V E U R N E. Huis en Schuur op cijns, TE VEURNE-BEWESTERPOORT. CHARBONS~LASSÓÖÏËS~ AAN HET MENAGIE-GOEDEREN B O O M E N I WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1869. l'i I Sterfgeval. De heer Jules Maertens, voorzitter der rechtbank van eersten aanleg te Dcnder- inonde, is te Brussel in liet Hotel de Grand Miroir, in den jeugdigen ouderdom van 39 jaar, schielijk overleden. hordcauglazen en 3000 champagneglazen. De spijskaart beval 10 gerecht, 4 van vleesch, 1 van visch en 5 van nagerechten. Op elke tafel zal er eene schoone pastei zijn. Die twee honderd stukken zullen door twee der grootste pasteibakkers worden geleverd. Vier beenhouwers leveren hel versch vleesch, het gerookt vleesch zal van een enkel leverancier komen. De zalmen komen rechtstreeks uit Schotland, de kreeften uil Noorwegen langs Oostende. Het vleesch zal in vier keukens der stad worden gekookt. De koninklijke tafel zal van60couverts zijn. Al de tafels zullen een volgnummer hebben en elke diensljongen zal ook dal nummer dragen. De twee hon derd dienstjongens mogen geene tafel dienen, dan degene, die bun is aangeduid. Men schrijft uit Doornik, 18 sept. Te Quaregnon heeft er donderdag avond rond 7 uur eene ontploffing van grauwvuur in den put S.* Felix plaats gehad; zeven werklieden zijn verbrand, waaronder drie nog al gevaarlijk. Te Anteuil, in Frankrijk, zoo bericht de Landbouw-Courantneemt zekere heer Erlanger, sinds 15 augusti, proeven niet eene machien, die eene gehéelc ornkeering in de wijze van landbebouwing kan ver oorzaken. Het is eene {doeg, die door den wind in beweging wordt gebracht, en met groote regelmatigheid, in zeer korten tijd, diepe voren snijdt, zonder dat iemand hem behoeft te besturen. Dagelijks komen tal rijke landbouwers uit de provinciën, om het werktuig in oogenschouw te nemen. VE R li O O 1 NG SCHOONE VENDITIE en andere Hoerende Voorwerpen, TE PEIIVYSE. F. LANCSWEERT, Ostünde. O O I* A. G TE ADINKERKE. 50 schoone koopen Populieren, Olmen, en eenen schoonen Esch. Veurne September. Be inhulding van den ijzeren weg van Duinkcrke, die wij voor den 15 dezer maand hadden aangekondigd, heeft geen plaats gehad. Maandag lest, is uit onze statie een zwaar 1 konvooi vertrokken, bestemd om de houten Itrug over de Cunelte te Duinkerke, te be proeven. 600,000 kilos zijn op de brug geplaatst geworden, welke de proef onder slaan heeft, en door de maatschappij van den ijzeren weg is overgenomen. Wanneer zal nu die inhulding plaats hebben? Wel, wij welen het niet, maar men spreekt van den October, van den 15 id., van I" en 15 november, van 1" en 16 december, 1" januari 1870, van 1" mei, en wij hebben alle reden om te gelooven dat deze plechtigheid op een van boven genoemde datums zal plaats hebben. Het orkaan dezer laatste dagen heeft aan de werken der schuilhaven van Blan- kenberghe ook zeer veel schade veroorzaakt. Dc verplaatsbare planken vloer is nogmaals weggerukt geworden, en de paalwerken zijn verbrijzeld en uilcengcdrcven. Hel verlies is aanzienlijk. liet orkaan dezer «lagen heeft in g.’insch het land veel ongelukken veroor zaakt. Reeds van maandag slipte men ons vier persoonen aan van Ipcren of uit de omstreken, -die slachoiïers van den ruk wind waren geworden. De vrouw A. Dedie, slotmaker, werd ernstig getroffen door een stuk muur en haar kind is op den slag gedood. De genaamde de Vos, wagenma ker op den «Verloren Hoek,» is zijn been ijselijk opengerelen door eenen boomtak en verkeert in eenen deernisvollen toe stand. Een vijfjarig meisje van F. David, landbouwer en hovenier te Briefen, achter t Hoekje,» is insgelijks gedood door den val van eenen zwaren boom. Men ziel langs alle kanten ontwortelde hoornen; andere waarvan de kruin in stukken is geslagen. Een groot getal boomtakken, bijzonderlijk van populieren, liggenop wegen en velden verspreid. Men zegt dal de nieuwetoren van Baglhem-bij-Dadizeele omgeworpen is. Ziehier eenige bijzonderheden over het groot materieel, dat door den heer Bodson, tafelhouder en ondernemer van het internationaal banket te Luik, zal moe ten bezorgd worden: Men weet dat er 200 tafels van 15 couverts ieder en 5000 zit plaatsen voor een gelijk getalgenoodigden, door het inrichlingscomileit moeten wor den geleverd. Blijven ten laste van den tafelhouder; 20,000 telloeren, 5000 vorken en lepels, 1000 schotels, 400 salakommen, 400 mostaardpotten, 400 karaffen, 5000 SUPPLEMENT ADVERTEHIE-BLAD Om uit gemeenschap te scheiden. van een Op Maandag 27 September 1869, ten 3 ure namid dag, ter herberg hel Zilveren Hoofd, te Veurne- Westerpoort, nabjj de Adinkerke-brug, bewoond door f'ineen t Uruwacrl, Zal M.’ BEERIiAERT, Notaris ter residentie van Alveringliem, in éène zitting, openbaar verknopen: GEMEENTE VEURNF.-WF.STERPOORT. Koop 1. Een Huis, bestaande uit woonhuis, voute, kelder, winkel, keuken, alles overzolderd, gemaakt in steen en gedekt met pannen, slaande op 1)3 cent" eeuwigen cijnsgrond toebehoorende aan bet hospitaal to Veurne, en waarvoor jaarlijks den 30 april, be taald wordt 3 franks 33 centime», alles staande to V< urnc IJewestcrpoort, langs de Duinkerke-vaart, z -r nabij de dorpplrtats van Adinkerke. Bewoond door Kené lran Toortelboonibeenhouwer te Veurne, tot 1 mei 1870, mits 6 franks bij maande. Koop 2. Een Gebouw dienende voor schuur en bergplaats van allerhande voorwerpen, benevens een onderlat van zuiden daaraan, staande ook op grond van voornoemde hospitaal van Veurne, en de cijns begrepen onder den pachtprijs van ’t buis bier voren. Gebruikt door Eduard Halton, herbergier te Veurne- Beweslerpoort, tot 1 mei 1870, mits oO fr. bij jare, boven de cijiisprestatie. De titelen, verkoopvoorwaarden en alle inlichtin gen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. BIJ VERANDERING VUN WOONST. van Op Donderdag 30 September 1869, om twaalf ure ’s middags, op tie bierbrouwerij genaam I de drij Schichten, bewoond by d’hecr Vauhoutte-Dfclercq, te Pervyse, Zal N.' KETELEBS, Notaris te Pervyse, koopdag houden van allerhande slach menagie-goedereii, al verder nog van: 1. “ Een normand ruinpeerd, oud 6 jaar. 2. " Een vet zwijn. 3. ’ Een camicn wagcn. -i.’ Deel mest on houtwaren, alsmede verscheido andere roerende voorwerpen die ten dage van do verkooping zullen aangeboden worden. Alles op gewoonc voorwaarden en voor de koopen boven de 10 franks, te betalen binnen de 3 maanden, ten kantore van 51.' Ketelers, notaris, voornoemd. ges charbons soul reconnus par los pnincipaex négociauts comme des meilleurs impertés. Suul agent pour Ostende, Gand, Nieuport, etc. van Op Woensdag 29 September 1869, om 2 uren na middag, te Adinkerke, ter hofstede gebruikt door sieur l.uuis Franchoi», benevens in den bosch van den beer Graaf du tlaisniel, Zal de Notaris HOLLY, te Wulveringhein residee- rende, houden venditie van: Op gtiwootten tijd van betaling.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1