r j VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. I K ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1809. JAAR. 'A 45/ l>etaalL»»ai* voorop: N.r 2280. hooren van een nieuw amendement, door den heer Goulhot van Saint Germain aan rscheidenegeruststellende notasafgekon- het ontwerp van senatus'-consult voorge el over de gezondheid van keizer Napo- steld. Die senateur, zpnder het recht van initiatief van hel wetgend korps aan te raken, vraagt dat de ontwerpen, van die vergadering uitgaande, naar den staatsraad zouden verzonden worden, aleer in beraad- i staging te worden gebracht. Het is onnauwkeurig dat maarschalk Prim te Parijs een onderhoud heeft gehad met den heer Nigra, gezant van Italië, nopens de kandidatuur van den hertog van Genua voor den spaanschen troon. De twee staatsmannen hebben zich zelfs niet ontmoet. De Impartial van Madrid loochent het j gerucht, door verscheide dagbladen mede- gedeeld, als zou de leening met hel huis I Erlanger gesloten, reeds opgeslorpt zijn. Er blijft nog negen-en-derlig millioen en half over en de dienst der coupons lol op 15 december is verzekerd. Veurne -4 September. DE DOODSTRAF. Het voorloopig bestuur van het gemee- nebest 1848 heeft verstaan dal Frankryk j rijp was voor dezen vooruitgang en dal de unuer oe aigevau.u.^v... I bloedvlek die het eerttp gemeentebest he iïanM-'h win. 1 «nluiXm aangegroeid zijn. De noodzakelijkheid aan Frankrijko keren, dal door eigen kracht werken kan, springt haast iedereen in hel oog. Enkel het minisierie van binnenlandsclie zaken schijnt zich nog geene rekenschap dier noodwendigheid te geven. Een zendbrief aan de prefecten gestuurd, om te beletten dat generale raden staalkundige stemmin gen uitbrengen, is er een bewijs van, even als de hardnekkigheid, waarmede men zich in dat zelfde ministerie vaslklist aan arti kel 75 der grondwet, dat de ambtenaren onverantwoordelijk maakt voorde misbrui ken die zij begaan. Het is de heer de Persigny, die in den franschen senaat de beraadslaging over het senatus-consult open zal. Men denkt dat de debatten over de nieuwe hervormingen tot hel einde der aanstaande week zullen duren. Het publiek in het algemeen zal nog ditmaal uitgesloten blijven, doch men zal de afgevaardigden en het diplomatisch korps loèlaten. De commissie van het senatus-consult heeft eergisteren, om twee uur, vergade ring gehouden om de ontwikkeling te aan- IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXMUDE NAAR NIEUPORT. in den booswicht. Na op deze zoo goed en zoo cdelmoedig- lijk gegronde voorstelling beraadslaagd te hebben sprak het bestuur de afschaffing der doodstraf uit, en de guillolien heeft opge houden te werken in Frankryk lot aan de wederherstelling van het tweede keizerrijk. §11. DE DOODSTRAF IS EENE ONRECHTVAARDIGHEID. Een beroemde franschc schrijver, Al phonse Karr, heefteen hoog woord uitgespro ken, dat de tegenstrevers der afschalling der doodstraf gaarn herhalen; hij zegde: Dat de moordenaar het voorbeeld aan de samenleving geve, en dal hij zich voor- laan onthoude de lieden die hij besteelt te vermoorden, en dan alleen zal men kunnen het schavot afschaffèn. Er is in den schijn niets redelijker dan dit ge dacht, en menige menschen hebben zich laten misleiden, in plaats van er maar cene zeer geeslvolle grill in te zien van eenen te verstandigen en le menschelijkenschrijver, om rechlzinniglijk zulk cene maatschap pelijke dwaling te verklaren. Indien wij nader deze voorstelling onderzoeken, vinden wij dat zij valsch, wreed, en te genoegzaam aan de klein moedige zielen is om waar te zijn. Men ziel dat het de bewijsreden is der vervaarde lieden. Hebben wij den moed menschlijk te zijn op onze verantwoordelijkheid. Zou het geene schand zijn voor de samenleving indien zij moest wachten tol dal de moor denaars haar het voorbeeld geven? En in dien de moordenaar verdwijnt ten gevolge van het onderwijs en van de zedelijkheid onder de volkeren verspreid, welke ver diensten zou dan de samenleving hebben van de doodstraf uit hare wetten le vra gen Neen het is aan de samenleving van het voorbeeld le geven Dat zij eerst den beul afschaffe, deze wettelijke moor denaar in wiens hart ik niet dringen wil uil vrees van er gevaarlijke geheimen te vinden; dal zij haren plicht doe, dal zij met overvloed het onderwijs en de zede lijkheid in het volk verspreide, en do moordenaar zal verdwijnen. Ik stuun op deze voorstelling van he< onderwijs te verspreiden, want zonder onderwijs is er geen toorn aan de onrede lijke driften de godsdienst zelve is niet genoeg; inderdaad vindt me» geene ge meenten die cene soort van beroemdheid zijn in de jaarboeken der misdaden, en noglans sedert zeven of acht honderd jaren is er op deze gemeenten eene kerk en een pastor, maar bijna niemand kan noch le zen noch schrijven. Neen, de godsdienst is Politiek Overzicht. Het staatsblad van Frankrijk heeft reeds vei ligd over de gezondheid Icon, en echter is er de linancieele en nijverheidswereld niet door gerust gesteld: groote depots van waardijen zijn uil ver schillende kredietinstellingen getrokken. Men vindt hel zonderling dal de no las van ’t franschc staatsblad doorgeene geneeshec- ren ondertcekend zijn en men gelooft dal men om zekere redenen de waarheid voor het publiek verdwijnt. De Public, die in slaat is goed ingelicht le zijn, kondigt aan, dat er zeer belangrijke linancieele maatregelen bij de opening der aanstaande sessie aan de goedkeur ing van hel fransch wetgevend korps zullen onder worpen worden. Hel fransch gouvernement zou eene wet op de kleine jaarwedden aan bieden en in hel budjet eene schikking brengen, die nog al gevoelig den grond eigendom ontlasten zon. Eindelijk hel zou hel vraagstuk oplossen der vermindering van de helft der rechten op den drank, aan L hel octrooi van Parijs te betalen. Hel schijnt dal de hervormingen, aan de staatkunde te brengen, dienu Frankrijk be heert, veel aanhangers verworven hebben, sedert de ongesteldheid van keizer Napo leon, en dit zoowel onder de senateurs als onder de afgevaardigden. Hel is zeer waar- tgevend korps aanzienlijk zal jn zjnjng van Jen 27“ februarij zegde La- I zijn. De noodzakelijkheid om i mar tine deze gedenkwaardige woorden jk een gouvernement te verze- i [)e omwentelingen hebben eenen uitne- menden voortgang te doen, eenen edel- moedigen toon aan het menschdom te brengen. Ik ben zoodanig overtuigd dat deze vooruitgang van God geboden is, en van de menschen zou verstaan en geze- gend zijn, dat indien ik alleen gezagbeb- her en uitbrenger dezer omwenteling ware, ik niet zou deinzen om van dit be- sluit het eeiste raadsbesluit van het n gemeenebest le maken. En door dit be- sluit alleen zou ik het meer harten in Frankryk en in Europa winnen, dan honderden beteugelende wellen van uit- n bar.ningen, vervolgingen, ontroovingen en lijfstraffen het lot zich zouden vast- hechtenIk zou de doodstraf afscliaffen. Ik zou ze afschaffen in alle gevallen, want desamenleving heeft ze niet meer noodig; het voorbeeld met den plechtige ter dood te slagen verderft meer dan bel verschrikt. Het bloed roept het bloed. De grond- regel der onschendbaarheid van het menschelijk leven zou beter verdedigd zijn indien de samenleving deze on- schendbaarheid des levens herkende zelfs Het Blad verschijnt allen Zaterdag; l nw I en allen Woensdag in Sup- lenient. Eoor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-OÜ fr. f oor ganreh Helgie: 6 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00. foor Frankrijk: fr. 10-50 'sjaars. Een aftonderlijk nummer 10 C.’ Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel. Men schrijft in bij l’. Hïckibius, Ooststraal 6, te Veurne, en op al Ie po<tkanim>ren van liet Kijk. Brieven en geld vrachtvrij' Van Veurne nanr Lichtervelde 7-00 11-40 4-50 6-10. Lichtervelde naar Veurue 9-10 1-50 2-20 8-0Ö. Bijzondere treinen den JVoeusdsg. Dixmude naar Veurne 8-00 12-35 Veurne naar Dix. 0-00 1-50 Van Nieuport naar Dixmutle 6-55 11-35 4-40. 6-05 Dixiuude naar Nieuporl 9-55 2-35 5-20. 8-50 I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1