VAN VEURNE. Huis eu Schuur op cijns, TE VEURNE-BEWESTERPOORT. aan het BEKENMIA RINGEN- 1 WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1869. ■i 7 Medegedeeld. Besluiten en Benoemingen. Bij koninklijk besluit van G dezer, wordt V E B Si O O I* H X G weerom langs den kant niet meer konnen bijkomen. Wij gelooven dat een ieder met genoegen zoude zien dat ons stedelijk bestuur eenigc honderden franks meer stemde om de kaai bij deze omstandigheid rond uit in sleen- werk te maken. het ontslag van den heer K. Missuwe, als burgemeester van Lampernisse, arrondis sement Dixmude, aanvaard. STADSnELAAGEX. Wij hebben gezien dal men reeds de hand aan het werk heeft geslagen voor het bedelven van de stadskaai: ware hei nu niet den oogenblik om dezelve rond uit zoo niet in kaaijngen, ten minsten op een meter hoog in sleenen gloei werk te maken? Wij zijn overtuigd dat met het kant zetten zoo als men nu doet, hel slijk of zand in drie jaren lijds wederom in den kam zal geloopen zijn en dat al deze werken zullen te herbeginnen zijn. De schepen zullen hun hoofd zullen de aankomelingen afha len en zich lot hunne beschikking stellen. Het gros der vrijwilligers zal hier waar schijnlijk op 18 september aankomen en dan zal de oiïicieele ontvangst plaats heb ben. De riflemens zullen zich in korps, met het muziek aan het hoofd, naar het stadhuis begeven waar den eerewijn hun door de burgerwacht zal aangeboden wor den. Eene eerewachl zal hun naar Luik vergezellen. Men schrijft uit Kortrijk, 9 dezer: Dezen inorgend, is er brand uitgeborsten in een gebouw, dienende lol hel zwingelen van vlas, bij middel vaneen werktuigkundig stelsel, ter gekuchte Potlelberg, nabij Kort rijk, en loebeboorende aan de heeren Van neste en Coucke-Deconinck. Eene groote hoeveelheid vlas is de prooi der vlammen geworden. Van hel gebouw zijn slechts de muren blijven slaan. De verliezen zijn nog al aanzienlijk. Men schrijft dezen brand toe aan de onvoorzichtigheid van een kind. Donderdag laatst hebben te Iseghem de paardenloopstrijden plaats gehad. Deze loopsliijden worden altijd druk bezocht. De steeple-chase heeft een treurig einde ge had. Hot paard Lucelte, aan den heer de Buissereltoehehoorende, is bij den tweeden loer gevallen en dood ter plaats gebleven. De jockey heeft geen letsel bekomen. Lucelte was een der paarden, die overal prijzen behalen. Volgens geruchten, die in omloop zijn, heeft de heer Jamar, minister van openbare werken, van de ingenieurs der l bruggen en wegen een verslag ontvangen, welke spreekt ten gunste der aanneming van het ontwerp eener hangende Isrug over de Schelde, tusschcn Antwerpen en het Vlaamsch Hoofd. Die brug, uit ijzer ge maakt, zou 560 meters lengte hebben tus- schen de beide wallen, afstand tusschcn de tweepunten waarde brug hangt. De hoogte der brug, van boven het hoogste waler- gelij tot aan den boog, zal 55 meters zijn, zoodat de grootste schepen er zullen kun nen onder doorvaren. Veurne 15» September. Een vreesclijk onweder, dat twee dagen lang geduurd heeft, is zondag lest over onze stad en omstreken losgeborsten. Tal rijke daken zijn beschadigd, talrijke hoo rnen ontworteld, en langs de steenwegen van de Panne en van Dixmude was de doorgang onmogelijk door hel groot getal boomkroonen en lakken die den weg be zaaiden. Langssladswandeling is er een groolen olm letterlijk van boven tot den grond in twee gespleten en de eene helft heeft zich op het dak der remise van den heer Bernicr-Despot komen nederleggen. De engelsche drieinaslbark Pride of the Ganges, kap. Bob.1 Jones, die van Callao naar Duinkerke kwam, met eene lading guano, werd zondag in reede dezer stad, door helvreesclijk onweder overvallen. Het schip slootte op de banken, werd gansch opengeslagen, zóódanig, dat in min dan twee uren lijds, de gansche lading verloren werd. De bemanning kon zich gelukkig in den boot redden, waaruit zij later door den loodsboot van Duinkerke opgenomen en in die haven gebracht werd. Wat het schip betreft, gansch uiteengeslagen, zijne overblijfsels zijn het strand van aan de Panne tot aan Oostduinkerke komen be dekken. Men schrijft uit Oostende: De riflemens die zich naar de interna tionale schijfschieling van Luik begeven, zullen langs Oostende aankomen, omdat deze overtocht gemakkelijker en korter is als van Harwich en Londen naar Antwer pen. De burgerwacht van Oostende acht het als eene eer van de riflemens zoo goed mogelijk op den Belgischen bodem den wellekom te groeten; nietdal de oostensche burgerwacht de prachtige feesten van Brussel cn Luik zal overtreffen, maar zij wil ten minstede riflemens bij hunne ont scheping eene hulde en vriendelijke hand toereiken. Even als Antwerpen het zich voorgesteld had, zoo willen wij ook dat de engelsche riflemen over ons niet te klagen hebben. Het officieel programma is nog niet uitgekomen: de luitenant kolonel Tompson is naar Londen vertrokken om zich met hel engelsch-belgisch comiteit te verstaan, en te weten wanneer de engel sche schutters alhier zullen aanlanden. Morgen avond waarschijnlijk zal kolonel Tompson teruggekeerd zijn en men zal dan den uitslag zijner zending vernemen. Men denkt dal zij te rekenen van 15 tot 18 sep tember, in afzonderljke groepen reeds zul len aankomen. Telkenmale zal de overheid bericht ontvangen en hel korps officieren der burgerwacht met den burgmeester aan SUPPLEMENI ■s beledigingen. (Jiu uit gemeenschap te scheiden. ADVERTED 'I van een Op Maandag 27 September 1869, ten 3 ure namid dag, ter herberg hel Zilveren Hoofd, te Veurnc- Westerpoort, nabij de Adinkerke-brug, bewoond door l'Inoent Bruwacrt, Zal 31/ EEERNAERT, Notaris ter residentie vn> Alveriughcin, in ééae zitting, openbaar vt rkoopen: GEMEENT E VÉU l’.N E-WEST C RPOORT Koop 1. Een Huis, beslaande uit woonhuis, voute, kelder, winkel, keuken, alles overiotderd, gemaakt ie. steen en gedekt met pannen, staande op 93 ceni* eeuwigen cijnsgrond ioebehoorende aan het hospitaal KOKREKTIONNELE RECHTBANK VAN VEURNE. ZITTING VAN 11 SEPTEMBER. Picler Clauw, werkman, 26 fr. boete, Virginie Beaucarne, werkvrouw, 115 fr. boete, beide over slagen to Woumen. Pieter Candaele, herbergier, Joannes Berqtitn, Charles Berquin en Eduard Berquin, werklieden, elk fr. boete, al over slagen te Iloogstaedc. Joannes Devos, werkman te Nieuport, 3 maanden gevang cn 100 fr? boete, over beledigingen, weder- spanniglieid en slagen. I.aurentius Montiny, tisscher te Nieuport, o fr. boete, over slagen. Henri Knockaert, werkman te Veurne, 30 dagen gevang, over verbreking van afsluiting en slagen. ZITTING VAN 13 SEPTEMBER. LouisVermeulen, werkman te Walon, 50 fr. boete cn zijne geweer of 50 fr.*, llenri Decreus, dienstbode te Poperinghe, 50 Ir. boete, beide over jagt in verboden tijd. Lucie Clauw, huisvrouw Joannes Lapiere, werk vrouw te Clercken, 4 f*'- boete, over slagen. Desire Schelle, schipper te Pollinchove, 8 dagen gevang, over slagen. Leopold Desmedl, schipper te Ilandzaeme, twee maanden gevang, over slagen. Marie Abeele, huisvrouw Dupon, werkvrouw te Veurne, 15 fr. boete, over slagen en 1 i I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1