J NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN EET ARRONDISSEMENT. VAX VEURNE, JAAIl. ontwerpen te geven. de iioop aan liezen, en Mén kan, zulk i schaft, trouwen verdient. DE DOODSTRAF. §11- DE DOODSTRAF IS EENE ONRECHT. AARDIGHEID. De doodstraf is eene onrechtvaardige straf, de samenleving heeft hel recht niet ze opteleggen, wij hebben hoi rpnii« De Impartial van Madrid logenstraft, dal het amerikaanscb gezantschap hetspaansch gouvernement bene nota overhandigd heeft, welke de mogelijkheid doet voorzien der den beschuldigde doen ver heul bekentenissen onttrekken, op deze bewijzen die doorslaande schijnen, hel leven aan een ónnoozele ont nemen, terwijl dat eenigen tijd nadien, de ware plichtige, niet meer bekwaam zijnde je, wedéislaan aan de gewelensknaging, zich zelven aan het gerecht zal komen leveren. Dit is alreeds gebeurd, ik maak hier geéne ongegronde en Ónmogelijke veronderstellingen, en tol groole schand der samenleving is hel ongelukkiglijk waar dal de beul versclicide maal Önnoózelen onllioofd heeft. Vooriaan is het de plicht van hel verliclitè mensebdóm zulke mis daden onmogelijk te maken, liet is zijn plicht de doodstraf afïeschatïen. De doodstraf is niet alleenlijk eeue on rechtvaardigheid, hel is eene maatschap pelijke misdaad. Inderdaad zij behelst de scliroomelijksle bijzonderheden die kun nen uitgevonden worden, en welke al de strafwetboeken voorzien hebben; deze mis daad is verzamelend, hetgeen dezelve wreedheid veronderstell van wegens de moordenaars, zij is koelbloediglijk uitge vonden, langen lijd voorbedacht, wijsse- lijk aangeleid en lafhartiglijk uiteevoerd» Wal Eer en lof aan die leerzuchtige jonge lingen; als ook aan de heeren bestuurder en professors onzer school. Veurne slad moei zich verheugen van een geslicht te bezitten, die aan hare jeugd eene voortreffelijke opvoeding ver en die, op alle manieren, hel ver en de genegenheid der huisvaders 45/ ZATERDAG 11 SEPTEMBER I860. rëculer die op de onfaalbaarheid zou Uur- yeh steunen? Is het niet waar dat de obr- declcn des meüsclicn oh/oL-<>.. IiiHcIn-y ving Betaalbaar voorop: Volgens de Palrie van Parijs zijn de lij dingen over de gezondheid van keizer 'iapoleon meer en meer voldoende. Hij ou dinsdag den ministerraad hebben voór- ’ezelen, die een uur en half duurde, al de erkenning van de opstandelingen van Cuba lukken der ministers onderleekend heb- >en, en men kon op zijn gelaat zien,dat lij merkelijk beter was, wat loeliët zijne volledige herstelling als zeer aanstaande o beschouwen. Na den raad heeft de iransche vorst dan nog in liet bijzonder met verscheidene ministers gewelkt en heeft verschillende bandleekens gegeven. Niettegenstaande dit gunstig nieuws blijft de onrust te Parijs voortneerschen mi houdt de daling op de Beurs stand. Men ziet de noodzakelijkheid in om in de be hoeften der toekomst te voorzien, al ware het maar voor hel geval, dal hel lijden van den vorst, de rust, die hij zou moeten in acht nemen en de voorzorg!ngj die hij zou noodig hebben hem zouden beletten aan de openbare zaken al de aandaoht en de be drijvigheid toe te wijden, die zij meer en meer eischen, naarmate de beweging van hervorming toeneemt, op dit oogenblik voltrokken wordt. Onder dit opzicht houdt men zich nog altijd veel onledig om te welen, of de bij een roeping van het fransch wetgevend korps binnen een kort tijdstip zal plaats grijpen, zooalszij hel verhopen die zouden willen zien, zoo er builcngewoone moei lijkheden ontstonden, dat men er iels anders tegen te stellen bad dan eene kamer, die nog niet ingerichl is. liet vraag stuk kan toch niet Img wachten voor den ministerraad gebragt te worden. De lieer -Magne dringt er nog altijd zeer op aan, opdat het bevestigend zou opgelosl worden, en is hel daarover eens met den lieer Rouher, doch de heer Forcadela Roqueite j is van een tegenovergesteld gevoelen. Vol gens den oorsprong der inlichtingen is de datum der bijeen roeping van de Iransche afgevaardigden meer of min verwijderd. Hel is nu bijna zeker, dal hei niet meer in september zal zijn. honing Willem van Pruisen ontvouwt, niettegenstaande zijn Imogen ouderdom, eene wonderbare bedrijvigheid in reizen, ontvangsten, inspectiën van troepen en wapenschouwingen. Hij bevindt zich thans te Stettin, om de groole oefeningen van hei legerkorps van Dommeren bij te wonen. Men weel dal graaf von Bismarkt zijnen vorst moest gaan vervoegen, gedurende zijn verblijf in Pommeren, doch de Kreus- zeitung meldt dat eene onpasselijkheid den bondskanselier belet heeft gevolg aan zijne als oorlogvoerders. Het blad zegt echter, dat de spaansche gezant te Wasinghlon het gouvernement van .Madrid bericht heeft, dal de vrijbuiters gioolen voortgang in de amerikaadsche denkwijze doen en zij zeer werkzaam zijn om die erkenning te beko men. De Impartial dringt aan op de nood zakelijkheid om nu t dien opstand voor de maand november gedaan te maken. De wacht van hel ministerie van binnen- landsche zaken te Madrid, is dinsdag aan de vrijwilligers der vrijheid onttrokken i geworden, die door verscheidene policie- agenten zijn vervangen. Men bemerkte ver scheidene groepen langs den kant der Puerla del Sol, doch zij bleven zich vreed zaam houden. Mey telegrafeert uil New-York, dal Sal- nave, de voorzitter der republiek van Haïti, die de slad des Cayes belegerde, ie vergeefs heeft gepoogd op die plaats storm leloopen. Afgeslagen en ernstig gekwetst heeft hij er moeien van afzien om den strijd legen de omwenteling voort te zeilen. Bie lijding komt zoo onverwacht voor, dal zij beves tiging behoeft. Hel ware echter le wen- schen, dal de burgeroorlog ten einde liep, welke die negerrepubliek reeds zoo lang teistert. Veurne II September. Onze middelbare school heeft dil jaar nogmaals eeuen luislerlijken zegepraal be haald in den algemeenen prijskamp tus- schen alle dergeïijke scholen van hel land. Twee har. r leerlingen namen deel aan dien kamp, en beiden is hel gelukt roem volle lauwdrs le plukken. Deze goede uit slag overtreft nog die der vorige jaren hoe eerlijk zij ook waren; daar ditmaal alle de mededingende leerlingen onzer school, met pri/zèn' worden bekroond; té weten: de lieei CorneÜe van Kousbruggc, mei den zesden prijs lusschen de nieuwe*leerlingen. Hij won 80 punten op 100, waar van 52 punten voor het mathematisch gedeelte en 48 voor hel letterkundige. De heer Jozef Vandevelde van Veurne, met eenen prijs onder de veteranen. Hij won 79,s punten op 100; waar af 51 voor het mathematisch gedeelte en 48,5 voor hel letterkundige. IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE HAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXfflUDE NAAR HIEUPORT. En men 2-281. föfi 7 ■'V, Hfl Bla<l verschijnt allen Zaterdag; en allen Woensdag in'Süp- ciuent. 1 oor .Stad: maanden, Ir. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. I oor gamch Hetgie: 6 maanden, fr. 3-75. I. n jaar fr. 7-00. Voor Frankrijkfr. 10-50 'sjaars. Een afzonderlijk nummer 10 c.' B kendmakingen 15 üentieinen den drukregel. Men schrijft in bij t’. 11vcküboeh, Oostslraal 6, te Veurne, en op al o posl l. a o (noren vim liet llijl». Brieven en geld vrachtvrij- I^ovitiek. ÖvEiiZKJirr. Run*o ut mimii ALGEMEENS» PRIJSKAMP TDSSCHBN DE MIDDELBARE SCHOLES VAN DEM STAAT. Van Veurne naar Lichlervehle 7-00 11-40 4 50 6-10. LichlervelUé' naar Veurne 9-10 1-50 2-30 (1-05. Mijzondcre treinen den Woensdag. Dixmmlc naar Veurne li-CO 12-35 Veurne naai lïix. 5-00 1 50 Van Nieupori naar Dixiiiiule G-55 11-35 4-40. 6-05 llixiuutle naar Nieupó'rt 9-55 2-35 5-20. 5-50

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1