VAtX VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. I meldt, ten gevolge de handen ZATEfTBAG 2 OKTOBER I860. als wij bier boven melden. Hiaag en 'iet kostelijk heid. IJZEREH WEG VAM LICHTERVELDE HAAR VEÜRNE. IJZEREN WEG VAN DIXt'flUDE HAAR MIEÜPORT. Veurne SJ Oktober. KLERIKALE RECLAAR1. Er is ons eeiré brochiiur in do handen gevallen voor tijtel dragende de tjroole kwestie van den datj. liet is eeno reclaam ten yoor- deele der yobde scholen gericht tegen de slechte scholen: Dë goede scholen, men moet hel niet vragen zijnde bisschoppe lijke, en de slechte zijn de.scholen van den slaat. De klerikalen, ziende dat de slaalsscbo- I len altijd mÖer ën meer aanwinnen ten nadeele van de hunne, ziende dal den uit slag der algemeene prijskampen alle jare de overlrelïelijkhcid der gestichten van den slaat boven de hunne bewijst, welen niet meer wat aangaan om de ouders le over- i aan de bisschoppe- Daarom met zulke koriing van Porlugaal aan zijnen minister, markgraaf de Loulé, geschreven om L JE I X lit L A schriften zoo als wij hier boven melden. De ongerijmdheden en dwaasheden welk dat ding bevat, zijn te talrijk om er ons mede bezig te houden. Nochtans willen wij eenige reken van die merkweerdigc woordenkramerij medede len, het is bet bouquet van het stuk, waar mede de schrijver gerekend heeft het incest elïekt te ïnaken. Ziet hier: Eens had misdaden en maakt van t ’t schavot bragl, riep hij uil: ruchlen te logepstraflen, die hem als kan- De lijdingen uit Madrid worden meeren meer ernstig. In eenen ministerraad, eer gisteren gehouden, zijn de ministers en de regent het eens geworden, om aan dé Cortes de kandidatuur van den hertog van Gentia voor teslellen. Generaal Prim moest nog den zelfden dag die beslissing bekend maken aan de fraction der unionisten, der progressisten en der democraten. Volgens de l'alrie van Parijs zou de familie van den hertog van Genua hebben laten welen, dat de prins maar de kroon van Spanje zal aanvaarden, wanneer er twee derde der stemmen van de Cortes ten zijnen voor dode zijn. Het wordt hoogst tijd dat Spanje een stevig on krachtdadig gouvernement be komt, want langs verscheidene kanten dreigt de rust gestoord te worden. Sterke rcpubliekeinsche benden zijn in de om- streken van Grazia en Matidre.ssa, in Cala- lonie, vereenigd, en troepen zijn ter hunner vervolging verzonden. Men vreest wan orders van wege de republiekeinen in Andalusie: men vreest ook voor eeno repu- blii'keinsche bë'toonïng le Madrid. Men verzekert dal de keizer der Eran- schen en zijne ministers nu besloten hebben om hel wetgevend korps wal vroeger bijeen le roepen, dan zij éérst voornemens waren: die bijeenroep! ng zou nu vastgesteld zijn voor het einde van October of de eerste dagen van novembdr, De zoo vadérlandsche brief, door den i j)a]en htmti'e k'?ndër.cii aan tL i lijke scholen toe te-ve: trouwen. Se- willen zij propaganda maken Het gouvernement der Vereenigde Stalen meldt, ten gevolge van verklaringen met Spanje gewisseld, dat bet nooit eene druk king beeft willen uitoefenen, om den aan koop van Cuba te bekomen, of zelfs zijne bemiddeling niet beeft aangeboden tns- schen hel moederland en de opstandelin gen der kolonie. Zijne lusscbenkomsl was enkel Uigegeven door redenen van mensch- licvendheid. een jongeling zich door zijne v.. gruweldaden schuldig ge- de doodstraf. Toen men hem op bragl, riep hij uii: ik vrage vcrgiiïenis aan God en aan de samenleving voor de misdaden, welke ik bedreven heb. Ik vergeef ook aan allen die mij ooit iels misdaan hebben. Maar er is een mensch aan wien ik niet kan en zal vergevenT is aan mijne moeder, die uit lijdelijk belang, mij naar eene slechte school gezonden heelt, die afgekeurd was door de geestelijke overheid, waar ik alle godsdienstige g voelens verloren heb, die mijne slech driften moesten inloomén en mij bewa van Schelmstukken, welke mijn Godsdic: si afkeurt en streng verbied. Mijn laatste woord is een vloek voor haarIk zal haar vennaledijden lot liet einde der eeuwen. Is dat niet schoon en moet dit niet lot cene goede les dienen?. Ja goede ouders wacht u wel van uwe kinderen in cene slechte school te doen Dat boven aangehaald voorbeeld van die arme moeder die meende haar kind aan goede handen loevertrouwd te hebben, u tol les strekke. Inschrijving betnalbhar voorop: 45/ Jz\AR. Dixmude op al I*ÓJGITIK£I£ l'ogst wtcMland lassen. 6-0’3 8-59 ‘liddelin'tle i Gevallen van <!c Iwefth* graed. Tir-lhnilourcux Ge/ wellen Verzweringen VentTUM-iH) nvn- iloeningen \Vortnch van nile soorten Zwahle van wel,- ken werd ook »<>t gehecht 5 vu 6 Ir. de door den etgenner pro- en allen Woensdag in Sup sau’335rxi A'r.v-r.i slechte spys- nti hi t eten rug, alle on-, i, loospy ponl- rhuuiatismus, lexzucht, er- iddel voordo f, tich van al o niet genoeg 'le du midi. slaat gevallen alaam, moeie- gewoon leven, n. Ver-cheidc roeven. Sedert nn kan ik iny v«n Pluskow, en in de inaeg, _'u de inaeg. -- ynen, nachte- ty:ih. de aerls- Or .Martin, ynn p en hard nek - 860, nn j. Gai- ven gaf. lieden -n (ƒ4 2 fr. 35 ^LETTEN. -‘*1 hel v leeseh. ‘i> de kinderen -olaet niet ver- Oosheid, is teer a chocolalée Ih 1 over de Reva- uwe Revaienla Idig jeuksel dat •ril 1868, myne steking. Zy be- igheid cu vasto i de 576 ander» door urspanning. naken aen- titwerkettde en,en spoe len hel ge il roevigheid regelmatige de meestel» n in een re- inde de ge verdreven, elooslieid en ebruik dezer it' na dé oor- e vcrdryvcn ot te stellen’ Iloesteh- Van Veurne mvvr Lichlervelde 7-00 11-40 4-50 6-10. Lichlervelde naar Veurne 9-10 1-50 2-30 8-0’5. Bijzondere treinen den TYoensdtg. naar Veurne 8-00 12-35 Veurne naar Dix. 9-00 1-30 6-55 11-33 4-40. 9-55 2-85 5-20. I vtnn,^ ;e menschel» za diptheria te biToiiiule verzekering Pillen ver valt hel lyf. om <lu borst loor de Huid, ten lael'slp 8» •iiuddeelen •jaer tnaélit V^stoppin. L',sjes welke 1 .a! verbe- Van Nieuport naar Dixmude Dixmtid’e naar Nieuport I cene bsvolking »»n ongeveer 160,000 zi. len, werd i m 1839 .>an Holland «ed,-rv,e-e»<;ll. Tol in 1867 werd deié stad door de Pruisen bezet; maar ten pevolge van het congres van Londmi, is dezelve door die mogendheid ontruimd geworden. Thans beslaat bet garnizoen int eenige honderde mannen van het Luxemburgsidt kont id geut. Vrijdag’3.°", ’s morgeiuls »fóeg, vertrokkci: wij naar l’ri. r in Pruiss i». De trein, bij het uitrijden van Luxemburg, loopt tu'sschen roïsbergêi» vaneene onmetelijke hoogte die langs beide zijden den wee boorilen. Verder wordt de streek levendiger, en wan neer wij, bijna halfweg van Trier, de Moese! Lereikén hebben wij op nieuw het genoegen van deliéfste zich- ten die men adiHr<flén kan, te bewondvrem Wij zijn in de wijnstreek en ten H|ren s|on'de ontmoeten wij hooge bergen met wijngaarden overdekt waarvan den lekkeren Noeselwijn voorlkemt. Vooraleer de statie van Cons le bereiken, moet men de Moesel over. Hier biedt zich lo t schoonste zicht aan dat wij tot nu ontmoet hebben. Luiks van den «eg, in de verte, ziot men de stad Trier, met liare torens en hooge gebouwen, in een groeit plein mee gezeten. Aan hare voeten loopt de .Moezel en in het ver.'diiet, ziet men hooge bergen die het landzicht sluitéii.’’ VVij zijn de brug over de Moezel voortij en komen EEN ÜITSTAP GEDURENDE DE VACANCIES vervolg). Luxemburg waarvan er over eenigen tijd zoo veel is gesproken geworden en die bijna de oorzaak van eenen algemeenen oorlog in Europa is geweest, is cene ontzacliwekkende forteres, welke aanzien wordt als eene der sterkste position van gansch Eer. pa, Wanneer men die teusachlige verdedigingswerken aauziet, in rotsen van eene duizelachtige hoogte ge kapt, kan men maar niet verstaali hoe zulke sterke plaats door den vijand ingenomen kan worden. Luxemburg was in den beginne slechts een sterk kasteel, door den roomschen keizer Galentïs, die als dan Trier bewoonde, in het jaar 260 gebouwd op eene overgroole rots de Bok genoemd, eri gelegen op de rivier du Alzette. In de nude charten vindt mén dit kasteel genaamd nu l.ulselburg kleine burg), dan l.etzburg en Lutir burgis. l.ulselburg in ’t latijn l.uzembtirguin heeft de voorkeur behouden, en is den naam die het kasteel, heden eene grootc stad geworden, nog draagt en aan eene geliëëlu provipcie medegedeeld hééft. Deze stad met deze van Diekirch, Echlernach, Grevenmucheren en hunne afhangelijkheden, met -- Hlivtl II1U 11UH1 UIS KiUl- qidaat voorde spaansebe kroon stelden, is door al de dagbladen van Porlugaal niet welverdienden geestdrift bejegend gewor den. iu de statie van Cons. Daar moeten wij gcdnrc'mJc. eenige minuten den trein van Sarrebrück afwacht -n; maar welhaast wordt het sein van vertrek gegeven, wij kèereti terug op onze stappen tot over de brug, slaan rechts een in den rots gekapte!» weg in, op den linker oever der Moesel, en wat later ziju wij in de aloude stad Trier. Ik geloof dat, vooraleer verder te gaan en te spre ken over de monum heden welke v.ij te T zal zijn u hier eenige stad mede te deeleu. Men beweert dal Trier de oudste stad van gansch Europa is. Jacob de (ïujse, monik der XIV* eeuw, geeft aan voor stichter dezer stad, Trebeca dooliler van Nines, honing van Assyrie. Wat daarvan waar is weel ik niet, maar genoeg is het dat meji op het Roode Huis, een der oude gebouwen van Triex, eer tijds hel Raadhuis thans Gasthof, heden nog dit om schrift leest: Ante llotnam Treviiis stetit anms mille hecentis; hetgeen in T vlaawsch wilt zeggen: Trier bestond duist d>ie honderd jarentoor Rome. Zomlat ii dien dit echt is, Trier zou gesticht zijn 2033 jaren voor de geboorte van Christus. De Trevircn waren dat deel der Galliërs, dat het l 'ngst veerstand aan de romeinsche legioctmi bomi, lijdet.is de verovering van Gallic en E dgie door liet Blad verschijnt allen Zaterdag; dlement. l'oor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. l ooi gansch lielgie: 6 maanden, fr. 3-73. E u jaar fr. 7-00. l'oor Frankrijk: fr. 16-50 ’s jaars. Een afzoiiderijjk nummer 10 O.' B.-kemlmalingen 15 centiemen den drukregel Mcii schrijft in bij l’. Ryckeboeb, Ooststraat 6, te Veurne, en de pustantooreii vau In t Rijk. Brieven en geld vrachtvrij-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1