I ZALF HOLLOWAY ch.êsbö1L_lASS0DIES LOUIS BECU, HOVENIER EN BOOMSNIJDER, TE St. KH IJ IS. HOUTVEND1T1E re ÏEUKIE, DU 11S01.D1B BlIllEUL. MEN VRAAGT LUDOVICUS SIX, ile-efl de ccr liet publijk kenbaar te maken dal liy licit te Veurne kotnl le stellen als Peerden en Rijtuig verbeurder. B O U W 1 N G van »cii nieuw SCSIOOLLOKAAL mul Ondenvijzers-wooning, levering van GEEN MEDECYNEN MEER. bekomen zonder medecyn, purgaliën noch BOETER GOMME Dés ré BALCAEN, MÉN VRAAGT EEN TIMMER»!AHSGAST, ALLEmHBELMIGENDSTE BERICHT. B E K i C lï T. Genezing en troost voor de bedlegerige. V id. id. fr.* 243 237 147 117 230 217 202 11)2 van du Een goeden Brouwersgast, F. LANCSWEERT, Ostende. SehooJ-meubelen enz. Te Stuyvekeïislterke. Jicht cn Rhumatisin. Diplheiia, Bronchitis, Zeere hals, IJeos- ten, Verkond heid. Alle Verscheidenheden van Huid Ontste king Scrofula en Scurvy. Waterzuchtig4' Hemoroidcs, Fisl**' Onl$,e Ongeregeldheid v;i>* Beide Salf en Pillen*^ de gevallen gezond/ieidsmecl: ItEVAIzENTA ABAB1CA DU BARKY van Londen ,i;, Icn re b„ E. DUCLOS e» R. D0B15EI.AERE, c/.«„, dmael, lc VE„n5t. - &xo<>pm2tn in Crarin en Znad 77! AL VEIUNGIIEM; Belanghebbenden Agent der koolmijnen van Mons, DOOM Trt Elk argge'hel voort. I 288 if* - De Sekrelaiie, AUGUST PARUT. beilient tv worden van per brievo of mondelings, Per 10,000 k. O I’ C OM l> T A N T. Ver »n< o k. fr, 121 00 118 80 73 50 58 50 115 00 lOIlliO 101 00 01 00 agons op Woensdag 1" September I860, 3 OP COMPUNT. fr. 5 00 i 4 80 4 00 3 78 4 25 Zeer Uedreven rti dezen sliel. Te bevragen ten Uurcele van hel Blad. M- ij j—- - - vusi »vw.|a 1, bevragen bij C. L. Koïê, Zuidsiraat te Vetwne. Hij verbeurd peerden voor alle diensten. Zich lol nu te bevragen in den Café Frangait. Hij beveelt zi’cli in een-ieders gunst. HIPI'. VATïHLDTË-VANGHILLEWE, IXatnanllvl'er, Goud- en Zilversmid, Groole Markt, te Dixmude, maakt hol geëerd publiek en in het bij zonder zijne reeds talrijke biiitcn-kal.uiten bekend, dat hij de «jon niet is van zijms oom Vanhaute- Delaeauw, noch vuii «ijn goed verkoopt; maar dat hij de zoon is van .1 'aiihau/eTomuielein, en voor eigene rekening wekelijks ter markten is van Veurne, Kiéuport Couckclare, met een schoon assortiment Gouden, Zilveren cn Diamanten Objecten, alles op titre van kóntrol, waarvan hij do schriflelijkc waar borg afleverl en aan eenew prijs zoo voordeelig als dat een jonge beg'mncndc maar doen kan om kalan ten ie winnen. Bovenstaande aankondiging zal het bericht dal Vanhaute-Delaeauw in db Veurnesche dagbladeren doel aanuoticeeren nog te meer voor echt bevestigen, waar hij laai welen dal die Vanhaute zijn zoon niet is noch van zijn goed verkoopt. 6es charbons sonl ree unus pir les principaux tié^ciants comine des meilleurs iinportés. Sent agent pour Ostende, Gand, Nieuport, etc. GaiIletten, brou .verskoten Gaillelleries, Tout vcnanl, 30 p. groeve Fijne Coke lavé Coke intermédiaire Coke non lavé Menu coke Prijs per noruber van zakken schepen te nemen te Feurne. OP COMPTANT. OP CREDIT. Gailletlen eerste kwaliteit, fr. 5 00 fr. 8 25 Gailletterie id. groeve 4 80 5 OO Tout venant id. 4 00 >4 25 Fijno3 78 4 00 Smidskolen 4 25 4 78 Hij verzoekt alle de persoonen dewelke begei-ron hem, hunne nnngéiiame order» zoo haast moge lijk t<« Islen geworden, verzekerende dat zij ter trouw zullen be dient worden. Dijtisdag 7”“ September I860, ten II ure voor middag, ter herberg bewoond door llenri Knockaert, bij de Klooster-molen te Stay vekenskerke, zal bet Ko'.lcgiu van Burgemeester cn Schepenen der zelve gemeente, ovwrgaan tol <lo aanbesteding bij gesloten wnbindingsbrievwji voorafgaandelijk te plaatsen in Wi e daartoe bealomdc bus welke reeds drie dagen te varen zal gesteld worden ter getneldu herberg, van a4 de werken, in één lot, tol liet bouwen van e»n Schowl-lokan) met onderwyzers-woouing en vrrdcro ivfhanglykheden alsmede der levering en plu.itsieg van «ehoolmeiibeleh, waarvan de algc- inoene begroeting beloopt tot fr.’ 17,313-20. De lanvoorwaarden en plans zijn tvr| inzage, borustekd in meergemelde herberg. Va»tge«lwld in titling van 17" Aug.uti 1800. Brergemeciler en Schepenen, J. B» DE GRAVE. Deze wonderbare Salf werktal» tooverachtig in het verlichten en genezing van oude zweren, wonden, kwaede beenen, ulcecrs en eruptions der huid; wan neer dezelve op de oppervlakte gewreven, dezelve dringt door en zuivert elke plaets by deszei fs door- loopen en oefend de gezondste invloed nit over de in wendige constructie. Dezelve geneest door zuivering alle aninialieale sappe» waermede het in contact komt en daerby bevorderd eene gezonde cn voortdu rende genezing. Voor leiders van de martelende pyn van rhumn- tisme en jicht, deze Salf zal onsohatbuer schyncn. Na formenting met warm water de verzachtende wer king van deze Salf is wondcrlyk: hel schynt ten ecnemale de iiiflamalie te verminderen, maekl de py n drag Ijk, vermindert de zwelling, liV.rsleld naluerly ken omloop cn verdrjfd de kwael. Voorde bovengenoem de kwalen de Sall van Holloway cn de Pillen zyn on wan kei ba er n en bevolen. Deze aerd van ongesteldheden kunnen genezen worden door Salf, door driemacl daegs de hals borst en de ruggegracd vnn dc zieke in]le wryvun- Dezelve zal weldra indringen en oogenblj kkcly'. ver lichting geven. By alle graden van Influenza, Koude en Bronchitis, doei behandeling mag met gerustheid en zekerheid aangewend worden, inderdaed het is niet bekend ooit in gebreke t« zyn gebleven. Deze Salf is eene zekere genezing voor Ringworm, Sciirfv, Scrofula,en voorde nicest ingewortelde huik kwalen waeraen licl mim.eholyk (-«»lncht onderhevig is. Dezelve kunnen niet spoediger en zekerder gene zen worden dan door het gebruik van Holloway’sSalf, tegelyk met hel gebruik zyner beroemde Pillen welke zoo krachtig op hel gestel werken cn het bloed zoo Heeft de eer hel publiek kenbaar te maken, dat hij zich te Veurne komt vestigen als opvolger van Franciseus Dewilde. Hij beveelt zich in de gunst van een-ieder. Te bevragen bij de W.' Gzvx, Klaverstraat, Veurne. zuiveren dat deze kwal*11! verbannen worden, cn hell genezing ondervindt. Neem in acht voor ‘k’*' kwael welke gcwoonl)’* - voel loosheid of als g*r'llt wnervan weinig of ge#11 11 reus de beenen gezwoU1’’ kwael moet aen de lever®* den; daerom gaet direct *s ruchte Pillen te nemen t'-"- wryvingdc Salf goed o’®r rechter zydo al waer del1'® waterzuchtige gevallen z®'" men gewerkte invlm d v-i Deze kwalen zyn zeer de geest, verkeerde delic®* <le bekendheid van den 1*^ jnren aen bemoroitles o® zy steeds hebben gebrui* f Snif, met oogenblikkeljk*1 zing bewerkt zonder bet 'lf van hun kwael aen ander*9 buideel* meldeSalf, dae(,,'i zelfs omloop regelen, d® 9 wen,cn hel geheele geste* Worden oogcnblikkeljL neicu wanneer daegs, in dezyde op di I' hel langzamerhand drii’b' bogenblikkelyk serlich*1''9. wil een volmaektu gene’1 Kwade beenen, »lcch*9I van moskiels, coco bnf springende hanijpn, ck®*1. zette cn styve gelederen, k lierzwellingen, pyn >n maiisine, schurftig hoe*®'^ huid kwalen, schurf,lcfrC. verwondingen, geeuwi OMSTANDIGE INLICHTlK^ POT Cf' Worden verkocht by de 3-7B c., en 0 Ir. vO®1 Voor den verkoop in ’l fr den Professor HOLLOW Volgens de Te bekomen bij E. D<lC^ vertenng, de speenzieku, slj men, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizeligheid «doninwl in"^‘ l°n.dCr m lyd van zwangerschap, maegpyn, maegzuer en maegkramp, en onstcllenisder niaeg, der lenden va„ i °°,r’ t,Uer> k.0Ut' sleltenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochlpj nen, van den ndem, slymvliezen hlaes en pal 'slin.-l i ''i'’ i' 'Cl ,erl>U i steking, teer.ng, hairvorm, uitwerpingen, zwaerinoedigheid, het vergaen, uitputting, lamheid' \'ill, i "’U1' ncn|l,l,r’1 igl11’" Herecyn, koorts, moederkwael, sirvitusdans, prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen kwalen en 711 vl< vcrlie» van hel g<’b<"o ,1 koudheid, grippe, bleek kleur, gemis vnn fri.chheid <-n krachtdadigheid, van zwaeriuocdi'ec Bedachten ^7° Vnnbloc'11’ »>l<*-kxucht, f. iwnkkc kinderen en persoonen van alle ouderdom, kloeke >piercn en vast vleeseli vormende 19 insÈ>ch’ks het besttf IJtlhehxel uil 7ü Oüü gcnezingeii. Grsrzisc vx.s nza Pacs: .Rome, 21 Juli I8Ö«. De gezondheid van den II V i nl ander geneesmiddel onthoudende, zvne mneltyden doet met be Revalenta Arabic, Du Ba,ru die w„.'u?t“ i’ '"‘"""«lend, voorn' de vonrdeelen prjzen welke zv gevoelt van dit uitmuntend meel, wacrvan hy een schotclvol on i,-l' R 'll‘b '’*>e" °P hem verwekt 11 Cein/tcaal ii. 88,014 ra» mevrouw de mar/degin nx Ihmis. Na|iels, 17 april 1882, mynl eer JL Nn neemt.. Correspondent die zeven jaren deinde. Het was myonmogeljk te lezen, sehryveti, of van cenigc kleine nai ld w’ci k< t' L't''n!t *J ke spysverteermg, gedurige slapeloosheid, en ik wasten prooi aen eene zenn waclitipc onrust <ll 1 1 Tcnukloppingen <li»t’ zelfs de stem myner kamermeiddeed mv Ivden; ik was uiterst droefgeestig cn alle gciuoenschm m ./U' c" wccr deed gaen. Het g' u; engi-lsclie en Iransche geneesliecren m j nuilelooze inedcc v ni’ii voorschreven hebbende heb il- nis,", '"1 "L'n nn,cnscl’ was my zeer 1-„ ne maendi n mack ik er myn gewoon voedsel van. De Revalenta draegl wel hacr nacm want d n?"Ivl"|H ’i '‘’n ffefondheidf»'e I bezig houden, beiueken doen en ontvan-,en, in een woord, nn ne maatsclinppelvke plai ts berm nu-,, u 1 80c,l'’ God zy beeft my holmarschalk van eene maegonlsteking. - n. 63,184, du vrouw van mynl'. L. Dun Ju'nol b O J,a1rlu?,,,, Dï l!Rrn*’'- «2,081, i"l )r dr «"“wen, ooger. en het hoofd. - n. 02,815, mynh. J. J. Noöi, van *>0 iare, d TI’ 'a" 'er,c,,< idcnc )nrc" 0_,4i0 St.-Romaine des Isles (Saóne-et-Loire). God zy dank, de Rerglcntn A'èalioa, heeft een’eindc i I t’P5,vt'r,e, r,"0 cn Pï"*" "I Ivke tweelingen en slechte spvsverteeringen, om my op nieuw den kostbaren schat der ue^iidh. i I 18 jnren schrtk^^ diaken Alx. btiiarl, van 3 jaren afgrysdjkc zenuvsmarl, \an scherp rhumatismus. slapeloosheid en nfkeer’v h’ i '(?,nI>arel> P’stoor. 11 eene maegonssteking die hem 15 of 16 koeren daegs, gedurende acht jnren deden braken. N 40 ‘HG <1,. LaÏ* "i w'e"’ к. ge verstopp.ng.-.N 49,422, mynh. Baldwin, van volkon ene vervulling, lamheid der leden i„Z(.Lib ««son. van Heuru-y'iJ RRR ,"n<?C,cr00le S-M'cl"elslraet, 17, te Parys, van longenvertcering, die ongeneesbaer was ver' I - 'r<] i°n OGÖ.i;*""'"Og allyd eene goede gezondheid. Voedzamer dan h. t ‘l.-isch, versp.ert zy 150 keerên h\! 8i’ü U” h«er nog slechts -> 1/2 ki^. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 2 1/2 kil. 10 fr 6 kil. 32 fr.; 12 kif. 00 fr 5 s «"‘lere gcnecstniddJ GEZONDHEID VOOR ALLEN MET DEN BESTEN DER CHOCOLATEN DE REVALENTA CHOCO! ATI-P IH IMDUV .k nnnEf* lieu macl voedzamer dan den gewonnen chocolaet, deze uitgelezen.- spy., zuiv.rt hel bloed ver, l, HABin r0F Gezuiverd door byzondere machicuen, van ul het geen in den cacao verhittend is deze choco Ur r m de her’s‘ vaneen Rauw gestel; hy geeft hel appetyl weder, goede snysverteertm- cn verfrisschende 's «eer wel geschikt voor de zwakke in*'- leeren kunnen Cerlifwact 70,400.’Ca’dix 8 juni 186a! myne vroinv <lie sedert jaren lemKc^fft 7"aksle'' d"' gr goed genezen door uwe Reva enta chocolaten, burggraef Moyano. - N. 72 682 Beaumont 5 ,T r!" “’^''?i.den en ae.i G<'d zenden. Zy doel wonderen, f’. Falett- anolheker -L N 71 (tol V. .-., i, v m 1868. (.dieft my twael. doozen uwer g®f11 lenta eboeolatée du Barry. Zuster T«/aL over - Arlr’n lïTinei. dc” 27 dccc'"b*r 1868, n ynh. wv zi n chocolntée volkomen de gezondhei/n.ynér dochter hersteld heeft cn hn 'lKr,a pa|"JC-J.21 OetolP>r >867, mynh. ik heb de voldoening 1C ,v S.„Oel.k. lepS0 si-,,,, ,5,! Llï;,h en, i'■'i 'r;'1 diC dochter die buitengewoon lydende wau kon h ier vo.-.l«,.lc,, /a consul van Frankrvk N. 68,711’- vind zich wel van dc Chocolaet du Barrv die haer de rr, 11' "l' ',:rlc.l'rc"' '’"J3 1 s'‘'P*'"; *J’ bezweek onder de slapeloos! :.l. zwakheid vlecsch heeft wedergegeven; kortom zy geniet van eene goedé' .'ezo ’Pysverteering en weldoende slacp, zenu«s*‘,,ftj In doozen en tabletten om I2tassen te mnken fr -in 1" «owa. ra< n zy Stdtrlj.ircn vreemd was. «0 tr., .vn.ln ongeveer '"’f"- fr0 IS» I« fr.;<l' Woensdag 1" September 1869, 3 uro namiddag van alle soorten van gezaagd Hout om te bouwen. Elk zegge hel tooit. .w.mcKMJiAr- -'-i^irMZirwrAKWW.'VJMiBrrkM?iin iw4.in m w «umf Bericht het publiek dal hij van zijne reis naar l'.ngidand, terug gekomen is, alwaar hij nllerschoonsle eu zuivere soorten van zaaigraan op stam heeft gc- kooht, zoo wel om te zaaijen in zware landen cn poldergrondcii, als in lichte landen; alle deze soorten eene buitengewone opbrengst gevende. Hij heeft van al deze tarwesoorten échanlillons ■-.ledegebiacbt, zichtbaar in de bijzomlersto herber gen van Veurne-Ambacht en in ’l lioutland. PttTER GOMME, bericht de genen die ervan willen bediend zyn, dat zij ten spoedigste verzocht worden hunne namen nantegeven. Genadige prijs en getrouw on spoedig bediend. Mankt kenbaar, dat hij de alderbesto Monsche Kolen verkoopt aan de station te nemen van Adin- kerke, Veurne, Avecappelle, Ooslkerke, Niouport, Ramscnppulle, Pervyse, Dixmude, lassen, 'Zarren, llandzacme en Cortemarck, tian de volgende prijzen boven prijs van transport.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 4