ZAAILAND ZAAILANDEN Huis en Schuur op cijns, TE VEURHE-BEWESTERPOORT. OPENBARE AANBESTEDING. TOEWIJZING. BEKENDMAKINGEN. Merkt van Veurne, WOONHUIS MET MEDEGAANDE ERVE TE HOUTHEM. 25 Augusti. b 36 00 00 00 00 00 22 75 00 00 18 50 80 00 Openbare Verkooping OPENBARE VERKOOPING WOONHUIZEN MET ERF, BINNEN VEUIINE. Gemeente Caaskerke. Veurne, oost bij stad. Stad Veurne. Graanprijzen der vorige week. Per' 143 litters. MAANDAG 50 AUGUSTI 4869, in den Gouden Leeuw, te Dixmude, om 2 ure na middag, van: Gemeente Lampemisse, (Vicogne-straat 1.* Koor. 11 1,48.60 Zaailand. 785 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 30 00 lol Zaaitarwc van 00 00 tot Zakken Rogge van 28 00 tot OPENBARE VERKOOPING in Steenkerke en Coxyde. V E It K O I> I MG van een liet kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne, BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. van Oiu uit gemeenschap te scheiden. •»»<wuar»n».«ai 1-4 O 00 id. 7 den Notaris STEVERLYHCK, te .■nrrw.HM «a—rsp-l-.ul rar.-iri ^rrnrirr xo november I860. Koopen 4 en Door ’t ambt Dinuude. 2 3 4 5 6 14 •20 Bij Bevel De Sekretaris. CH. CLAEREBOUDT. a 30 00 1 68 1 80 1 1-4 3 00 10 00 van een BIJ GEDWONGENS ONTEIGENING, vim en landen tot 1 oktober en voor de grazingen lot 11 6 bijzonderlijk lijn rijk in darink. vail (- -- cmt’nvnrvwntr Tarwe Zaaitarwc' van Kogge Nieuw Sucrioen van Oud Sucrioen van Haver Boonen Erweten Vlas van de boot van Petrus va n van van H 1,13,60 H 0,90,10 II 3,08,81 H 1,24,32 Weide. 11 1,69,50 Zaailand. 110,20,10 II 1,66,70 Weide. 8 tl 1,18,50 Waaigras. Gebruikt door de kinder? Conslandt, voor de zaai- - 1 ngstone wordt weder en gerucht gaande, dal n bij den koning van an den reiziger Burton van dat gerucht te be- afwachtiug, dat haar 1 omtrent dat deel van deren houden zich ter spoorloos verdwijnen ij, van het meer lauga- om de uitmondingen er geacht had een der jn, op te toeken. Men ir Roderick Murchison, ke geografische maai en jaar aangebleven is, m die waardigheid zelf lone te komen vcrwel- -Idetimoed van mannen, •Hl hel gevecht trolsee- l men rekening genoeg ongelukkigen, die, om leven wagen en ver- is niets harlverscheu- liaal, door den Dresdner Je ramp die onlangs in rd slachtoffers heeft ge en 10 dagen. Krachtens vonnis uitgesproken door de rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Veurne, in date 7 Augusti 1869, zal er door bet ambt van M.1" BENOIT SIMPELAERE, Notaris te Alveringhent, ten overstaan van den heer vrederechter, op Woensdag 1 September 1869, om 3 ure namiddag, ter herberg hel llandboogcn-hoj bij Henri Delanoeye, te Veurne, overgegaan worden tot de openbare verkooping, bij gedwongene onteigening, van de volgende onroe rende goederen: 1 Koop. Eene schoone partie Zaailand, groot bij titel 1 hectare 25 aren 78 centiaren, en volgens cadaster sectie C, nummers 115n cu 125, 1 hectare 17 aren 30 centiaren; gebruikt door Detollenaere- Ghyselen en andere, ten prijze van 450 franks ’sjaars, boven de contribution; met pagtrecht voor Oetollenaere, van 43 aren, tot 1 October 1873, en voor do andere pachters, slechts tot 1 October 1870. 2 Koop. Een Woonhuis ten dienste van .herberg met 77 centiaren Erf, bekend bij cadaster sectio A, numero 582; staande ter westzijde van de Buter- weegschaalstraat; gebruikt door Leopold Ldnnoyn, mits 200 fr. ’s jaars, met pachtregt tot 23 april 1870, 3 Koop. Een Huis met 22 centiaren. Erf, sectie A, numero 496 van het cadaster; staande ter noprdzijde van de Nieuwe Vischmarkt; gebruikt door du wed.” Montaigne, mits 72 fr.’ bij jare, tot 23 april 1870. Nadere inlichtingen te bekomen hij den Notai;i SiMPsiAERE, voornoemd, Aardappels per 100 kilog. Op de keerzijde waren deze woorden geschreven: Mijne beminde vrouw, heb goede voor Maria. In een boek, in mijne kamer, is er een thaler in papier. Vaarwel, beminde moeder en broeders! Tol «ederziens id. id. id. 43 Nieuw Sucrioen Oud Sucrioen Haver Boonen Ei weten 34 50 tot 39 00 00 00 tot 00 00 28 00 tot 00 00 21 25 tot 22 00 24 75 lot 25 00 17 00 tot 18 öu 29 00 tot 31 00 29 00 lot 32 00 0 00 tot van Woensdag 8 September 1869, om 4 ure na middag, ter herberg de Ploeg, to Veurne, zal Dl1" BE CAE, no taris te Veurne, openbaar verkoopen A oop 160 aren 58 cent. Zaailand, in Steenkerke, kadaster, sectie B, n.r 292, gebruikt door Bruno Verougstraete, tol 30 september 1869, ad 63 franks. Koop 2. 21 aren 90 cent. Zaailand, in Coxyde, deel van meerdere partij, kadaster, sectie C, n.’ 143, ge bruikt door de rechthebbers van 01. J. Declercq, tc Ooslduinkerke, mits 18 franks. De verkoopkosten zullen de 10 der koopsom niet te boven gaan. Conditiën en schetskaarten ten kantore van ge noemden notaris. Op Maandag 27 September 1869, ten 3 ure namid dag, ter herberg het Zilveren Hoofd, te Veurnc- Westerpoort, nabij de Adinkerkc-brug, bewoond door Pincent Bruwaert, Zal M.’ BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alveringliem, iti ééne zitting, openbaar verkoopen: GEMEENTE VEURNE-AVESTERPOORT. Koop 1. Een Huis, bestaande uit woonhuis, voute, kelder, winkel, keuken, alles overzolderd, gemaakt in steen en gedekt met pannen, staande op 98 cent" eeuwigen cynsgrond toebehoorendc aan bel hospitaal tu Veurne, en waarvoor jaarlijks den 30 april, be taald wordt 3 franks 35 eentiinen, alles slaande te Veurne-Bewesterpoort, langs de Duiokerke-vaart, zeer nabij de dorpplaats van Adinkerkc. Bewoond door Bend Fan Toortelboom, beenhouwer tc Veurne, lol 1 mei 1870, mits 6 franks bij maande. Koop 2. Een Gebouw dienende voor schuur en bergplaat» van allerhande voorwerpen, benevens een onderlat van zuiden daaraan, staande ook op grond van voornoemde hospitaal van Veurne, en de cijns begrepen onder den pachtprijs van ’t huis hier voren. Gebruikt door Eduard Matton, herbergier tc Veurne- Bewesterpoort, tot 1 mei 1870, mits 50 fr. bij jare, boven de cijnsprestaiic. Dc titelen, verkoopvoorwaarden en alle inlichtin gen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. 20 00 lot 00 00 tot 17 00 lot van 27 00 lol van 27 00 tot 5350 stukken boter aan 9900 eijeren, per 26 Er waren 112 konijnen, per kop Kiekens per koppel Woensdag 8 September 1869, (zijnde den feestdag van O. L. V. Geboorte), om 3 uren juist namiddag, te Houthem, ter herberg de Brykery, bewoond dour sieur Edouard Fontcyne-V erdoolaege, Zal de Notaris HOLLY, te Wulveringhem residec- rendc, openbaar, in eene enkele zitting, verkoopen, het volgende onroerende goed GEMEENTE HOUTHEM. Eenige koop. Een Woonhuis, getïekend n.' 21, gebouwd in steen en gedekt met pannen, bestaande uit woonplaats, kamer, kelder, zolder, hontstal, oven kol en verdere gerieflijkheden, met de hoeveelheid volgens titel van 4 aren 23 cent” erf, onder grond van gebouwen en hovenierhof daarmedegaande, bekend bij kadaster sectie B, n." 499'” en 499", op eene groote van 4 aren 90 centiaren, strekkende de erve zuid cn noord, alles gestaan en gelegen binnen de gemeente Houthem, weinig zuid-oost van dc kerk. Alles thans bewoond en gebruikt door den verkoo- per sieur Edouard l'erdoolaege. Om door den hoo per in genot cn gebruik te treden met 1 mei 1870. A'. I). Onmiddehjk na de verkooping, tullen nog verkocht worden, 2 Iepen en 1 holïander-boom, staande op land van denzelvcn sieur Verdoolaege, tegenwoordig nog gebruikt door Carolus Cotterecl. Dc eigendomsbewijzen berusten ten kantore van M.'" Rolly voornoemd, bij wien men alle verdere inlichtingen bekomen kan. Genezing door de Pillen en 'Zalf van Hollaway van eene Dame, die op het punt wat van te sterven. Me vrouw bosou de Grundy, Hill d’llarwich, verklaart, den 2 Februari 1863, dal zij zich, letterlijk gespro ken, van ’l hoofd tot de voeten met open wunden overdekt zag; dat de toestand, waarin zij verkeerde zoo bedenkelijk en zoo gevaarlijk was, dat hare beste vrienden haar nauwelijks durfden aanraken, uit vreeze, dat zij in hunne handen den geest zou geven. Na te vergeefs alle mogelijke middelen beproefd te hebben om haar pijn tc verzachten, stelde een inge wijde in de kennis der geneesmiddelen van Holloway voor, die aan te wenden; maar men begon met er den spot mede te drijven. Eindelijk wendde men die noglans aan, cn tot hare groote verwondering zoo wel als die van hare vrienden, deed zich eene opmer- kensvvaardigc beterschap gevoelen, waarop eene volkomen herstelling volgde. Maakt kenbaar dat er op Woensdag 1" September 1869, drie ure namiddag, ten Stadhuizezal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van de volgende werken STAD VEURNE. Lot. Het bedeU’en cn kuisclien van de Kaai cn het Kaaigat tot aan den kapitalen wal, bevat tende ongeveer 1917 vierkante meters, begroot op fr. 813-00. 2/" Lot. Het kuischcn der Riool, tc beginnen aan de kaai tot aan de noordoostzijde der groote merkt, bevattende eene uitgestrekte lengte van 530 meters, begroot op fr. 1205-00. /V. B. De waarde der delfaardc en degene van het slijk, die den eigendom van den aanemer zullen blijven, zijn in de bovenstaande begrootingen niet afgerekend. De aanbesteding zal geschieden bij afbod. liet kohier van lasten is berustende in hel stede lijk Sckretariaat. Ten Sladhuize, den 18 Augusti 1869. Kei Kollegie, AUG. BEHAEGHEL. M.‘" BÉSIRÉ DE BRAUWERE, Notaris te Vcnrnc, zal op Woensdag 15d'" September 1869, 3 ure namid dag, ter afspanning de Trommels, Houtmarkt te Veurne, overgaan tot de eindelijke Toewijzing van: GEMEENTE WULPEN. Koop 1. Onlangs nieuw gebouwd Woonhuis ten dienste van herberg genaamd St. Bernard, hebbende groote voutekelders, verscheide beneden en bovenka mers ruime zolders, magazijn, peerdenslal, 11 0,01,30 C in eeuwigen erfpacht en 5 aren erve medegaande, voorhoofdende noord op den Wulpendijk. Bewoond door Frans Florizoone, om in gebruik te treden 3 weken na do toewijzing. Koop 2. Woonliuizeken mei achterplaatsken en stalleken, bevattende in oppervlakte 42 centiaren in eeuwigenerfpachi medegaande, voorhoofdende noord op den Wulpendijk. Bewoond door I.odewijk Caillie, tot 1 mei 1870, aan fr. 60 bij jare. Koop 3. Hofstedeken hebbende woonhuis met kel der, schuur, stallingen cn II 0,24,08 C”, onder gras en zaailand. Het woonhuis met een deel hofland bewoond door Sebasliaan l)c Croo, tot 1 mei 1870, aan fr. 60 hij jare; hel overig gebruikt door Frans Floiizoone tul 3 weken na dc toewijzing. De eigendomsbewijzen en verkoopvoorwaarden be rusten ten kantore van genoemde Notaris De Bbav- w»rï, St. Denjjsplein. [ends, werden do laatste zij zijn ten getalle van eken zijn diep onder de On zal ze mogelijk maar kunnen terug vinden. De iachtofl’ers op hel oogen- Jod, wordt niet bevestigd, potlood geschreven, in m de verongelukten ge- •iehier de laatste plaats vcrsohuileu. In heb alle luchtindringing geheel •d de mijnen en dc fami- beschermen, die ver til. pluk papier geschreven: duidelijk ziende dal «ij nan u. Vaarwel aan allen l usschen 9 cn 10 ure. (.rijgen Zeker- operatie gelukte, af men den knaap n de verzameling len geneesheer uil nschelijk lichaam men zeer zouder- ichiedenis hier niet i van die vreemde zijn ingegaan. I, door eene mede- iteiu Westermeyer, dezer maand met uggekccrd is, den 1 W. L. deu slooiuer :ditie op circa eene en zelfden tijde zag het engelsch schip van die schepen te u«a bevond zich dan ia. hooge noorden niet rie duitsche cn twee nschip Bienenkorb, twaalf maanden van i het doen van na- Groenland en Spits ar» verliet dal schip lomscbip Albert met tic overwintering be nder bevel van den inzeiling van geheel rinnelsland en bet Spitsbergen en Nova ke breedte ten doel. Bremerhaven. 8" De 'editie, per stoomer leerden wordt deel- oolcentraalstreck op rhnven den 13 juni, i parlementslid Gra der en uitmuntend eland den 20 april de Bienenkorb. 5. I)e in du Innlslc dagen 'lisbergen vertrokken, irkije met 2;>,000 in- 9 op 10 augusti door oest; 1300 magazijnen md toe afgebrand. Do r gelukkig heeft men uren. h op dit oogunblik in i, gaat naar de Ronde men, het reuzenschip iggen van eeneii kabel, den 19. Victor Voorons, zoon van Carolus en van Marie Keersemaeker, Bewestcrpoort. den 20. Joseph Pilet, zoon van August cn Clementine Dewachter, binnen palen. den 22. Marie Aubert, dochter van Joseph en van Mathilde Dccroo, binnen palen. den 24. Eugenie Demeulenaere, dochter en Marie Butaeye, Klaverstraaf STERFGEVALLEN. den 22. Marie Bricoult, 2 maanden

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 3