I i VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. ml ZATHUIAU 45 SEPTEMBER I.soil. JAAK. r a-os hel kostclyli e slechte spys- sl mi het clvn 1 rug, alle on- id, luospy pont- rhuinatisniui, nterzuchl, ver- niddel uioriiu iiy, zich van al ■au niet genoeg ette du midi. staal gevallen ichanm, inoeie- 1 gewoon leven, 'en. Verschelde proeven. Sedert tint kan ik my I’, van 1‘lnskow, len in de tnaeg, cti de niaeg. -- pynen, naclite- mynh. de ncrlu- tor Martin, van lp en liardnek- >,800, mij. Gal even gaf. Heden lm: 1/4 2 fr. 25 onderslaen- drden. Politiek Overzicht. Er beginne» te Parijs, bij gebrek aan iels stelligs, weder allerlei geruchten in ontloop gebracht te worden. In het bin nenland zou men aan eenëri nieuwen staats aanslag denken. Degedurige bijeenkomsten van den keizer der Eranschen met tien poli- cieprelëcl zouden geen ander doel hebben. De verandering die, men verwacht in het bevelhebberschap van het leger van Parijs, zou met die ontwerpen in verband slaan. De lijst der personen, die zouden moeten oiksehadelijk gemaakt worden, al de te nemen maatregelen zouden reeds vaslge- sleld zijn om een tweeden december te wagen. Wat hel buitenland aangaat, zou men een verbom! najagen met Oostenrijk en de toebereiselen van oenen oorlog legen Pruisen, oorlog, voor welken men als reden zou opgeven, de intrede van al de stalen I van Zuid-Duiischland in den Noorderbon 1. Wij hal -n die geruchten maar aan om te doen mlschijnen dat de Parijzenaars altijd iets moeten hebben, waarmede zij zich kunnen onledig houden. Aan keizer Napoleon oenen staatsaanslagloeschrijven, tien dag nadat senalus-consult is gestemd, dit strijdt waarlijk tegen alle gezond ver sland. De staatsaanslagen kunnen maar op zekere uren gelukken en nn is hel er waar lijk geen gunstig oogenblik voor. Wal oenen oorlog tegen Pruisen betreft, dit is nog onwaarschijnlijker. Er is in Duitsch- land nog geene ernstigespiaak van, dal de Zuiderslaten in den Noorderbond zoude» treden. Ook de reis van den heer von Beust E. IE U re £3S H- A. O. ogen. na.ar Parijs is een louter verzinsel. De rijkskancelier heeft een verlof genomen om zich wat uitspanning te kunnen geven, en zijne reis beeft niet het minste staats kundig doel. Na eenige dagen in den schoot zijner familie te Reichenhall doorgebracht te hebben, heeft hij zich naar de tentoon stelling van München begeven; vervolgens naar Stultgardt, alwaar hij den heer Varn- buhler,minister van builenlandsche zaken van Wurtemberg heeft gezien. Dan is hij naar Baden vertrokken, alwaar hij het gast maal aanvaard heeft, hem door de koningin van Pruisen aangeboden. Nu is hij te Bern en zaterdag zal hij te Weenen terug zijn. liet is stellig dal de hoven van Oostenrijk en Pruisen er zich op toeleggen om eetie echte verzoening lol stand te beengen. Wij hebben reeds gesproken over een gastmaal, te Baden door de koningin van Pruisen aan graaf von Beusl aangeboden. Nu meldt men uit Berlijn, dal er eene nilnoodiging gedaan is aan den kroonprins van Pruisen en zijne gemalin, om wanneer zij zich op reis naar Italië begeven eenige dagen te Weenen te komen doorbrengen. Hel is met een veertiental dagen, dal de prins te Brindisi scheep gaal, om de inhuldiging van hel Suezkanaal te gaan bij wonen. Zijne gemalin, na hem met hunne kinderen lot aan Milaan te hebben vergezeld, zal zich dan naar Zwitserland begeven, alwaar zij de terugkomst van den kroonprins zal af wachten. Lord Claicndon heeft maandag avond Parijs verlaten om zich naar Londen te N’.r 2285. begeven. Hij heeft met den minister van builenlandsche zaken van Frankrijk eene bijeenkomst gehad, op welke er spraak is geweest over de beteugeling der zte- rooverij in da Chinceschc wateren. Er is uil Madrid een nieuw gerucht toe gekomen, rakende de kandidaturen voor den spaanschen troon. Er zou nu geene spraak meer zijn van den hertog van Genua, die men zegde de stemmen te hebben der unionisten en der progressisten;, maar wel van den koning van Portugaal, die zijne kroon zou afslaan om den opvolger der Bourbons te worden. Gedurende de min derjarigheid van zijnen zoon den kroon prins, thans zes jaar oud, zou zijn vader, don Fernando, die met zooveel aanhou dendheid geweigerd heeft in Spanje te regeeren, het regentschap in Portugaal hernemen. Van al de schikkingen, die men tol hiertoe voorgesleld heeft, is deze nog de zonderlingste. Ook hechten wij er maar weinig geloof aan. Terwijl de aanhangers van hel grond wettig koningdom zich het hoofd breken om vorstelijke kandidaten uit te denken, doorloopen do hoofden der republiekein- sche fractie het land om er hunne leeringen te verspreiden en betoogingen tegen hel koningdom te doen ontstaan. Caslelar heeft aldus Saragossa en Pierrad Tarragona be zocht. In de’laalsle plaats is de orde erg gestoord geworden. e», Steen e» Inschrijving betaalbaar voorop: IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE HAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXffUM HAAR NIEUPQRT. op al El„KE IlOOS OK e alliyt Woensdag in Sup- Van Kieuporl naar B-ixmitde Dixtnude naar Nicuport 1-35 5-30, »-SD 1 fr. 1-30 c. fr. of pot. ’I!1' "ion ,ieh ■""I 1.05 DON. ;<l. '1 /a I euine. 1 I] 11 ■3HBMIKMSOTU C» l. uil in i gi siel Voortdurende •n tenlaetslc ge- .'Ven, twceinael meren, waerin I alle gevallen er aenhouding. 1. brandin', beet l, wintervoeten, He), kanker, ge- fistulas, jicht - inoroidc», rhu- pel», zeere keel, ■/.wellen, nicer», Lv vu geheime I al» lachte ge il licit verloun- genomen aivu- Jorzuek van de getocht wor- llolloway's be kte insluclic en in de maeg en gen. Dejuecsle dihir de te za- Pillen genezen inwendige het lichacin ei» ;d detelve aen Henschel» lyden walen wanneer II de Uollbway in eigene gene- i> hel uitleggen werken groo- zuiveren, de»- leelen vernicu- ’s Anderdags morgemU, hielden wij ons onledig niet zoo het een en het ander dal voor unie reis betioodigd was, aan te koopen, en rond den middag trokken wij op ons gemak naar de Luxemburgstatie waar wij moesten inschepen. Om 12 ure 30 stelt het convooi zich in bewagiug en wat later verdwijnt de hooldstad achter ons. Watermaal *en het liefelijke Boilsforl vliegen wij voorbij, en van Groeneudael naderende, tien wij op onie rechter zijde, in de verte, den leeuw van Wa terloo prijken, die zijne»! blik dreigend zuidwaarts wendt. La Hulpe, Rixensart, Ottignies, en nog eenige andere •latien, onder andere Gembloers rijden wij voorbij en bereiken Namen, waar wij juist den tijd hebben om aan het buffet ter statie een kopje koflij te nemen. Hel lokomolicf schuifelt en wij lijn Namen voorbij, Tot nu toe hadden wij de kans gehad van slechts ons gevijven in de zelfde afdeel ing van don wagon te blijven, zoo dat wij er gansch op ons gemak talen, maar van die goede kans mochten wij niet lang meer genieten. Te Cittey was het dien dag beistenmerkt geweest, en het convooi wordt als bestormt door koopmans en landbouwers van het omliggende die naar huis willen keeren. Onie afdeelilig krijgt nu nog een supplement van tes mannen, too dal zij meer dan letterlijk vol is. Voor naaste gebuur bekoom ik een langen, dikken, vetten zwijtienkoopmau die ver geten heeft van, vooraleer in het convooi te stappen, 45/ EEN ÜITSTAP GEDERENDE DE VACANCIES. O wat is het aangenaam, voor iemand die het gansche jaar door, aan een tillend werk gebonden ligt, van op zekeren dag zijne bezigheden van kant te stellen en vry en vrank over berg en dal rond te zwervenWat zoet genot is hel niet van bij zich zelven te mogen zeggen: weg met de bekommeringen van het gewoons leven, weg met bureel, studie of werkwinkel, nu wil ik eenige dagen ver van de zel»e, ver van allo hoofdbreking en bezorgdheid over brengen. Wanneer men aldus aan lich telve overgelaten wordt, gevoeld men <ie vreugd van den schoolgas! die hel uur der vacancien bereikt heeft, en voor eenige weken zijne boeken in den hoek mag steken. Wij waren altoo gevieren, vier goede vrienden, die op woensdag 1 september II- om 4 ure 5l) min. ’s avonds, uit de statie van Veurne naar Brussel ver trokken, alwaar wij rond 9 1/2 ure aankwamen. Een vijfde gelei stond ons aldaar aftewachlen: de kara vaan was dus volledig. Ik tal over Brussel niet veel uitwijden; wie van mijne lezers, in dezen tijd van ijzeren wegen en velo- cipèden, kent de hoofdstad van ons land niet? Het ware dus overbodig mij met dezelve alhier bezig to houden. BI.ETTEN. ekt hel vleesch. en de kinderen colaet niet ver- loosheid, is teer la chocolaten te n over de Rcva- t uwe Revalcnta hlig jeüksel dat pril 1868, myne (steking. 7.y be- liglieid en vaste de IW6 lassen. Het Blad verschijnt allen Zaterdag; cu dleiiK'nt. t’oor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, G-OÜ fr. I uor gansch llelgie: 6 maanden, fr. 3-75. Ecu jaar fr. 7-Oü. oor ankrijkfr. 10-50 ’sjaar». Een afzonderlijk nummer 10 c.’ Bckeiidinakingeii 15 centiemen den drukregel. Men schrijft in bij l’. Rvckiboe», Ooslsfraat 6, te Veurne, en de posti.ant<iuren van hel Rijk. Brieven en geld vrachtvrij’ Van Veurne naaf Lichtervelde 7-00 11-40 4 #U G-1>Ö. Lichlervdde tiaar Veurno 9-10 1-50 2-30 8-üü. Bijzonder» treinen den M'oeutdeg. Dixmudu naar Veurne 8-00 11-35 Veurne M»r |i«. »-W 1-tU G-55 1135 4-40. 9-55 licit allcwassclien cn af te borstelen, en daar zijn kosluim er zoo wat riekt en uitliet naar de viervoe tige kerels met welke hij dien dag in gezelschap i» geweest, is zijn gebuursctiap mij iels anders dan aan genaam. daarenboven neemt 51.r die, zou uien zeggen, wal in het glas heeft gekeken, de vrijheid van met zijn dik, tel, lichaam op mij te wegen, zoo dal ik hem, inwcndigljjk en melde meeste gulhartigheid van de wereld, naar den bliksem wensche. Die mannen spreken onder hun eene brabbeltaal waaruit noch den duivel, noch een advokaal wijs zouden kunnen worden het is geen fransch, noch vlaamsch, noch tluilseh en men zou zeggen dat het van die drij talen houdt. Tusschei. llaversinen Aye, ontwaren wij langs beid zijden van den weg, in de verte, hooge bergen met busschen ontzet; hel zijn de Ardennen die ons dat schoen tafereel oplevircn dal wij echter niet lang mogen bewonderen daar hetzelve, bij het naderen v^n Marloie, uit ons oog verdwijnt. Marloie God zij dank eenige onzer lest ingeko- ineiie gezellen ma><en gereedschap om af tu stappen, onder ander mijnen dikken, vetten zwijnenkoopman. God beware u, ntijtihevren, en niet tot wederziens! Wij ademen weer vrij en kunnen gemakkelijker het kindschap dal wij doorloopen, bezichtigen. Nu komen wij in de bergstreek. Steile lotscn van het woestste uitzicht, boorden langs eiken kant du ijzeren baan en laten slechts van lijd tot tijd eene ^3-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1