpt Ge/mania, van d t zeemijl aM’1"1 j( en hii den •looinf; ^s Edipte, *°"d®lla nemen. niet in Thans beving, a minder dan 'yooi cngelscheteil*’01' met 55 koppen d u leeftocht voort |U, sporingen u> .^ja. bergen. Den 2H pfsu Bremerhaven. Jee. 70 koppen t’c Jt o voorraad. De,°. heerA.Koscnt^n Spitsbergen, iloordringc" 1 ^hj Zembla tol jl Zij vertrok Uxj tweedo G’e/mani<>. ,Jf'lP genoinen, ten te sporen, l'j. J,c' 4- De expedi“v /ar mont, «en geoloog. laatst, met ^r. expeditie \^l’ van april Janina, Jen woiiers.isin'^l’' ccn brand bijJn C1, 300 huilen J^a «chade is zeer a» ?re cnc mensche' lie Do ür«a<-*'Jdl de have van Sliept Zee vertrekken, j k zal gebruikt wo'' tusschen Suez e'1 Tvi Hel lol '*'£1 e. druk besprol1'<l|lk*ij Livingstone ccl’ v C izembe. En ‘le hj«> tracht de tongen in de echtgenoot n* j Middeu-Afrik» Js verklaring steeds vast»»" nijika af, van d»t meer, Jzi reservoirs weel, dal de 11 'j als preside1'4 schappij om itog de k» zijn verloren j komen bij i’j11 rjj.11 Men spre^jtl' die dc dood ren, enz., n>aa t te houden van Ju hunne fam,|,« liezen iu t’ulll*v#l^ render dan hd ,e* i Journal meileg1' jf eene mijn bij d” maakt. -.1 Den lijken uit de p ji 256. Der,o‘,cn’ Pui"h0Teke« Al verscheidene vonden. CK Een hunner I waar ik *n,j o- hoop oPG^T'jJ. ontbreekt. Dal li6,\ ,U‘-inCmel phchtzijn niet Veuillcz déroger A votre habitude do publier tout voire journal cn Hamand, pour que je puisso vous faire part du l’inipression qu’a exercée M."’ Gatli sur ses nombreux auditeurs dans sa Conférence de Di- manche dernier. Quoique prévenus en sa faveur par la haute position qu’ellc oceupe a Bruxelles, dans i’Educalion el l’En- seignement,nous ne perdons ici jamais de vue la clause morale dc la fable de. batons flottants: De loin c’est quelque chose et de prés ce u'esl rien. Ce ne fut pas le cas pour M."’ Gatti. Son apparition modeste devant le public, lui conquit tout d’abord notre bienveillaoce et provoqua une attention reli- gicuse aux premières paroles qu’ellc ailait proférer. Ces paroles, charmantes par leurjsiiuplicilé, étaient un apologue mylhologiquc établissant un heureux parallèle cnlre la conduite de» princes el de» fée» d’aulrefois avec la nótre, lorsdela naissance d’un enfant. Parlant de cette analogie de conduite, l’ora- leur avail tout naturelleinent a determiner, a qui le devoir d’éduquer incombe. Nous ne rcsistons pas au plaisir de citer quelques phrases £a et la interrompues que nous avons pu recueillir sur ce qu’ello a dit, relativement a l’édu- calion de familie el aux devoirs des parents: La familie eslappelée la première a créer le milieu oil doit so développer le jeune étre. On ne lui de- mande, a cet eHet, quo 1’amour et 1’exemple. L’af- fection des parents pour les enfants cst rareiuent exempli* de faiblesses; mais, telle qu’ellc se mani- f.-ste ellc est bienfaisante: c’esl la flamiue qui nous éclaire t nous réchauffe lecoeur pour la vieentière. L’exnmple n’est pas une influence moins bien- fais’iuté; il m peut étre Template par le précepte. 11 existe dans notre nature un fail a la fois co- iniqiie ci touchant: c’est Ic besoiu de protester coetre nof défauts.Ifous en sommes les victimes, cl >ous voulors en rffraochir ceux que nous aimons I Qum do plus naturel? Mais dites moi, »i Harpjigon

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 2