VAX VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. iS ZATERDAG 9 OKTOBER i860. JAAR. j maken, alsook om de betrekkingen met de teen en kigen uitslag zal te weeg brengen, liet is y Bi B 1^' SS Bu 35- kostelijk j vreemde mogendheden te behoeden voor alle stoornis zijn, met de hulpe Gods, met erstaen- i. op al goeden uitslag bekroond geworden. Ik koester de hoop, dat ook in het vervolg, de buitenlandsche staatkunde, door mij in het zelfde spoor gericht, den zelfden gelük- Veurne, 9 Oktober. De liberale associatie onzer stad heeft gister, in algemeene vergadering, de defi nitieve lijst vastgesteld barer kandidaten voor de aanslaande gemeente-kiezing die zal plaats hebben op dinsdag 26 dezer. Deze lijst is zamengesteld als volgt: MM. A. BEHAEGHEL, burg/ uittred, lid; T. BBYCX, vrederechter; F. DEETENS-P1LET, koopm. uit. 1. II. DESMET, rijksveearls; J. WEMAERE, doctor. Zoo als men ziet, stelt de associatie voor van te stemmen voor de oude leden, en voor drie nieuwe in vervanging der 1111. Brycx vader, ontslaggever; F. Maieur, over leden en Ch. Bernier die, ten gevolge van te zeggen, de vriendschappelijke betrek kingen met al de vreemde mogendheden zal versterken, den handel zal ontwikkelen en de onafhankelijkheid van Duilschland zal handhaven. De Provinciale Correspondent zegt, dat het bezoek van den kroonprins van Pruisen aan hel hof van Oostenrijk overal cn te recht beschouwd wordt als een beduide- nisvol kenteeken der waarde, die de twee gouvernementen hechten aan de vernieu wing hunner vriendschappelijke betrek kingen. Uil Parijs meldt men, dal de kiezingen voor de opengevallene plaatsen in het wet gevend korps van Frankrijk maar na de opening van den zittijd zullen plaats grij pen. Een telegram uit Madrid meldt, dat de republiekeinsche beweging veld wint en hel gouvernement de wezenlijke feiten van den toestand bewimpelt. Alles hangt af van de getrouwheid des legers. Het plan der opstandelingen zou zijn om gelijktijdig op verscheidene punten van Madrid aanvallen te doen. Een ander telegram luidt dat de 45/ fl/ 22»ö. Politiek Ovi:hziciit. De piuisische landdag is woensdag, geopend geworden met eene redevoering, door den koning uitgesproken en in welke Z. M. gezegd heeft Alhoewel het vertrouwen in het behoud van den vrede en eenen gunstige» oogst eene vermeerdering van ontvangsten doen voorzien, is de financieele toestand van het rijk op dit oogenblik niet gevoelig verbe terd. Het is onmogelijk geweest hel even wicht te brengen tusschen de ontvangsten en de uitgaven van bet budjet van het aan staande jaar, alhoewel hel zooveel mogelijk is beperkt geworden, zonder de groole be langen des lands te treilen, liet gouverne ment is dus verplicht eene vermeerdering van belastingen te vragen. Er zal den landdag een ontwerp worden aangeboden, strekkende om de wetsvoorschriften over de verdeeling der belasting op de inkom sten te wijzigen. De troonrede meldt venvolgens de voor dracht van een wetsontwerp, betrekkelijk de regeling der grondgebieden, die zich eerst uilbreiden zal totzes ooslerprovincien, van een wetsontwerp over het openbaar onderwijs, over de voortduring der be raadslagingen eener hervorming van de wetgeving en over den grondeigendom. De troonrede eindigd aldus De nauw gezette pogingen van mijn gouvernement om den vrede te behouden en stevig te IJZEREN WEC V*H LICHTERVELDE RUR VEÜHE. IJZEREN WEC VAH DIXfflUDE HAAR N1EÜP88T. Cortes eenparig de wet gestemd hebben, Inschrijving betaalbaar voorop: DOOS OF “boer. 6-55 9 55 1 gestel Arende -life spys- i hel eten alle on- ’OSpypoint- 'inatishiüs, ‘ucht, ver- el voor de netste ge- ‘weeinael w.ierin gevallen "houding laetn en elve aen en lydcn wanneer lolloway •ne gene- lilleggen en groo- •en, des- vernieu- I eurne. inj, beet lervoeten, anker, ge. das, jicht- des, rhu- ■eere keel, en, ulcers, -50 c. fr. >ot. en zich ■ON DON. ETTEIX. het vleesch. de kinderen 'et niet ver- 'beid, is teer hocolatée tn 'er de Rcva- "e ilevalenta jcuksel dat 1868, myne king. Zy be leid cn vaste 0 570 lassen. >eheinie ehte ge. 'Oloon. alvo* 'an du bt wor ry’s be- actie en "'aeg en “.•Heeste c te la ge nezen dige verschijnt allen 'Zaterdag; en allen Woensdag in Sup- EEN ÜITSTAP GEDURENDE DE VACANCIES. 2.,“ VERVOLG Nu mag ik volstrekt niet verder gaan, zonder eerst en vooral eene welverdiende hulde aan de duitsche spoorwegbedienden toe te brengen. Die nienschen zijn van eene uiterste beleefdheid; een van hen vooral, een goede, ronde duitsche kop, scheen ons eene bijzondere genegenheid toe te dragen. Men zou gezegd hebben, zijne gedienstigheid ten onzen op zichte ziende, dat de brave jongen in ons Vlamingen erkende. Zaterdag inorgend. Hel is 8 1/2 ure ’s morgens als wij ons, met den omnibus van hut hölel de Luxem bourg, wederom naar de statie doen brengen. Om 9 ure vertrekken wij naar Marbehan. Marbehan is een zeer klein dorp tusschen Neufchateau en Arlon en rond de drie ure van deze leste stad gelegen. Daar moeten wijde postmaal nemen die’ons te Florenville, op de boorden derSemoy zal brengen. Te Sterpenich nieuw onderzoek der douaan; hel is ditmaal de belgische; zij loont zich niet inoeielij- ker dan de Groot-Hertogdomsche en/wij hebben er gauw mede gedaan. Het is 10 ure 45 in.; de trein staal sul: wij zijn te Marbehan. Vaarwel ijzeren wegl gedurende eeltige dagen zul len wij er geen meer zien. Vaarwel locomotief! wij zullen durende eenigfi dagen uw scherp geschuifel niet meer hooren en de dikke dampwolk, die gij op -V. HVVUUJJj die de grondwettige waarborgen opseborst. De republiekeinsche afgevaardigden.had den de zittingszaal verlaten. Berichten uit Saragossa spreken over de verschijning van drie benden in de nabijheid van Boya, Pedrola en Luna. De opstandelingen heb ben in een gevecht 80 dooden cn 500 ge kwetsten verloren; veel gevangenen wer den gemaakt. Men ziet het, de lijdingen uit Spanje zijn zeer slecht en worden er niet spoedig allcrkrachtdadigsle maatre gelen aangewend, dan loopt dit ongelukkig land gevaar de prooi te worden der re- geeringsloosheid. (lelijk vindt de koetsier nog een plaatskc op het imperiaal en wij kunnen vertrekken. Gelukkiglijk komen geon andere toevallen zich op onze doortocht voorstellen, en nidus op ons gemak zittende en bij eene hitte van 28 graden, komen wij rond de 4 ure te Florenville aan, waar wij afstappen in het hólel de Commerce et d’Atigleterre, bij M.' Joannes. Wij hebben zoo iels meer dan 4 uren tioodig gehad om vier uren wegs te doen, dank zij de koet sier die een waal is en zich dus de spreuk van vader Cats herinnert: haast cn spoed, is zelden goed! Ons eerste werk, na ons wal geborsteld en gewas- schcn te hebben, is ons rond eene wel opgedischte tafel te scharen, waar wij niet lang wachten aan den keuken van M.' Joannes eer te doen; de voorenge- ntelde aangename reis in acht nemende, zal dii niemand verwonderen. Florenville de stad der bloemen is ouder dan het er uitziet. Het bestond reeds in de XI1J' eeuw dn eene weide sur la cour genoemd heeft de herinncring behouden van een oud kasteel welkers overblijfsels men over een twintigtal jaren nog ontwaarde. De be volking van Florenville, die lot over de twee duizend zielen beloopt, maakt or het voornaamste dorp vau de ganschc streek af. Deze belangrijkheid komt voort niet door zijne nijverheid, want Florenville bezit geen die hem eigen is, maar wel door zijne ligging aan het verbindingspunt van acht grdotc wegen. Nette cn wel gebouwde huizen, breede en wel gelrok- k'ene straten, geven aan hetzelve het aanzien eener stad. Jammer dat daar ook, zoo als overigens in alle gemeenten der Ardennen, men den mest vóór de uwen doorloop achterlaat, niet meer ontwaren. Wij slappen af, te Marbehan, bij 31.' Gigot-Papier (wat sehoone naam voor Marbehan te bewoonen), van waar de postmaal moet wegrijden. Hel vertrekuur afwachtende doen wij eene wandeling in liet dorp. Wat armzalig nestje: een handvol miserabele huisjes met strooi bedekt, cn de straat daar tusschen zóó danig vuil, dat men bijna niet weet waar zijne voeten stellen. Eindelijk, om elf en half ure, gaan wij op weg Maar wat een kraam Gij kent de hedemlaagsche postmalen niet waar? Hé wel wij zitten, daar binnen ons gevijven met eene vrouw, gij kunt u een gedacht maken hoe wij daar ingepakt zijn. Buiten, bij de koet sier, bevinden zich nog vijf menschen; en als ik daar bij zal voegen dat dit alles door een peerd is getrok ken, dan zal men toch wel met mij willen bekennen dat dit eene reis is die veel beloofd. Om het spel te volledigen, te Tintignies, het eerste dorp dat wij ontmoeten, komt eene brave vrouw ons verzoeken, ineen fransch met ardeneesch hair op, haar dochterke bij ons te willen nemen. Wij hebben’ schoon aan het schepsel Gods, dat zeker wel op dit oogenblik den naam van redelijk niet verdient te doen zien dat wij geperst zitten gelijk haringen in eene ton en dat er niet het minste zierke van een duimke plaats overschiet, niets te doen: het kind moet slechts naar Carignan (dat 7 ure vau daar is) bij zijne meter die hel uitgenoodigd heeft. Hoe meer wij aan de goede vrouw de volstrekte onmogelijkheid bewijzen van haar kind bij ons te nemen, hoe meer het dochterke zijn meetje moet gaan bezoeken. Ein- tich van al tiet genoeg 'tu midi. at gevallen ’•ll, inocie- •oon leven, Verscheidt» L'n. Sedert kan ik my 1‘luskow’, •n de tnaug, jö niAeg, -- -*"i uachte- b. de aerts- Martin, van m hardnek- 0, mej. Gal- i gaf. Heden 1/4 2 fr. 25 IIIERTIAT Van Veurne naar Lichlervelde 7-00 11-40 4 50 6-10. Lichterveldc naar Veurne 9-10 1-50 2-30 8-(Jö. Bijzondere treinen den ÏF oensdeg. Dixmude naar Veurne 8-00 12-85 Veurne naar Bix. 9-04 1-W Van Nieuport naar Dixmude 6-55 11-35 4-40. 6-0J5 Dixmude naar Nieuport 9-55 2-35 5-20. 8-50 Hel Blad dlemeut. Voor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. Voor gansch Helgie: 6 maanden, fr. 8-75. Een jaar fr. 7-00. I oor Frankrijk: fr. 16 50 ’sjaars. Een afzonderlijk nummer 10 c.' Bekendinakin;;cn 15 centiemen den drukregel Men schrijft in bij l’. Ryckeboeb, Ooststraal 6, te Veurne, en de postkautooren van hel Rijk. Brieven en geld vrachtvrij-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1